++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ผอ.กองทุนสวนยางฯระนองแนะเกษตรกรแปรรูปยางช่วงราคาตกต่ำระนอง - ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางระนอง เน้นให้ชาวสวนยางรวมกลุ่มและแปรรูปยาง

นายจิรมิตร จิรวงศ์ไพโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระนอง กล่าวว่า จากราคายางที่ตกต่ำอยู่ในขณะนี้ และมีทีท่าว่ายังจะไม่ดีขึ้นนั้น จึงอยากให้ชาวสวนยางเตรียมตัวในสภาวะราคายางตกต่ำ โดยเน้นให้ชาวสวนยางเพิ่มมูลค่าของยางพารา โดยการนำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ และนำขี้ยางมาแปรรูปเป็นยางเครป ซึ่งจะช่วยให้สามารถเพิ่มมูลค่าของยางได้

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดระนอง กล่าวอีกว่า ปัญหาสำคัญของชาวสวนยางจังหวัดระนองคือ เรื่องการผลิตยางให้มีคุณภาพ และไม่เห็นความสำคัญของการรวมกลุ่ม จึงไม่สามารถจะเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลได้ ซึ่งในขณะนี้จังหวัดระนองมีกลุ่มสถาบันที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพียงแค่ 5 กลุ่มเท่านั้น เป็นตัวเลขที่น้อยมาก เพราะอีกหลายจังหวัดมีสถาบันที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 100 กว่าสถาบัน

”อยากให้ชาวสวนยางจังหวัดระนองได้มีการรวมกลุ่มกันให้ได้ เพื่อที่จะสามารถเข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ของรัฐบาลที่จัดขึ้น ทำให้กลุ่มชาวสวนยางเข้มแข็ง และสามารถมีอำนาจในการเจรจาต่อรองสูงขึ้น จนสามารถส่งออกยังต่างประเทศได้เอง ซึ่งขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการไม่ได้มีความยุ่งยากมากนัก และสามารถสอบถามรายละเอียดได้จากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง”

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น