++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

ทีฆีติโกสลชาดก ว่าด้วยเวรย่อมไม่ระงับด้วยเวร

พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงปรารภ
ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีผู้กระทำการทะเลาะทุ่มเถียงกัน
จึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ ดังนี้.

ได้ยินว่า ในกาลที่ภิกษุเหล่านั้นมายังพระเชตวันวิหาร
ขอให้พระศาสดาทรงยกโทษ พระศาสดาตรัสเรียกภิกษุเหล่านั้นมาแล้วตรัสว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายเป็นโอรสของเรา ชื่อว่าบุตร
ผู้เกิดจากปาก อันบุตรทั้งหลายไม่ควรทำลายโอวาทที่บิดาให้ไว้
ก็เธอทั้งหลายไม่กระทำตามโอวาท บัณฑิตทั้งหลายแต่ก่อน
แม้โจรผู้ฆ่ามารดาบิดาของตนแล้วยึดครองราชสมบัติ ตกอยู่ในเงื้อมมือในป่า
ก็ ยังไม่ฆ่าด้วยคิดว่า จักไม่ทำลายโอวาทที่มารดาบิดาให้ไว้ ดังนี้ แล้ว
ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธก ดังต่อไปนี้:

ก็ในชาดกนี้ เรื่องทั้งสอง คือเรื่องปัจจุบันและเรื่องในอดีต
จักมีแจ้งโดยพิสดารในโกสัมพีขันธกะ ทีฆาวุภาณวาร

เรื่องทีฆาวุกุมาร

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในพระนครพาราณสี
ได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพรหมทัต ทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่ง
มีพระราชทรัพย์มาก มีพระราชสมบัติมาก มีรี้พลมาก มีพระราชพาหนะมาก
มีพระราชอาณาจักรใหญ่ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์ และคลังธัญญาหารบริบูรณ์
ส่วนพระเจ้าโกศลพระนามทีฆีติ ทรงเป็นกษัตริย์ขัดสน มีพระราชทรัพย์น้อย
มีพระราชสมบัติน้อย มีรี้พลน้อย มีพระราชพาหนะน้อย มีพระราชอาณาจักรเล็ก
มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารไม่สู้จะบริบูรณ์

ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
เสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาไปโจมตีพระเจ้าทีฆีติโกศลราช
พระเจ้าทีฆีติโกศลราชได้ทรงสดับข่าวว่า
พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเสด็จกรีธาจาตุรงคเสนามาโจมตีพระองค์
จึงทราบพระราชดำริว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชทรงเป็นกษัตริย์มั่งคั่ง
มีพระราชทรัพย์มาก มีพระราชสมบัติมาก มีรี้พลมาก มีพระราชพาหนะมาก
มีพระราชอาณาจักรใหญ่ มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารบริบูรณ์
ส่วนเราเป็นกษัตริย์ขัดสนมีพระราชทรัพย์น้อย มีพระราชสมบัติน้อย
มีรี้พลน้อย มีพระราชพาหนะน้อย มีพระราชอาณาจักรเล็ก
มีคลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารไม่สู้จะบริบูรณ์
เราไม่สามารถจะต่อยุทธ์กับพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช แม้แต่เพียงศึกเดียว
ถ้ากระไร เราพึงรีบหนีออกจากพระนครไปเสียก่อนดีกว่า
ครั้นแล้วทรงพาพระมเหสีเสด็จหนีออกจากพระนครไปเสียก่อน
ฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชทรงยึดรี้พลพาหนะ ชนบท
คลังศัตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหาร
ของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชไว้ได้แล้วเสด็จเข้าครอบครองแทน.

ครั้งนั้น พระเจ้าทีฆีติโกศลราช
พร้อมกับพระมเหสีได้เสด็จหนีไปทางพระนครพาราณสีเสด็จบทจรโดยลำดับมรรคถึงพระนครพาราณสีแล้ว
ข่าวว่าท้าวเธอพร้อมกับมเหสี ทรงปลอมแปลงพระองค์มิให้ใครรู้จัก
ทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างหม้อ
ซึ่งตั้งอยู่ชายแดนแห่งหนึ่งเขตพระนครพาราณสีนั้น
ครั้นต่อมาไม่นานเท่าไรนัก พระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลทรงตั้งพระครรภ์
พระนางเธอนั้นทรงแพ้พระครรภ์เห็นปานนี้คือ
เมื่อยามรุ่งอรุณทรงปรารถนาจะทอดพระเนตรจตุรงคเสนา
ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ และจะทรงเสวยน้ำล้างพระแสงขรรค์
จึงกราบทูลคำนี้แด่พระราชสามีในทันทีว่า ขอเดชะ
หม่อมฉันมีครรภ์ได้แพ้ครรภ์เห็นปานนี้คือ เมื่อยามรุ่งอรุณ
หม่อมฉันปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ
และจะดื่มน้ำล้างพระแสงขรรค์ พระพุทธเจ้าข้า

พระราชารับสั่งว่า แม่เทวี เราทั้งสองกำลังตกยาก
จะได้จตุรงคเสนาผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ
และน้ำล้างพระแสงขรรค์มาแต่ไหน

พระราชเทวีกราบทูลว่า ถ้าหม่อมฉันไม่ได้ คงตายแน่ พระพุทธเจ้าข้า.

ก็สมัยนั้น พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเป็นสหายของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช
พระเจ้าทีฆีติโกศลราชจึงเสด็จเข้าไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
ครั้นถึงแล้วได้ตรัสคำนี้แก่ท่านพราหมณ์ว่า เกลอเอ๋ย
เพื่อนหญิงของเพื่อนมีครรภ์ นางแพ้ท้องมีอาการเห็นปานนี้คือ
เมื่อยามรุ่งอรุณ นางปรารถนาจะดูจตุรงคเสนา
ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ และจะดื่มน้ำล้างพระแสงขรรค์

พราหมณ์ปุโรหิตกราบทูลว่า ขอเดชะ ถ้ากระนั้น หม่อมฉันจะขอเฝ้าพระเทวีก่อน

ลำดับนั้น พระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช
ได้เสด็จเข้าไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
ได้แลเห็นพระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช กำลังเสด็จมาแต่ไกลเทียว
ครั้นแล้วลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางพระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช
แล้วเปล่งอุทานขึ้น ๓ ครั้งว่า
ท่านผู้เจริญพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทรแน่แล้ว
พระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทรแน่แล้ว
พระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระอุทรแน่แล้ว เพราะฉะนั้น
พระเทวีอย่าได้เสียพระทัย เมื่อยามรุ่งอรุณจักได้ทอดพระเนตรจตุรงคเสนา
ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ
และจักได้ทรงเสวยน้ำล้างพระแสงขรรค์เป็นแน่

พราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชจึงเข้าไปในพระราชสำนัก
ครั้งถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชว่า ขอเดชะ
นิมิตทั้งหลายปรากฏตามกำหนดวิธีการ คือในเวลารุ่งอรุณพรุ่งนี้
จตุรงคเสนาจะผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ
และเจ้าพนักงานจะเอาน้ำล้างพระแสงขรรค์ด้วย พระพุทธเจ้าข้า

ลำดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชจึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจ้าพนักงานทั้งหลายว่าดูกรพนาย
พราหมณ์ปุโรหิตสั่งการอย่างใด พวกเจ้าจงทำอย่างนั้น

พระมเหสีของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชได้ทอดพระเนตรจตุรงคเสนา
ผู้ผูกสอดสรวมเกราะยืนอยู่ในสนามรบ
และได้เสวยน้ำล้างพระแสงขรรค์ในเวลารุ่งอรุณ สมความปรารถนา
ครั้นต่อมาทรงอาศัยความแก่แห่งพระครรภ์นั้น ได้ประสูติพระราชโอรส
พระชนกชนนีได้ขนานพระนามพระราชโอรสนั้นว่า ทีฆาวุ
และต่อมาไม่ช้านานเท่าไร
ทีฆาวุราชกุมารก็ถึงความเป็นผู้รู้เดียงสาครั้งนั้น
พระเจ้าทีฆีติโกศลราชดำริว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชนี้
ก่อความพินาศให้แก่พวกเรามากมาย ได้ช่วงชิงเอารี้พล พาหนะ ชนบท
คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์ และคลังธัญญาหารของพวกเราไป
ถ้าท้าวเธอจักสืบทราบถึงพวกเรา คงสั่งให้ประหารชีวิตหมดทั้งสามคน
ถ้ากระไรเราพึงให้พ่อทีฆาวุกุมารหลบอยู่นอกพระนคร
ครั้นแล้วได้ให้ทีฆาวุราชกุมารหลบอยู่นอกพระนครครั้นทีฆาวุราชกุมารหลบอยู่นอกพระนคร
ไม่นานเท่าไรนัก ก็ได้ศึกษาศิลปะสำเร็จทุกสาขา.

พระเจ้าโกศลและพระมเหสีถูกจับ

[๒๔๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมัยนั้น
นายช่างกัลบกของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชได้สวามิภักดิ์อยู่ในพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
เขาได้เห็นพระเจ้าทีฆีติโกศลราช
พร้อมกับมเหสีทรงปลอมแปลงพระกายมิให้ใครรู้จัก ทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชก
เสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ ณ ชายแดนแห่งหนึ่ง
เขตพระนครพาราณสี
ครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชได้กราบทูลว่า ขอเดชะ
พระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับมเหสีทรงปลอมแปลงพระกายมิให้ใครรู้จัก
ทรงนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชก เสด็จอาศัยอยู่ในบ้านของช่างหม้อ ซึ่งตั้งอยู่ ณ
ชายแดนแห่งหนึ่ง เขตพระนครพาราณสี พระพุทธเจ้าข้า

ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
จึงมีพระบรมราชโองการสั่งเจ้าพนักงานทั้งหลายว่าดูกรพนาย ถ้ากระนั้น
พวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสี

พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังกระแสรับสั่ง
พระพุทธเจ้าข้าดังนั้น แล้วไปจับพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมพระมเหสีมาถวาย

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช จึงพระบรมราชโองการสั่งเจ้าพนักงานทั้งหลายว่า
ดูกรพนายถ้ากระนั้น พวกเจ้าจงเอาเชือกที่เหนียวๆ
มัดพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสี มัดให้แน่น
ให้มีพระพาหาไพล่หลัง กล้อนพระเศียร แล้วนำตระเวนไปตามถนน
ตามตรอกทุกแห่งด้วยวัชฌเภรีมีสำเนียงอันคมคาย
แล้วให้ออกไปทางประตูด้านทักษิณ บั่นตัวออกเป็น ๔ ท่อนวางเรียงไว้ในหลุม
๔ ทิศ ทางด้านทักษิณแห่งพระนคร

พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง
พระพุทธเจ้าข้า ดังนั้นแล้ว
ได้เอาเชือกอย่างเหนียวมัดพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับมเหสี
มัดให้แน่นให้มีพระพาหาไพล่หลัง กล้อนพระเศียร แล้วนำตระเวนไปตามถนน
ตามตรอกทั่วทุกแห่งด้วยวัชฌเภรีมีสำเนียงคมคาย

ครั้งนั้น ทีฆาวุราชกุมารได้ทรงดำริดังนี้ว่า
นานมาแล้วที่เราได้เยี่ยมพระชนกชนนีถ้ากระไร
เราพึงไปเฝ้าเยี่ยมพระชนกชนนี ครั้นแล้วเข้าไปสู่พระนครพาราณสี
ได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าพนักงานทั้งหลาย เอาเชือกอย่างเหนียวๆ
มัดพระชนกชนนีจนแน่น ให้มีพระพาหาไพล่หลัง กล้อนพระเศียรแล้ว
นำตระเวนไปตามตรอก ด้วยวัชฌเภรีมีสำเนียงอันคมคาย
ครั้นแล้วเสด็จพระดำเนินเข้าไปใกล้พระชนกชนนี.

พระราโชวาทของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช

พระเจ้าทีฆีติโกศลราช
ได้ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารเสด็จพระดำเนินมาแต่ไกลเทียวครั้นแล้วได้ตรัสพระบรมราชโอวาทนี้แก่ทีฆาวุกุมารว่า
พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น
เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร

เมื่อท้าวเธอตรัสอย่างนี้แล้ว
เจ้าพนักงานเหล่านั้นได้ทูลคำนี้แด่ท้าวเธอว่า
พระเจ้าทีฆีติโกศลราชนี้เป็นผู้วิกลจริตจึงบ่นเพ้ออยู่
ทีฆาวุของพระองค์คือใคร พระองค์ตรัสอย่างนี้กะใครว่า พ่อทีฆาวุ
เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น
เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร

พระเจ้าทีฆีติโกศลราชตรัสว่า พนาย เราไม่ได้เสียจริตบ่นเพ้ออยู่
แต่ผู้ใดรู้เรื่อง ผู้นั้นจักเข้าใจ

พระเจ้าทีฆีติโกศลราช ได้ตรัสพระบรมราโชวาทนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารเป็นคำรบสองว่า ....

พระเจ้าทีฆีติโกศลราช
ได้ตรัสพระบรมราโชวาทนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารเป็นคำรบที่สามว่าพ่อทีฆาวุ
เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น
เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร

เจ้าพนักงานเหล่านั้น ได้ทูลคำนี้แด่พระเจ้าทีฆีติโกศลราชเป็นคำรบสามว่า
เจ้าทีฆีติโกศลราชนี้เป็นผู้วิกลจริต จึงบ่นเพ้ออยู่
ทีฆาวุของพระองค์คือใคร พระองค์ตรัสกะใครอย่างนี้ว่า เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว
เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร

พระเจ้าทีฆีติโกศลราชตรัสว่า พนาย เราไม่ได้เสียจริตบ่นเพ้ออยู่
แต่ผู้ใดรู้เรื่องผู้นั้นจักเข้าใจ

พนักงานเหล่านั้นจึงได้นำพระเจ้าทีฆีติโกศลราชพร้อมกับพระมเหสี
ไปตามถนนตามตรอกทั่วทุกแห่ง แล้วให้ออกไปทางประตูด้านทักษิณ
บั่นพระกายเป็น ๔ ท่อน วางเรียงไว้ในหลุม ๔ ทิศ ด้านทักษิณแห่งพระนคร
วางยามคอยระวังเหตุการณ์ไว้แล้วกลับไป

ครั้งนั้นทีฆาวุราชกุมาร เข้าไปสู่พระนครพาราณสี
นำสุรามาเลี้ยงพวกเจ้าหน้าที่อยู่ยาม เมื่อเวลาที่คนเหล่านั้นเมาฟุบลง
ทีฆาวุราชกุมารจึงจัดหาฟืนมาวางเรียงกันไว้
ยกพระบรมศพของพระชนกชนนีขึ้นสู่พระจิตกาธาร ถวายพระเพลิง
แล้วประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณพระจิตกาธาร ๓ รอบ

ขณะนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
ประทับอยู่ชั้นบนแห่งปราสาทอันประเสริฐได้ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุราชกุมาร
กำลังทรงประนมพระหัตถ์ทำประทักษิณพระจิตกาธาร ๓ รอบ
ครั้นแล้วได้ทรงพระดำริแน่ในพระทัยว่า
เจ้าคนนั้นคงเป็นญาติหรือสายโลหิตของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชแน่นอน
น่ากลัวจะก่อความฉิบหายแก่เรา ช่างไม่มีใครบอกเราเลย.

ครั้งนั้น ทีฆาวุราชกุมารเสด็จหลบเข้าป่าไป ทรงกันแสงร่ำไห้ จนพอแก่เหตุ
ทรงซับน้ำพระเนตร แล้วเสด็จเข้าพระนครพาราณสี
ไปถึงโรงช้างใกล้พระบรมมหาราชวัง แล้วได้ตรัสคำนี้แก่นายหัตถาจารย์ว่า
ท่านอาจารย์ ข้าพเจ้าปรารถนาจะศึกษาศิลปะ

นายหัตถาจารย์ตอบว่า ถ้ากระนั้น เชิญมาศึกษาเถิดพ่อหนุ่มน้อย

อยู่มาวันหนึ่งทีฆาวุราชกุมาร
ทรงตื่นบรรทมตอนปัจจุสมัยแห่งราตรีแล้วทรงขับร้องและดีดพิณคลอเสียงเจื้อยแจ้วอยู่ที่โรงช้าง.

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช ทรงตื่นบรรทมเวลาปัจจุสมัยแห่งราตรี
ได้ทรงสดับเสียงเพลงและเสียงพิณที่ดีดคลอเสียงอันเจื้อยแจ้วดังแว่วมาทางโรงมงคลหัตถี
จึงมีพระดำรัสถามพวกมหาดเล็กว่า แน่พนาย
ใครตื่นในเวลาเช้ามืดแห่งราตรีแล้ว ขับร้องและดีดพิณแว่วมาทางโรงช้าง ?

พวกมหาดเล็กกราบทูลว่า ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
ชายหนุ่มศิษย์ของนายหัตถาจารย์ชื่อโน้น ตื่นในเวลาเช้ามืดแห่งราตรีแล้ว
ขับร้องและดีดพิณคลอเสียงอันเจื้อยแจ้วดังที่โรงช้าง พระพุทธเจ้าข้า.

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พนาย ถ้ากระนั้น จงพาชายหนุ่มมาเฝ้า
พวกเขาทูลรับสนองพระบรมราชโองการแล้ว พาทีฆาวุราชกุมารมาเฝ้า
จึงพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชได้ตรัสถามทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อนายชายหนุ่ม
เจ้าตื่นในเวลาเช้าแห่งราตรีแล้ว
ขับร้องและดีดพิณคลอเสียงอันเจื้อยแจ้วดังทางโรงช้างหรือ ?

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง พระพุทธเจ้าข้า.

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อนายชายหนุ่ม ถ้าเช่นนั้น
เจ้าจงขับร้องและดีดพิณไป

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง
พระพุทธเจ้าข้า ดังนั้น แล้วประสงค์จะให้ทรงโปรดปราน
จึงขับร้องและดีดพิณด้วยเสียงอันไพเราะ

ทีนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อนายชายหนุ่ม เจ้าจงอยู่รับใช้เราเถิด

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง
พระพุทธเจ้าข้า ดังนั้น แล้วจึงประพฤติทำนองตื่นก่อนนอนทีหลัง
คอยเฝ้าฟังพระราชดำรัสใช้ ประพฤติให้ถูกพระอัธยาศัย เจรจาถ้อยคำไพเราะ
ต่อพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
ครั้นต่อมาไม่นานนักท้าวเธอทรงแต่งตั้งทีฆาวุราชกุมาร
ไว้ในตำแหน่งผู้ไว้วางพระราชหฤทัย ใกล้ชิดสนิทภายใน

อยู่มาวันหนึ่ง ท้าวเธอได้ตรัสคำนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อนายชายหนุ่ม
ถ้ากระนั้น เจ้าจงเทียมรถพวกเราจักไปล่าเนื้อ

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า
เป็นดังพระราชกระแสรับสั่งพระพุทธเจ้าข้า แล้วจัดเทียมรถไว้เสร็จ
ได้กราบทูลคำนี้แด่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชว่า
ขอเดชะรถพระที่นั่งเทียมเสร็จแล้ว พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้
ขอจงทรงพระกรุณาโปรดทราบกาลอันควรเถิดพระพุทธเจ้าข้า.

ลำดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช เสด็จขึ้นราชรถ
ทีฆาวุราชกุมารขับราชรถไปแต่ขับราชรถไปโดยวิธีที่หมู่เสนาได้แยกไปทางหนึ่ง
ราชรถได้แยกไปทางหนึ่ง ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเสด็จไปไกล
แล้วได้ตรัสคำนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อนายชายหนุ่ม
ถ้ากระนั้นเจ้าจงจอดรถ เราเหนื่อยอ่อนจักนอนพัก.

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า
เป็นดังพระราชกระแสรับสั่งพระพุทธเจ้าข้า
ดังนั้นแล้วจอดราชรถนั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นดิน
จึงพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชทรงพาดพระเศียรบรรทมอยู่บนตักของทีฆาวุราชกุมาร
เมื่อท้าวเธอทรงเหน็ดเหนื่อยมา เพียงครู่เดียวก็บรรทมหลับ.

ขณะนั้น ทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังว่า พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชนี้แล
ทรงก่อความฉิบหายแก่พวกเรามากมาย ท้าวเธอทรงช่วงชิงรี้พล ราชพาหนะชนบท
คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารของพวกเราไป
และยังได้ปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของเราเสียด้วย
เวลานี้เป็นเวลาที่เราพบคู่เวร ดังนี้จึงชักพระแสงขรรค์ออกจากฝัก
แต่เจ้าชายได้ทรงยั้งพระทัยไว้ได้ในทันทีว่า
พระชนกได้ทรงสั่งเราไว้เมื่อใกล้สวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว
เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร
การที่เราจะละเมิดพระดำรัสสั่งของพระชนกนั้น ไม่สมควรแก่เราเลย ดังนี้
แล้วสอดพระขรรค์เข้าไว้ในฝัก

ทีฆาวุราชกุมาร ได้ทรงคิดถึงความหลัง เช่นนั้นถึงสามครั้ง
แต่ก็ยับยั้งความคิดนั้นเสียได้ด้วยระลึกถึงคำสั่งของพระชนกที่ได้ตรัสสั่งไว้เมื่อใกล้สวรรคตดังนี้
แล้วทรงสอดพระแสงขรรค์เข้าไว้ในฝักตามเดิม.

ขณะนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช ทรงกลัว หวั่นหวาด
สะดุ้งพระทัยรีบเสด็จลุกขึ้น
ทีฆาวุราชกุมารได้กราบทูลคำนี้แด่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชในทันทีว่า
ขอเดชะ เพราะอะไรหรือพระองค์จึงทรงกลัว หวั่นหวาด
สะดุ้งพระทัยรีบเสด็จลุกขึ้นพระพุทธเจ้าข้า

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสตอบว่า พ่อนายชายหนุ่ม
ฉันฝันว่าทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชฟาดฟันฉันด้วยพระแสงขรรค์
ณ ที่นี้ เพราะเหตุนั้น ฉันจึงกลัวหวั่นหวาด ตกใจรีบลุกขึ้น

ทันใดนั้น ทีฆาวุราชกุมารจับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชด้วยพระหัตถ์ซ้ายชักพระแสงขรรค์ด้วยพระหัตถ์ขวา
แล้วได้กล่าวคำขู่แก่พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชว่า ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คือ
ทีฆาวุราชกุมาร โอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชคนนั้น
พระองค์ทรงก่อความฉิบหายแก่พวกข้าพระพุทธเจ้ามากมาย คือ ทรงช่วงชิงรี้พล
ราชพาหนะ ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์ และคลังธัญญาหาร
ของข้าพระพุทธเจ้าไป
มิหนำซ้ำยังปลงพระชนมชีพพระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้าเสียด้วย
เวลานี้เป็นเวลาที่ข้าพระพุทธเจ้าพบคู่เวรละ

จึงพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช ซบพระเศียรลงแทบยุคลบาทของทีฆาวุราชกุมาร
แล้วได้ตรัสคำวิงวอนแก่เจ้าชายว่า พ่อทีฆาวุ พ่อจงให้ชีวิตแก่ฉัน
พ่อทีฆาวุ พ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันด้วยเถิด

เจ้าชายกราบทูลว่า
ข้าพระพุทธเจ้าหรือจะเอื้อมอาจทูลเกล้าถวายชีวิตแก่พระองค์
พระองค์ต่างหากควรพระราชทานชีวิตแก่พระพุทธเจ้า

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อทีฆาวุ ถ้าเช่นนั้นพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉัน
และฉันก็ให้ชีวิตแก่พ่อ.

ครั้งนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช และทีฆาวุราชกุมาร
ต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันได้จับพระหัตถ์กัน และได้ทำการสบถ
เพื่อไม่ทำร้ายกัน
พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชจึงได้ตรัสคำนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อทีฆาวุ
ถ้ากระนั้นพ่อจงเทียมรถไปกันเถอะ.

ทีฆาวุราชกุมารทูลรับสนองพระบรมราชโองการว่า เป็นดังพระกระแสรับสั่ง
พระพุทธเจ้าข้า ดังนั้น แล้วเทียมรถ ได้กราบทูลพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชว่า
รถพระที่นั่งเทียมเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าข้า บัดนี้
ขอพระองค์โปรดทรงทราบกาลอันควรเถิด พระพุทธเจ้าข้า.

จึงพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชเสด็จขึ้นรถทรงแล้ว ทีฆาวุราชกุมารขับรถไป
ได้ขับรถไปโดยวิธีไม่นานนักก็มาพบกองทหาร ครั้นพระเจ้าพรหมทัตกาสิกราช
เสด็จเข้าสู่พระนครพาราณสีแล้ว
ทรงพระกรุณาโปรดให้เรียกประชุมหมู่อำมาตย์ราชบริษัท
ได้ตรัสถามความเห็นข้อนี้ว่าพ่อนายทั้งหลาย
ถ้าพวกท่านพบทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศลราช
จะพึงทำอะไรแก่เขา.

อำมาตย์บางพวกกราบทูลอย่างนี้ว่า ขอเดชะ พวกข้าพระพุทธเจ้า จะพึงตัดมือ
จะพึงตัดเท้า จะพึงตัดทั้งมือและเท้า จะพึงตัดหู จะพึงตัดจมูก
จะพึงตัดทั้งหูและจมูก จะพึงตัดศีรษะพระพุทธเจ้าข้า.

พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า พ่อนายทั้งหลาย ชายหนุ่มผู้นี้แล คือ
ทีฆาวุราชกุมารโอรสของพระเจ้าทีฆีติโกศลราชคนนั้น ชายหนุ่มผู้นี้ใครๆ
จะทำอะไรไม่ได้ เพราะชายหนุ่มผู้นี้ได้ให้ชีวิตแก่เรา
และเราก็ได้ให้ชีวิตแก่ชายหนุ่มผู้นี้

ครั้นแล้วได้ตรัสถามความข้อนี้แก่ทีฆาวุราชกุมารว่า พ่อทีฆาวุ
พระชนกของเธอได้ตรัสคำใดไว้ เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ
เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับได้
เพราะไม่จองเวร ดังนี้ พระชนกของเธอได้ตรัสคำนั้น หมายความว่าอย่างไร ?

ทีฆาวุราชกุมารกราบทูลว่า ขอเดชะ
พระชนกของข้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระบรมราโชวาทอันใดแลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า
เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว ดังนี้หมายความว่า เจ้าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อ
เพราะฉะนั้น พระชนกของข้าพระพุทธเจ้า
จึงได้ตรัสพระบรมราโชวาทวันนี้แลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า
เจ้าอย่าเห็นแก่ยาว

พระชนกของข้าพระพุทธเจ้า
ได้ตรัสพระบรมราโชวาทอันใดแลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น
ดังนี้ หมายความว่า เจ้าอย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนัก เพราะฉะนั้น
พระชนกของข้าพระพุทธเจ้า
จึงได้ตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า
เจ้าอย่าเห็นแก่สั้น

พระชนกของข้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระบรมราโชวาทอันใดแลไว้
เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย
แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร ดังนี้ หมายความว่า
พระชนกชนนีของข้าพระพุทธเจ้า ถูกพระองค์ปลงพระชนชีพเสีย
ถ้าข้าพระพุทธเจ้า จะพึงปลงพระชนชีพของพระองค์เสียบ้าง
คนเหล่าใดใคร่ความเจริญแก่พระองค์
คนเหล่านั้นจะพึงปลงชีวิตข้าพระพุทธเจ้า
คนเหล่าใดใคร่ความเจริญแก่ข้าพระพุทธเจ้า
คนเหล่านั้นจะพึงปลงชีวิตคนเหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้
เวรนั้นไม่พึงระงับเพราะเวร แต่มาบัดนี้
พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานชีวิตแก่ข้าพระพุทธเจ้า
และข้าพระพุทธเจ้าก็ได้ทูลถวายพระชนมชีพแก่พระองค์
เป็นอันว่าเวรนั้นระงับแล้วเพราะไม่จองเวรพระชนกของข้าพระพุทธเจ้า
จึงได้ตรัสพระบรมราโชวาทอันนี้แลไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่า พ่อทีฆาวุ
เวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวร
พระพุทธเจ้าข้า.

ลำดับนั้น พระเจ้าพรหมทัตกาสิกราชตรัสว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลาย
น่าอัศจรรย์นัก ไม่เคยมีเลย ทีฆาวุราชกุมารนี้เป็นบัณฑิต
จึงได้เข้าใจความแห่งภาษิต อันพระชนกตรัสแล้วโดยย่อได้โดยพิสดาร
แล้วทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานคืนรี้พล ราชพาหนะ ชนบท
คลังศัสตราวุธยุทธภัณฑ์และคลังธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระชนก
และได้พระราชทานพระราชธิดาอภิเษกสมรสด้วย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขันติ โสรัจจะ เห็นปานนี้
ได้มีแล้วแก่พระราชาเหล่านั้น ผู้ถืออาชญา ผู้ถือศัสตราวุธ
ก็การที่พวกเธอบวชในธรรมวินัย อันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้
จะพึงอดทนและสงบเสงี่ยมนั้น ก็จะพึงงามในธรรมวินัยนี้แน่.

[๒๔๕] พระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระโอวาทแก่ภิกษุเหล่านั้นเป็นคำรบสามว่า
อย่าเลยภิกษุทั้งหลาย อย่าบาดหมางกัน อย่าทะเลาะกัน อย่าแก่งแย่งกัน
อย่าวิวาทกันเลย อธรรมวาทีภิกษุรูปนั้น
ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเป็นคำรบสาม พระพุทธเจ้าข้า
ขอพระผู้มีพระภาคผู้เป็นเจ้าของแห่งธรรมได้โปรดทรงยับยั้งเถิด
ขอพระผู้มีพระภาค ได้โปรดทรงมีความขวนขวายน้อย
ประกอบสุขวิหารธรรมในปัจจุบันอยู่เถิด
พวกข้าพระพุทธเจ้าจักปรากฏด้วยความบาดหมางความทะเลาะ ความแก่งแย่ง
การวิวาทนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงดำริว่า โมฆบุรุษเหล่านี้หัวดื้อนักแล
เราจะให้โมฆบุรุษเหล่านี้เข้าใจกัน ทำไม่ได้ง่ายเลย ดังนี้
แล้วเสด็จลุกจากพระพุทธอาสน์กลับไป.

ทีฆาวุภาณวาร ที่ ๑ จบ.


พระศาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้ว ทรงประชุมชาดกว่า
บิดามารดาในครั้งนั้น ได้มาเป็นตระกูลมหาราช ส่วนทีฆาวุกุมาร
ได้มาเป็นเราตถาคต ฉะนี้แล.

จบ ทีฆีติโกสลชาดก

ที่มา: http://www.dharma-gateway.com/buddha/chadok-05/chadok-050301.htm

สังกิจจะสามเณร
สุดมหัศจรรย์ พระอรหันต์ ๗ ขวบ ถูกไฟไหม้ขณะอยู่ในครรภ์มารดาแต่ไม่เป็นอันตรายรอยเท้าของพระอรหันต์ ๗ ขวบผู้ที่เกิดมาถ้าหากว่า มีเป้าหมายแน่นอนที่จะบวชตั้งแต่เยาว์วัยแม้จะเกิดมาในตระกูลใดก็ไม่สำคัญ
เพราะเมื่อบวชเข้ามาแล้วย่อมไม่มีความแตกต่างกันผู้ที่บวชเป็นสามเณรเข้ามาแล้ว
จะให้ความเคารพกันตามลำดับพรรษาโดยผู้ที่บวชภายหลังต้องให้ความเคารพแก่ผู้ที่บวชก่อน
นอกจากนั้นก็ให้ความเคารพกัน ในคุณธรรมและคุณวิเศษคือถ้าท่านผู้นั้นมีคุณธรรมสูงส่ง
มีความประพฤติเป็นที่น่าเลื่อมใสเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นได้
แม้จะมีอายุพรรษาน้อยก็ย่อมได้รับการยกย่องเชิดชู

อย่างเช่นสามเณรรูปหนึ่งนามว่า สังกิจจะ ซึ่งท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ และยังได้เป็นที่พึ่งให้แก่พระภิกษุ ๓๐ รูปในราวไพรมีเรื่องราวดังต่อไปนี้

สังกิจจะสามเณรได้ออกบวชเมื่อมีอายุได้ ๗ขวบท่านมีความเป็นมาน่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง โยมมารดาของท่านนั้นเป็นธิดาของตระกูลมั่งคั่งในกรุงสาวัตถีแต่ว่ามารดาได้เสียชีวิตตั้งแต่ท่านอยู่ในครรภ์ด้วยโรคร้ายอย่างหนึ่ง

เมื่อมารดาถูกเผาอยู่บนเชิงตะกอน ในขณะที่เนื้อส่วนอื่นไหม้ไปจนหมดยังเหลืออยู่แต่เพียงส่วนเนื้อท้อง พวกสัปเหร่อจึงเอาหลาวเหล็กเสียบเนื้อท้องของนางยกลงจากเชิงตะกอน แทงซ้ำอีก ๒- ๓ ครั้งเพื่อให้เนื้อแตกออกจากกันปลายหลาวเหล็กได้แทงหางตาของทารก เมื่อพวกสัปเหร่อแทงเนื้อท้องเสร็จจึงโยนกลับขึ้นไปบนเชิงตะกอน ใส่ฟืนสุมไฟเข้าไปอีกชั้นหนึ่งจนแน่ใจว่าคราวนี้คงไหม้หมดแน่แล้ว จึงค่อยพากันกลับบ้าน

แม้เนื้อท้องได้ไหม้จนหมด แต่ทารกกลับไม่ได้ไหม้ ยังคงนอนหลับสบายเหมือนนอนอยู่ในห้องกลีบดอกบัว ที่เป็นเช่นนี้ด้วยอานุภาพของผู้เกิดมาเพื่อเป็นภพชาติสุดท้าย แม้จะถูกภูเขาสิเนรุทับก็จะไม่สิ้นชีวิตก่อนที่จะได้บรรลุธรรม

ในวันรุ่งขึ้น พวกสัปเหร่อกลับมาอีกเพื่อจะดับเชิงตะกอน เห็นทารกนอนอยู่บนเชิงตะกอนก็เกิดอัศจรรย์ใจว่า มารดาถูกเผาอยู่บนฟืนมากขนาดนี้แต่ทำไมทารกนี้กลับไม่ไหม้ จึงอุ้มเด็กเข้าไปในหมู่บ้านพวกหมอดูทำนายว่า

"ถ้าทารกนี้อยู่ครองเรือน หมู่ญาติตลอด ๗ ชั่วเครือสกุล จะไม่ยากจน ถ้าเขาออกบวช จะมีสมณะ ๕๐๐ รูปเป็นลูกศิษย์ พวกญาติจึงขนานนามว่า สังกิจจะ เพราะหางตาถูกขอเหล็กแทงจนแตก จากนั้นพวกญาติๆ ได้ช่วยกันเลี้ยงดู โดยตกลงกันว่าเมื่อเด็กโตขึ้นจะให้บวชเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตร

ต่อมา เมื่อสังกิจจะอายุได้ ๗ ขวบ ได้ยินพวกเพื่อนๆ พูดกันว่า แม่ของเธอได้เสียชีวิตตั้งแต่เวลาที่เธออยู่ในท้อง แม้คุณแม่จะถูกไฟไหม้จนหมด แต่เธอกลับไม่เป็นอันตราย
สังกิจจะเกิดความสลดสังเวชในการเกิดบ่อยๆ จึงบอกพวกญาติว่า แม้ฉันรอดพ้นจากความตายมาได้ สักวันหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดี ฉันจะขอบวชเพื่อแสวงหาทางที่ไม่ต้องตายอีกต่อไป

หมู่ญาติจึงบอกว่า "สาธุ ดีแล้วลูกเอ๊ย !พวกเราก็ตั้งใจเอาไว้อย่างนั้นเหมือนกัน"
ว่าแล้วก็นำสังกิจจะไปหาพระสารีบุตร ได้ขอร้องให้ท่านช่วยบวชให้พระเถระให้กัมมัฏฐาน มีผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นอารมณ์ แล้วก็บวชให้ สามเณรสามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของสังขาร ทำใจหยุดนิ่งอยู่ภายในยกใจขึ้นสู่ไตรลักษณ์ ทันทีที่ปลงผมเสร็จก็ได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทันที มีชื่อว่า สังกิจจะสามเณร

ในวันหนึ่ง ได้มีพระภิกษุ ๓๐รูปปรารถนาจะเข้าไปบำเพ็ญสมณธรรมในราวป่าจึงเข้าไปทูลลาพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยพุทธญาณว่าภัยของภิกษุจะเกิดจากชายชั่วคนหนึ่ง หากสังกิจจะสามเณรไปด้วยก็จะช่วยป้องกันภัยนั้นได้ อีกทั้งพระภิกษุก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้ง ๓๐ รูปไปลาพระสารีบุตรเถระก่อน

พระพุทธองค์ทรงแนะนำว่า "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอำลาสารีบุตร พี่ชายทางธรรมของพวกเธอแล้วจึงค่อยไป" ภิกษุทั้ง ๓๐ รูป ครั้นรับพุทธโอวาทแล้ว ก็ไปสำนักของพระเถระพระเถระให้การปฏิสันถารทุกรูป พร้อมกับไต่ถามว่า "ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย จะพากันไปไหน" จึงบอกว่า

"พวกกระผมเรียนกัมมัฏฐานจากพระบรมศาสดาแล้วต้องการจะเข้าป่าเพื่อปลีกวิเวกพระบรมศาสดาทรงมีรับสั่งให้พวกเรามาอำลาท่านก่อนไป" พระเถระคิดว่า "การที่พระองค์ทรงส่งภิกษุเหล่านี้มาคงเห็นเหตุบางอย่าง" จึงตรวจดูด้วยญาณทัสสนะ ครั้นรู้แล้ว จึงกล่าวว่า ผู้มีอายุพวกท่านมีสามเณรคอยอุปัฏฐากหรือยังครั้นพวกภิกษุบอกว่า ยังไม่มี

...พระเถระจึงบอกว่า ถ้ายังไม่มีพวกท่านจงนำเอาสังกิจจะสามเณรของเราไปด้วยสิ อย่าเลย ครับถ้าสามเณรไปด้วยพวกกระผมจะพลอยกังวลใจเปล่าๆ เนื่องจากพวกเราประพฤติธรรมอยู่ในป่าคงไม่จำเป็นต้องให้สามเณรมาอุปัฏฐาก

สารีบุตรกล่าวเตือนว่า ท่านผู้มีอายุสามเณรนี้จะไม่ทำให้พวกท่านกังวลใจหรอก มีแต่เพราะอาศัยพวกท่านสามเณรจะเป็นกังวลมากกว่า แม้พระบรมศาสดาทรงหวังจะส่งสามเณรไปกับพวกท่านจึงทรงรับสั่งให้มาลาเราก่อนพวกท่านจงพาสามเณรไปด้วยเถิดภิกษุเห็นว่าพระเถระมีความปรารถนาดี ก็ยินดีรับสามเณรไปด้วยจึงรวมเป็น ๓๑ รูป จากนั้นได้อำลาพระเถระ เที่ยวจาริกไป

เมื่อเดินทางไกลถึง ๑๒๐ โยชน์ ถึงหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งพวกชาวบ้านเห็นภิกษุสงฆ์เดินธุดงค์ผ่านมา ต่างก็มีจิตเลื่อมใสถวายอาหารบิณฑบาตโดยเคารพ พร้อมกับไต่ถามว่า"พระคุณเจ้า จะเดินธุดงค์ไปไหน"จึงบอกว่า"กำลังหาสถานที่สัปปายะ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม"

ชาวบ้านจึงกราบนิมนต์ว่า "ท่านเจ้าข้า ถ้าอย่างนั้นขอนิมนต์พระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่หมู่บ้านแห่งนี้เถิดพวกกระผมจะสมาทานศีลห้าและรักษาอุโบสถศีล"

พระสงฆ์ทุกรูปเห็นโยมมีศรัทธาแรงกล้า จึงรับนิมนต์เพื่ออยู่จำพรรษาในวิหารใหม่ที่ชาวบ้านพากันทำถวาย
เมื่อได้สถานที่อยู่จำพรรษาแล้วทุกรูปต่างแยกย้ายกันเข้าจำพรรษาในที่เฉพาะของแต่ละรูปโดยจะไม่อยู่รวมกันแห่งละ ๒ รูป มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้งกันอย่างเดียว

ในวันเข้าจำพรรษา พระเถระได้ให้โอวาทและตั้งกติกาว่า "ผู้มีอายุพวกเราเรียนกัมมัฏฐานจากพระพุทธเจ้าผู้ยังทรงพระชนม์อยู่ หากไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมจะให้พระองค์ทรงพอพระทัยนั้น เป็นเรื่องยากอีกอย่างหนึ่ง ประตูอบายก็เปิดคอยรับพวกเราเสมอ เพราะฉะนั้นยกเว้นเวลาบิณฑบาตในตอนเช้าและเวลาบำรุงพระเถระตอนเย็น ในเวลาที่เหลือพวกเราจะไม่อยู่ในที่แห่งเดียวกัน ๒ รูปแต่ถ้าภิกษุรูปใดอาพาธ ก็จงตีระฆังพวกเราจะไปที่พักของท่านผู้นั้นเพื่อช่วยกันพยาบาล นอกจากนี้ พวกเราจะไม่ประมาทหมั่นทำกัมมัฏฐานให้ต่อเนื่อง"
จากนั้นมา ภิกษุทุกรูปจึงอยู่ด้วยความไม่ประมาท หมั่นทำกัมมัฏฐานทั้งยืนเดิน นั่ง นอน ตลอดกลางวันและกลางคืน

ในวันหนึ่งได้มีบุรุษเข็ญใจคนหนึ่งซึ่งแต่เดิมเคยอาศัยครอบครัวของภรรยาดำรงชีพแต่เมื่อถูกทอดทิ้งจึงออกเดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยได้พบพระภิกษุสงฆ์กำลังเที่ยวไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเมื่อได้ภัตตาหารมาแล้ว ก็มานั่งทำภัตกิจอยู่บนหาดทราย

เขาได้เข้าไปไหว้พระเถระด้วยความคิดว่า พระภิกษุเพิ่งกลับจากบิณฑบาตกำลังทำภัตกิจ คงมีอาหารพอทำให้เราคลายหิวได้บ้าง เถระเมื่อเห็นเขาจึงถามเขาว่า "จะไปไหนล่ะ" ครั้นรู้ว่าเขากำลังตกทุกข์ได้ยาก จึงเกิดความกรุณาบอกเขาว่า "อุบาสก ท่านหิวมาก จงไปนำใบไม้มา" ว่าแล้วแต่ละรูปก็ได้คลุกข้าวกับแกงแบ่งให้ บุรุษเข็ญใจกินข้าวเสร็จแล้ว คิดว่า"เราอุตสาห์ทำงานตลอดทั้งวัน ก็ยังไม่ได้อาหารที่เลิศอย่างนี้เราจะไปที่อื่นทำไม อยู่กับภิกษุเหล่านี้ ดีกว่า"

จึงบอกพระภิกษุว่า "กระผมอยากจะขออยู่ช่วยอุปัฏฐากดูแลพระคุณเจ้า" พวกภิกษุเห็นความตั้งใจดีของเขา จึงเมตตารับเขาไว้เมื่อเขาอยู่กับพระสงฆ์ ก็ทำวัตรปฏิบัติเป็นอย่างดีทำให้พวกพระภิกษุรักและไว้วางใจเรื่อยมา

แต่เมื่อผ่านไป ๒ เดือน เขาก็เกิดอยากมีภรรยาขึ้นมาคืนนั้นจึงแอบหนีไปโดยไม่บอกลา โดยหารู้ไม่ว่าเขากำลังจะนำภัยพิบัติใหญ่หลวงมาสู่ภิกษุสงฆ์ ก็ในหนทางที่เขาไปนั้น มีดงอยู่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ซุ่มอยู่ของพวกโจร วันนั้นโจร ๕๐๐ คน ได้บนบานเทวดาว่า "ถ้าใครเข้ามาในดง พวกเราจะจับผู้นั้นฆ่าเอาเนื้อและเลือดของผู้นั้นทำพลีกรรมแด่ท่าน"

เมื่อกล่าวบนบานแล้ว หัวหน้าโจรก็ได้ขึ้นต้นไม้มองคนเคราะห์ร้ายที่จะพลัดหลงเข้ามา ก็ได้เห็นบุรุษนั้นเดินมาแต่ไกลจึงได้ให้สัญญาณแก่สมุนโจรพวกโจรรู้ว่ามีคนพลัดเข้ามาแล้ว จึงล้อมจับเขา ผูกมัดอย่างแน่นหนา ขนฟืนมาก่อเป็นกองไฟใหญ่ เสี้ยมหลาวไว้บุรุษนั้นถามโจรว่า "นายกระผมไม่เห็นจะมีหมูหรือเนื้อเลยสักตัวเดียวพวกท่านก่อไฟและเสี้ยมหลาวไว้ทำไม?" พวกโจรพากันหัวเราะบอกว่า "พวกเราจะฆ่าเจ้า แล้วเสียบหลาวย่างทำพลีกรรมแด่เทวดานะซิ" เขาเกิดกลัวตายสุดขีด ไม่ได้คิดถึงอุปการคุณของพวกภิกษุเลยคิดแต่จะเอาตัวรอดอย่างเดียวบอกพวกโจรว่า

"นาย ข้าพเจ้าเป็นคนกินเดนคนกินเดนเป็นคนกาลกิณี ก็พวกพระภิกษุโดยมากออกบวชจากตระกูลใหญ่ๆ เป็นกษัตริย์ออกบวชก็มี มีภิกษุ ๓๑รูป อาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่พวกท่านจงฆ่าพระทำพลีกรรมเถิดเทพเจ้าของพวกท่านจะได้พอใจ" พวกโจรฟังแล้ว คิดว่า "บุรุษคนนี้พูดถูก การฆ่าคนกาลกิณีนี้ คงไม่เกิดประโยชน์พวกเราจะฆ่ากษัตริย์ทำพลีกรรมดีกว่า" คิดแล้วจึงแก้มัดให้เขาจากนั้น ให้เขานั่นแหละเป็นผู้นำทาง

เมื่อถึงที่อยู่ของพวกภิกษุแล้วไม่เห็นภิกษุแม้เพียงรูปเดียว หัวหน้าโจรจึงถามเขาว่า"พวกภิกษุอยู่ที่ไหนล่ะ?" เขารู้กติกาของภิกษุสงฆ์ดี จึงกล่าวว่า"พวกภิกษุกำลังนั่งสมาธิบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่พักของตัวเอง จงตีระฆังดูซิ่งเมื่อพวกภิกษุได้ยินเสียงระฆัง ก็จะมาประชุมกัน"

หัวหน้าโจรจึงตีระฆังขึ้นพวกภิกษุได้ยินเสียงระฆัง จึงคิดว่า"มีผู้ตีระฆังผิดเวลา คงจะมีใครเจ็บไข้กระมัง"
จึงมานั่งรวมกัน เมื่อพระภิกษุมาครบทุกรูป ไม่เห็นมีองค์ไหนอาพาธพระสังฆเถระได้ถามพวกโจรว่า "อุบาสก พวกท่านตีระฆังทำไมหรือ"

หัวหน้าโจรจึงบอกความประสงค์ว่า "พวกข้าพเจ้าบนบานเทวดาประจำดงไว้ ต้องการภิกษุรูปหนึ่งเพื่อนำไปทำพลีกรรมแก่เทวดา พวกท่านจงส่งตัวแทนของภิกษุมารูปหนึ่ง"

พระมหาเถระครั้นได้ฟังหัวหน้าโจรบอกว่า ต้องการภิกษุ ๑ รูปเพื่อนำไปทำพลีกรรม จึงคิดว่า ธรรมดาอันตรายที่จะเกิดแก่น้อง ๆผู้เป็นพี่ต้องช่วยแก้ไข จึงบอกพวกภิกษุว่า "ผู้มีอายุทั้งหลาย ผมจะสละชีวิตเพื่อพวกท่านขออันตรายจงอย่ามีแก่พวกท่านเลย พวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิด"

ฝ่ายพระอนุเถระก็คิดว่า พระมหาเถระควรจะอยู่เป็นที่พึ่งให้แก่น้องๆจึงกล่าวว่า "ธรรมดากิจของพี่ย่อมเป็นภาระของน้อง กระผมขอไปเองขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิด"

ทางด้านพระภิกษุที่เหลือต่างก็ลุกขึ้นพูดเหมือนกันว่า"ผมเอง ให้ผมไปเอง"

ภิกษุทั้งหมดแม้ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกัน ยังไม่มีใครหมดกิเลส มีความกลัวตายด้วยกันทั้งนั้น แต่ก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อพระภิกษุที่เหลือฝ่ายสามเณรก็แน่เหมือนกัน ได้บอกพระภิกษุว่า "หยุดเถิดท่านขอรับ กระผมจะสละชีวิตเพื่อพวกท่านเอง" พวกภิกษุได้ยินสามเณรพูดดังนั้น ก็รู้สึกสะท้านไปถึงหัวใจรีบกล่าวห้ามว่า "สามเณร เราทั้งหมดแม้จะถูกฆ่ารวมกันก็จะไม่ยอมสละเธอผู้เดียว.."สามเณรถามว่า "ทำไมจึงพูดอย่างนั้น ขอรับ"

พวกภิกษุบอกว่า"เธอเป็นสามเณรของพระสารีบุตรเถระ ถ้าเราจะสละเธอไป พระเถระก็จะตำหนิได้ว่าพวกภิกษุไม่ต้องการสามเณร จึงพาไปให้พวกโจรฆ่าทิ้ง พวกเราไม่อาจรับคำตำหนินั้นได้เพราะฉะนั้น เราจึงสละเธอไปไม่ได้"

สามเณรบอกให้พระทุกรูประลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่จะออกเดินทางพร้อมกับชี้แจงว่า "ท่านครับการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงส่งพวกท่านไปอำลาพระอุปัชฌาย์ของกระผมก็ดีการที่พระอุปัชฌาย์ส่งกระผมมากับพวกท่านก็ดีได้ทรงเห็นเหตุนี้แล้วทั้งนั้น จึงส่งมาพวกท่านจงหยุดเถิดกระผมนี้แหละจะไปเอง"

ถ้อยคำที่กล่าวอย่างองอาจและมีเหตุมีผลของสามเณรทำให้พระทุกรูปไม่กล้าคัดค้าน ได้แต่นิ่งสามเณรไหว้ภิกษุทั้ง ๓๐ รูปแล้ว กล่าวว่า "ท่านครับ ถ้ากระผมเคยผิดพลาดล่วงเกินขอท่านจงโปรดให้อภัยด้วย"

ว่าแล้วก็ออกเดินนำพวกโจรไปโดยไม่สะทกสะท้านไม่รู้สึกหวั่นไหวต่อมรณภัยแม้เพียงนิดเดียวความสลดใจอย่างใหญ่หลวงได้เกิดขึ้นแก่พระภิกษุน้ำตาเอ่อล้นเต็มเบ้าตา หัวใจสั่นไหวด้วยความสงสารสามเณร
เมื่อสามเณรเดินคล้อยหลังไป พระมหาเถระได้ขอร้องหัวหน้าโจรว่า "โยม สามเณรยังเป็นเด็ก เห็นพวกท่านก่อไฟ เสี้ยมหลาว ลาดใบไม้จะเกิดความกลัว พวกท่านจงให้สามเณรพักอยู่ในที่แห่งหนึ่งก่อนแล้วทำพลีกรรมในอีกที่หนึ่งเถิดนะ"

เมื่อพวกโจรพาสามเณรไปแล้ว ได้พาไปพักไว้ในที่แห่งหนึ่งแล้วจึงค่อยไปเตรียมบูชายัญในที่อีกแห่งหนึ่งครั้นสามเณรไปถึงที่อยู่ของพวกโจร แทนที่จะนั่งร้องไห้กลัวตายกลับนั่งเข้าฌานสงบนิ่งไม่ไหวติงส่วนพวกโจรเมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วหัวหน้าโจรได้ชักดาบเดินเข้าไปหาสามเณร กำด้ามดาบแน่นแล้วยกขึ้นฟันฉับลงที่ก้านคอสามเณรทันที!ทันใดนั้น สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น..! ดาบได้งอพับเป็นรูปโค้งทำให้หัวหน้าโจรต้องตะลึง ! แต่ก็คิดเข้าข้างตัวเองว่า

"เราคงฟันพลาดไปมั้ง" จึงดัดดาบให้ตรง แล้วฟันซ้ำอีก ดาบได้ม้วนงอลงมาอีกครั้งหัวหน้าโจรเห็นปาฏิหาริย์แล้ว จึงเกิดความหวั่นไหว คิดว่า

"เมื่อก่อนดาบของเราสามารถใช้ตัดเสาหินหรือตอไม้ตะเคียนเหมือนฟันหยวกกล้วยแต่คราวนี้ดาบของเราม้วนงออย่างกับใบตาลม้วน ดาบนี้แม้ไม่มีจิต ยังไม่กล้าทำร้ายสามเณรเราเป็นคนแท้ๆ แต่กลับไม่รู้คุณของสามเณร"

เมื่อคิดดังนี้แล้ว จึงทิ้งดาบลงบนพื้น หมอบลงแทบเท้าของสามเณรกล่าวว่า "สามเณร พวกเราเป็นโจรในป่ามานาน คนตั้งพันเห็นพวกเราแต่ไกลยังตัวสั่น ส่วนท่านไม่มีความกลัวแม้เพียงนิดเดียวใบหน้าของท่านกลับผ่องใสยิ่งนัก เป็นเพราะอะไรหนอ" สามเณรบอกว่า "ท่านหัวหน้าธรรมดาของผู้ที่หมดกิเลสแล้ว ย่อมไม่มีความหวาดกลัวขึ้นชื่อว่าร่างกายเป็นเหมือนภาระหนัก ที่ต้องคอยดูแล พระอรหันต์ทั้งหลายเห็นว่าเมื่อร่างกายแตกสลายไป ย่อมมีแต่ความยินดี ไม่มีความหวาดกลัวเลย"

"พวกท่านจะทำอย่างไรต่อไป ? "ลูกน้องโจรไม่มีความเห็นได้แต่บอกว่า "ก็แล้วแต่หัวหน้าเถอะ"หัวหน้าโจรจึงบอกว่า"เมื่อเราเห็นปาฏิหาริย์นี้แล้ว ก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเป็นโจรป่าเราจะบวชเป็นลูกศิษย์ของสามเณร"

พวกสมุนโจรเห็นดีเห็นงามว่า"ดีแล้ว แม้พวกเราก็จะบวชเหมือนกัน "หัวหน้าโจรจึงได้นำสมุนทั้งหมดกราบเท้าขอบวชกับสามเณรสามเณรได้ใช้คมดาบตัดผมของหัวหน้าโจร ตัดชายผ้าที่โจรใช้ห่มออก แล้วย้อมด้วยดินแดงให้ครองผ้ากาสาวะ แล้วก็ให้โจรทั้งหมดบวชเป็นสามเณร ให้รับศีล ๑๐ ทุกคนสังกิจจะสามเณร เมื่อให้พวกโจรรับศีล ๑๐ แล้ว คิดว่า "บริเวณนี้เป็นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับสามเณรใหม่ เราควรนำพวกเขากลับไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา"

ก่อนจะไปได้คิดว่า "ถ้าเราไม่ลาพระเถระทั้งหลายเสียก่อนพวกท่านคงไม่อาจบำเพ็ญสมณธรรมได้ ตั้งแต่เวลาที่เรามากับพวกโจรก็ไม่มีพระองค์ไหนสามารถกลั้นน้ำตาไว้ได้" จึงตั้งใจจะกลับไปหาพระภิกษุทุกรูปก่อน

สังกิจจสามเณรกลัวว่าภิกษุทั้ง ๓๐ รูปจะเป็นห่วง จึงพาสามเณรใหม่ทั้ง๕๐๐ รูป กลับไปลาพวกภิกษุ เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังทุกอย่างจนภิกษุทุกรูปสบายใจไปตามๆ กันเหมือนยกภูเขาออกจากอกก่อนจะจากไปสามเณรบอกให้ภิกษุทุกรูปอย่าได้ประมาทให้ตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างเต็มที่จากนั้นก็กล่าวลาเพื่อไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเมื่อกลับไปถึงวัดเวฬุวัน ก็ได้นำสามเณร ๕๐๐ รูปไปกราบนมัสการพระสารีบุตรเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์

พระสารีบุตรถามว่า
"สังกิจจะ เธอได้ลูกศิษย์มาหรือ?" สามเณรจึงตอบว่า
"ครับ" แล้วก็เล่าเรื่องราวให้พระเถระทราบทุกอย่างพระสารีบุตรแนะนำว่า "สังกิจจะเธอจงพาสามเณรเหล่านี้ไปเข้าเฝ้าพระศาสดาเถิด"

สังกิจจสามเณรเมื่อได้รับคำแนะนำแล้ว พาสามเณรทั้ง ๕๐๐ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา แม้พระบรมศาสดาก็ตรัสถามว่า "สังกิจจะ เธอได้ลูกศิษย์มาหรือ?" สามเณรจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระบรมศาสดาตรัสสนทนากับสามเณรใหม่ทั้ง ๕๐๐ทรงแสดงธรรมเนื้อหาโดยสรุปว่า

"การที่พวกท่านตั้งอยู่ในศีล มีชีวิตอยู่แม้วันเดียวในบัดนี้ประเสริฐกว่าการเป็นโจรตั้ง ๑๐๐ ปี ก็ผู้ใดทุศีล มีจิตไม่ตั้งมั่นแม้มีชีวิตอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีศีล มีฌานประเสริฐกว่า"

ในเวลาจบพระธรรมเทศนา สามเณรทั้ง ๕๐๐ รูปได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทา
จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า สามเณรอายุเพียง ๗ ขวบเพียงรูปเดียว ก็สามารถช่วยให้พระภิกษุทั้ง ๓๐ รูป รอดพ้นจากความตาย และยังสร้างศรัทธาให้กับพวกโจรทั้ง ๕๐๐ ได้มาบวชในพระพุทธศาสนา

ดังนั้นการที่มีผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าอายุยังน้อยก็ตามแต่หากเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมอันสูงส่งแล้วก็สามารถชี้นำสิ่งที่ดีๆให้สังคมตลอดจนมวลมนุษยชาติได้ แม้เป็นเพียงเด็กเล็กๆ ก็สามารถทำโลกนี้ให้สว่างได้.....
http://fwdmaildd.blogspot.com/2009/08/blog-post_9069.html

วัยโจ๋ ม.แม่โจ้ โชว์ไอเดีย มหา'ลัย ปลอดเหล้า

เปิดฉากมหกรรม “เมาไม่มันส์ มันส์ต้องไม่เมา ปี 2” กิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และ สสส.พร้อมเดินหน้าโรดโชว์อีก 3 ภาคทั่วไทย อัดแน่นด้วยกิจกรรมรณรงค์ที่สนุกสนาน และมากด้วยสาระความรู้มากมาย
     
       มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หนึ่งในสถาบันเครือข่าย 4 กลุ่มสถาบัน ทั้ง U-Network U-Participation U-Active และ U-Plus เปิดฉากรณรงค์อย่างเต็มรูปแบบกับกิจกรรมปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา กิจกรรมต่อเนื่องของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงโทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
     
       ประธานชมรมสร้างเสริมสุขภาพ และประธานเครือข่าย U-Network ภาคเหนือตอนบน “บอม” นายเมธี จารุวรรณโชติ นักศึกษาปีที่ 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แกนนำคนสำคัญในการรณรงค์ครั้งนี้ เล่าว่า ผลการสำรวจของเอแบคโพลล์ ระบุว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาตอนนี้เหลือไม่ถึง 10% จึงอยากให้นิสิตนักศึกษาได้ทราบข้อมูล และเข้าร่วมรณรงค์โดยได้รับประโยชน์มากที่สุด
     
       “วัยรุ่นได้หันมาให้ความสำคัญในการรณรงค์ปลอดเหล้ามากขึ้น และการรณรงค์ต่างๆ เหล่านี้ก็มีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่ดื่ม หรือผู้ที่คิดจะดื่มเกิดการหยุดคิด และมองเห็นโทษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ชัดเจนขึ้น และจะส่งผลทำให้พฤติกรรมการดื่มลดลงด้วย สำหรับคนที่กำลังดื่มอยู่ ผมอยากให้เค้าหยุดคิด และทราบว่า ถ้าคุณไม่ดื่มเหล้า นอกจากจะได้ในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้ว ในสายตาคนอื่นคุณยังได้รับการชื่นชมอีกด้วยครับ” หนุ่มบอม กล่าว
     
       ทางด้าน “เฟรช” นายอภิชาต ตุ้ยเกี๋ยว นักศึกษาปีที่ 2 คณะศิลปศึกษา หนึ่งในสมาชิกที่เข้าร่วมมหกรรมในครั้งนี้ เล่าว่า การรณรงค์เหล่านี้นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มแอลกอฮอล์แล้ว ในแต่ละกิจกรรมยังสอดแทรกความรู้ที่เราไม่สามารถหาได้จากในห้องเรียน เช่น การฟังธรรมะจากพระอาจารย์เผด็จ ติสโร ก็เป็นธรรมะที่ไม่น่าเบื่อ แถมยังสนุก ให้ความรู้ และมีคติสอนใจเกี่ยวกับเรื่องของโทษจากการดื่มแอลกอฮอล์ไว้อย่างมากมาย
     
       “อยากจะฝากถึงเพื่อนๆ ที่ยังดื่มอยู่ว่าอย่าไปดื่มเลย เพราะนอกจากตัวเองจะได้รับโทษจากพิษของสุราแล้ว คนรอบข้างก็อาจจะได้รับผลกระทบตามไปด้วยครับ” เฟรช กล่าวทิ้งท้าย
     
       ปิดท้ายกันที่ 2 สาวเพื่อนซี้ “ต้นหอม” นางสาวสุภารัตน์ วงค์เรือง และ “เมย์” นางสาวปฐมพร ยอดปนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เล่าถึงโครงการครั้งนี้ ว่า มีส่วนช่วยส่งเสริมให้เยาวชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น เพราะเมื่อทราบถึงโทษของแอลกอฮอล์แล้ว ก็จะไม่อยากไปยุ่งเกี่ยว และยังช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นอีกทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงการมั่วสุมด้วย
     
       “การรณรงค์ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยของเราได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนี้ นอกจากนิสิตนักศึกษาเองจะได้รับประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้เป็นอย่างดีด้วย จึงอยากฝากไปถึงเพื่อนๆ ให้เห็นความสำคัญของการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา เพราะนอกจากจะช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ยังส่งผลไปถึงในเรื่องของการเรียน และยังช่วยลดในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆ” สองสาวเล่าเสริม
     
       ไอเดียสร้างสรรค์จากบรรดาโจ๋ไทย ที่ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบไร้แอลกอฮอล์ในรั้วสถาบันการศึกษาแล้ว คงทำให้หลายหน่วยงานได้ปลื้มใจกันไม่น้อยที่อนาคตของชาติใช้เวลาในการแสวงหาความรู้กันอย่างเต็มที่โดยไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งมอมเมา และเชื่อมั่นว่า เครือข่ายคุณภาพเหล่านี้จะแพร่ขยายไปสู่สถาบันการศึกษาและชุมชนใกล้เคียงจนเกิดพลังที่เข็มแข็งในการต่อต้านกับพิษภัยจากน้ำเมาในที่สุด

มกค.อัปเกรด Hybrid Learning ใช้ New iPad เปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษาใหม่


       มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงทุนกว่าสองร้อยล้านบาท รับปีการศึกษาใหม่ อัปเกรดสู่ UTCC Hybrid Learning System 4.0 พร้อมสร้าง iTune University เพิ่มเติมแอปพลิเคชัน มุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์การเรียนการสอนที่เป็นเลิศ เปลี่ยนพฤติกรรมการศึกษา ทั้งระบบตั้งแต่ตัวนักศึกษา อาจารย์ และเนื้อหาหลักสูตร
     
       รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ตั้งแต่ปี 2550 ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นแบบ UTCC Hybrid learning ซึ่งเป็นรูปแบบที่ผสมผสานระหว่างการสอนในชั้นเรียน (Face-to-Face) กับ e-Learning ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่ตัวนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และความทันสมัยของเนื้อหาวิชา       “ในปีการศึกษา 2555 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้เดินหน้าทุ่มงบกว่าสองร้อยล้านบาท เพื่อพัฒนาในหลายด้าน อาทิ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที สร้าง UTCC Learning Content เช่น iBook และบทเรียนมัลติมีเดีย ขึ้นบน iTune University ที่มีเนื้อหาบทเรียนของมหาวิทยาลัย ซึ่งนักศึกษาสามารถค้นคว้าความรู้จากแหล่งต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศใช้กันอย่างแพร่หลาย อาทิ Princeton University และ Yale University แต่ในเมืองไทยยังไม่มีสถาบันใดใช้ระบบนี้อย่างเต็มรูปแบบ ข้อดีของการใช้ iTune University คือ เนื้อหาจะถูกสร้างในลักษณะที่เป็นมัลติมีเดียเป็น e-Book ตามแผนการสอนอย่างชัดเจน ข้อดีคือ ผู้สอนสามารถอัพเดทเนื้อหาที่เป็นทั้งเท็กซ์ และมัลติมีเดีย ได้ตลอดเวลา”
     
       ทั้งนี้ นักศึกษาจะใช้ The New iPad ศึกษาก่อนเข้าห้องเรียนซึ่ง Retina Display ใน The New iPad ช่วยให้บทเรียนน่าอ่าน และถนอมสายตานักศึกษาด้วย รวมทั้งมีการเพิ่มแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานกลุ่มของนักศึกษา เช่น Drop Box ที่นักศึกษาร่วมกลุ่มสามารถเข้ามาตรวจดูงาน และแก้ไขพร้อมกันได้ทีเดียวหลายคน และส่งงานอาจารย์ทางออนไลน์ได้ทันทีและแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด Hybrid Clicker ที่อยู่บน The New iPad ที่ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้เป็น Interactive และ Collaborative Learning ซึ่งทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้ทุ่มงบประมาณเพื่อเสริมสร้าง Hybrid System ให้ดีขึ้นโดยใช้ The New iPad โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนที่เป็นเลิศ “The best Hybrid Learning System, The Best Equipment for the Best Result”
     
       ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ถึงวันที่ 15พฤษภาคมนี้ และมหาวิทยาลัยจะมอบ The New iPad ให้นักศึกษาใหม่พร้อมกับการเปิดตัว The New iPad ในประเทศไทยวันที่ 27 เมษายน 2555 รายละเอียดเพิ่มเติม www.utcc.ac.th

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักรังสีการแพทย์(โรงพยาบาลสระแก้ว) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634711129893082016

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นาฏศิลปินปฏิบัติงาน (โขน-ยักษ์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมศิลปากร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634711425366375000

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

1.) ชื่อตำแหน่งงาน :  นักวิชาการสาธารณสุข จำนวนตำแหน่งว่าง : 0 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710508782540754

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710250502425000

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710253897737500

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710256145393750

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ จำนวนตำแหน่งว่าง : 0 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710507443078088

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบันทึกข้อมูล จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710570250018458

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวนตำแหน่งว่าง : 0 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710508077733092

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710474621901980

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634710482935739178

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

รวมประโยคดีๆ จาก Club Friday เครดิต พี่อ้อย พี่ฉอด Club Friday


รวมประโยคดีๆ จาก Club Friday

เครดิต พี่อ้อย พี่ฉอด Club Friday

1. เลือดเนื้อร่างกายเรา เกิดมาจากความรักคุณพ่อ คุณแม่ ถนุถนอมทุกๆอย่างที่เป็นเรา จนวันนี้เราพูดได้เต็มปากว่า "นี่ตัวหนู หนูโตแล้ว"

นั่นสิ หนูโตแล้ว

แล้วทำไมถึงถนอมตัวเองได้ไม่ดีเท่าตอนเด็กๆ หนูยอมให้ใครก็ไม่รู้ที่เรายังไม่รู้จักกันดีพอ
ทำลายสิ่งที่น่าถนุถนอมของพ่อแม่ได้ยังไง???

-DJพี่อ้อย-

--

2. โสด ก็แค่ เหงา
วิธีการแก้เหงา ง่ายกว่าวิธีแก้เศร้า..
เพราะอย่างน้อยเหงา แก้ที่เรา แต่เศร้าเพราะเค้า จะไปบังคับให้เค้าได้ดั่งใจเรา มันยาก!!!!

-----
3. อะไรที่ได้มาง่ายๆ เวลาเสียไป ก็ไม่มีใครเสียดาย
- ปัญหาใจ ให้ใช้หัว by djอ้อย

--------
4. ไม่มีแฟน แล้วเหงา มันไม่แปลก
แต่ถ้า มีแฟน แล้ว เหงา
นี่ก็น่าคิด

------------
5. เธอเคยฝืนใจรับใบ ปลิว
ที่แจกตามหน้าห้างสรรพสินค้า
เพราะเกรงใจคนแจกมันและ บางทีอาจมีคนรับความรักของเธอไป
เพราะเหตุผลอย่างเดียวกัน สุดท้าย เขาก็ทิ้ง มัน
เหมือนกับที่เธอทิ้งใบปลิวนั่นแหละ

-------------------
6. เขาจะรักจริงไหม ดูที่เขาดูแล แฟนเก่า ยังไง เพราะกับเราก็คงไม่ต่างกัน...

-----------------------
7. อย่าพึ่งตื่นเต้น กับความสดใหม่ แล้วเข้าใจผิด คิดว่า "รัก"

-------------------------
8. ถ้าคนๆหนึ่งไม่สามารถรักได้เรามากขึ้น และไม่รักน้อยลง ตกลงเราอยู่ในสถานะอะไร..

------------------------------
9. เมื่อไร ที่เขา เริ่มทำอาการไม่น่ารักเมื่อไร
ช่วยเตือนตัวเองด้วย ว่า
"เห็นไหมว่า เขาไม่น่ารักมากพอ ที่เราจะทนอยู่ เป็นตัวสำรอง ของใคร.."

10. เวลากับระยะทาง ไม่สามารถทำให้คนสองคนห่างกันได้ ถ้าทั้งสองคนมีความรู้สึกต่อกันมากพอ #clubfriday
----
11. อยู่กับความจริง ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเห็น อย่ามองแค่สิ่งที่เราอยากมอง อย่าฟังแต่สิ่งที่เราอยากฟัง #Clubfriday

--------
12. คำว่า "อยากได้" กับ คำว่า "รัก" มันคล้ายกัน #Clubfriday

----------
13. บางคนขาดเค้าก็กลัวเหงา ลืมดูไปว่าบ่อยครั้งอยู่ใกล้เค้ากลับเหงากว่า..ดีเจพี่อ้อย #clubfriday

--------------
14. บอกแล้วว่า ถ้าเริ่มจาก 100 ไปหา 0 มันไม่เรียกว่า"รัก" มันเรียกว่า"หลง" #clubfriday

-------------------
15. อย่าให้ความหวัง ทั้งๆ ที่รู้ว่าทำให้ฉันสมหวังไม่ได้ ~ ดีเจพี่อ้อย #clubfriday”

-----------------------
16. จบแบบเจ็บๆ ดีกว่า เจ็บแบบไม่มีวันจบ

----------------------------
17. คนเราจะมีความสุขได้อย่างไร ถ้าต้องฝืนทำทุกอย่างเพื่อให้ถูกใจคนที่ไม่มีวันยอมรับ ไม่ว่าเราจะทำดีแค่ไหนก็ตาม

----------------------------------
18. คนที่พยายามเข้มแข็งทั้งที่ยังอ่อนแอ มักจะได้แผลที่ใหญ่กว่าเดิม..ดีเจพี่อ้อย

--------------------------------------
19. ก่อนจะมีรัก ให้เชี่ยวชาญการเป็นโสดเสียก่อน..

--------------------------------------------
20. บางสถานการณ์ ความอดทนอาจจะให้ผลตรงกันข้าม ยิ่งอดทน ยิ่งแพ้หรือเปล่า ไม่ทนเสียบ้าง บางทีชีวิตอาจจะดีกว่าที่เป็นอยู่

21. ไม่รักก็อย่ากั๊กไว้ ... ถ้าไม่ใส่ใจก็อย่าให้ความหวัง

-----
22. อย่าปล่อยให้เขาเห็นแก่ตัว เพราะว่าคำว่ารัก

--------
23. การคบกันนานๆ การผูกพันกันนานๆ ก็ใช่ว่าเขาจะรักเดียวใจเดียว - Club Friday

---------------
24. ไม่ใช่เรื่องที่ดี ถ้าเราเปลี่ยนแฟนบ่อยๆ ไม่ได้ดูทรงเสน่ห แต่เป็นเรา์ไม่สามารถดูแลใครได้นานจริงๆ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า... - Club Friday

-------------------
25. สำหรับคนที่ไม่รักเรา ความอ่อนแอของเราคือความน่ารำคาญของเขา #clubfriday

--------------------------
26. ถ้าฉันไม่ตัดสินใจแบบนี้ ฉันคงไม่เจอสิ่งที่ดีกว่า #clubfriday

--------------------------------
27. ไม่มีใครอกหักตาย ยกเว้นไปฆ่าตัวตายเอง

------------------------------------
28. เวลารักมาก เราจะแคร์ทุกอย่าง แต่พอเขาจะไป ต่อให้ 10ปีเท่ากันที่เรารักกัน เขาเฉยๆ...

----------------------------------------
29. บางทีการที่มีคนๆหนึ่งบอกเราว่า "เคยรักนะ แต่วันนี้ไม่รักอีกแล้ว"
มันยังเข้าใจได้มากกว่า ที่จะบอกว่า
" เธอดีเกินไป "
" ฉันอยากอยู่คนเดียว "
ทำไม รู้สึกตัวตอนนี้หละ ทีตอนนั้น ไม่เห็นอยากอยู่คนเดียวเลย..

หรือเขาคิดว่า... การทำให้อีกฝ่ายหนึ่ง งงๆ เนี่ย จะทำให้สามารถวิ่งหนีออกไปได้อย่างรวดเร็วในจังหวะที่เขา งง หรือ เผลอ
(อาศัยช่วงชุลมุน แล้วก็ หนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ กับคนอื่น)

ปัญหาของคนส่วนใหญ่


 ปัญหาของคนส่วนใหญ่

คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องการได้ยิน...แต่มักมีปัญหาการฟังให้เข้าใจ
คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องการเรียน...แต่มักมีปัญหาเรื่องการรู้ให้จริง
คนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรื่องการเปล่งเสียง...แต่มักมีปัญหาเรื่องการพูดให้เข้าหูคน

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะและสำนักต่างๆ จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707679077268750

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษาสังกัดคณะ/สำนักต่างๆ จำนวนตำแหน่งว่าง : 8 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707690679925000

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดคณะ/สำนักต่างๆ จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707692070393750

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาสังกัดสำนักต่างๆ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707694717581250

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพสดุสังกัดคณะวิทยาการจัดการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707695968362500

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักเอกสารสนเทศสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาและสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคตโนโลยีสารสนเทศ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707697123831250

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707697730393750

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเทศสัมพันธ์สังกัดสำนักวิเทศสัมพันธ์และภาษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707699382737500

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการสังกัดศูนย์สระยายโสม จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707700417112500

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707845791956250

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707903893518750

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการศาสนา จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707913971331250

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านธุรกิจการเกษตร) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634707923120550000

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2555

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705095858978522

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : จังหวัดกระบี่
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705154166643750

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์, จพ.รังสีการแพทย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705341324456250

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : เศรษฐกร (โท) จำนวนตำแหน่งว่าง : 0 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705130433987500

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : อาจารย์ประจำคณะ/สาขาวิชาต่างๆ (รายละเอียดตามประกาศแนบ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 63 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705357147425000

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง : 17 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานประกันสังคม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705298980393750

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่เทคนิค(ปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705327359300000

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705330134768750

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักธรณีวิทยา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705333481800000

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเผยแพร่ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634705335009456250

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : หลายตำแหน่ง จำนวนตำแหน่งว่าง : 14 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704292756630362

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานธุรการ และช่างศิลป์แต่งหน้า จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704294981175482

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704531973663242

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการดนตรีไทย จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704548766182202

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704481057703322

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704419494924842

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านสุนทรพจน์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704428735583402

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704436807879242

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานรัฐสภา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704440589199722

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704444388019082

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704448140278922

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704450566998602

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704453029341002

14.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 - วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634704455580271482

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703375196397500

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจิตวิทยา(รพ.ระยอง) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703418440772500

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ด้านชีววิทยา)วุฒิปริญญาโท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703581287803750

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมทรัพยากรธรณี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703645253116250

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายช่างภาพ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703453844835000

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703608747335000

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ค) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703413698585000

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ง) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634703415305460000

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634702740784053750

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634702741534991250

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห๋นโยบายและแผนงานปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634702656437803750

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกร (รพ.บ้านโป่ง) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634702597653428750

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555 - วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไปhttp://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634702792378116250

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. 

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.