++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2547

พบหลักฐานใหม่ยืนยันกระเทียมต้านมะเร็งได้

นอร์ธแคโรโลนา ๕ ต.ค. -นักวิทยาศาสตร์สหรัฐยืนยันผลการศึกษาล่าสุดพบว่า กระเทียมสามารถป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดได้ โดยคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนอร์ธแคโรไลนา กล่าวว่า ผู้ที่รับประทานกระเทียมดิบ หรือกระเทียมที่ผ่านการปรุงสุกแล้ว สามารถลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งในกระเพาะอาหารได้ประมาณครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับประทานกระเทียมเลย และขณะเดียวกัน ผลการศึกษาก็ยังพบว่า กระเทียมก็สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้มากถึง ๒ ใน ๓
นอก จากนี้ นักวิจัยยังพบว่า ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมในประเทศใด จีน หรือสหรัฐ ก็ให้ผลในการป้องกันโรคมะเร็งได้พอ ๆ กัน แต่นักวิจัยยังไม่พบประโยชน์จากการรับประทานกระเทียมในรูปของอาหารเสริม ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่ากระบวนการผลิตอาจทำให้ส่วนประกอบสำคัญของกระเทียม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ถูกทำลายไป หรือไม่เช่นนั้น การเก็บไว้บนชั้นในร้านขายของนาน ๆ ก็อาจทำลายส่วนประกอบสำคัญเหล่านั้นได้ หรืออาจเป็นกรณีว่าคนที่รับประทานกระเทียมในรูปของอาหารเสริม อาจจะป่วยอยู่ก่อนแล้ว จึงทำให้ไม่ได้ผล ผลการศึกษาล่าสุดนี้ นักวิจัยประมวลมาจากผลการศึกษาก่อนหน้านี้ ๒๒ ชิ้น ที่รวบรวมมาจากทั่วโลก ที่ศึกษาถึงผลของการรับประทานกระเทียมที่มีต่อโรคมะเร็ง โดยการศึกษาก่อนหน้านี้ พบว่า สารประกอบในกระเทียม ที่เรียกว่า allium (แอลเลียม) สามารถป้องกันโรคมะเร็งจากการทดลองกับสัตว์ นักวิจัยยังเชื่อว่า สารประกอบในกระเทียมจะให้ผลในการป้องกันโรคมะเร็งในมนุษย์ด้วย นักวิจัยเชื่อว่า กระเทียมช่วยป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารได้ ก็เพราะว่า มีคุณสมบัติต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Helicobacter pylori ซึ่งมีอยู่ในกระเพาะอาหารและทราบกันดีว่าอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ นักวิจัยของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งในสหรัฐ บอกว่า เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่มีการประมวลผลการศึกษาที่ผ่านมา แต่ก็ต้องยอมรับว่า การวิจัยกระเทียมยังไม่สามารถให้ผลที่ตรงไปตรงมา แต่ยังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปในระดับที่กว้างขึ้น แต่ที่สำคัญก็คือไม่พบอันตรายจากการรับประทานกระเทียม
โดยคุณ : วิทยาการ

ฝังตับอ่อนเทียมให้คนไข้เบาหวาน




ฝังตับอ่อนเทียมให้คนไข้เบาหวาน

(37 คำในบทความ)
(6 คนอ่าน) หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์




ศาสตราจารย์วิชาศัลยกรรมฝรั่งเศส ได้ผ่าตัดใส่เครื่องตับอ่อนเทียมให้แก่คนไข้เบาหวาน แบบที่ต้องคอยฉีดอินซูลินให้ตนเอง เพื่อคอยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อยู่เป็นประจำ เครื่องตับอ่อนเทียม จะคอยวัดระดับน้ำตาลในเลือด และขับอินซูลินในเครื่อง เข้ากระแสโลหิตของผู้นั้น จึงจะต้องคอยเติมอินซูลินใหม่ให้แก่เครื่องทุกๆ 3 เดือน และคาดว่าเครื่องจะสามารถใช้งานได้นานสองปี
การ ทดลองผ่าตัดใส่เครื่องตับอ่อนเทียมให้ในช่องท้อง กำหนดจะทำกับคนไข้เบาหวานด้วยกัน 50 ราย เป็นในฝรั่งเศส 10 ราย และในอเมริกา 40 ราย คนไข้รายแรกยังจำเป็นต้องนอนโยงอยู่กับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อหมอจะได้คอยติดตามการทำงานของเครื่องได้ แต่ต่อไปเชื่อว่าคนไข้ที่ได้รับการผ่าตัดใส่เครื่อง จะสามารถไปไหนมาไหนได้
โดยคุณ : วิทยาการ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้ง
ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความ พอเพียง
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้ม กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ
อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดำเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริม
สร้างพื้นฐานจิตใจ ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี
และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต และให้มี
ความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
หมายเหตุ บทความ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" นี้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน
ทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นๆ มาร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดำรัส
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย และขอพระ

ราชทานพระบรมราชานุญาต นำบทความนี้ไปเผยแพร่

ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทาน และทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เผยแพร่ได้
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542

"ถ้าเปลี่ยนตัวเองไม่ได้ ปีใหม่ก็เหมือนปีเก่านั่นแหละครับ"

สวัสดีปีใหม่ครับ ผมสวัสดีปีใหม่ช้าไปนิด แต่ก็คงไม่ช้าจนเกินไปหรอกนะครับ และก็ไม่ใช่เป็นการอวยพรปีใหม่ กันตามธรรมเนียมด้วย
ผม ตั้งใจที่จะอวยพรปีใหม่ แก่ท่านผู้อ่านด้วยการชักชวนว่า เรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับปีใหม่กันจริงๆ สักทีจะดีไหม การเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดและดีที่สุด ก็คือเริ่มที่การปรับปรุงสุขภาพของตัวเองให้ดีขึ้นนั่นเอง
สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิม ชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นอย่างสดใส และสวยงามกว่าเดิมอย่างแน่นอน
ผม ได้รับบัตรอวยพรปีใหม่ จากสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นสมาชิกชีวจิตจากราชบุรี คุณอุดมและคุณสกุนา ไวศยดำรง สมาชิกของเราสองท่านนี้ ได้ไปตั้งกลุ่มสุขภาพชีวจิตขึ้นที่ราชบุรี ผมขออนุญาตนำ จ.ม.ของเพื่อนเราเล่าสู่กันฟังในวันนี้
"กราบเรียนอาจารย์สาทิส
ดิฉัน และเพื่อนรุ่นลมหนาวและกลุ่มรำกระบองโพธาราม ได้ส่งเสื้อมาให้ อาจารย์ 1 ตัว กลุ่มของเรา ซึ่งขณะนี้มี คุณระภี ผาสุก เป็นหัวหน้ากลุ่ม มีสมาชิกในกลุ่มประมาณ 50 คน เช้าประมาณตี 5 จะพร้อมกันรำกระบองที่เขื่อนริมแม่น้ำกลอง และตอนเย็นประมาณ 5 โมงเย็น ดิฉันจะเป็นผู้นำรำกระบองที่เขื่อนค่ะ
คุณระภีเธอป่วยด้วยโรคเกี่ยว กับสมอง เป็นคนไข้ของนายแพทย์ (.......) รักษามาหลายปี อาการก็ไม่ดีขึ้น เธอบอกกับเพื่อนๆ ว่าปี 43 นี้ เธอคงต้องตายแน่ ดิฉันและเพื่อนก็ชักชวน ให้เธอมารำกระบอง หลังจากรำกระบองได้ 2 อาทิตย์ อาการเธอดีขึ้นทุกวัน จนขณะนี้ เธอหยุดกินยาแล้ว เธอฝากกราบขอบคุณอาจารย์มาด้วยค่ะ"
นี่ เป็นบางส่วนของ จ.ม.ซึ่งผมตัดตอนมา เพื่ออยากจะให้เพื่อนๆ ชีวจิตของเราทราบว่า เพียงแต่การออกกำลัง ด้วยการรำกระบองเพียงอย่างเดียว ก็ช่วยพลิกฟื้นสุขภาพให้ดีขึ้นได้อย่างน่าพิศวง
คุณอุดมนั้น เคยมาเข้าคอร์สสปาตันของชีวจิตที่แม่ริม เมื่อประมาณปีกว่าๆ มาแล้ว ก่อนจะมาเข้าค่าย คุณอุดมมีอาการ ของอัมพาต สาเหตุเนื่องมาจากเส้นเลือดในสมองตีบ ร่างกายซีกหนึ่งเคลื่อนไหว ได้เล็กน้อยเท่านั้น ความที่กลัวว่า จะไม่ได้มาเข้าค่ายสปาตัน คุณอุดมจึงมุมานะที่จะรักษาตัวเองให้หาย ก่อนจะมาเข้าค่ายสปาตันให้ได้
คุณ อุดมเริ่มออกกำลังกายและนวดกดจุด ตามวิธีของชีวจิตและรำกระบอง แบบชีวจิตอย่างแข็งขันทุกวัน ชั่วเวลาเพียง 2-3 อาทิตย์ คุณอุดมหายเป็นปกติ และเมื่อถึงวันสุดท้ายที่ค่ายสปาตัน จะต้องขึ้นเขาระยะทางไปกลับ 20 กม. คุณอุดมก็สามารถ ทั้งวิ่งทั้งเดินไม่ได้ หยุดออกนำหน้ากลุ่มสมาชิกกว่า 80 คน วิ่งได้สำเร็จอย่างงดงาม คุณอุดมอายุ 61 ปีแล้ว
นี่ก็เป็นตัวอย่างอีก 2 ราย ซึ่งเป็นตัวอย่างน่าสนใจ และชื่นใจเหลือเกิน ในการเปลี่ยนชีวิตใหม่ของตนเองอย่างง่ายๆ ด้วยวิธีออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทอง และก็หายจากการเจ็บป่วย โดยที่ถ้าหากไม่ไปเห็นด้วยตนเอง ก็คงจะฟ้องว่า เป็นข่าวลือกระพือโหม เชื่อไม่ได้เป็นแน่แท้
แต่เราก็มีหลักฐานอีกมากมายหลายคน ที่พร้อมจะยืนยันได้ว่า สุขภาพของเขาดีขึ้น หายเจ็บหายป่วย เพราะการออกกำลังกายและบริหารร่างกายที่ถูกต้อง
และก็แน่นอน สุขภาพของกลุ่มชีวจิตไม่ได้ดีขึ้น เพราะเพียงแต่การออกกำลังกายอย่างเดียว การปรับชีวิตใหม่ให้มีสุขภาพที่ดีนั้น เพียงแต่ออกกำลังกายอย่าง เดียวคงไม่พอ เราต้องมีการปฏิบัติอย่างอื่นๆ อีกหลายอย่าง
เราเริ่ม ที่การปรับระบบชีวิตประจำวันของเราก่อน ระบบชีวิตของสังคมปัจจุบันแบ่งออกเป็นง่ายๆ ก็มีอยู่ 5 อย่าง กิน-นอน-ทำงาน-พักผ่อน-ออกกำลังกาย
เชื่อไหมครับ การปรับส่วนต่างๆ ของชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและมีความพอดีนั้น เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุด ของการมีสุขภาพที่ดี ขอพูดย่อๆ ของการปฏิบัติแต่ละส่วนดังต่อไปนี้
การกิน เราต้องแก้การกินด้วยการเข้าใจ ให้ถูกต้องเสียก่อนว่า การกินที่ดีนั้นไม่ใช่อยู่ที่การกินของดีๆ ของอร่อย และของแพงๆ แต่ต้องดูว่า อาหารที่เรากินนั้น เป็นของที่มีประโยชน์หรือไม่ กินเข้าไปแล้วจะสร้างพิษหรือท็อกซินแก่ ร่างกายหรือไม่ ไม่ใช่ไปดูว่าของที่กินนั้นอร่อย และแพงหรือไม่
ยกตัวอย่าง เด็กๆ สมัยนี้ที่จะไม่ชอบไอศกรีมคงไม่มี ส่งเงินให้เด็กสัก 100 บาท (สมัยนี้ให้เงินเด็กเพียง 100 บาท พ่อแม่อายเขาตายแน่) เด็กๆ ก็จะวิ่งโร่ไปศูนย์การค้า เข้านั่งร้านไอศกรีมทันที ไอศกรีมชั้นยอด ที่เด็กจ้องมองตาเป็นมัน ต้องเป็นไอศกรีมยี่ห้อโก้ๆ และต้องหวานจัด มันจัด จึงจะอร่อย นั่นแหละของมีพิษทั้งนั้น เด็กๆ ของเราสมัยนี้หายใจ เป็นอาหารฟาสต์ฟู้ด หรืออาหารแดกด่วน เนื้อ นม ไข่ ไอศกรีมหวาน มัน น้ำอัดลม สารพัดยี่ห้อดังๆ ทั้งนั้น
และเด็กสมัยนี้ ตัวอ้วนมั่กขั้กเท่าไหร่ พ่อแม่ยิ่งชอบ เชื่อกันว่า เด็กอ้วนท้วนต้องแข็งแรง และน่าเอ็นดู เด็กส่วนมาก ก็จะเป็นโรคภูมิแพ้ ร่างกายอ่อนแอ และอ่อนเพลีย โตขึ้นก็เจ็บ ป่วยเรื้อรัง จนเป็นอะไรต่ออะไรร้ายแรงได้ง่าย
นี่เป็นตัวอย่าง น้อยนิด เราคงต้องพูดกันอีกมากเกี่ยวกับเรื่องกินนี้
การนอน คนในสังคมสมัยใหม่นอนกันผิดๆ บางคนเชื่อว่า ต้องนอนนานๆ จึงจะดี อย่างน้อยคืนละ 8 ชั่วโมง
แต่ ไม่มีใครสนใจว่า นอนวันละ 8 ชั่วโมงแล้วตื่นขึ้นมา มีเรี่ยวมีแรงหรือเปล่า เคยได้ยินไหมครับที่ล้อๆ กันว่า นอนกินบ้านกินเมือง นอนสามวันสามคืนติดกันยังได้ นอนแล้วตื่นขึ้นมาเพลียหมดแรง
การนอนที่ถูกต้อง นอนให้หลับลึก และหลับสนิท ถ้าทำได้ นอนเพียง 4-5 ชั่วโมง ก็ยังแข็งแรงมีเรี่ยวมีแรง พลังแข็งขันอยู่ตลอดเวลา
การ ทำงาน เรื่องนี้ต้องพูดกันยาว เราต้องทำงานด้วยความสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุขในที่ทำงาน รักเพื่อนฝูง รักบรรยากาศในที่ทำงาน เราทำได้หรือเปล่า ถ้าทำได้คุณมีความสุขในการทำงาน
ทำไม่ได้ ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อน
การ พักผ่อน เราเข้าใจผิดว่า การพักผ่อนต้องลางานไปเที่ยว ไปเขา ไปทะเล ไปเมืองนอก จริงๆ นั้นไม่ต้องไปไหน อยู่เฉยๆ หายใจเฮือกเดียว เราก็หายเหนื่อย นั่นคือการพักผ่อนที่ถูกต้อง เราต้องฝึกหัดใช้เวลาพอสมควร จึงจะรู้จักการพักผ่อนที่ถูกต้อง
การออกกำลังกาย ไม่จำเป็นต้องไปเล่นกีฬาราคาแพงๆ เห่อตามความนิยมของสังคม ออกกำลังกายง่ายๆ ให้เหงื่อออกโซมกาย และ GROWTH HORMONE หลั่งเป็นยาวิเศษเป็นใช้ได้
และเมื่อจัดระบบชีวิตประจำวัน แล้วก็มาถึงเรื่องของจิตใจ ซึ่งส่วนสำคัญของชีวิตคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้ ก็คือเรื่องของความเครียด
ลองศึกษาวิธีคลายเครียดแบบชีวจิตและการมองทุกอย่างในชีวิต ในทางบวกดูบ้างดีไหมครับ
สำหรับ รายการย่อยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ ขออนุญาตพูดรายละเอียดเป็นเรื่องๆ ต่อไปในคราวหน้าครับ เฉพาะคราวนี้ขอชักชวนไว้ก่อนว่า มาช่วยกันสร้างชีวิตใหม่ให้กับตัวเอง ด้วยการสร้างสุขภาพที่ดีโดยเริ่มต้นตั้งแต่ ปีใหม่นี้ดีไหมครับ
กลาง เดือนมกราคมนี้ เราจะจัดเข้าค่ายสปาตันกันอีกครั้งหนึ่ง ที่แ ม่ริม เชียงใหม่ครับ ขอขอบพระคุณ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ที่ท่านได้อนุญาตให้เราได้ใช้อุทยานน้ำตกแม่สาและตาดหมอก เป็นที่ศึกษาและชมธรรมชาติตลอดมา ขอขอบพระคุณครับ.
โดยคุณ : สาทิส

ซุปไก่ในครัวเป็นยอดยาหวัด

นักวิทยาศาสตร์ศึกษา พบซุปไก่แบบชาวบ้าน มีสรรพคุณรักษาโรคหวัดได้ ช่วยลดอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการอื่น เพราะบำรุงระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายของคนเรา ให้แข็งแรงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคปอดของศูนย์แพทย์
เนบราสกา ของสหรัฐฯ ได้พบหลักฐานว่า สารในซุปไก่ แบบชาวบ้าน มีคุณสมบัติ ในทางแก้อักเสบ ช่วยบรรเทาอาการทุกข์ทรมาน ของโรคหวัดได้ พวกแม่บ้านในสหรัฐฯ มักจะสั่งสอนกันมาตั้งแต่รุ่นย่ารุ่นยายว่า ซุปไก่กินแก้หวัดดี ถึงกับเรียกยกย่องกันว่า เป็น "ยาเพนนิซิลินยิว"
ปรกติ ซุปไก่แบบพื้นบ้าน มักปรุงด้วย เนื้อไก่ หัวหอม มันเทศ ผักชีฝรั่ง ต้นเซอละรี ผักเทอร์นิพ ผักพาร์สนิพ หัวผักกาดแดง เกลือ และพริกไทย นักวิทยาศาสต ร์ก็ได้ศึกษาซุปไก่สกัดตราต่างๆ ด้วย และพบว่า มีอยู่หลายตรา ที่มีสรรพคุณ ไม่แพ้ซุปไก่พื้นบ้าน แต่ถ้าเอารสชาติกันแล้ว ไม่มีอันไหนสู้ของปรุงเองได้
จากการศึกษาพบว่า ซุปไก่มีสรรพคุณช่วยหยุดยั้ง หรือสกัดการเคลื่อนไหวของนูโทรฟิล อันเป็นเม็ดเลือดขาว ที่มีหน้าที่เขมือบแบคทีเรีย กับเศษซากของเซลล์ที่ตายแล้ว เมื่อติดเชื้อไวรัส อย่างเมื่อตอนเป็นหวัดนูโทรฟิลจะถูกปล่อยออกมาจำนวนมาก แต่มันไม่อาจทำอะไรกับไวรัสได้ จึงไปกระตุ้นให้ขับเมือกเหลว ทำให้คนเป็นหวัดมีอาการมึนศีรษะ ไอและจาม อันเป็นอาการแบบฉบับของหวัดขึ้น

เคล็ดลับดูแลผมไม่ให้ร่วง

ปัญหาผมร่วงเป็นเรื่องที่สร้างความกังวลใจ ให้ทั้งคุณผู้ชาย และคุณผู้หญิงชินการสมะลาภา กรรมการผู้จัดการ บ.สมาพันธ์เทรดดิ้ง ซึ่งเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ซีฟาแรน ที่ลดการหลุดร่วงของเส้นผมใน เมืองไทย ได้เชิญ ศ.ดร.หยาง ชอง เหริน ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรแห่งสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และป๊อก เชลซี มาพูดคุยถึงปัญหาผมร่วงพร้อม เทคนิคการดูแลเส้นผม ในงานZ-Night เสน่ห์ชาย...ไม่มีร่วง เมื่อค่ำวันที่ 12 ก.ย. ที่ รร.โอเรียนเต็ล

ศ.ดร. หยาง ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสมุนไพรกล่าวว่า ปัจจุบันโรคผมร่วง กลายเป็นเรื่องรบกวนผู้คนในสังคม เพราะทำให้เกิด ความกังวลจนสุขภาพจิตไม่ดี ส่วนยาที่มีขายในตลาด ส่วนใหญ่ก็เป็นสารสังเคราะห์ที่ทำให้เกิดผลข้างเคียง หรือช่วยแก้ปัญหาเฉพาะผิวเผิน ไม่ได้รักษาที่ต้นตอ ร่างกายคนเรานั้นอย่างที่ทราบกันว่ามีหยินและหยางหรือเลือดและลม หากเราสร้างสมดุลให้ทั้งสองอย่าง ร่างกายก็จะแข็งแรง ดังนั้น คนจีนจำนวนมากจึงต้องปรับหยินและหยางให้เกิดสมดุล เส้นผมก็เช่นกัน หากแข็งแรงมีเลือดไหลเวียน ได้ดีรากผมก็จะแข็งแรง ไม่หลุดร่วง เส้นผมคนเราจะมีประมาณ 1-2 แสนเส้น แต่ละเส้นมีอายุ 2-4 ปี ทำให้ทุกวันมีผมตาย และหลุดร่วงจากศีรษะ ล่าสุดเขาได้พบสมุนไพรหลายชนิด อาทิ โสม แปะก๊วย และสมุนไพรหลายชนิด จากธรรมชาติ ที่นำมาช่วยลด การหลุดร่วงของเส้นผม และช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรง

ส่วนป๊อก เชลซี กล่าวถึงปัญหาผมร่วง พบในผู้ชายกว่า 80% ส่วนผู้หญิงก็พบได้ จากหลายสาเหตุ ทั้งหลังการคลอดลูก ใกล้หมดประจำเดือน จากการรับประทานยาเตียรอยด์ฯลฯ สาเหตุของผู้ชายส่วนใหญ่ มีทั้งกรรมพันธุ์ รับประทานยาเร่งกล้ามบางชนิด ยาภูมิแพ้บางชนิด ตลอดจนความเครียด ก็ทำให้ผมร่วงได้ โดยเฉพาะในวัยรุ่นหนุ่มสาวที่กำลังเรียน บางครั้งเครียด เพราะใกล้สอบ ก็ทำให้ผมหลุดร่วงได้ และบางคนผมอาจไม่ขึ้นมาใหม่หรือขึ้นมาก็ไม่แข็งแรงเท่าเดิม สำหรับตนแล้วมีวิธีการดูแลก็คือ น้ำมะกรูดนำมา หมักผมประมาณ 15-20 นาที หรือจะใช้มะกรูดฝรั่งเศส หมักก่อนสระผมก็ถือว่าใช้ได้ และเคล็ดอีกอย่างก็คือ พยายามรับประทานชีวจิต หรือน้ำผัก ผลไม้ ไม่ว่าจะหญ้ามังกร แครอท น้ำส้ม หรือน้ำบริสุทธิ์ รวมทั้งออกกำลังกายเป็นประจำ
thairath

ข้อควรระวังในการใช้ยา

ยามีคุณประโยชน์ก็ต่อเมื่อรู้จักใช้และรู้จักรับประทานอย่างถูกวิธี
ต่อไปนี้เป็นข้อควรระวังเพื่อไม่ให้ช้ยาผิดที่ผิดทางหรือผิดสูตร
1. อย่าใช้ยาอย่างพร่ำเพรื่อ ไม่ป่วยจริงอย่ารับประทานยา
2. ใช้ให้ถูกเวลา ยาก่อนอาหารควรต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ ครึ่งชั่วโมง
ยาหลังอาหารควรรับประทานหลังอาหาร 15-20 นาที และไม่ควรรับประทานขณะท้องว่าง
เพราะจะระคายเคืองต่อเยื่อบุกระเพาะ ส่วนยาลดกรดนั้นควรรับประทานหลังอาหาร 1-2 ชุ่วโมงจึงจะได้ผลดี
3. ใช้ยาให้ถูกวิธีเช่น ยาเม็ด หรือแคปซูล ให้กลืนทั้งเม็ดพร้อมน้ำ หากเป็นยาเคี้ยว ต้องเคี้ยวให้ละเอียด
ยาผงที่ต้องละลายน้ำก่อนไม่ควรทานทั้งที่ยังเป็นผงแห้งๆ แล้วค่อยดื่มน้ำตาม
เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันของทางเดินอาหารได้ สำหรับยาน้ำอย่าลืมเขย่าขวดก่อนใช้
4.อย่ารับประทานยาแก้หวัดแก้ไข้ รวมกับยาแก้เมารถ เมาเรือ และ
ไม่ควรรับประทานยาปฏิชีวนะร่วมกับนม
5. อย่ารับประทานยามากเกินไป เช่นยาเคลือบกระเพาะ ใช้มากเกินไปทำให้ท้องผูกได้
อย่าลืมว่ายานั้นมีทั้งคุรและโทษ จึงควรระวังการใช้ให้ดี

วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

เผยเคล็ดลับวิธีรักษาผิวหน้าหนาว

พ.ญ.ณัฎฐา รัชตะนาวิน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว สาวๆ ทั้งที่มีอายุและสาววัยรุ่นมักจะกังวลใจเรื่องผิวแห้งและผิวแตกกันมากก็ เพราะว่าหน้าหนาวความชื้นในอากาศลดลงพอความชื้นลดลงผิวหนังก็จะสูญเสียน้ำ มากขึ้น เกิดการอักเสบของผิวหนังทำให้เกิดอาการคัน ยิ่งในผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือเป็นโรคสะเก็ดเงินพอเกิดอาการคันและไปเกา มากๆ เข้า ผื่นก็อาจจะลุกลามไปมากขึ้น นอกจากนี้ เสื้อผ้าที่สวมใส่ก็มีส่วน เพราะอากาศเย็น ประชาชนก็จะหาเสื้อผ้าแขนยาว เสื้อผ้าหนาๆ หรือผ้าขนสัตว์มาสวมก็อาจเกิดอาการแพ้ได้ในบางราย

อีก สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผิวแห้งมากขึ้นก็มาจากความเคยชินของคนไทยที่คุ้นกับการ อาบน้ำวันละ 2-3 ครั้ง เพราะการอาบน้ำถูสบู่มากๆ จะทำให้ผิวแห้งได้เช่นกัน เนื่องจากสบู่มีความเป็นด่างสูง ยิ่งอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นจัดๆ ด้วยแล้วยิ่งทำให้ผิวแห้งมากขึ้น
พ.ญ.ณัฎฐากล่าวว่า ภาวะความสูญเสียความชื้นของผิวหนังนี้เกิดขึ้นได้ในทุกเพศทุกวัยจะต่างกัน ที่ความรุนแรง อย่างในเด็ก ต่อมไขมันยังทำงานไม่มากเท่าผู้ใหญ่ก็จะทำให้ผิวแห้งแตกได้มาก ช่วงวัยรุ่น ผิวมีความสมดุลมากกว่าวัยอื่นๆ อาจจะไม่มีปัญหารุนแรงมากนัก จะมามีปัญหามากๆ อีกทีตอนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 35-40 ปีขึ้นไป ผิวก็จะแห้งได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงที่หมดประจำเดือน ซึ่งจะอาจต้องดูแลผิวมากเป็นพิเศษ

การดูแลไม่ให้ผิวแห้งเสียใน หน้าหนาวก็ทำได้ไม่ยากอย่างการอาบน้ำก็อย่าใช้น้ำร้อนนัก แค่น้ำที่อุ่นพอประมาณก็พอและเลือกใช้สบู่ที่อ่อนลง หรืองดใช้สบู่ในบางพื้นที่ที่จะแห้งมากๆ เช่น ลำตัวหน้าแข้ง ส่วนในที่อับชื้น มือ เท้า ก็คงใช้เหมือนเดิม สำหรับผู้ที่ผิวแห้งมากอาจต้องใช้ครีมทาผิวร่วมด้วย ซึ่งก็มีหลายชนิด ทั้งชนิดที่เป็นครีม โลชั่น น้ำมันและขี้ผึ้ง โดยน้ำมันและขี้ผึ้งนั้นจะมีคุณสมบัติในการเก็บรักษาความชุ่มชื้นของผิวไว้ ได้ดีที่สุดรองลงมาก็เป็นครีม แต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะใช้แล้วจะมีความรู้สึกเหนอะหนะที่ผิว ถ้าจะใช้โลชั่นทาผิวในฤดูหนาวอาจจะต้องหมั่นทาบ่อยขึ้นเพียงแค่ทาตอนเช้า และก่อนนอนอาจไม่เพียงพอ" พ.ญ.ณัฐฎากล่าว

ผู้เชี่ยวชาญด้านผิว หนังกล่าวอีกว่า สำหรับหนุ่มๆ ที่ไม่ชอบใช้เครื่องบำรุงผิวนั้น แนะนำว่าถ้าอาการแห้งของผิวไม่รุนแรงมากมายและเจ้าตัวทนได้ไม่รู้สึกรำคาญ หรือคัน ก็อาจไม่จำเป็นต้องใช้โลชั่นก็ได้แค่งดใช้สบู่ในที่ที่เป็นขุย และไม่อาบน้ำอุ่นจัดก็พอ แต่ถ้าผิวแตกรุนแรงถึงขึ้นมีอาการคัน คงต้องทาโลชั่นมิฉะนั้นอาจลุกลามเป็นผื่นแพ้ได้ การแต่งกายดูให้อบอุ่น การสวนเสื้อแขนยาวก็ช่วยลดการสูญเสีย
โดยคุณ : ณัฎฐา รัชตะนาวิน

โปรติน "ไนคาสตริน" ตัวเหตุโรคสมองเสื่อม

วารสารวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเปิดเผยว่า นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโตรอนโต ในแคนาดา ได้ค้นพบโปรตินเกี่ยวพันกับโรคสมองเสื่อม โปรตินนั้นมีชื่อว่า "ไนคาสตริน" มีส่วนเกี่ยวกับการเสื่อมสภาพของเซลล์ประสาท ทำให้จับตัวกันเป็นแผ่นของสิ่งที่เรียกว่า อะมีลอยด์ในสมอง โปรตินตัวนี้อาจจะเป็นตัวการใช้ในการผลิตตัวยาสกัดการจับตัวเป็นแผ่นของ อะมีลอยด์ได้

ทุก วันนี้ มีผู้สูงอายุเป็นโรคสมองเสื่อม หลายล้านคน มักเป็นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึงเท่าตัว โดยที่ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้ ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก อาจสูญเสียความจำ จนสมองพิการและถึงขั้นเสียชีวิตลงได้

ไทยรัฐ

เซียนเห็นไกลพันลี้ เซียนหูฟังไกล

ภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกเทพเห็นไกล พันลี้ว่า ชัยลี้งั้ง เรียกเทพหูฟังไกลว่า
ซุงฮวงยื้อ ประวัติของ 2 เซียนจะเป็นหนึ่งในเรื่อง ของฮงซิ้งตึ้ง
หรือทำเนียบการ แต่งตั้งเจ้าที่คุยไว้ก่อนหน้านี้ ที่เป็นช่างจิวบุ่งอ๊วงแห่ง ราชวงศ์จิว รบเพื่อล้ม
ล้างราชวงศ์ เซี่ย โดย มีเกียงไท้กงเป็นกุนซือไง

เรื่องเล่าว่า ชัยลี้งั้ง หรือตาเห็นไกลพันลี้คือ แม่ทัพกิมเจียงกุง
ซุงฮวงยื้อ หรือหูฟังไกลพันลี้คือ แม่ทัพลิ่วเจียงกุง
ทั้งสองเป็นแม่ทัพของฝ่ายกษัตริย์ติ๋ว ผู้โหดเหี้ยมแห่งราชวงศ์ซาง ซึ่งตำ
นานฮงซิงตึ๊งนี้จะมีมุมวิจิตรพิสดารว่า ทั้ง 2 ฝ่ายคือฝ่ายกษัตริย์ติ๋วและฝ่าย
จิวบุ่งอ๊วง ต่างฝ่ายต่างก็มีเทวดาช่วยรบด้วย
ตาเห็นไกลพันลี้ เนื้อแท้คือเทพต้นท้อ ที่แปลงร่างเป็นคนในบางเวลา
ส่วนหูฟังไกล คือ เทวดาต้นหลิว
ที่แปลงร่างเป็นคนเช่นกัน
กษัตริย์ติ๋วจัดวางตัวให้ทั้งสองเป็นหน่วยรบอยู่
ฝ่ายหน้า ซึ่งก็ทรง
ประสิทธิ-ภาพมาก เพราะมีผลให้เกียงไท้กงรู้สึกงงมากว่า ไม่ว่าจะวางแผนการ
รบอย่างไร ดูเหมือนว่าฝ่ายกษัตริย์ติ๋วจะดักทางแล้วปกป้องได้หมด ซึ่งเกียง
ไท้กงมาจับได้ภายหลังว่า ไม่ว่าเกียง
ไท้กงจะพูดอะไร สั่งงานอย่างไร หูฟัง
ไกลล้วนได้ยินทั้งสิ้น และไม่ว่าจะมีการดำเนินการอะไรในค่าย ตาเห็นไกลพัน
ลี้ก็ล้วนเห็นหมดเลย
เกียงไท้กงแก้เกมด้วยการส่งลูกน้องระดับขุนพลอึ้งเทียงขึ้นเขาไปหา
เซียน แล้ว ขอเรียนวิชาเพื่อมาสู้กับตาเห็นพันลี้กับหูฟังไกล ทำให้ขุนพลยื้อ
พบเคล็ดรับมือกับ 2 เซียน โดยส่งทหารให้คอยโบกธงแดงตลอดเวลา
คอย ตีกลองและฆ้องตลอดเวลาอย่าวางมือ
ผลคือธงแดงเป็นเคล็ดกวนภาพในสายตาของตาเห็นไกลพันลี้และเสียง
กลอง ก็ได้กวนคลื่นเสียงทำให้หูฟังไกลไม่สามารถจับเสียงอะไรได้เลยนอก
จากเสียงกลองและฆ้อง
ทั้ง 2 เซียนคือตาเห็นไกลและหูฟังไกลรู้สึกโกรธที่ฤทธิ์เดชของตนถูก
สยบ จึง ตรงลิ่วไปยังค่ายของเกียงไท้กง ซึ่งทางนั้นก็เตรียมรับมืออยู่แล้ว เมื่อ
สองเซียนเข้าค่ายมาก็ถูกรุมล้อมและจับฆ่าได้ด้วยเคล็ดบางอย่าง ทำให้ที่สุด
ทัพของเกียงไท้กงก็ได้ชัยชนะ
และราชวงศ์จิวก็ได้ปกครอง จีน แทนราชวงศ์ซาง
อย่างไรก็ตาม มีอีกข้อมูลของเซียนตาเห็นไกลกับเซียนหูฟังไกลว่าทั้ง
สองคือ 2 ใน 4 ของลี่ไต้กิมกังหรือเทวดาผู้รักษาเสาสวรรค์
แต่บ้างก็ว่าเป็น องครักษ์ของเจ้าแม่เทียนโหวเนี่ยเนี้ย
แต่แม้ตำนานจะหลากหลาย หากก็นิยมให้ภาพลักษณ์ของ 2 เซียนนี้
เป็นเทพอสูร โดยตาเห็นไกลพันลี้มักใช้มือซ้ายคอยยกป้องมือเหนือตา ทำท่า
มองไกล มือขวามีอาวุธ 3 ชิ้น แต่ทำเป็นชิ้นเดียวรวมกันเรียกว่า
ทีแช ขาขวานิยมให้เหยียบ ไหกับหอยตัวใหญ่
ส่วนหูฟังไกลนิยมให้มือซ้ายมีงูสีแดง พันไว้อยู่ แล้วเอามือขวาป้องหู
เป็นท่าเงี่ยหูฟังนั่นเอง โดยคุณ : จิตรา ก่อนันทเกียรต

เคล็ดลับอาหารเช้าสำหรับเด็กวัยรุ่น

วัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็ว ปัญหาทางโภชนาการที่พบในวัยรุ่นคือภาวะโภชนาเกิน และภาวะโภชนาการขาดเพราะอาจจะกินอาหารพวกคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากเกิน ความต้องการ ทำให้อ้วน หรือมีบางคนกลัวอ้วนยอมอดอาหารจนผอม และเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ
อาหาร ที่เรากินเข้าไปจะไม่ทำให้เราเห็นผลในทันทีทันใด แต่ผลจะเกิดขึ้นในระยะยาว เพราะฉะนั้นต้องกินอาหารที่มีประโยชน์เสียตั้งแต่วันนี้ เพื่อจะได้มีสุขภาพ ที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยในวันหน้า

ในช่วงวัยรุ่น ร่างกายต้อง การพลังงานสูง เพื่อไปใช้ในการพัฒนาการ
เติบโตของร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดและความสูง ความแตกต่างของ
อัตราการเจริญเติบโตของคนเชื้อชาติเดียวกัน เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมและ
อาหาร ที่กิน ดังนั้น ควรกินให้หลากหลาย และครบ 5 หมู่ ไม่กินซ้ำซาก

‘อาหารเช้าสำหรับวัยรุ่นที่เร่งรีบออกจากบ้าน เพื่อไปใช้ทันเข้าเรียน
อาจจะเริ่มอย่างง่ายๆ ด้วย คอร์นเฟลก กับกล้วยหอมและนม ไข่ดาวหรือไข่
ต้ม หรือไข่ลวกตามชอบร่างกายก็จะได้รับคาร์โบไฮ- เดรตจากคอร์นเฟลก
ซึ่งมาจากข้าวโพดได้โปรตีนจากไข่ และนม ไขมันจากน้ำมันทอดไข่ ส่วน
กล้วย ให้ทั้งคาร์โบไฮเดรต วิตามินเอ วิตามินซี และเบต้าแคโรทีน

‘ ไข่เป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นแหล่งของโปรตีน
เกลือแร่และวิตามินที่สำคัญ ควรรับประทานไข่วันละฟองทุกวัน

‘ นมให้คุณค่าอาหารสูง มีแคลเซียมสูง และมีเกลือแร่และแร่ ธาตุต่างๆ
อย่างน้อยควรดื่มนมวันละแก้ว เด็กที่ขาดแคลเซียมจะทำให้เติบโตไม่เต็มที่

‘ผลไม้สำหรับมื้อเช้า อาจจะเป็นกล้วยไข่ กล้วยหอม หรือส้ม ก็จะทำ
ให้ร่างกายได้รับเกลือแร่และวิตามิน รวมทั้งใยอาหารที่จะช่วยระบบขับถ่าย
และป้องกันการเกิดมะเร็ง

สำหรับวัยรุ่นเป็นวัยที่ผิวพรรณเปล่งปลั่งตามธรรมชาติ แต่การที่จะให้
ผิวพรรณสวยงามไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควร ควร เลือกรับประทานอาหาร
ที่ให้ประโยชน์ เช่น กล้วยไข่ กล้วยหอม แครอท คะน้า มะเขือเทศ ผักสีเขียว
ต่างๆ จะให้เบต้าแคโรทีนสูง เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งทำให้ผิวหนังเหี่ยว
แห้งถ้ามีมาก เกินไป นอกจากนี้ ฝรั่งและส้มเป็นผลไม้ที่วิตามินซีสูง ซึ่งช่วย
ทำให้กระดูกและฟันแข็งแรง วัยรุ่นเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเติบโต
จำเป็นต้อง ได้รับอาหารที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกและฟัน นอกจากนี้วิตามินซียังช่วย
บำรุงเส้นผมอีกด้วย นอกจากนี้วัยรุ่นยังต้องการเหล็กมาก ซึ่งหากปริมาณเหล็กใน เลือดต่ำ
จะทำให้อ่อนเพลียง่าย และเป็นโรคโลหิตจางได้ เหล็กมีมากในเนื้อสัตว์ ผัก
ใบเขียว และถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งวัยรุ่นหญิง ในช่วงที่มี
ประจำเดือน ทำให้สูญเสียเหล็ก จึงจำเป็น ต้องรับประทานอาหารที่มีเหล็ก
เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไป

สำหรับ วัยรุ่นชาย ซึ่งมักจะใช้พลังงานมากกว่าวัยรุ่นหญิง อาจ จะต้องการโปรตีนมากเพื่อเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ซึ่งโปรตีนจะมีมากใน เนื้อสัตว์ ไข่ และนม อย่างไรก็ตาม ทั้งวัยรุ่นหญิง และชาย
ควรรับประทานอาหารให้ หลาก หลายและครบ 5 หมู่ ไม่ควร งดอาหารเช้า เพราะเป็นช่วงที่อยู่ใน วัยเรียน
ซึ่งร่างกายต้องการอาหาร ไปเลี้ยงสมอง การขาดอาหารเช้าทำ ให้มีผลต่อ
ความสามารถในการจำและทำให้ขาดสมาธิในการเรียน
ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำ เสมอ ซึ่งจะทำให้ร่างกายใช้พลัง งานมาก
ขึ้น ไม่ต้องกังวลกับความ อ้วน การขาดการออกกำลังกายจะทำให้แคลเซียม
ถูกดึงจากกระดูก เมื่อนานๆ เข้าจะเป็นสาเหตุโรคกระดูกพรุน n
โดยคุณ : รศ.ดร.เสาวพร เมืองแก้ว

ของหวานกับเด็ก

ของหวานกับเด็กดูเหมือนจะเป็นของคู่กัน เด็กส่วนใหญ่ชอบกิน ขนมหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกกวาดหรือทอฟฟี่ ซึ่งมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะทำให้เกิดโทษมากกว่าคุณประโยชน์
และหากไม่รู้จักวิธีกินให้ถูกต้อง ก็จะให้โทษแก่ร่างกายได้ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า

1. ถ้าเด็กกินอาหารรสหวานมากจะทำให้ความอยากอาหารลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกิน ของหวานก่อนอาหาร
ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กขาดสารอาหาร ที่สำคัญ

2. การกินลูกกวาดหรือทอฟฟี่จะทำให้ฟันผุ ดังนั้นเมื่อลูก กินขนมเหล่านี้ ควรเตือนให้ลูกดื่มน้ำเปล่าหลังกินของหวาน หรือ แปรงฟันทันทีหลังการ กินของหวานเพื่อไม่ให้ความหวานตกค้าง ในซอกฟัน ซึ่งอาจจะทำให้ฟันผุ
ได้และไม่นอนหลับไปในขณะที่มี ลูกอมหรือลูกกวาดอยู่ในปาก เพราะนอก
จากลูกอมหรือลูกกวาด อาจจะติดคอแล้วยังเป็นบ่อเกิดของแบคทีเรียที่จะทำให้ฟันผุ

3.ไอศกรีมเป็นขนมหวานอีกอย่างหนึ่งที่เด็กชอบกิน ควรเลือกซื้อ
ไอศกรีมที่ผลิตโดยบริษัทที่เชื่อถือได้ ซึ่งคาดว่ามีกระบวนการผลิตที่สะอาด

4. ไม่ควรซื้อไอศกรีมแท่งที่ไม่ได้ห่อหรือบรรจุในภาชนะที่มิด ชิด เพราะอาจจะไม่สะอาดพอทำให้ท้องเสียได้

5. ไม่ควรกินไอศกรีมที่ใส่ขัณฑสกร ซึ่งให้ความหวานแทนน้ำตาล เพราะเป็นอันตรายต่อร่างกาย
อาจเป็นสาเหตุของมะเร็ง

การ แนะนำให้ลูกเลือกกินและปฏิบัติตนในการกินอาหารอย่างถูก ต้องเป็นการวางรากฐานของชีวิตที่ดีและปลอดภัยเพราะ ผลการกินของลูกในวันนี้ คือสภาพที่ลูกจะเป็นในวันข้างหน้า

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2547

ทาวิตามินอีได้ประโยชน์แค่ผิวชุ่มชื้นเพราะน้ำมัน

กรุงเทพฯ ๒ ต.ค. - แพทย์ผิวหนังชี้การรับประทานวิตามินเสริมและครีมบำรุงผสมวิตามิน ไม่ช่วยป้องกันความแก่ได้ดีเท่าอาหารธรรมชาติ พร้อมเตือนผู้มีโรคประจำตัวอย่ารับประทานโดยไม่ปรึกษาแพทย์ อย่าหลงเชื่อแต่เพียงคำโฆษณาเพราะให้ข้อมูลด้านเดียว

น.พ.ประวิตร พิศาลบุตร แพทย์อเมริกันบอร์ดสาขาโรคผิวหนัง อดีตนักวิจัยสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐ กล่าวว่า ปัจจุบันเกิดกระแสที่ผู้ต้องการมีผิวสวยหรือไม่ต้องการแก่หันมารับประทาน วิตามินเสริมที่เห็นชัดเจนคือ วิตามินอี ทั้งที่วิตามินอีมีอยู่ในธรรมชาติคือ ผลไม้ ผักใบเขียว ถั่วลิสง น้ำมันพืช น้ำมันงา น้ำมันดอกทานตะวัน ไข่ ข้าวซ้อมมือ ขนมปังสีน้ำตาล และมายองเนส การได้วิตามินจากธรรมชาติจะได้ประโยชน์กว่า เพราะการทำงานของวิตามินและสารอาหารต่างๆ จะต้องสอดคล้องต่อเนื่องกัน สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติสหรัฐได้ให้คำแนะนำว่า เพื่อที่จะมีสุขภาพดี ควรได้รับสารอาหารที่ครบหมู่และมีความหลากหลาย และต้องได้ผักผลไม้อย่างน้อยวันละ ๕ ครั้ง เพราะนอกจากจะได้วิตามินแล้วยังได้กากอาหารคือ ไฟเบอร์ ซึ่งลดการเกิดมะเร็งของลำไส้ คนไทยปัจจุบันเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่มากขึ้นเพราะไม่นิยมรับประทานผักผลไม้

น.พ.ประวิตร กล่าวต่อว่า สำหรับการทาครีมวิตามินอีที่เชื่อกันว่าแก้ไขผิวเหี่ยวแก่ได้นั้น แท้จริงวิตามินอีเพียงแค่ให้ความชุ่มชื้นเพราะเป็นน้ำมัน แต่จะไม่แก้ผิวเหี่ยวแก่เพราะวิตามินอีจะไม่ซึมลงสู่ผิวหนัง ชั้นหนังแท้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐจึงบัญญัติให้ครีมผสมวิตามินอีระบุชื่อในฉลาก เป็นชื่อเคมีว่า
tocopherol เพราะหากใช้ว่าวิตามินอีจะทำให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าครีมทาตัวนี้ออกฤทธิ์ได้เหมือนการรับประทาน
วิตามินอี นอกจากนั้น ครีมผสมวิตามินอียังอาจทำให้ผิวแพ้ระคายเคืองได้

น.พ.ประวิตร กล่าวด้วยว่า ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ ไม่ควรได้วิตามินอีเสริมเกิน ๑๐๐ ยูนิตต่อวัน ห้ามกินวิตามินอีก่อนผ่าตัดเพราะลือดจะออกไม่หยุด การรับประทานอาหารเสริม
ควร ปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อน และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีผิวสวยคือ เลี่ยงการโดนแดดจัด งดสูบบุหรี่ งดแอลกอฮอล์ ออกกำลังสม่ำเสมอ พักผ่อนเพียงพอ กินอาหารครบหมู่ไม่มากไม่น้อยเกินไป และมีจิตใจปล่อยวางลดความเครียด
สำนักข่าวไทย

ถ้าเราเข้าถึง "ความจริง" ในระดับองค์รวม อนาคตย่อมอยู่ในมือเรา

ในภาวะที่สังคมโลกได้เชื่อมโยงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นผล
อัตโนมัติของพัฒนาการทางด้านความเจริญทางพลังการผลิตและวิทยา
การสมัยใหม่ไฮเทค โดยมีแรง "กระเหี้ยนกระหือรือ" ของบรรดามหาอำนาจธุรกิจข้ามชาต
ิ เป็นตัวกระทำอย่างชัดเจน เป็น "แรงผลักดัน" ให้
กระบวนการเกิดขึ้นของ "ความเป็นหนึ่งเดียวกัน" ของสังคมโลก ไป "โผล่"
เป็นรูปเป็นร่างในทาง การค้าก่อนใครอื่น

บน "ฐานราก" ทางวัตถุที่ถักทอกันเป็นผืน "หนึ่งเดียว" รองรับชีวิต
สังคมมนุษย์โดยรวมดังกล่าว กิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะ "โลกาภิวัตน์" ก็
ก่อตัว ขับเคลื่อน ขยาย กลายเป็นกระแสแข่งขันประชัน
โดยมีวิญญาณ แห่งการทำกำไรเป็นตัวกำหนดทิศทาง สร้างความโกลาหลอลหม่านไป
ทั่ว สังคมโลกถูกโยกและเหวี่ยงหวือหวาน่าหวาดเสียว โภคทรัพย์ถูก
ถ่ายเทอย่างกะทันหันจากแหล่งที่ "พร่อง" แรงดึงดูด ไหลรวมไปยังแหล่ง
พลังดูดล้นเกิน ความมั่งคั่งโผล่ขึ้นเป็นกระจุก ความยากจน แผ่เป็นผืนกว้าง
ลีลาของโลกาภิวัตน์กลายเป็นที่มาของวิกฤตินานา รุนแรงและแผ่
กว้างสวนทางกับอุดมการณ์โดยรวมของมวลมนุษย์ที่มุ่งสู่ความมีชีวิตสุข
หลุดพ้นจากทุกข์โดยสิ้นเชิง แม้" คำตอบสุดท้าย" ของอุดมการณ์ (โลกพระศรีอาริย์) จะเป็นสิ่งที่
เกินเอื้อม แต่จุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะหลุดทุกข์ พบสุข ก็อยู่ในวิสัยที่ "เรา"
จะช่วยกัน "สร้าง" ขึ้นมาได้ โดยมีข้อแม้ว่า
เราต้อง "เข้าถึง" ความจริง
"ความจริง" ของสังคมโลกที่เป็นหนึ่งเดียวกัน

ผู้เขียนได้รับบทความเป็นการเฉพาะจากศาสตราจารย์นายแพทย์
ประเวศ วะสี เป็นบทความ ทันสมัยยิ่ง
ที่จะช่วยให้ผู้ได้อ่านสามารถเข้าใจใน "ความจริง"
ในมิติที่ถ่ายทอดจากการ "เข้าถึง" ของท่านอาจารย์หมอ
ประเวศ บทความชิ้นนี้จะได้รับการตีพิมพ์ในคอลัมน์ "บนเส้นทางชีวิต-ภาย
ใน" ในนิตยสาร "หมอชาวบ้าน"
(คาดว่าจะเป็นฉบับประจำเดือนธันวาคม นี้) เป็นข้อสรุปในสาระสำคัญของหนังสือชื่อ "วิถีชีวิตมนุษย์ในศตวรรษที่
21" ที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ ร่วมเขียนกับท่านสันติกโร ภิกขุ (คาดว่า
จะปรากฏ บนแผงหนังสือในช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2544 นี้)

นับเป็นกำลังใจใหญ่หลวงแท้ที่ข้อเขียนของผมเกี่ยวกับเรื่องความ
เป็นหนึ่งเดียวกันของโลกได้รับการติดตามเอาใจใส่จากบุคคลที่เป็นนัก
คิดระดับมวลมนุษยชาติโดยรวมเช่นท่านอาจารย์หมอประเวศ
ทำให้ได้ รับรู้เรื่องราวของ "ความจริง" ในมิติแห่งการรับรู้ระดับ "องค์รวม" อัน
สะท้อนลักษณะแห่งความเป็น "ทั้งหมด" ของสิ่ง (สังคมมนุษย์โดยรวม) จาก
ท่านอาจารย์หมอประเวศโดยตรง
จากการทำความเข้าใจในเบื้องต้นในบทความดังกล่าว
พบว่าท่าน
อาจารย์หมอประเวศได้ข้อสรุปชัดเจนยิ่งในความเป็นหนึ่งเดียวกันของ
สังคมโลก ว่าปรากฏการณ์ของการเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคม
โลกที่แสดงออกมาในรูปของ "โลกาภิวัตน์" ทางเศรษฐกิจ
การค้าเป็นหลักนั้น แท้จริงแล้วเป็นเพียงกระบวนการโลกาภิวัตน์ทางวัตถุ อันเป็นผลสั่ง
สมมาจากความเจริญทางวัตถุแต่ถ่ายเดียวของมวลมนุษย์ในรอบ 400-
500 ปีที่ผ่านมา ทว่าจากวิกฤติร้อยแปดที่มนุษย์โลก
กำลังเผชิญอยู่ อันนำไปสู่
หายนะทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและมวลมนุษย์โดยรวม เช่น ปัญหา
วิกฤติทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ทางวัฒนธรรม ทางสิ่งแวดล้อม ทำให้เหน็ด
เหนื่อย เครียด รุนแรง หมดหวัง ฆ่าตัวตาย พึ่งพิงยาเสพย์ติด ฯลฯ ซึ่ง
ในที่สุดก็ประกอบกันเข้าเป็นวิกฤติสูงสุดคือ "วิกฤติการณ์ทางจิตวิญญาณ"
ทำให้ท่านอาจารย์หมอประเวศ "แน่ใจ" ได้ว่า มนุษย์จะไม่สามารถพัฒนา
ต่อไปใน "ภพภูมิ" เดิม อันหมายถึงว่า มนุษย์จะพัฒนาต่อไปไม่ได
้ในรูปเดิม ที่ถือเอาการพัฒนาทางวัตถุเป็นตัวนำ

ท่านอาจารย์หมอประเวศชี้ว่า "โลกาภิวัตน์" ที่พูดๆ กันก็คือ โลกาภิ
วัตน์ในภพภูมิเก่า เพื่อให้เกิดการแย่งชิงและเอาเปรียบกันได้ทั่วโลก
ยัง เป็น "โลกาภิวัตน์แบบด้อยพัฒนา"
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของสังคมโลกในลักษณะนี้ รังแต่จะนำไปสู่
ทางตัน ไม่มี "ปัญญา" สามารถแก้ไขวิกฤติการณ์และพากันก้าวเข้าสู่
ความ เจริญรุ่งเรืองระดับใหม่ได้ ทางออกคือ มวลมนุษย์ จะต้องหลุดจากภพ
ภูมิเก่า ก้าวเข้าสู่ภพภูมิใหม่

"ภพภูมิใหม่" ที่ท่านอาจารย์หมอประเวศพูดถึงก็คือ "การยกระดับ
หรือการอภิวัฒน์ทางจิตวิญญาณ" ซึ่งไม่ได้แปลว่าทอดทิ้งทางวัตถุ แต่ให้
มี"จิตสำนึกใหม่" ในวัตถุนั่นเอง

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ใช้จิตวิญญาณที่เรียกว่า "จิตสำนึกใหม่" เป็นตัวนำ
ในการพัฒนาต่อไปในระดับ "องค์รวม" ของมวลมนุษย์
ในภาวะที่สังคมโลกเชื่อมโยงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันเช่นที่เป็น
อยู่ใน ปัจจุบันนี้ จึงจะสามารถยกระดับพ้นจากความ "ด้อยพัฒนา" ไปสู่ความเจ
ริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริง อันหมายถึงมนุษย์โดยรวม "อยู่เย็นเป็นสุข"
ภาระหน้าที่ร่วมกันในระดับ "ทั้งโลก"
"จิตสำนึกใหม่" ที่ ท่านอาจารย์หมอประเวศ พูดถึงนั้นอยู่ในระดับ "จิต
สำนึกใหญ่" ที่จะชี้นำมวลมนุษย์ให้คิดและปฏิบัติ โดยไม่ยึดติดกับตัวกู
ของกู หรือ "ไปพ้นความคับแคบด้วยความเห็นแก่ตัว
ด้วยการเห็นแก่เผ่า พันธุ์ของตัว ด้วยการเห็นแก่ศาสนาของตัว หรือเห็นแก่ประเทศของตัว"
"จิต" ที่ว่า เมื่อหลุดจากการยึดติดในตัวเองเป็นสรณะแล้วก็จะก้าวไป
สู่ "จิตสำนึกใหม่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของโลกทั้งหมด
หรือโลกทั้ง ผองพี่น้องกัน"

เนื้อใหญ่ใจความของบทความชิ้นสำคัญนี้ จะช่วยให้สังคมไทยเกิด
ความกระจ่างชัดใน "ความจริง"
เกี่ยวกับโลกาภิวัตน์หรือกระบวนการแปร
เปลี่ยนไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันเชื่อมโยงกันในรูปแห่งการขับเคลื่อนถึง
กันทั้งโลกในแทบจะทุกวินาที โดยที่ทุกวันนี้คนส่วนใหญ่ของโลก (รวม
ทั้งคนไทยส่วนใหญ่) ยังหันรีหันขวางทำตัวไม่ถูก เพราะส่วนใหญ่ไม่รู้
หรือ "ไม่เห็น" ความจริงของสิ่งที่เรียกว่า "โลกาภิวัตน์" หรือความเป็นหนึ่ง
เดียวกันของสังคมโลกในแต่ละด้านแต่ละระดับนั้นมันเป็นอย่างไร
ข้อเขียนของท่านอาจารย์หมอประเวศและท่านสันติกโร ภิกขุ จะ
ช่วย "ล้างตา" ให้เราเกิดความใสกระจ่าง มอง "เห็น" ภาวะ
"ความจริง" ของสังคมโลกปัจจุบัน และอนาคตโดยรวมได้อย่างชัดเจน สร้างเงื่อนไขพื้น
ฐานสำหรับการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ "สร้าง"
สังคมที่เป็นหนึ่งเดียวกัน
ของชาวโลกที่พึงประสงค์ขึ้นมาให้ได้
อนาคตสร้างขึ้นได้จากการ "ปรับ" ภาวะ "ภายใน" ของตนเป็นเบื้องต้น
การย้ายจุดยึดจากวัตถุมาเป็นจิตวิญญาณ กำลังเป็น "ทางออก"
สำคัญยิ่งยวดของมวลมนุษย์ ในยามนี้
เป็นรับรู้กันทั่วไปแล้วว่า มนุษย์มีส่วน "สร้าง"
ความจริง แม้ในระดับ
จักรวาล ทั้งนี้เพราะ (จากผลการพิสูจน์ในระดับควอนตัมเมคานิกส์ของ
บรรดานักวิทยาศาสตร์ยุคใหม่) "ความจริงแท้" ที่เป็น "ภาววิสัย" (ที่เป็นอยู่
ของมันโดยลำพัง) นั้นไม่มีจะมีก็คือความจริงแท้อันเกิดจากเชื่อมโยง
เป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างสิ่งที่ดำรงอยู่ทางภาววิสัยกับ "อัตวิสัย" หรือ "จิต
วิญญาณ-สำนึกระดับล้ำลึก" ของมนุษย์ที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสังเกต
หรือรับรู้ในสิ่งภาววิสัยนั้น (การเข้าไปสังเกตหรือมีส่วนร่วมเชื่อมโยงต่อ
สิ่งภาววิสัย จะทำให้ "สิ่ง" ที่ว่าเปลี่ยนไป)
ดังนั้น เวลามนุษย์พูดถึงความจริง จะต้องประกอบด้วยสองส่วน
"ภาววิสัย" กับ "อัตวิสัย" นี้ จึงจะเป็น "ความจริงสุดท้าย" ในการรับรู้ของ
มนุษย์โดยรวม จากนี้มนุษย์ก็จะไปทำการ "สร้าง" ความจริงให้ปรากฏเป็น "ของจริง"
"จิตวิญญาณ" ที่ดีและงาม ย่อมจะทำให้มองเห็น "ความจริง" ในแบบ
หนึ่งขณะที่จิตวิญญาณที่เลวร้ายจะมองเห็น "ความจริง" ไปในอีกรูปหนึ่ง
แล้วมนุษย์ก็จะมุ่ง "สร้าง" ความจริงใหม่ไปตามความจริงในความรับ
รู้ของตน การยกระดับจิตวิญญาณของตนหรือที่ท่านอาจารย์หมอประเวศ
เรียกว่า "ภพภูมิ" นั้น ความจริงก็คือการละทิ้งจิตวิญญาณเก่า (ภพภูมิ
เก่า) แล้วติด "อาวุธ" ด้วยจิตวิญญาณใหม่ (ภพภูมิใหม่)
ด้วย "ภพภูมิใหม่" นี้เอง มนุษย์จึงจะเกิดปัญญาไปสร้าง "โลกใหม่" ที่
เป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยปลอดจากวิกฤติการณ์ร้อยแปดที่กำลังรุมเร้าคน
ทั้งโลกอยู่ในปัจจุบันนี้
ก้าวเข้าสู่ภาวะใหม่ที่ใสสว่าง ปลอดจากความทุกข์ทางวัตถุและจิตใจ
ในขั้นตอนแห่งการพัฒนาอันสำคัญยิ่งของ มวลมนุษย์นี้
คนไทยที่ได้รับรู้และ "เข้าถึง" ความ เป็นจริง จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งยวดในการ
"ยกระดับ" ภพภูมิมนุษย์ให้พ้นไปจากเดิม เข้าสู่มิติใหม่
ก่อนอื่นใด คนไทยสังคมไทยต้อง "ตื่นตัว" ขึ้นมา ทำความเข้าใจ
สร้างการรับรู้ใหม่ๆ ให้กว้าง ขวางยิ่งๆ ขึ้น โดยอาศัยเครือข่ายที่เชื่อม
โยงกันเป็น หนึ่งเดียวกันทั้งโลกที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็น "กลไก" เชื่อมโยง
"ถักทอ" ความรู้ความเข้าใจ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจให้ลึกซึ้งเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นท่าม กลางการเคลื่อนไหวปฏิบัติ
เมื่อนั้น คนไทยสังคมไทยจะมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างอนาคต
ใหม่ให้แก่สังคม โลก n
โดยคุณ : สันติ ตั้งรพีพากร

แซลมอน" คุณค่าที่มีมากกว่าเนื้อปลา

หลายคนคงสงสัยว่า ทำไมปลาแซลมอนถึงหายาก… นั่นคงเป็นเพราะแซลมอนมีชีวิตที่ไม่ธรรมดา ถึงแม้ว่าแซลมอนจะเป็นปลาทะเลในเขตหนาวจัด (Cold-Water Fish) ก็จริง แต่เมื่อถึงเวลาที่จะให้กำเนิดแซลมอนรุ่นใหม่แล้ว มันจะต้องว่ายทวนกระแสน้ำจากท้องทะเล กระโดดข้ามเกาะแก่งมากมาย เพื่อกลับขึ้นไปวางไข่ในแหล่งน้ำบริสุทธิ์ที่ตัวเองเกิด ซึ่งบรรพบุรุษของแซลมอนแต่ละตัวได้เลือกเอาไว้แล้วเท่านั้น และต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า 1 เดือนเป็นระยะทางไกลกว่า 1,000 กิโลเมตร โดยไม่ได้กินอาหารเลย แต่จะใช้ไขมันที่สะสมในช่วงที่มีชีวิตอยู่ในท้องทะเลมาหล่อเลี้ยงชีวิตใน ช่วงนั้น ดังนั้นกว่าจะถึงจุดหมายจะสูญเสียน้ำหนักไปมากถึง 40%
"แซลมอน" ได้ชื่อว่าเป็นปลาจากแหล่งบริสุทธิ์ที่ไร้มลพิษและมีคุณค่ามากมาย เพราะระหว่างที่อยู่ในทะเล แซลมอนจะสะสมไขมันจากการกินแพลงตอนและสาหร่ายทะเล ซึ่งเป็นไขมันจำเป็นที่ร่างกายมนุษย์ต้องการแต่สร้างขึ้นเองไม่ได้ นั่นคือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เรียกว่า โอเมกา-3 ซึ่งมีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์

เชื่อกันว่า ปลาทะเลเขตหนาวของมหาสมุทรแอตแลนติก (หรืออลาสก้าของประเทศสหรัฐอเมริกา) จะมีโอเมกา-3 มากกว่าในเขตร้อน โดยเฉพาะปลาแซลมอนจัดว่าเป็นปลาที่มีโอเมกา-3 สูงกว่าปลาทะเลชนิดอื่นๆ ซึ่งกรดไขมันโอเมกา-3 นี้จะประกอบไปด้วยกรด EPA และ DHA
คุณประโยชน์ของโอเมก้า-3 ที่ได้จากปลาแซลมอน


- สามารถลดคอเรสเตอรอลและไขมันที่ชอบสะสมตามผนังหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ
และหลอดเลือด
- ชะลอการปวดบวมของโรคกล้ามเนื้ออักเสบและโรครูมาตอยด์ ซึ่งเป็นโรคเรื้อรังและทำให้
ข้อพิการ
- ลดการเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งบางชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งสำไส้ใหญ่ เป็นต้น
- ช่วยลดความดันโลหิต เมื่อรับประทานเป็นประจำ กรด DHA จะช่วยพัฒนาสมอง สายตา
ความจำและการเรียนรู้
- ช่วยระงับอารมณ์ ยับยั้งอาการป่วยและความห่อเหี่ยวทางจิตใจ ซึ่งมีผลมาจากสมอง
- ลดอาการเย็นของมือและเท้าในผู้ป่วยโรคเรย์นอค

การ รับประทานปลาแซลมอนจึงมีคุณค่าทางโปรตีนสูง ส่วนไขมันและคอเรสเตอรอลนั้นต่ำมาก และยังสามารถทดแทนสารอาหารที่ได้จากเนื้อวัว เนื้อหมู และสัตว์อื่นๆ นอกจากนี้นักวิจัยชาวออสเตรเลียยืนยันมาว่าหากรับประทานบ่อยครั้ง จะช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วย
โดยคุณ : วิทยาการ

เคล็ดลับอาหารเช้าสำหรับผู้ชายทำงาน

ผู้ชายที่ทำงานหนักปานกลางต้องการพลังงานประ- มาณ 2,800 กิโล
แคลอรีต่อ วัน ถ้าทำงานหนักมากก็จะต้อง การพลังงานมากกว่านี้
อาหารเช้าจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มวันใหม่ของผู้ชายทำ งาน
ทั้งนี้ เพื่อให้พลังงานแก่ร่างกายในการทำกิจกรรมต่างๆ สารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่าง
กายได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
เมื่อเราทำกิจกรรมต่างๆ เราต้องใช้แรงงานบางอย่างต้องออกแรงมาก
ในช่วงสั้น ร่างกายได้พลังงานจากการย่อยสลายไกลโคเจนในกล้ามเนื้อ
และ งานบางอย่างเราใช้แรงในช่วง ยาวเป็นงานต่อเนื่อง ซึ่งร่างกายต้องการพลังงาน ถ้าหากร่างกายยังไม่ได้รับอาหาร ร่างกายจะไปดึงพลังงานจากกลูโคสในเลือดและไกลโคเจนในตับ ซึ่งร่างกายสะสมไว้ใช้ยามจำเป็น ถ้าใช้
แรงมากการใช้พลังงานก็ จะมาก ดังนั้น อาหารเช้าสำหรับผู้ชายทำงานควร
เป็นมื้อใหญ่มีคุณค่าทางโภชนาการ และควรมีสัดส่วน 25% ของพลัง
งานที่ได้รับต่อวัน คนทำงานที่ต้องใช้สมองควรกินอาหารที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ย่อย
ช้า เช่น พวกข้าวกล้อง และธัญพืชทั้งหลายเพราะจะช่วยทำให้ประสาทรับรู้ ทำงานดีขึ้น นอกจากนี้อาหารที่ใช้โปรตีน ได้แก่
เนื้อสัตว์ นม และไข่ก็ จำเป็นสำหรับมื้อเช้าของผู้ชายทำงาน เพราะ ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

มื้อเช้าของผู้ชายวัยทำงานอาจจะเริ่มด้วย ‘ ข้าวผัดไข่ดาวสักจาน หรือข้าวกับกับข้าวสักหนึ่งหรือสองอย่าง
ซึ่งจะทำให้ร่างกาย ได้รับคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรจะเป็นข้าวกล้อง ซึ่งให้คาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้อน ช่วยในการทำงานของ
สมอง และย่อยช้า ทำให้อิ่มอยู่ได้นาน

‘แถมด้วยแกงจืดที่มีผัก ก็จะทำให้ได้เกลือแร่และวิตามินจากผัก พวก
ผักสีเขียว จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

‘ อย่าลืมผลไม้ กล้วยสุกจะให้คาร์-โบไฮเดรตสูง เหมาะกับผู้ชาย
ทำ งานที่ต้องใช้ พลังงานมาก นอกจากนี้กล้วยยังช่วยบรรเทา โรคกระเพาะ แก้ท้องเสีย ลดโคเลสเตอรอล มีวิตามินต่างๆ มากมาย ถ้าบ้านมีเนื้อที่พอจะปลูกได้ ก็น่าจะปลูกกล้วยไว้สักต้นสองต้น แทบไม่ต้องดูแลอะไรเลย นอก
จากนี้ฝรั่งก็เป็นผลไม้ไทยที่ให้ คุณค่าทางโภชนาการมาก มาย สำหรับผู้ชาย
ทำงานซึ่งต้องใช้กล้ามเนื้อ มาก ฝรั่งจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่น ดีไม่เป็นตะคริวง่าย

‘ ที่สำคัญ ถึงคุณจะเป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็ควรจะดื่มนมอย่างน้อยวันละแก้ว
นมหนึ่ง แก้วให้พลังงานประมาณ 150 แคลอรี นมนอกจากจะให้โปรตีนแล้ว
ยังมีแคลเซียมสูง ซึ่ง จำเป็นสำหรับกระดูกและฟัน และยังมีวิตามิน ต่างๆ
หรืออาจจะดื่มนมถั่วเหลืองก็ได้ เพราะถั่วเหลืองอุดมด้วยโปรตีน เหล็ก
แคลเซียม และวิตามินบี ถ้ากินถั่วเหลืองทั้งเม็ดจะได้ใย อาหารสูง ซึ่งช่วยลด
อัตราการเสี่ยงต่อการเป็น โรคหัวใจ ในนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้อาจจะใส่ถั่ว
เขียวซีก ถั่วแดง ลูกเดือย ซึ่งเป็นพวกธัญพืชผสมลงไปด้วยก็จะได้คุณค่า
อาหารมากขึ้นหรืออาจจะดื่มเครื่องดื่มธัญพืชก็ได้ในวันที่รีบเร่ง

"ข้าวกล้องคุณค่ามหาศาล"

โดย ชมรมอยู่ร้อยปี ชีวีเป็นสุข

ในยุคหินใหม่เมื่อประมาณ 5,000 ปีมาแล้ว โดยพบหลักฐานว่าน่าจะเป็นประเทศจีนที่เริ่มกินข้าวก่อน แต่คนที่เรารู้จักเอามาทำให้สุกก่อนกิน อาจารย์นิธิเล่าว่าน่าจะเพราะความบังเอิญที่ไปพบข้าวถูกไฟป่าเผาและเก็บมา กิน จึงรู้ว่ากินได้ จึงเอาเมล็ดข้าวป่ามาปลูก พัฒนาพันธุ์และพัฒนาวิธีกินมาจนกระทั่งทุกวันนี้ ข้าวในโลกนี้มีกว่า 120,000 สายพันธุ์ แต่ข้าวที่คนเราปลูกเป็นอาหารมีสองชนิดใหญ่ ๆ คือ ข้าว Oryza sativa ที่ปลูกในเอเซีย และข้าว Oryza glaberrima ที่ปลูกในทวีปแอฟริกา สำหรับเมืองไทยมีข้าวทั้งหมดประมาณ 3,500 พันธุ์ ตั้งแต่ข้าวป่า ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ข้าวเหลืองประทิว ข้าว กข ข้าวตาแห้ง ข้าวเหนียวสันป่าตอง และข้าวหอมมะลิอันโด่งดัง
สำหรับข้าวเจ้าและข้าวเหนียวก็อยู่ในสายพันธุ์ข้าวเอเซียเหมือนกัน แต่ความแตกต่างของข้าวเจ้าและข้าวเหนียว อยู่ที่ส่วนประกอบของแป้งในเมล็ดข้าว โดยทั่วไปข้าวมีแป้งสองชนิดคือ อมิโลเป็คติน (amylopectin) และอมิโลส (amylose) ข้าวเจ้ามีแป้งอมิโลสประมาณ 14-35% ส่วนข้าวเหนียวประกอบด้วยแป้งอมิโลสเป็คตินเกือบทั้งหมด ทำให้มีความเหนียวมากกว่าเมื่อสุก ข้าวเหนียวเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองในบ้านเรามีถิ่นกำเนิดอยู่สองฟากฝั่งแม่ น้ำโขง และคนแถบนี้คือไทย ลาว ไทยใหญ่ในรัฐฉาน ชาวไตในแคว้นอัสสัมของอินเดีย และสิบสองปันนากินข้าวเหนียวมากกว่า 5,000 ปีแล้ว ส่วนข้าวเจ้ามีถิ่นกำเนิดจากแคว้นเบงกอลของอินเดีย และเข้ามาในบ้านเราเมื่อเพียงพันกว่าปีก่อนนี้เอง สมัยนั้นผู้ดีนิยมของอินเดีย ข้าวเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็น “ข้าวของเจ้า” และถูกเรียกย่อเหลือเพียงข้าวเจ้าในที่สุด
สำหรับข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเจ้าที่มีคนนิยมมากที่สุดทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ เพราะเมล็ดสวย หุงแล้วนิ่ม กลิ่นหอม เป็นข้าวของไทยแท้ ๆ พบครั้งแรกที่แหลมประดู่ อำเภอพนัสนิคม ชลบุรี เมื่อปี 2488 ผ่านการคัดพันธุ์ให้บริสุทธิ์ และผ่านการรองรับโดยใช้ชื่อว่า “ขาวดอกมะลิ 105” เมื่อปี 2502 และถูกเรียกเพี้ยนมาเป็นข้าวหอมมะลิในทุกวันนี้ ส่วนข้าวที่มีชื่อเสียงอีกพันธุ์หนึ่ง เพราะชนะเลิศการประกวดพันธุ์ข้าวของโลกที่ประเทศแคนาดา คือข้าวปิ่นแก้ว เป็นข้าวเมล็ดยาว แต่ปัจจุบันไม่ทราบว่าข้าวพันธุ์นี้หายไปไหน ทั้ง ๆ ที่เป็นข้าวพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคระบาดได้ดี ข้าวเป็นพืชที่มีเปลือกแข็งมาก ก่อนจะนำมากิน ต้องผ่านกรรมวิธีกะเทาะเปลือกออก ซึ่งเป็นต้นแบบกลไกในเครื่องสีข้าวในโรงสีทุกวันนี้ คนไทยกะเทาะเปลือกข้าวออกด้วยการซ้อมมือ หรือใช้ครกกระเดื่องมานานเท่าไร ไม่มีใครทราบ แต่การสีข้าวด้วยวิธีดั้งเดิมค่อย ๆ หมดไป เมื่อฝรั่งเอาเครื่องจักรไอน้ำเข้ามา และตั้งโรงสีข้าวในกรุงเทพฯ เมื่อสมัยรัชกาลที่ห้า
ครั้งนั้นยังสีข้าวด้วยเครื่องจักรไอน้ำที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงต้มน้ำ เพื่อเอาไอน้ำไปขับดันเครื่องจักร แต่ในชนบทที่ห่างไกลยังมีครกกระเดื่องใช้ในบ้าน หรือใช้กันในชุมชน หลาย ๆ บ้านจะเอาข้าวมาตำ โดยช่วยกันออกแรง สมัยก่อนลานตำข้าวนับเป็นแหล่งสังสรรค์ของหนุ่มสาว คนไทยจะมาเลิกใช้ครกกระเดื่องกันจริง ๆ ก็ราว 50 กว่าปีมานี้เอง หลังจากตำข้าวแล้วเราจะได้แกลบปนอยู่กับข้าวกล้อง หลังจากนั้นก็นำข้าวมาฝัดเอาแกลบออกด้วยกระด้ง แกลบมีลักษณะเบา จึงปลิวออกมาเวลาโยนข้าวขึ้นไปฝัด จะเห็นได้ว่า คนไทยกินข้าวซ้อมมือและข้าวกล้องมาก่อน อย่างน้อยก็สมัยบ้านเชียง (เพราะเราพบเมล็ดข้าวในหลุมฝังศพด้วย) มาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้า แสดงว่าเราเริ่มหันมากินข้าวขาวก็เมื่อเพียง 100 กว่าปีมานี้เอง ปัจจุบันทั่วประเทศไทยมีโรงสีข้าว 40,000 กว่าแห่ง เป็นโรงสีข้าวขนาดเล็ก กลางและใหญ่ อยู่ทุกชุมชน นับเป็นยุคที่ครกกระเดื่องสูญพันธุ์ไปจริง ๆ เมื่อถึงยุค 2,000 คนทั้งโลกหันมาสนใจสุขภาพ
ข้าวกล้องถูกจัดเป็น ธัญญพืชที่มีผลต่อความมีสุขภาพดีอย่างยิ่ง คนไทยที่กินข้าวเป็นหลักอยู่แล้ว จึงมีความเรียกร้องต้องการบริโภคข้าวกล้องกันอีกครั้งหนึ่ง ข้าวกล้องเป็นข้าวที่กะเทาะเอาเพียงเปลือกแข็งออก จึงนับเป็นข้าวที่ถูกขัดสีน้อยที่สุด และน่าจะมีราคาถูกกว่าข้าวขาว
แต่ความเป็นจริงมีอยู่ว่าโรงสีข้าวปัจจุบันมีเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้ สีข้าวขาวดังนี้ เริ่มจากการเอาข้าวเปลือกใส่ลงไปในหลุม เครื่องจักรจะดึงเอาข้าวเปลือกขึ้นไปใช้ลมเป่าเอาเศษผงออก แล้วจึงส่งเข้าเครื่องกะเทาะเปลือกที่มีลูกกลิ้งเหล็ก บีบเมล็ดข้าว เอาเปลือกออก ได้ข้าวกล้อง หลังจากนั้นข้าวจะถูกส่งผ่านไปที่กรวยขัดข้าว สีอีกหลายครั้ง จนกว่าข้าวจะมีสีขาว บางเครื่องยังมีการขัดมัน เพื่อให้เมล็ดข้าวดูสวยขึ้นอีกด้วย การสีข้าวขาว จึงเป็นการสีโดยว่ากันเป็นกระบวน ตั้งแต่ต้นจนจบ การไปหยุดกระบวนการสีข้าวเพื่อแยกเอาข้าวกล้องจากเครื่องจักรที่ขัดข้าวให้ ขาว จึงยุ่งยากกว่าการสีข้าวขาวมากนัก ค่าใช้จ่ายจึงมากกว่า ราคาข้าวกล้องในปัจจุบันจึงมีราคาแพงกว่าข้าวขาว
อย่างไรก็ตามบุคคล ในวงการค้าข้าวจึงยืนยันว่าหากตลาดมีความต้องการบริโภคข้าวกล้องมากขึ้น และมีการปรับใช้เครื่องจักรที่เหมาะสม ราคาข้าวกล้องจะต้องถูกลงมาอย่างแน่นอน ทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักข้าวกล้องแล้ว เพราะมีจำนวนไม่น้อยที่มีความเข้าใจผิดคิดว่าข้าวมันปูคือข้าวกล้อง คิดว่าข้าวกล้องคือข้าวพันธุ์ต่างหาก ที่มีเมล็ดสีแดงเมื่อตั้งใจจะกินข้าวกล้องก็เลยไปซื้อข้าวมันปูไปหุงกิน ซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งว่าจะกินไม่ได้ เพราะข้าวมันปูเป็นข้าวพันธุ์ที่แข็งมาก ไม่สามารถนำมาหุงกินเช่นข้าวทั่วๆไป ด้วยเหตุที่ไม่เข้าใจก็เลยมีหลายๆ คน ยอมแพ้การกินข้าวกล้องเสียตั้งแต่ยกแรก การกินข้าวกล้องควรเริ่มตั้งแต่การเลือกพันธุ์ข้าวมากิน ข้าวที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มหัดกิน ข้าวกล้องคือเริ่มจาก ข้าวกล้องหอมมะลิ โดยทั่วไปข้าวหอมมะลิมีลักษณะนิ่มอยู่แล้ว เมื่อนำข้าวกล้องมาหุงกินจะได้ข้าวสวยที่นิ่มน่ากินกว่า อร่อยกว่า ข้าวขาวอย่างข้าว กข เสียด้วยซ้ำไป
วิธีหุงข้าวกล้อง ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด ไม่ต้องแช่ข้าว ไม่ต้องค่อย ๆ นำมาปนกับข้าวขาวให้วุ่นวาย เพียงแต่การซาวข้าวใส่หม้อหุงข้าวไฟฟ้าธรรมดา ใส่น้ำให้มากกว่าปกติ เช่น ปกติเวลาหุงข้าวขาวใส่น้ำท่วมข้าว 1 องคุลี เวลาหุงข้าวกล้องก็ใส่น้ำท่วมข้าวไป 2 องคุลี แล้วกดหุง หม้อหุงข้าวจะใช้เวลาหุงนานเป็น 2 เท่า กว่าข้าวที่เคยหุงปกติ ข้าวที่ออกมาจะนิ่ม กินได้พอดี หากเลือกข้าวกล้องหอมมะลิอย่างที่แนะนำ สำหรับคนที่อยากอร่อยมากขึ้นให้ใส่ข้าวเหนียวปนลงไป โดยใช้อัตราส่วนดังนี้ ข้าวกล้องหอมมะลิใหม่ ให้ใช้ข้าวกล้อง 4 ส่วน ต่อข้าวเหนียว 1 ส่วน ถ้าเป็นข้าวกล้องหอมมะลิกลางปี หรือข้าวเก่า ใช้ข้าวกล้อง 3 ส่วน ข้าวเหนียว 1 ส่วน แล้วหุงตามวิธีการข้างต้น ข้าวเหนียวที่ใช้อาจเป็นข้าวเหนียวข้าวกล้องก็ได้ แต่ข้าวเหนียวกล้องจะให้ความเหนียวน้อยกว่าข้าวเหนียวธรรมดา ทีนี้บางบ้านอาจจะต้องการข้าวที่แปลกออกไป ก็อาจปนข้าวมันปูลงไปให้ข้าวออกสีแดง หรือหุงรวมกับถั่วดำ แต่ในกรณีหลังนี้ ต้องเอาถั่วดำแช่น้ำค้างคืนเสียก่อนหุง ถั่วจึงจะสุกพอดีกับเมล็ดข้าว จะใส่ข้าวมันปูหรือถั่วดำมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความนิยมของแต่ละบ้าน
อย่างไรก็ตาม หากอยากหัดกินข้าวกล้อง ให้ใช้การหุงข้าวกล้องอย่างเดียวก่อน จะได้ไม่ยุ่งยาก แต่อย่าลืมเลือกข้าวหอมมะลิแท้ ๆ อย่าเลือกชนิดที่ปนข้าว กข มาแล้วขายถูก เริ่มจากหม้อหุงข้าวที่มีใช้อยู่กับบ้านแล้วนั่นแหละ จะได้เริ่มจากการประหยัด ถ้ากินข้าวกล้องแล้วทั้งบ้าน และอยากได้ความสะดวก จะเลือกหม้อที่ตั้งโปรแกรม หุงแบบคอมพิวเตอร์ ก็ค่อยว่ากันทีหลัง กินข้าวกล้อง ไม่ต้องกินยา โดย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล “กินข้าวกล้อง ไม่ต้องกินยา” ถ้าอย่างนั้นกินข้าวขาวก็ต้องกินยาน่ะซิ ครับ คุณเข้าใจถูกต้องแล้ว และเวลานี้คนไทยที่กินข้าวขาวกันมาทั้งบ้านทั้งเมือง จึงต้องกินยากันเป็นทิวแถว คนไทยเวลานี้กำลังเจ็บป่วยจากโรคที่ไม่น่าจะเป็น หรือโรคที่น่าจะป้องกันได้เสียแต่เนิ่น ๆ ด้วยการรู้จักกินให้ถูกวิธีตั้งแต่ต้น คนไทยมีอัตราความอ้วน 25 – 30% ของประชากร คือ คนไทย 4 คน จะอ้วน 1 คน คนไทยเป็นไขมันเลือดสูง 50% ของประชากรที่อยู่ในเมือง เด็กไทยเป็นไขมันเลือดสูง 25% (อายุต่ำกว่า 6 ปี) และ 70% (อายุ 6 – 15 ปี) ถ้าคือ 170 มก./ดล. เป็นเกณฑ์ คนไทยตายด้วยโรคหัวใจหลอดเลือด เป็นอันดับแรก และตายด้วยโรคมะเร็งเป็นอันดับ 2 ทั้งคนไทย ยัง…ฮัด…เช้ย…เพราะโรคภูมิแพ้ 12 ล้านคนทั้งประเทศ โรคเหล่านี้ล้วนป้องกันได้ ถ้าคนไทยรู้จักกินข้าวกล้อง ก่อนอื่นข้าวกล้องคืออะไร? คนไทยสมัยใหม่ โดยเฉพาะวัยรุ่น และเด็ก ๆ แทบจะไม่รู้จักข้าวกล้องเลย ข้าวกล้องก็คือ ผลิตผลจากข้าวเปลือกที่สีเพียงรอบเดียว
ในข้าวกล้องจะมีเปลือกขั้นในบาง ๆ อยู่ อุดมด้วยสารเส้นใย ถัดเข้าไปเป็นชั้นของวิตามิน และเกลือแร่ โดยเฉพาะวิตามิน บี ยังมีโปรตีน ซึ่งมีกรดอะมิโน จำเป็นครบทั้ง 8 ชนิด จะพร่องไปบ้างก็คือ ลัยซีน ตรงขั้วจะมีจุดขาว ๆ อยู่จุดหนึ่ง เราเรียกว่าจมูกข้าว เป็นต้นอ่อนของข้าวนั่นเอง ถ้านำไปปลูกจุดนี้ก็จะแตกยอดอ่อนออกมางอกขึ้นเป็นต้นข้าวต่อไป จุดจมูกข้าวนี้จะอุดมด้วยวิตามินอี ข้าวกล้องยังมี เซเลเนียม แมกนีเซียม และเกลือแร่สำคัญอีกหลายตัวด้วย ถ้าสีข้าวต่อไปอีก 1 – 2 ครั้ง เส้นใยและจมูกข้าวบางส่วนหลุดไปก็เป็นข้าวซ้อมมือ ที่เรียกชื่อนี้ก็เพราะสมัยก่อนที่ยังไม่มีโรงสี ชาวบ้านจะตำข้าวด้วยสากตำมือ หรือครกกระเดื่อง ข้าวที่ได้จากการตำกับข้าวที่สี 2- 3 ครั้ง มีคุณภาพใกล้เคียงกัน และถ้าสีไปขัดอีกหลาย ๆ ครั้ง เส้นใย วิตามิน โปรตีน และจมูกข้าว จะหลุดไปหมด ก็เหลือ ข้าวขาว ได้มีการเปรียบเทียบคุณค่าอาหาร ระหว่างข้าวกล้องกับข้าวขาว โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กันยายน 2535 กับข้อมูลจากต่างประเทศ ได้ผลดังนี้คือ

สารเส้นใย โปรตีน ไขมัน B1 B2 E เซเลเนียม
ข้าวกล้อง 3.4 7.8 3.4 0.61 0.15 0.7 38.81
ข้าวขาว 0.4 3.9 1.1 0.09 0.04 0.1 30.80


จะเห็นได้ว่า ข้าวกล้องมีเส้นใยสูงกว่าข้าวขาว ถึง 8 เท่า มีโปรตีนสูงกว่า 2 เท่า วิตามิน B1 และ B2 สูงกว่า 8 เท่า และ 4 เท่า ส่วน E ก็สูงกว่า 7 เท่า ตามลำดับ เรารู้แล้วว่าโรคอ้วนนั้น เกิดจากการกินแคลอรี่มากเกิน โดยเฉพาะคนไทยนั้นอ้วนเพราะการกินแป้งและข้าวขาว บางคนคิดว่าถ้าไม่กินอาหารมัน ๆ ไม่กินข้าวมันไก่ ไม่กินข้าวขาหมู ไม่กินแกงกะทิ ก็จะไม่อ้วน บางคนเรียนรู้ว่าอาหารตะวันตกทำให้อ้วนได้ เพราะไขมันสูงเหลือเกิน แต่นิสัยประการหนึ่งที่ตัดไม่ขาด คือการกินข้าวจุ ๆ มื้อไหนไม่ได้ข้าวเต็ม ๆ จาน จะรู้สึกเหมือนไม่อิ่ม เพราะฉะนี้ จึงจุข้าวไปมื้อละมาก ๆ เจ้ากรรมที่ว่าข้าวที่เรานิยมกินกันทั่วบ้านทั่วเมือง ล้วนแต่เป็นข้าวขาวทั้งนั้น ผลก็คือคนกินอ้วนไปตามระเบียบ
ที่มาของความอ้วนอีกประเภทหนึ่งก็คือการกินของหวาน คนกลุ่มนี้รู่อยู่เหมือนกันว่า กินของมันๆ กินอาหารตะวันตกทำให้อ้วน จึงตั้งหน้าตั้งตาอดอาหารที่มีไขมัน เมื่อทักถามขึ้นมาทีไรว่าทำไมถึงอ้วน ก็มันจะบอกว่า “ไม่รู้ซิ วัน ๆ ฉันไม่ได้กินอะไรเลยนะ” บางคนถึงกับอดข้าวมื้อเย็นด้วยซ้ำ แต่ลูกหลานมักจะรู้ดีกว่า จัดการมาฟ้องลับหลังว่า “คุณแม่กินขนมหวานเยอะเลยค่ะ” บ้างก็ยอมรับว่า ตนเองกินน้ำอัดลมเยอะ ถึงตรงนี้เราต้องรู้ว่า การกินของหวานไม่ว่าทองหยิบ ทองหยอด น้ำอัดลม หรือคุกกี้ ไอศกรีม เมื่อกินเข้าไปมาก ร่างกายไม่ได้ใช้ ก็จะสะสมเป็นไขมันทำให้อ้วนอยู่ดีนั่นแหละ ทีนี้เอาใหม่ ถ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่บัดนี้ ลองหันมากินข้าวกล้องดูซิครับ ข้าวขาว 1 ทัพพี ให้ 264 แคลอรี ถ้าหันมากินข้าวกล้อง 1 ทัพพีให้พลังงาน 218 แคลอรี เท่ากับว่าความอิ่มที่เท่ากัน การกินข้าวกล้องจะรับแคลอรีน้อยกว่าถึง 17% นั่นประการหนึ่ง แต่ยังมีความจริงที่ซ่อนอยู่ในนั้นอีก คือ ในกระบวนการเผาผลาญแป้งให้เป็นพลังงาน ร่างกายต้องใช้วิตามินบี เป็นตัวกระตุ้นการเผาผลาญให้เกิดพลังงานขึ้น ในกรณีของการกินข้าวกล้อง ซึ่งมีวิตามินบีอยู่พร้อม เมื่อกินเข้าไปเท่าไหร่ ก็จะเกิดการเผาผลาญแป้งในเม็ดข้าวที่กิน ให้เกิดพลังงานอย่างเต็มที่ แม้ด้วยปริมาณแคลอรีน้อยกว่า แต่เมื่อเผาผลาญในเซลล์ ก็จะเผาผลาญได้อย่างหมดจด เกิดเรี่ยวแรงอย่างเต็มที่ เราเห็นกรณีตัวอย่างเช่นนี้ได้ชัด อย่างกรณีของกุลีขนของที่โรงสีสมัยก่อน พวกเขากินข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ จึงเกิดเรี่ยวแรงได้อย่างเหลือเฟือ แบกกระสอบข้าวกระสอบละ 100 กิโลกรัม ได้อย่างสบาย ๆ ทั้งวี่ทั้งวัน ตรงกันข้ามกับการกินข้าวขาว เนื่องจากมีแต่แป้งขาวล้วน ๆ วิตามินบีเกือบไม่เหลือเลย กินเข้าไปจะเผาผลาญให้เป็นพลังงาน ก็ขาดวิตามิน ผลก็คือ ไม่สามารถเผาผลาญให้หมดจดได้ เรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยเกิด ขณะเดียวกันข้าวขาวที่เหลืออยู่ เพราะไม่มีวิตามินบีมาช่วยเหลือ ก็มีอันต้องเก็บสะสมไว้ โดยเปลี่ยนแป้งที่เหลืออยู่ให้กลายเป็นไขมัน พอกไว้ที่พุง แก้มก้น และหน้าอกหน้าใจไปเสีย ผลก็คือ เจ้าตัวจะอ้วนง่าย และไม่มีเรี่ยวแรงไปพร้อม ๆ กัน กรณีนี้ก็เห็นได้ชัดเช่นกัน ดังตัวอย่างของคนสมัยนี้ทั่วประเทศ ทั้งอ้วนง่ายและขาดเรี่ยวแรง แม้ว่าจะยากจนลงถึงขั้นตกงาน เกิดคนว่างงานทั่วประเทศถึง 2 ล้านคน แม้ท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจะพยายามแก้ปัญหา โดยเชิญชวนให้ไปรับจ้างขนกระสอบข้าวสาร ท่านเห็นใจ กลัวจะถูกครหาว่า “กดขี่ทารุณแรงงานไทย” สู้อุตส่าห์สั่งการให้ลดขนาดกระสอบข้าว เหลือเพียงกระสอบละ 50 กิโลกรัม กระนั้นก็ตาม คนตกงานผู้กินข้าวขาว แม้มีงานมารออยู่ข้างหน้า แต่ก็ถอดใจไม่เห็นมีใครไปสมัครสักรายเดียว นี่แหละครับหนักไม่เอา เบาไม่สู้ ของคนไทยผู้กินข้าวขาว ข้าวกล้องดีต่อสุขภาพ โดย พญ. ลลิตา ธีระสิริ คนไทยกินข้าวกล้องมาหลายพันปี เพิ่งหันมากินข้าวขาวเมื่อประมาณ 100 ปีมานี้เอง
การที่บรรพบุรุษของเรารู้จักกินธัญญพืชที่มีประโยชน์มหาศาลเป็นอาหารหลัก ทำให้คนไทยมีสุขภาพดี และสามารถสืบทอดลูกหลานมาจนเป็นพวกเราในทุกวันนี้ เราหลงผิดคิดว่าข้าวขาวดีกว่าข้าวกล้องเป็นอาหารที่ดีที่สุด คนทั่วโลกจึงหันมาสนใจข้าวกล้อง รวมทั้งคนไทยผู้รักสุขภาพจำนวนหนึ่งด้วย เมื่อชมรมอยู่ร้อยปีฯ คิดจัดทำหนังสือสุขภาพเพื่อชักชวนคนไทยให้หันมากินข้าวกล้อง จึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องมีการแจกแจงประโยชน์ของข้าวกล้องว่าดีอย่างไรต่อ สุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาเปลี่ยนมากินข้าวกล้องต่อไป ข้าวกล้องเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน อาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า คาร์โบไฮเดรต ซึ่งเป็นอาหารกลุ่มสำคัญ 1 ใน 5 หมู่ ร่างกายต้องการเป็นอาหารประเภทนี้มากกว่าอาหารหมู่อื่นเสียด้วยเพราะเป็น กลุ่มที่ให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็นสองชนิดคือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว (simple carbohydrate) และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน (complex carbohydrate) คาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวหมายความว่าเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียว หรือ 2 โมเลกุล ที่ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าไปแทบจะทันทีที่มันตกถึงท้อง โดยไม่ต้องเสียเวลาย่อย เช่น น้ำตาลกลูโคลิน น้ำอัดลม น้ำตาลทราย น้ำหวาน เป็นต้น ส่วนคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเป็นอาหารที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่า เป็นอาหารหยาบ โมเลกุลใหญ่ เมื่อกินเข้าไปร่างกายจะต้องใช้เวลาในการย่อย กว่าจะได้น้ำตาลเดี่ยวที่จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด ต้องกินเวลานาน เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโพด ลูกเดือย ข้าวสาลีโฮล์วีท ขนมปังโฮล์วีท เผือก มัน ฯลฯ
เมื่อเป็นอย่างนี้ หากเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเข้าไปเช่นกินน้ำอัดลม ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นในทันที ยกตัวอย่างเช่นในขณะที่เรารู้สึกโหย ซึ่งแปลว่าในขณะนั้นน้ำตาลในเลือดต่ำจึงทำให้เรารู้สึกเพลีย อ่อนระโหยโรงแรง หากดื่มน้ำอัดลมเข้าไป คงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าสดชื่นขึ้นมาทันที อาการเพลีย ๆ เมื่อครู่หายเป็นปลิดทิ้ง แปลว่าน้ำตาลในเลือดที่อยู่ในระดับต่ำแต่เดิมถูกแก้ในทันที ตรงกันข้าม หากใครรู้สึกโหยแล้วไปกินข้าวกล้อง เห็นทีจะต้องไปนอนรอสักครึ่งชั่วโมง รอให้ร่างกายค่อย ๆ ย่อย กว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะขึ้นมาสูง ต้องการเวลาที่นานกว่ามาก แล้วเราก็เข้าใจผิดกันมานานว่า อะไรที่ไม่ต้องย่อยน่าจะดีกว่า ถ้าอย่างนั้นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวน่าจะดีกว่าซิ มนุษย์เราเข้าใจผิดมานานทีเดียว มีอยู่สมัยหนึ่งเราใช้กลูโคลินเลี้ยงเด็กแรกเกิดเสียด้วยซ้ำ ด้วยรู้ว่าเด็กแรกเกิดไม่มีเอนไซม์ย่อยแป้ง มีแต่เอนไซม์ย่อยนม ดังนั้นหากเอาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวให้เด็กกินเสียเลย เด็กก็ไม่ต้องย่อย และน้ำตาลถูกดูดซึมเข้าไปใช้ได้เลย ปรากฏว่ามีเด็กรุ่นหนึ่งที่ถูกแนะนำให้กินกลูโคลินตั้งแต่เกิด ปัจจุบันเลิกแล้วเพราะการฝืนธรรมชาต ิเช่นนี้จะเกิดอันตรายมากกว่า การใช้น้ำตาล ร่างกายต้องพึ่งอินซูลิน เรารู้ว่าการที่น้ำตาลจะเข้าไปในเซลล์ร่างกาย จำเป็นต้องพึ่งอินซูลิน ถ้าอินซูลินมีไม่พอเราก็จะใช้น้ำตาลไม่ได้ น้ำตาลจะเหลือลอยอยู่ในกระแสเลือด กลายเป็นโรคเบาหวาน แต่ที่เราไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับอินซูลินก็คือ ร่างกายไม่เคยผลิตอินซูลินสะสมไว้ เพื่อเอาไว้ใช้เมื่อใดก็ตามที่เรากินแป้งเข้าไป ระบบย่อยเปลี่ยนแป้งโมเลกุลใหญ่ ให้กลายเป็นน้ำตาลกลูโคสเข้าไปในกระแสเลือด น้ำตาลโมเลกุลนี้จะไปกระตุ้นให้เซลล์ในตับอ่อนเริ่มผลิตอินซูลิน และระดับของอินซูลินจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ ทีนี้ถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเข้าไป เช่นกินน้ำอัดลม น้ำตาลในเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่อินซูลินมีน้อยกว่า ในภาวะเช่นนั้นปริมาณน้ำตาล และปริมาณของอินซูลินจะมีไม่สมดุลกัน น้ำตาลจะเหลืออยู่ในกระแสเลือดมาก ซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นไขมัน และทำให้อ้วนในที่สุด
หากเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเข้าไป ระบบย่อยต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแป้งให้เป็นกลูโคส ดังนั้นกลูโคสที่จะเข้าไปในร่างกายจึงทะยอยกันไปช้า ๆ เป็นอัตราเร็วที่พอดีกับการสร้างอินซูลินของร่างกาย กินข้าวปล้องกันเบาหวาน จะเห็นว่าการกินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะเหมาะกับสภาพทางสรีระของร่างกาย มากกว่า กลูโคสค่อย ๆ เข้าไปในร่างกาย พอ ๆ กับที่ตับอ่อนค่อย ๆ ผลิตอินซูลินออกมา วิธีกินแบบนี้ไม่เป็นการทรมานตับอ่อนของเรามากเกินไป ส่วนการกินน้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำตาลทราย ของหวานนั้น ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จะบีบคั้นให้ตับอ่อนเร่งสร้างอินซูลินออกมาให้ทันใช้ ผลก็คือคับอ่อนถูกเค้น ถูกคั้น ถูกทรมานอยู่ทุกวัน จนที่สุดเมื่อร่างกายทนไม่ไหว และไม่ยอมสร้างอินซูลินออกมาตามใจปากของเจ้าตัวได้ ตอนนั้นแหละที่เราจะมีปัญหาอินซูลินไม่พอใช้ เกิดระดับน้ำตาลในเลือดสูงและเป็นโรคเบาหวานทุติยภูมิ หรือเบาหวานที่เกิดกับคนที่มีอายุในที่สุด มีการศึกษาในชนเผ่าอินเดียนแดงก่อนหน้าปี 1940 เทียบกับอินเดียนแดงปัจจุบันพบว่า แต่ก่อนเมื่ออินเดียนแดงกินข้าวโพด ข้าวฟ่าง เมล็ดพืชซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรต เชิงซ้อนเป็นอาหารหลัก ปรากฏว่าไม่มีอินเดียนแดงคนไหนเป็นเบาหวานเลย แต่เมื่ออินเดียนแดงหันมากินอาหารแบบคนอเมริกัน ที่มีแป้งขัดขาว กินน้ำอัดลม ปรากฏว่าอัตราการเกิดโรคเบาหวานในอินเดียนแดง เท่ากับคนอเมริกัน ยังมีการศึกษาในชนพื้นเมืองเผ่าหนึ่งในอิสราเอล ที่กินแต่ธัญพืชเป็นอาหารหลักในตอนแรกก็ไม่พบว่ามีคนไหนเป็นเบาหวาน แต่เมื่ออาหารการกินเปลี่ยนไป เป็นอาหารคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมากขึ้น ปรากฏว่าเกิดเบาหวานในชั่วอายุคนแรก รวมทั้งคนรุ่นลูกก็ได้ โรคเบาหวานสืบทอดมาเป็นกรรมพันธุ์ด้วย แสดงว่าอาการการกินมีส่วนอย่างยิ่งในการเกิดโรคเบาหวาน การกินคาร์โบไฮเดรต เชิงเดี่ยว กินน้ำตาล ของหวาน น้ำอัดลมมากเกินไป ทำให้ตับอ่อนผลิตอินซูลินออกมาไม่ทัน และเกิดโรคเบาหวานในที่สุด การกินข้าวกล้องซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน ข้าวกล้องเป็นข้าวที่ต้องอาศัยเวลาในการย่อย ซึ่งดีสำหรับการผลิตอินซูลิน อัตราความเร็วในการย่อยข้าวกล้องจะพอดีกับอัตราความเร็วในการผลิตอินซูลิน ซึ่งทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการกิน กับการใช้น้ำตาลของร่างกาย ไม่เป็นการบีบคั้นตับอ่อนให้ทำงานหนักเกินไป เมื่อถนอมตับอ่อนไว้ใช้นาน ๆ ก็จะไม่เกิดโรคเบาหวานทุติยภูมิดังกล่าว ข้าวกล้องป้องกันภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลไม่พอใช้ เปรียบเหมือนรถยนต์ที่ไม่มีน้ำมันก็จะวิ่งไม่ออก น้ำตาลจะถูกร่างกายเปลี่ยนไป เป็นพลังงาน ในสภาพที่มีน้ำตาลน้อยร่างกายก็จะมีพลังงานใช้ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่มีแรง อ่อนเพลีย เวียนศีรษะ ไม่กระปรี้กระเปร่าเฉื่อยเนือย หากอดอาหารและเจาะเลือดดูจะพบว่ามีระดับน้ำตาลในเลือดค่อนข้างต่ำ โดยปกติระดับน้ำตาลในเลือดจะมีค่าระหว่าง 60-110 มก./ดล. หากใครมีระดับน้ำตาลเกิน 110 มก./ดล. ถือว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงและถือว่าเป็นโรคเบาหวาน หากใครมีระดับน้ำตาลต่ำกว่า 60 มก./ดล. จะเกิดอาการไม่มีแรง และเป็นลมได้ แต่หากใครมีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 80 มก./ดล. ถือว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ คือ ไม่ต่ำกว่าปกติ แต่ต่ำพอที่จะเกิดอาการดังกล่าวมาข้างต้น คนจำนวนนี้หากอดนอน หรือทำงานหนัก มีการใช้พลังงานที่มากกว่าปกติ มักจะทนไม่ได้ เพราะน้ำตาลจะถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วจนไม่มีพลังงานสะสมไว้อยู่เลย จึงทำให้ไม่ค่อยฟิต ไม่แกร่งเท่ากับคนปกติ ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเกิดขึ้นได้เพราะ กินคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวมากเกินไป คนจำพวกนี้มักจะมีประวัติกินของหวาน กินน้ำอัดลมมาก เมื่อร่างกายได้น้ำตาลในปริมาณสูง มันก็จะไปกระตุ้นให้อินซูลินผลิตออกมามาก ๆ เพื่อให้พอดีกันกับระดับน้ำตาลที่สูงในกระแสเลือด เมื่ออินซูลินถูกหลั่งออกมามาก จะพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์อย่างรวดเร็ว ระดับน้ำตาลในเลือกก็ลดลงทันที จึงเกิดปรากกฏการณ์ที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดต่ำลงกว่าปกติ กลายเป็นภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ขณะเดียวกันเซลล์จะใช้น้ำตาลหมดในทันทีเหมือนไฟไหม้กองฟาง เป็นผลให้ เจ้าตัวหมดเรี่ยวแรงอย่างรวดเร็ว
วิธีแก้ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำนั้นง่ายมาก เพียงแต่งดน้ำอัดลม น้ำตาลทราย ของหวานที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวให้หมด หันมากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เพื่อปรับความสมดุลระหว่างระดับน้ำตาลในเลือดกับอินซูลิน อาการดังกล่าวก็จะหายไปหมด สำหรับคนไทยยิ่งแก้ง่ายมาก เพียงแต่เปลี่ยนจากข้าวขาวมากินข้าวกล้อง ก็จะสามารถแก้อาการดังกล่าว ข้าวกล้องจึงเป็นคำตอบในการรักษาอาการอ่อนเพลีย ไม่กระฉับกระเฉง เฉื่อยเนือย เวียนศีรษะ เป็นลมง่ายได้ดี ข้าวกล้องมีสารเส้นใยสูง ปัจจุบันเรามีความรู้เกี่ยวกับสารเส้นใยเพิ่มมากขึ้น เดิมที่เราเข้าใจว่า สารเส้นใยช่วยในการขับถ่ายเท่านั้น แต่เรารู้แล้วว่าบทบาทของสารเส้นใยมีมากกว่าการช่วยระบาย สามารถป้องกันโรคไขมันในเลือดสูง เบาหวาน รวมทั้งป้องกันมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งของลำไส้ใหญ่ ได้ด้วย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละวันเราต้องการสารเส้นใยวันละ 20-25 กรัมขึ้นไป โดยทั่วไปการกินสารเส้นใยนั้น เราควรได้สารเส้นใยจากข้าว หรืออาหารแป้งอื่น ๆ ประมาณครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งหนึ่งควรได้จากผักและผลไม้ สำหรับผักและผลไม้ โดยเฉลี่ยจะมีสารเส้นใยประมาณ 2 กรัมต่อ 100 กรัม หากกินอาหารที่ประกอบด้วยผักและผลไม้ วันละ 5 ส่วนบริโภค ตามหลักสุขภาพ 12 ประการของชมรมอยู่ร้อยปีฯ ซึ่งแต่ละส่วนจะเท่ากับประมาณ 100 กรัม ก็จะได้สารเส้นใยจากผักและผลไม้ ประมาณ 10 กรัม ส่วนข้าวกล้อง เรารู้ว่าข้าวกล้อง 100 กรัมหรือ 1 ทัพพีมีสารเส้นใย 3 กรัม หากกินข้าวกล้องวันละ 5 ทัพพี ก็จะได้สารเส้นใยอีก 15 กรัม รวมแล้วเป็น 25 กรัม ตามที่ต้องการ ทีนี้หากคนตัวใหญ่ขึ้นมีลำไส้ยาวขึ้น ก็จะกินข้าวมากขึ้นเอง เมื่อกินข้าวกล้องก็จะได้สารเส้นใยมากกว่า 25 กรัมพอดีกับความต้องการของเจ้าตัว กินข้าวกล้องป้องกันโรคท้องผูก ในเมื่อข้าวกล้องมีสารเส้นใยสูง จะทำให้กากอาหารมีมากขึ้น สารเส้นใยในอุจจาระจะช่วยอุ้มน้ำเอาไว้ ทำให้อุจจาระมีลักษณะนิ่ม ถูกขับออกมานอกร่างกายได้ง่าย สารเส้นใยยังช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้ ทำให้การขับถ่ายออกมาตรงตามเวลาอีกด้วย การเกิดอาการท้องผูกเป็นเพราะอาหารที่กินเข้าไปไม่มีสารเส้นใย เมื่อกากอาหารถูกดูดเอาน้ำออกไปหมด จะเหลือก้อนอุจจาระแข็ง ๆ ลำไส้ขับออกมาไม่ได้ บางคนท้องผูกมาก ถึงกับ 7-10 วันถ่ายครั้งก็มี เดิมทีเราคิดว่าท้องผูกน่ะไม่เป็นไร เพียงแต่ไม่ถ่ายเฉย ๆ แต่เดี๋ยวนี้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ของเราไม่ใช่ท่อพีวีซี ดังนั้นอุจจาระที่คั่งค้างอยู่ ซึ่งเป็นของเน่าเสียแล้วนั้นจะมีสารพิษ ที่สามารถถูกดูดซึมกลับเข่าสู่ร่างกายได้อีก โดยผ่านทางเยื่อบุลำไส้ใหญ่ เมื่อท้องผูก ชาวบ้านรู้กันดีว่าจะทำให้ผิวพรรณไม่สดใส เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว ทำให้เกิดแผลร้อนในในปาก และเกิดสิวนั้นเป็นเรื่องจริง อาการผิดปกติเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะสารพิษจากอุจจาระที่ไปคั่งในกระแส เลือดทำให้เกิดอาการดังกล่าว การแพทย์แผนไทยให้ความสำคัญกับอาการท้องผูกดังกล่าว จนหมอไทยจะสั่งยารักษาที่มักจะเข้ายาระบาย เพื่อแก้ปัญหาสารพิษจากอุจจาระคั่งค้างดังกล่าวเสียก่อน จึงจะรักษาโรคกันได้ สำหรับคนที่มีอาการท้องผูก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ วิธีแก้ที่ง่ายที่สุดคือ การหันมากินข้าวกล้องเพิ่มกากใย ทำให้อุจจาระนิ่มลง ทำให้ลำไส้มีแรงบีบตัวเพิ่มมากขึ้น อาการท้องผูกก็จะแก้ลุล่วงไปได้ จากประสบการณ์ ผู้สูงอายุ หรือคนที่มีอาการท้องผูกบางคนถึงแม้จะกินน้ำมาก ๆ กินผักและผลไม้ปริมาณมากก็ตาม ปรากฏว่าอาการท้องผูกยังคงเป็นอยู่ แต่ถ้าเพิ่มการกินข้าวกล้องร่วมด้วย อาการท้องผูกจะแก้ได้ง่ายกว่า
กินข้าวกล้องป้องกันและควบคุมไขมันในเลือดสูง สารเส้นใยในอาหารก็เหมือนกับฟางข้าว ที่หากเอามัดรวมกันก็จะสามารถซับอะไรต่อมิอะไรติดตัวมันไว้ เมื่อถูกขับถ่ายออกมานอกร่างกาย สารที่เส้นใยซับไว้ก็จะผ่านออกมาด้วย แต่ก่อนเมื่อน้ำมันหกเป็นฝ้าในทะเล เขาจะมีวิธีการซับเอาน้ำมันออก โดยเอาฟางข้าวมามัดติดกันยาว ๆ ล้อมคราบน้ำมันเอาไว้ ฟางข้าวจะดูดซับเอาน้ำมันไปติดตัว วงของคราบน้ำมันก็จะเล็กลง เมื่อฟางข้าวชุ่มน้ำมันดีแล้วเขาก็จะเอาออกไปกำจัดทิ้ง แล้วเอาฟางใหม่มาล้อมไว้อีก ทำเช่นนี้จนกว่าคราบน้ำมันจะหมด ในลำไส้ของเราก็เช่นเดียวกัน หากมีสารเส้นใหญ่อยู่ด้วย ไขมันที่เรากินเข้าไปอาจจะล้นเกินไปบ้าง ก็จะถูกสารเส้นใยซับเอาไว้ แล้วถูกนำออกไปนอกร่างกายเป็นอุจจาระ วิธีนี้จะทำให้ไขมันมีโอกาสซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยกว่า เป็นการควบคุมระดับไขมันในเลือดไปในตัว คนที่มีไขมันในเลือดสูง หากหันมากินข้าวกล้องเป็นประจำ จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายกว่า รวมทั้งจะมีระดับไขมันในเลือดเป็นปกติในระยะยาวอีกด้วย สารเส้นใยในข้าวกล้องป้องกันและรักษาเบาหวาน สารเส้นใยในข้าวกล้องอีกนั่นแหละที่จะทำหน้าที่คอยระวังระดับน้ำตาลในเลือด ของเราได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ข้าวกล้องยังช่วยตับอ่อนผลิตอินซูลิน ช้า ๆ แต่สม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยป้องกันเบาหวาน เช่นเดียวกันกับการทำหน้าที่ซับน้ำมันในอาหารทิ้ง สารเส้นใยในข้าวกล้อง ก็จะคอยซับน้ำตาล ที่เราอาจกินเข้าไปล้นเกินทิ้ง เป็นการป้องกันระดับน้ำตาลในเลือดสูงอีกด้วย ใครก็ตามที่เป็นเบาหวาน และหันมากินข้าวกล้องเป็นประจำ จะพบว่าระดับน้ำตาลที่ขึ้น ๆ ลง ๆ ควบคุมได้ยาก จะไม่ค่อยแกว่งมากนัก บางรายสามารถลดยาได้ และหากสามารถลดน้ำหนักตัวลง และเปลี่ยนนิสัยการกินได้ ก็อาจไม่ต้องใช้ยาควบคุมเบาหวาน ในที่สุด กินข้าวกล้องป้องกันมะเร็ง
สารเส้นใยในข้าวกล้องมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งของลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ใหญ่เกิดขึ้นได้ดังนี้ มะเร็งสำไส้ใหญ่ส่วนน้อยประมาณ 15% จะเกิดจากพันธุกรรม แต่ส่วนใหญ่จะเกิดจากการกินอาหารไม่เหมาะสมดังนี้ อาหารสัตว์ที่มีโปรตีนและไขมันสูง ไม่มีสารเส้นใย เมื่อกินเข้าไปใช่ว่าจะถูกย่อยได้หมด เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะคงค้างอยู่ในลำไสื้ เช่น เนื้อวัวค้างอยู่กว่า 40% เนื้อหมูไก่ค้างอยู่ 30% โปรตีนและไขมันเหล่านี้เมื่อถูกเข้ากับน้ำย่อย ก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นยางเหนียว ๆ ติดหนึบกับลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ไขมันในเนื้อสัตว์จะเรียกเอาน้ำดีออกมาย่อย ซึ่งก็จะต้องคลุกเคล้าปนไปกับก้อนเนื้อสัตว์นั้น เมื่อกากอาหารจากเนื้อไปติดกับผนังลำไส้ใหญ่ดังกล่าว ก็เท่ากับมันอุ้มเอากรดน้ำดีไว้ด้วย กรดน้ำดีตัวนี้เองที่ทำให้เกิดเรื่อง คือในลำไส้ใหญ จะมีแบคทีเรียที่กินกรดน้ำดีต่อทำให้เกิดสารเสียเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มสกา ทอลและอินดอล ซึ่งพบว่าทำให้เกิดมะเร็งลำใส้ใหญ่ และยังพบว่าทำให้เกิดมะเร็งเต้านมและมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย ดังนั้นใครก็ตามที่นิยมกินข้าวขาวกับเนื้อสัตว์ นม ไข่ ให้รู้ไว้ว่าในข้าวขาวมีสารเส้นใยน้อยมากคือเพียง 0.4 กรัมต่อ 100 กรัมเท่านั้น ในขณะที่เนื้อสัตว์ นม ไข่ไม่มีสารเส้นใยอยู่เลย กากอาหารก็จะค้างอยู่ในลำไส้ ไม่ถูกขับออกมาในเวลาอันควร มีสารก่อมะเร็งเกิดขึ้นอยู่ในตัวตลอดเวลา ก็จะมีอัตราเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งดังกล่าว มากกว่าคนที่กินข้าวกล้องและกินผักผลไม้มากพอ การกินข้าวกล้องเพื่อทำให้ขับถ่ายได้สะดวก จึงสามารถป้องกันมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ จะเห็นว่าในสมัยเมื่อกว่า 50 ปีก่อนที่คนไทยยังมีข้าวซ้อมมือกิน อัตราการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ ในคนไทยน้อยมาก แต่ปัจจุบันที่เรากินข้าวขาวและเปลี่ยนมากินเนื้อสัตว์ นม ไข่เพิ่ม มากขึ้น ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้อัตราการตายจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ขึ้นมาเป็นอับดับสาม รองจากมะเร็งปอดและตับ หันไปกินข้าวกล้องก็จะปลอดภัยจากโรคร้ายมากกว่า กินข้าวกล้องแล้วไม่อ้วน เนื่องจากข้าวกล้องมีสารเส้นใยมาก ทำให้อยู่ท้อง การกินข้าวกล้องจะทำให้ไม่ค่อยหิว ไม่ต้องกินจุกจิก เป็นการควบคุมน้ำหนักไปในตัว การกินข้าวกล้องจึงเหมาะมากสำหรับผู้ต้องการลดน้ำหนัก อีกประการหนึ่งข้าวกล้องมีวิตามินบีพร้อมใช้ จึงถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานได้มากกว่าการกินน้ำตาล น้ำหวาน หรือข้าวขาว กินนิดเดียวก็ได้พลังงานมาก ก็เลยทำให้ไม่อ้วนเหมือนการกินข้าวขาว ข้าวกล้องมีวิตามินบีหลายตัว ในข้าวกล้องที่มีเยื่อหุ้มข้าวอยู่ครบ เยื่อนี้จะหุ้มเอาวิตามินบีไว้หลายตัว เช่น บี 1 บี 2 ไนอาซีน กรดแพนโทเทอนิค เป็นต้น ทำให้ข้าวกล้องมีสีออกน้ำตาลนวล ซึ่งเป็นสีของวิตามินบี ผิดกับข้าวขาวที่ถูกขัดเอาวิตามินบีออกไปหมด จนข้าวเป็นสีขาว แล้ววิตามินบีที่มีประโยชน์ถูกขัดออกไปเป็นรำข้าวหมด วิตามินบีเหล่านี้มีหน้าที่สำคัญ ๆ คือ - ช่วยในการทำงานของระบบประสาท สมอง ทำให้ความจำดี อารมณ์ดี ไม่เครียดง่าย - ช่วยในการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ รวมทั้งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวใจ - ช่วยในการรักษาโรคเหน็บชา - ช่วยทำให้เยื่ออ่อนในร่างกายแข็งแรง เช่น เยื่อตา เยื่อบุในปาก ผู้สูงอายุที่มักแสบตาเวลาโดนแสงจ้า หรือกินอาหารรสจัดไม่ได้ กินเผ็ดแล้วแสบปาก นั่นเป็นเพราะขาดวิตามินบี 2 หากหันมากินข้าวกล้องเป็นประจำก็จะแก้อาการนี้ได้เอง - ช่วยการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ในร่างกายของเราเมื่อต้องการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตให้เป็นพลังงาน ร่างกายต้องการวิตามินบีหลายตัว ซึ่งมีพร้อมในข้าวกล้องมาช่วยในปฏิกริยาชีวเคมีในร่างกาย
เมื่อกินข้าวกล้องเราก็จะได้วิตามินบีครบที่จะเอาไปสร้างพลังงาน ผิดกับการกินข้าวขาว ที่ไม่มีวิตามินบี
พร้อม ใช้ การกินข้าวกล้องก็จะทำให้เราได้พลังงานจากข้าวที่กินเข้าไปหมดจดกว่า ไม่เหลือน้ำตาล ให้เปลี่ยนไปเป็นไขมันใต้ผิวหนัง กินข้าวกล้องจึงทำให้ไม่อ้วนอีกโสตหนึ่งด้วย ข้าวกล้องมีวิตามินอี ข้าวกล้องเป็นข้าวที่ถูกกะเทาะเอาเปลือกออกเท่านั้น เยื่อหุ้มข้าวจึงอยู่ครบ จมูกข้าวก็ยังอยู่ จมูกข้าวตรงนี้เองที่เป็นที่อยู่ของวิตามินอี ส่วนข้าวขาวเมื่อถูกขัดไปเรื่อย ๆ เมล็ดข้าวขาวจะแหว่งทุกเมล็ด ตรงจมูกข้าวซึ่งเป็นแหล่งของวิตามินอีจะหายไป ตกลงข้าวกล้องมีวิตามินอี ส่วนข้าวขาวไม่มี วิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสำคัญ หนึ่งในสามตัว คือ เบต้าแคโรทีน ซี และอี ดังนั้นการกินข้าวกล้อง จึงเป็นเท่ากับได้สารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาติเข้าไป เรารู้ว่าผู้ร้ายทางสุขภาพสมัยใหม่ นี้เราโทษอนุมูลอิสระซึ่งมีอยู่ทั้งในอาหาร น้ำ และในอากาศที่เราหายใจเข้าไป อนุมูลอิสระจะเข้าไปทำร้ายร่างกาย ให้เสื่อมลงอย่างรวดเร็ว เช่น ผิวหนังเหี่ยวย่น เป็นรอยตีนกา ฝ้า กระ ข้ออักเสบ ต้อกระจก หลอดเลือดอุดตัน ทำให้เป็นโรคหัวใจ อัมพาต กระทั่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง หากเราได้สารต้านอนุมูลอิสระ จากอาหารโดยกินผักสดผลไม้สดให้เพียงพอ คือวันละ 5 ส่วนบริโภค และกินข้าวกล้องเป็นประจำ เราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระครบถ้วน ข้าวกล้องจึงเป็นอาหารกันแก่ ป้องกันความเสื่อมของร่างกายในทุกส่วน ป้องกันผิวเหี่ยวย่น ป้องกันหวัด รักษาโรคภูมิแพ้ ป้องกันโรคหัวใจ และป้องกันกระทั่งมะเร็ง แล้วทำไมยังจะกินข้าวขาวกันอีกเล่า ข้าวกล้องมีเซเลเนียม สารต้านอนุมูลอิสระสำคัญได้แก่ เบต้าแคโรทีน ซี
และ อีแล้ว ร่างกายยังต้องการโคเอนไซม์ในการทำงานต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่เซเลเนียมอีกด้วย ที่จริงเซเลเนียมมีมากในข้าว หากเรากินข้าวกล้องก็จะได้เซเลเนียมมกกว่าข้าวขาว การได้เซเลเนียมเข้าไปเป็นประจำ ก็เท่ากับว่าเป็นการเสริมปฏิกริยาต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายได้มากขึ้น นี่คือบทบาทของข้าวกล้อง ในแง่ที่เป็นแหล่งของเซเลเนียม กินข้าวกล้องป้องกันอาการของวัยหมดประจำเดือน ข้าวกล้องเป็นอาหารหลักของคนไทย และข้าวกล้องก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายทั้งป้องกันโรค ป้องกันแก่ ทำให้กระฉับกระเฉง ทำให้อายุยืนยาว อยู่อย่างมีความสุข โดยไม่เจ็บป่วย ตามเจตนารมย์ของชมรมอยุ่ร้อยปีฯ ทางชมรมฯ จึงสนับสนุนให้กินข้าวกล้องเป็นอาหารหลัก แทนการกินข้าวขาว
ท่านสมาชิกชมรมฯ ควรเป็นผู้นำในการกินข้าวกล้อง เพื่อเป็นแบบอย่างทางสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณูปการของข้าวกล้อง นอกจากนี้เมื่อรู้ว่าข้าวกล้องมีประโยชน์อย่างไรแล้ว ก็ควรจะช่วยกันเผยแพร่ ชักชวนคนมากินข้าวกล้องมาก ๆ คนไทยจะได้มีสุขภาพดี ไม่ต้องใช้จ่ายแพง ๆ เป็นค่าซ่อมสุขภาพในยุคไอเอ็มเอฟ ลองนับดูซิว่าในบทความนี้ข้าวกล้องจะป้องกันและรักษาโรคได้กี่โรค ได้คำตอบแล้วทางชมรมฯ ไม่มีของขวัญให้หรอก นอกจากความมีสุขภาพดี หากคุณหันมากินข้าวกล้อง ” โดยคุณ : 4uweb -

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547

ถุงน่องกับคนพิเศษ

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่าน เผลอแป๊ปเดียวนี่ก็เดือนธันวาคม แล้วนะเนี่ย แหม!! เวลาช่างผ่านไปไวจริง ๆ เลย นะคะ จนบางครั้งเราก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำอีกตั้งแยะเลย

อีก ประมาณ 20 วัน ก็จะขึ้นปีใหม่อยู่แล้วคุณผู้อ่านคิดทำอะไรกันบ้างหรือยัง สำหรับดิฉันแล้วเนี่ย คงจะคิดหาทำอะไรเก๋ ๆ ให้กับคน ที่ดิฉันรักแน่นอนอยู่แล้วล่ะ ซึ่งก็เป็นที่มาของ เรื่องที่จะคุยให้ฟังวันนี้ด้วยไง....ฮิ ฮิ วกเข้าเรื่อง จนได้

ก็ ขึ้นชื่อว่าเป็น น.ส.คุณประโยชน์แล้ว เรื่องที่ว่าคงไม่พ้นไปจากการรีไซเคิลหรอกค่ะ เราจะมาประดิษฐ์ของน่ารัก ๆ ด้วยถุงน่องไม่ใช้แล้วดีกว่า

บางคนอาจจะรู้สึกว่า เอาถุงน่องมาทำดูจะยังไง ๆ อยู่ ก็เอาอย่างนี้สิ แบบว่าถ้าจะทำของขวัญให้ใคร ก็หาถุงน่องคู่ที่ซื้อมาแล้วไม่ถูกใจไม่ได้ใส่ แทนที่จะทิ้ง หรือดองไว้จนเปื่อย ก็เอามาทำของน่ารัก ๆ กันไง ส่วนถ้าจะทำเก็บไว้ใช้เองส่วนตัว ก็อาจจะเอาถุงน่องที่เราใส่มาครั้งสองครั้งแล้วเกิดไปเกี่ยวอะไรขาด มาประ-ดิษฐ์กันไม่ต้องทิ้ง ๆ ขว้าง ๆ น่าเสียดาย พอดีไปได้ไอเดียเก๋ ๆ มาจากฝ่ายผลิตภัณฑ์เชอรีล่อน บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) ตั้งเยอะเลย แต่วันนี้จะมาทำอะไรที่สวย ๆ แล้วก็ไม่ยากจนเกินไปนักดีกว่าเนอะ

อย่าง ไม้แขวนเสื้อ นั่นไง แต่ไม่ได้เอาถุงน่องมาทำหรอกนะ เพียงจะมาเพิ่มความงาม ด้วยการนำถุงน่องสีหวานแหวว พันทบไปทบมา รอบไม้ให้สวย จากนั้นก็อาจหาริบบิ้นมาผูกตรงหัวไม้แขวน หรือหาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ มาติดเข้าไปเหมือนในรูปก็ได้ แค่นี้ไม้แขวนเสื้อเก่า ๆ ก็จะดูมีค่าน่ารักขึ้นมาเป็น กองจะเก็บไว้ใช้เองก็ได้ หรือเอาไปให้ใครก็ดี...เวลาแขวนเสื้อเมื่อไหร่เขาจะได้นึกถึงเราทุกครั้งไป

การ์ด หรือบัตรอวยพร ก็สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยถุงน่องนะ...ขอบอกเพียงแค่เจาะช่องกระดาษที่จะ เป็นด้านหน้าของการ์ด แล้วนำถุงน่องตัดแปะด้วยเทปกาว 2 หน้า ติดลงไปตรงช่องนั้น เหมือนในภาพ ส่วนด้านหลังที่มีร่องรอยปะติดถุงน่องก็อาจหากระดาษมาตัดประกบไม่ให้เห็นรอย เมื่อได้มาถึงขั้นนี้แล้ว ก็ลองหาภาพ สวย ๆ มาวางซ้อนด้านหลังถุงน่อง แล้วก็ใช้พู่กันลงสีแต่งแต้มตามแบบ ก็จะได้การ์ด ที่เป็นฝีมือเราเอง...น่าประทับใจสุด ๆ

แต่ถ้าไม่มั่นใจฝีมือ การวาด กลัวจะงามเกิน ก็อาจทำบัตรอวยพรที่ใช้ถุงน่องตกแต่งเป็นส่วนประกอบเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นว่าเอามาตัดเป็นรูปต่าง ๆ หรือจับจีบทำเป็นริบบิ้นติดลงไปก็ได้

ให้ จ๊าบกว่านั้นอาจ เอาถุงน่องไปห่อกล่องของขวัญ ยิ่งเฉี่ยวเข้าไปใหญ่ ด้วยการสอดกล่องเข้าไปในเนื้อถุงน่อง โดยอาจจะหาถุงน่องหลาย ๆ สีมาไล่โทนจากเข้มไปอ่อน จัดเนื้อถุงน่องให้ย่นเข้าหากัน...เท่ อย่าบอกใครเชียว หรือบางทีถ้ากล่องสวยอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องห่อทั้งหมดก็อาจจะนำเนื้อถุง น่องที่ตัดแล้วดึงยืดเล็กน้อย คาดทับเรียงเส้นบนกล่องของขวัญ แปลกตาไปอีกแบบ

ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ของการรียูส-รีไซเคิลถุงน่องมาใช้ประโยชน์เพราะที่ไปเห็นมายังทำได้อีกแยะ ทั้งดอกไม้ประดิษฐ� พรมเช็ดเท้า กระเป๋า ปลอกหมอน โอ๊ย!! สารพัด แต่ที่ยกมาเม้าท์กันวันนี้เนี่ย ทำง่ายสุด ๆ แล้ว คิดว่าไม่ยากเกิน.....ใช่ม้า

แล้วอย่าลืมทำอะไรพิเศษ ๆ ให้คนสำคัญ ๆ ของเราละกันนะจ๊ะ.


โดยคุณ : น.ส.คุณประโยชน์

ไดโนเสาร์หายไปไหน? (การปรับตัว)

วัฏสังสารกับวงจรพลังในฤดูกาลแห่งจักรวาลยุคอวกาศ
ไดโนเสาร์มิได้อันตรธานจากโลกเพราะอิทธิพลของ
ลูกอุกกาบาตพุ่งมาชนโลก ไดโนเสาร์สูญพันธ์จากโลกนี้เพราะหมดวาระของสิ่งแวดล้
อมโลกที่จะเอื้อ อำนวยให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีรูปร่างและระบบภายในร่างกายผิดความสมดุลกับ
สภาพภูมิอากาศโลกยุคปัจจุบัน กล่าวคือ เมื่อมีมนุษย์เกิดขึ้นบนโลก
โดยรูปร่างลักษณะของคนถือว่าเป็นหยางคือ รูปร่างกะทัดรัดเล็กลง พอ
เหมาะอันเป็นผลจากสภาวะภูมิอากาศหยางของบรรยากาศทั่วสุริยจักรวาลปรับ
เปลี่ยนฤดูกาล โลกมีฤดูกาลตามรอบวงจรดวงอาทิตย์ เราจึงคำนวณเป็นปฏิทินครบรอบ 12
เดือน 360 ํ ประมาณ 365 วัน
ในขณะที่สุริยจักรวาล ซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งของระบบจักรวาลใหญ่
ก็มีรอบครบวงจร 360 ํ กินเวลา 200 ล้านปี
หากแบ่งเป็นช่วง 4 ฤดูกาล ฤดูกาลละ 50 ล้านปี
จากอายุโลกเรานี้คำนวณกันคร่าวๆ ว่า 3.2 พันล้านปี แสดงว่าโลกเราที่อยู่
ในระบบสุริยจักรวาลนี้โคจรไปแล้ว 16 รอบ รอบละ 200 ล้านปี เราอาจ
แบ่งช่วงวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตปรากฏบนโลกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงในน้ำ ช่วงบนบก ช่วงในน้ำเป็นช่วงแรกใช้เวลา 2,800 ล้านปี
และช่วงหลังบนบก 400 ล้านปี ถือเป็นสัดส่วน 1:7 ระหว่างดินกับน้ำ
สัตว์บกใช้เวลาพัฒนาตามหลังสัตว์น้ำ จะเห็นว่า
ตามวงจรแบบหน้าปัดนาฬิกาแล้ว แบ่งเป็น 12 ช่วง
ช่วงละ 16.6 ล้านปี หรือ 200/12
แต่ละช่วง บรรยากาศในจักรวาลที่โคจรรูปวงรีมีระยะปรับเปลี่ยนมากน้อย
ห่างใกล้จุดศูนย์กลางแปรความร้อน-เย็นของสัดส่วน
พลังหยิน-หยางให้แตกต่างกันไปตามลำดับตามฤดูกาล
เริ่มต้นจากฤดูกาลดั่งฤดูกใบไม้ผลิบนโลกมนุษย์ เข็มนาฬิกา
1 ถึง 3 น. เป็นช่วงที่สัตว์น้ำเริ่มบรรลุการพัฒนาโครงกระดูกสันหลังเปลี่ยนจากสัตว์น้ำ
เป็นสัตว์ครึ่งน้ำครึ่งบก พอดีกลับสภาพอากาศอุณหภูมิในบรรยากาศลดลง

สรีระต่างๆ จึงปรับโครงสร้างเพื่อให้ดำรงอยู่ได้ อากาศขณะนั้น ไดโนเสาร์
สัตว์ใหญ่โตเกินสัดส่วนความพอดีของธรรมชาตินั้น ได้รับอิทธิพลของ
บรรยากาศจักรวาลตรงกับฤดูกร้อนสูงสุด

บรรยากาศเป็นหยาง (ร้อน) ร่างกายจึงปรับเป็นหยินขยายตัว พองโต ใหญ่ สูง
ต้นไม้ในช่วงฤดูกาลนี้ก็ใบใหญ่ ต้นใหญ่ เป็นต้นไม้ยักษ์เก็บสะสมน้ำมาก
อากาศหยางมาก รูปร่างก็ขยายตัวพองโตมาก เลือดในร่างกายก็ต้องเย็นเพื่อ
ให้ทนทานต้านความร้อนได้เหมือนน้ำมันเครื่อง
แต่เมื่อเวลานานล้านปีผ่านไป บรรยากาศเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่
ร่างกายของสิ่งมีชีวิตก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้อยู่รอดกลายเป็นจุด
กำเนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หรือสัตว์เลือดอ่อนมากขึ้น
เมื่อฤดูกาลจักรวาลเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง อา กาศเริ่มเย็นลงอีก

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพัฒนาตามกันมาควบคู่กับพืช ต้นไม้ที่มีดอก ผล เมล็ด
เป็นผลไม้แตกต่างกันมากมายจากเดิมเป็นเพียงต้นกระบองเพชร
ต้นไม้ป่าที่ ยังไร้ผล เมื่อย่างเข้าใกล้พ้นฤดูกาลปลาย
ปีเข้าสู่ฤดูหนาว ลิงและต้นตระกูล ใกล้ตัว ของมนุษย์ก็บรรลุจุดสมบูรณ์ อากาศที่เย็นลงทำให้เกิดสภาวะหยางการหด
ตัวของสรีระให้เล็ก แน่นและแกร่งขึ้นที่สำคัญที่สุด
คือส่วนสมองกลับเป็นศูนย์กลางรวมฐานรับและส่งกระแส
คลื่นความถี่ จิตวิญญาณได้เต็มที่ เนื่องจากกระดูกสันหลัง เอื้ออำนวยให้แนว
ตั้งดิ่งเชื่อมพลังฟ้า-ดิน วิ่งโดยตรงและสะดวกเป็นแนวเส้นตรง มนุษย์จึงมี
มันสมองที่ฉลาดปราดเปรื่อง สามารถค้นคิดประดิษฐ ์อุปกรณ์สร้างเครื่อง
ปรับดุลส่วนเกินส่วนด้อยในธรรมชาติให้กลับมาใกล้เคียงความพอดีได้
ไฟจึงเป็นพลังงานสำคัญที่มนุษย์นำมาใช้ประโยชน์เอื้ออำนวยคุณประโยชน์ได้
โดยสวัสดิภาพ

ไดโนเสาร์จึงสูญไปจากโลกเพราะ รูปร่างล้าสมัย สมองเล็ก กระดูกสันหลังมี
ใหญ่เกินกว่าจะพัฒนาให้กะทัดรัดได้ และประการสำคัญ ขั้วสมองขั้วบนกับ
ขั้วอวัยวะเพศขั้วล่างห่างกันเกินไป ไม่สามารถเหนี่ยวนำพลังเพศให้เข้มแข็ง
ได้ ไดโนเสาร์เกิดต่างฤดูกาล และยังตรงข้ามกับราศีของมนุษย์
เมื่อโลกมีสภาวะเหมาะกับคน สภาวะนี้ก็จะไม่เหมาะกับ
ไดโนเสาร์ คนจึงอยู่รอด ไดโนเสาร์จึงต้องสูญพันธุ์ อีกห้าสิบล้านปี
สภาวะโลกในสุริยะจะปรับฤดูกาลสิ่งมีชีวิตบางชนิดก็จะสูญ
พันธุ์และอันตรธานไปอีก ทั้งนี้เพราะร่างกายของเขาล้าสมัยกับบรรยากาศที่
เปลี่ยนแปรไป แต่สิ่งที่จะช่วยชะลอการสูญพันธุ์ได้ก็ด้วยการใช้ไฟในการหุงต้มอาหาร
เพื่อลดส่วนเกินให้กลับพอดี แต่ไฟใน ปัจจุบันเรานิยมใช้
ไฟ ฟ้า ไฟไมโครเวฟ ไฟจากรังสีต่างๆ ไฟเหล่านี้เป็นไฟ (หยิน) เป็นไฟที่ไม่ นิ่ง ไฟที่ให้ความร้อนไม่ลึกพอ ร้อนเร็ว เย็นเร็ว ไฟจึงเป็นปัจจัยของพลังงาน ที่มนุษย์ยุคนี้ควรคำนึงและเลือกใช
้ให้ถูกและสอดคล้องกับพลังขั้นตอนของ ธรรมชาติ มิฉะนั้นแล้ว การเลือกใช้ไฟที่ผิดอาจจะเร่งให้มนุษย์เราสูญพันธุ์เร็ว
กว่าเวลาอันควรขอให้ศึกษาพิจารณาตัวอย่างของไดโนเสาร์ไว้เป็นบทเรียน
คอยเตือนสติมนุษย์ให้รู้จักป้องกันตัวเอง เลี่ยงความผิดพลาด อันเนื่องจาก
ความประมาทและอวิชชา
โดยคุณ : ผู้จัดการ

เคล็ดลับอาหารเช้าสำหรับผู้หญิงรักษาสุขภาพ

สำหรับผู้หญิงที่รักษาสุขภาพโดยทั่วไป มักจะออกกำลังกายเป็นประจำ
ควบคู่กับการรับประทานอาหารอย่างระมัดระวัง และส่วนใหญ่มักจะกลัว
ความอ้วน จนบางครั้งอาจจะงดอาหารเช้าหรืออาหารบางมื้อเพื่อลดความอ้วน
หรือเพื่อคงน้ำหนักเดิม การงดอาหารบางมื้อไม่ใช่วิธีการลดความอ้วนที่ถูก
ต้อง เพราะร่าง กายต้องการอาหารเพื่อการทำงานของร่างกายให้เป็นไปตาม

ปกติ การงดอาหารบางมื้ออาจจะทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรงดอาหารเช้า
ผู้หญิงที่ทำงานหนักปานกลางโดยทั่วไปต้องการพลังงาน ประมาณ
2,000 กิโลแคลอรีต่อวัน เพื่อใช้ในการทำงานตามปกติของร่างกาย บางคน
ทำงานในสำนักงาน ซึ่งแทบจะไม่ได้เคลื่อนย้าย ร่างกายไปไหนเลยทั้งวัน ต้อง
นั่งอยู่กับที่ตลอดเวลา ทำให้การใช้พลังงานค่อนข้างน้อย เพราะฉะนั้นการ
ออกกำลังกายสม่ำเสมอจะช่วยทำให้มีการใช้พลังงานมากขึ้น เป็นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะสะสมที่หน้าท้องมากกว่าส่วนอื่น

สำหรับ อาหารเช้าควรจะเป็นอาหารมื้อหนักกว่ามื้อเย็น เพราะพลังงานที่ ได้รับจากอาหารก็จะถูกใช้หมดไปในช่วงวันที่ทำกิจกรรมและการออกกำลังกาย และควรจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกาย กินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ และไม่กินอาหารซ้ำๆ ซากๆ เพราะจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน

อาหารเช้าอาจจะเริ่มด้วย ‘ ข้าวต้มที่เป็นข้าวกล้อง
หรือขนมปังโฮลวีทซึ่งมาจากข้าวสาลีที่ยังไม่ขัดสี จะให้ประโยชน์มากกว่าข้าวที่ขัดสีจนขาว สำหรับข้าวกล้องจะมีวิตามิน
หลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินบี 1 และบี 2 และโปรตีน ถ้าขัดสีข้าวจนขาวจะทำให้สูญเสียโปรตีนไป
บางคนอาจจะไม่ชอบข้าวกล้องว่าแข็งไป หุงต้มนานกว่าจะสุก สำหรับ
มื้อเช้าที่เร่งรีบ เราควรจะหุงข้าวไว้ก่อนตั้งแต่ตอนเย็น เก็บใส่ตู้เย็นไว้ ในตอน
เช้าเพียงแต่เอามาอุ่นก็จะใช้เวลาน้อยลง ในการหุงต้มข้าวกล้อง ควรแช่ข้าว
กล้องไว้สักครึ่ง ชั่วโมงหลังจากที่ซาวข้าวแล้ว เมื่อนำไปหุงต้ม ข้าวจะนิ่มน่า
รับประทาน แต่อย่าเทน้ำที่แช่ข้าวทิ้ง เพราะวิตามินบางอย่างละลายในน้ำได้
เราจึงใช้น้ำนั้นหุงข้าว นอกจากนี้อาจจะผสมข้าวหอมมะลิกับข้าวกล้อง ก็จะ
ทำให้น่ารับประทานขึ้น

‘ นอกจากคาร์โบไฮเดรตแล้ว ร่างกายยังต้องการโปรตีน และไขมันเพื่อ
ให้พลังงานแก่ร่างกาย ดังนั้นเราอาจจะรับประ-ทานข้าวต้มปลา กุ้ง หมูหรือไก่ ก็ได้ตามชอบ ซึ่งก็จะได้โปรตีน และไขมันจากเนื้อสัตว์

‘ ตามด้วยนมสดอีกสักแก้ว เพราะนมเป็นแหล่งสำคัญของโปรตีน แคลเซียม และวิตามินต่างๆ ถ้าต้องการควบคุมน้ำหนัก ก็ควรดื่มนมพร่องมันเนย หรือจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือ ที่เราเรียกว่าน้ำเต้าหู้ก็ได้ ซึ่งให้โปรตีนสูงไขมัน
ต่ำ นอกจากนี้เครื่องดื่มธัญพืชก็ให้คุณค่าอาหารสูงเช่นเดียวกัน

‘ นอกจากคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมันแล้ว ผักผลไม้ก็จำเป็น อย่างยิ่งผู้หญิงที่รักษาสุขภาพ ย่อมคำนึงถึงผิวพรรณ มาก และมักจะกังวล
กับริ้วรอยที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนวัยอันควร จากกลไกการทำงานของร่างกายทำ
ให้เกิดอนุมูลอิสระ ถ้าหากมีมากเกินไปจะทำให้ผิวหนังเหี่ยวแห้งและมีริ้ว
รอย เกิดขึ้น สาร ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระคือ เบต้าแคโรทีน ซึ่งมีมากใน คะน้าแครอท กล้วยไข่ กล้วยหอม แอปเปิล อย่างไรก็ตาม ถ้ากินอาหารที่มีเบต้าแคโรทีมมากเกินไป ก็ไม่ดีแก่ร่างกายเช่นกันนอก จากนี้
ยังมี บรอกโคลี เห็ด กะหล่ำปลี ที่เป็นแหล่งสำคัญของซีลีเนียมซึ่งช่วยบำรุงผิวพรรณ นอกจากนี้
ยัง มีผลไม้ที่มีวิตามิน ซีสูง ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกัน ได้แก่ ส้ม ฝรั่ง จะช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงด้วย สำหรับฝรั่งยังช่วยควบคุมระดับไข มันในเลือดและสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกาย ฝรั่งจะ ช่วยทำให้กล้ามเนื้อมี
การยืดหยุ่นดี ไม่เป็นตะคริวง่าย เพราะฉะนั้นเราต้องกินอาหารหลายๆ อย่าง และไม่กินซ้ำๆ ซากๆ
โดยคุณ : รศ.ดร.เสาวพร เมืองแก้ว

ไข่เกิดก่อนไก่ หรือไก่เกิดก่อนไข่..(ความสมดุล)

ปริศนาเชาวน์ยอดนิยมที่ได้รับการกล่าวขวัญก่อนมาช้านาน ยังมิอาจหาคำ
ตอบที่แท้จริงได้ คำถามประโยคนี้เป็นผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ของแนวความคิดตะวันตกแบบกรีก
โรมัน ซึ่งเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ของโลกสมัยใหม่ปัจจุบัน เป็นรากฐานแห่ง
แม่บทของตรรกวิทยาที่เน้นความจริงบนหลักฐานของกายภาพ รูปร่างภาย
นอกและที่สำคัญคือ การยึดถือตัวตนและปัจจัย เวลาในแนวเส้นตรง
การมองเห็นทุกสิ่งในชีวิตเคลื่อนไหวแบบเส้นตรง ความ
เจริญคือที่มาของการแข่งขัน

ชีวิตคนเหมือนนักวิ่งบนลู่ที่มีเส้นทางตรงสู่เส้นชัย
ด้วยเหตุฉะนี้ คำถามเรื่องไข่และไก่ใครเกิดก่อนจึงไม่สามารถหาคำตอบได้
แต่ในแง่ของปรัชญาตะวันออก เป็นแนวความคิดที่ถือความเป็นธรรมชาติเป็น
หลัก วงจรการหมุนเวียนในธรรมชาติเป็นวัฏฏะดั่งวงกลมที่มีจุดเริ่มและจุด
ดับอยู่ในตัวเอง หรือจุดศูนย์ (0) กับจุด 360 ํ (ครบรอบตั้งบนจุดเดียวกัน)
นี่คือต้นกำเนิดแห่งปรัชญาหยิน-หยาง ที่ถือว่า สรรพสิ่งตั้งอยู่บนฐานแห่งปฏิกิริยาของพลังสองขั้วในเวลาเดียวกัน ไม่มีสิ่งใด
สามารถดำรงอยู่ได้โดยโดดเดี่ยว ในหยินย่อมมีหยาง ในหยางย่อมมีหยิน
สัญลักษณ์หยิน-หยาง จึงมีรูปครึ่งวงกลมสีดำ-ขาว
สอดคล้องคู่กัน ในรูปดำมีจุดขาวแฝงอยู่ในรูปขาวมีจุดดำซ่อนตัวอยู่เช่นกัน

คำถามไข่กับไก่ ใครเกิดก่อน จึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้
ในทัศนะของปรัชญาจีน เพราะทั้งไข่และไก่คือของสิ่งเดียวกัน ในต่างสภาวะ
หรือหยินและหยาง ในสถานภาพของไก่ ในไข่มีจุดเล็ก (หยาง) อยู่ เพื่อรอที่
จะพัฒนาเป็นตัวไก่ ด้วยปัจจัยเวลาในไก่มีจุดเล็ก (หยิน) แฝงอยู่
เป็นพลังเพศหรืออสุจิที่จะแพร่เชื้อให้เกิดเป็นไข่ได้
ทั้งไก่และไข่จึงเกิดดำรงอยู่พร้อมกันในธรรมชาติขั้น 7
ไม่มีใครเกิดก่อนเกิดหลัง แต่ทั้งไข่และไก่ได้รับการจุติมาเกิดเป็นรูปโดยพลังงานแปรรูปของธรรมชาติ
ตั้งแต่ 2 ถึงขั้น 6 แต่ได้รับอุปกรณ์โครงสร้างรูปโดยสสารขั้น 5 ของธรรมชาติคือ หินปูน อากาศและความร้อนของบรรยากาศ และได้รับการแปรรูป
เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยปัจจัยพลังขั้น 6 หรือกลไกของอาณาจักรพืชที่สิ่งที่เป็นการ
สังเคราะห์แสงอาทิตย์ อาจกล่าวได้ว่า ทั้งไข่ ไก่และคน รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นนั้น
ได้รับการวางรากฐานแห่งชีวิต โดยพลังขั้น 5 สู่ขั้น 6
และขั้น 6 สู่ขั้น 7 ในรูปของวงจรก้นหอยขยายออกจากจุดศูนย์กลางทั้งสอง
คือ ขั้วหยินและหยางในสิ่งเดียวกัน
หากมิใช่ปรัชญาความคิดแบบหยิน-หยางแล้ว ก็ยังถือว่าคนนั้นยังคิดแบบธรรมชาติไม่เป็น
แนวความคิดเรื่องวิวัฒนนาการของสิ่งมีชีวิตสู่คนเรา
เป็นรากฐานสำคัญและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบรรพบุรุษตะวันออก ซึ่ง
คนในปัจจุบันนั้นยากที่จะเข้าใจ เพราะการพัฒนาเป็นการคิดทั้งระบบที่เป็นหนึ่ง
เดียวกัน กล่าวคือ มนุษย์นั้นมีมารดาผู้ให้กำเนิดหลายคนหลายระดับ
มารดา ที่เป็นแม่บังเกิดเกล้าถือเป็นแม่โดยตรงทางสายเลือดกรรมพันธุ์ แต่มารดาต่างตระกูล
ในแง่พลังงานการแปรรูปจากธรรมชาตินั้น มนุษย์และสิ่งมีชีวิตอื่นมีมารดา
ร่วมคือ ต้นไม้อาณาจักรพืช พืชที่เป็นอาหารสำหรับเรารับประทาน ถือเป็นผู้ให้กำเนิด
ในรูปของพลังงาน ที่บิดา มารดาเรารับประทานแล้วกลั่นเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงสร้างเราขึ้นมา
เป็นตัวเป็นตน อาจกล่าวได้ว่า เราทุกคนเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่บิดา
มารดาเรารับประทานและท่านได้พืชผลมาปรุงเป็นอาหาร
โดยผ่านทางตลาดสดประจำหมู่บ้าน ชุมชนที่เคยเป็นภูมิลำเนา เดินตามภาคที่บรรพบุรุษต้นตระกูลเรามีถิ่น
บ้านเกิด แต่ละคนจึงมาจากตลาดสด แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น
พืช ผัก ผลไม้ถูกเปลี่ยนคุณภาพต่ำลงโดยการใช้ปุ๋ย
สารเคมีในการเกษตรกรรม เมื่อปุ๋ยเคมีเริ่มมีอิทธิพลต่อ

การผลิตของบริโภค เราทุกคนเริ่มอ่อนแอลงตามลำดับ
พลังชีวิตก็มีภูมิต้านทานโรคก็มีที่ทุกคนเคยแข็งแรง ต้องถูกทำลายลงเพราะกระบวนการผลิตเพื่อส
ังเคราะห์ตามความต้องการ ของการตลาดและการค้าเพื่อทำกำไร
คุณค่าทางอาหารที่ร่างกายสะสมเพื่อเป็นวัตถุดิบสร้าง

เม็ดเลือดในร่างกายก็ด้อยคุณภาพลง เลือดเจือจาง การที่ร่างกานจะสกัดเม็ดเลือดมาสร้างหัวเชื้ออ
สุจิและไข่ ที่เป็นตัวต้นกำเนิดชีวิตก็เสื่อมลง บ่อยครั้งที่อาหารสังเคราะห์ด้อยคุณภาพนำไปสู่ต้นกำเนิดชีวิตที่ให้ผลระยะ
ยาวต่อลูกหลาน เมื่อสตรีเริ่มใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก็ดี อาหารที่หวานจัดและผสมเคมีภัณฑ์สูงก็ดี
ไอศกรีม ขนมเค้ก อาหารอัดกระป๋องล้วนมีส่วนช่วยเสริมการ ทำลายเม็ดเลือดให้เป็นกรดและลดภูมิต้านทานลง

ในขณะที่สังคมของผู้ชายนิยมการดื่มสุรา เบียร์ แอลกอฮอล์ เกือบทุกฤดูกาลเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำลายพลังเพศชาย
ให้ด้วยอ่อนแอลงในระดับที่เป็นอันตรายต่อประชากร
ในหมู่สังคมวิถีชีวิตคนปัจจุบัน กล่าวคือ ทั้งชายและหญิงเพิ่มปัจจัยหยิน ซึ่งเป็นปรปักษ์
การพลังเพศและเลือดที่ควรเป็นสภาพหยาง ทำให้เยาวชนรุ่นหลังตามมาอ่อนแอกว่ารุ่นก่อนตามลำดับ

จากจุดเริ่มต้นของสารเคมีในดินสู่สารเคมีในอาหารหญิง-ชาย สู่การคุม
กำเนิดการลัดวงจรพลังเพศโดยวิธีฝืนธรรมชาติ
จากปริมาณน้ำตาลทรายที่เกินขีดที่เลือดควรจะรับได นำไปสู่การผลิตทารก ประชากรรุ่นต่อไปอ่อนแอลง
ติดตามมาด้วยการเลี้ยงทารกด้วยนมวัว นมผงแทนนมมารดา ยิ่งทำให้คน
ด้อยคุณภาพของความเป็นคนลง แต่ถึงอย่างไร ในที่สุด
เราก็สามารถบรรลุสังขารของความเป็นคน ในรูปของ
ผู้ใหญ่ผู้ที่มีส่วนตัดสินใจและชี้ชะตาสังคมในการบริหารจัดการประเทศชาติ

ส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่เมื่อถึงเวลานั้น ร่างกายเรามีเพียงความแข็งแรงและ
คุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เพียง 50% สังคมจึงเริ่มเสื่อมทุกระดับ ซึ่งตามธรรมชาติเดิมเราถูกกำหนดให้เป็นคนที่กำหนดชะตา
ชีวิต และเป็นผู้นำของทุกข์ สุขของสังคม
ปัจจุบัน เหตุการณ์ได้ปรากฏชัดแล้วว่า การเดินทางของชีวิต เข้าสู่ความเป็น
คนนั้น ความผิดพลาดทั้งหมดเราต้องหันกลับมาทบทวนปัจจัยต่างๆ รอบตัว
ผู้ที่สมควรจะถูกตรวจสอบนั้นมิใช่ใคร ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน
หลักแนวความคิดที่เรายึดติดในแบบตะวันตกได้ฝังลึกในจิตใจจนเราไม่
สามารถจะคิดเป็นอื่นได้ แต่ เรายังมีทางเลือกใหม่ในแง่ความคิดปรัชญาตะวันออก
ที่ให้ความสำคัญสรรพสิ่งทั้งระดับ และทุกระดับคนเราต้องเป็น ตัวสร้างความสมดุลก่อน มิฉะนั้นทั้งระบบจะฝืนธรรมชาต

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ทำเนียบเทพเจ้าของจีน : จี้กง-พระเพี้ยน

ทุกวันที่ 3 เดือน 1 ของจีน ที่ฮ่องกง จะมีบางบ้านไหว้พระจี้กง
จี้กง เป็นเจ้าองค์หนึ่งที่โดดเด่นด้วยความไม่เหมือนใครในชุดนักบวชเต๋า
แต่ดูซอมซ่อ ปุปะ มือถือพัดขาดๆ อีกมืออาจถือขวดเหล้าหรือรองเท้าข้าง
หนึ่ง ปรากฏว่าจี้กงมีตำนานว่าเป็นพระนักพรตในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ (พ.ศ.
1670-1822) มีเอกลักษณ์นิสัยที่แปลกจากพระ-เจ้าทำไปคือดื่มสุรา สนุก
สนานเฮฮา ไม่มีภาพของพระที่ควรสำรวมหรือสันโดดเลย แต่มีคุณสมบัติ
พิเศษตรงรักษาคนไข้ได้ระดับหมอเทวดา จึงชอบรักษาคนเจ็บ ช่วย เหลือคน
จนและให้ทานคนหิว จี้กงมีประวัติว่าบิดาเป็นขุนนาง (ชื่อหลี่เมี่ยชุน)
จนอายุมากเข้าวัยกลางคนก็ยังไม่มีบุตร สืบสกุล หลี่เมี่ยชุน เริ่มกังวลกลัวว่าแก่ตัวลง ไปจะไม่มีใครดูแลตนและ
ภรรยา จึงไปไหว้เจ้าขอลูกกับศาลเจ้าที่ ตกกลางคืนภรรยาหลี่เมี่ยชุนฝันเห็นพระ
โพธิสัตว์ทรงชุดยาว พักตร์ยิ้มผ่องใส พระโพธิสัตว์เสด็จมาหานางพร้อม
ประทานดอกบัวหลาก สีแสนสวยงาม

ในฝัน...พระโพธิสัตว์ตรัสแก่นางว่า... คำอธิษฐานของสามีเจ้าจะเป็นจริง
เมื่อเจ้ากลืนดอกบัวสวรรค์นี้

นางขอบคุณแล้วกลืนดอกบัวลงไปได้ อย่างอัศจรรย์ นางรู้สึกได้ถึงการ
เคลื่อนของดอกบัวขณะไหลเลื่อนในกายลงไปสู่กลางท้องนาง นางสะดุ้งตื่นทันที
ต่อมานางก็ท้อง 10 เดือน ต่อมาได้คลอดเด็กชายหน้าตาน่ารักมากให้
ชื่อเด็กนี้ว่า ซุยหยวน หลี่ซุยหยวนได้โตขึ้นมาท่ามกลางความรักและอบอุ่น
แต่แปลกจัง เด็กน้อยฝักใฝ่ลัทธิเต๋ามาก อายุ 7 ขวบก็ขอบวชแล้วเรียน
อ่านตำราทางเต๋าจนรู้แตกฉานเมื่ออายุได้ 14 ปี ต่อมาบิดาตาย หลังจากนั้น 2
ปีมารดาก็เสียชีวิตจากไป หลี่ซุยหยวน
จึงมุ่งไปทางเต๋าเต็มที่ ด้วยการไปอยู่วัดเป็นนักพรตเต๋าที่เคร่ง ได้ฉายาว่า เต๋าจี้
เต๋าจี้คร่ำเคร่งใฝ่ศึกษา แถมเรียนรู้ไว้ ภายในชั่วไม่นานก็รอบ รู้หมด
และเนื่องจากลัทธิเต๋าฝักใฝ่ใน การปรุงยา, การแสวงหาวิธีเป็นอมตะ จึงมี
ตำราทางยา, และวิธีการรักษาโรคประมาณหนึ่ง เต๋าจี้ที่เรียนรู้จนแตกฉานจึง
สามารถรักษาคนป่วยได้ แล้วก็อุทิศตนเพื่อชาวบ้านเต็มที่
แต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องแปลกว่า เต๋าจี้เหมือนเริ่มเพี้ยน กินจุมากขึ้น
มาก ดื่มสุรา ได้มาก และเริ่มติงต๊องและรักสันโดดมากขึ้นๆ แต่ชาวบ้านก็ยัง
นับถือเต๋าจี้มาก เพราะรักษาโรคเก่ง พร้อมเริ่มเรียก เต๋าจี้ว่า จี้กง
วันหนึ่งขณะจี้กงเดินออกจากวัด ท่านเกิดเห็น ชายคนหนึ่งกำลังจะผูก
คอตายใต้ต้นไม้ ทำเงื่อนเชือกทุกอย่างเรียบ ร้อยหมดแล�ว เหลือเพียงชายนี้
โดดลงมาเพื่อให้เชือกรัดคอ จี้กงเห็นแล้วก็ตะโกนเสียงดังสุดๆว่า...โอ้ย...บ้าแล้ว...ฉันอยากตาย...
ปรากฏว่าชายที่กำลังจะผูกคอตายเอาเชือกออกจากคอ แล้ววิ่งมาหาจี้
กง ถามอย่างเป็นห่วงว่า...เกิดอะไรขึ้นทำไมจึงอยากฆ่าตัวตาย จี้กงบอกว่า
เพราะเราทำเงินที่ญาติโยมนำมาบริจาคหาย ชายนั้นก็บอกว่า เราพอจะยก
สมบัติที่เรามีให้ท่าน จะช่วยให้ท่านหายอยากตายไป
จี้กงถามชายคนนี้ว่า...อะไร...แล้วท่าน ล่ะ...อยากฆ่าตัวตายทำไม
ชายบอกว่า เราชื่อ ต๋งซิหง มีปัญหาว่าเราเป็นหนี้จึงขายลูกสาวไปเป็น
ทาสให้เศรษฐี หนี้ของเราเกิดจากการต้องนำเงินไปรักษาแม่ที่ป่วยหนัก บัดนี้
แม่ก็ตายแล้ว เราก็พยายามทำงานรวบรวมเงินจะไปไถ่ตัวลูกสาว คาดไม่ถึง
ว่า บ้านเศรษฐีได้ย้ายออกไป ไม่มีใครทราบว่าไปไหน แล้วลูกสาวของเราก็
ต้องเป็นทาสเขาตลอดไป แล้วระหว่างนี้เราก็ถูกขโมยเงิน
ชีวิตที่รันทดอย่างนี้...เราไม่อยากอยู่เลย ตายเสียยังดีกว่า

จี้กงมองชายอย่างเมตตาแล้วบอกว่า
"เราสัญญาว่า ท่านกับลูกจะต้องได้เจอกันในไม่ช้านี้"
เหมือนมีอะไรดลใจให้เชื่อ ต๋งซิหงติดตามจี้กงไปยังอีกเมือง จี้กงบอกให้
ต๋งซิหงนั่งคอยอยู่ใต้ต้นไม้หนึ่ง สั่งไว้ว่า ถ้ามีใครมาถามวันเดือนป•เกิด
ก็ให�บอกไปตามจริง แล้วก็ตรงไปยังบ้านใหญ่หลังหนึ่ง
ที่บ้านหลังใหญ่ จี้กงตบประตูเรียกคนในบ้านมาเปิด แล้วถามว่าที่นี้มี
มารดาของเจ้าของบ้านกำลังป่วยหนักใช่หรือไม่ เรารักษาได้ ก็พอดีเจ้าของ
บ้านที่ออกไปนอกบ้านมา ถึงพอดี เจ้าของบ้านซึ่งแซ่อิ๋วบอกจี้กงว่าใช่แม่เรา
ป่วย และนี่เราก็ได้ซินแสมารักษาแล้ว ว่าแล้วก็พาซินแสเข้าบ้านไปรักษาแม่
ปรากฏว่า ซินแสที่พามาเมื่อเห็นมารดาผู้ป่วย จับชีพจรแล้วก็ส่ายศีรษะ
ว่า หมดหวัง ไม่มีทางรักษาแล้วก็ขอลาไป

ชายเศรษฐีแซ่อิ๋วโศกเศร้ากลุ้มใจ นั่งเอามือกุมหัวแล้วก็คิดได้รีบเดินออก
มาที่หน้าประตู พบจี้กงกำลังอร่อยอยู่กับอาหารที่คนในบ้านเอามาให้ เศรษฐี
ไหว้ จี้กงแล้วขอร้องให้เข้าไปช่วยตรวจอาการมารดา
ภายในเวลาไม่กี่นาที จี้กงก็สามารถจัดการให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นจาก
โคม่าในชั่วเวลาเพียงครู่เดียว โดยที่เศรษฐีแซ่อิ๋ว ก็มองไม่ออกว่าจี้กงทำอะไรบ้าง
แต่เขาก็ดีใจมากที่แม่หายป่วย แล้วก็สารภาพต่อ ว่า... เขามีลูกชายที่กำลัง
ป่วยมากเช่นกัน อยากจะขอให้จี้กงช่วยดูแลและตรวจรักษา
จี้กงดูอาการลูกชายแล้วส่ายหัว ปากบอกว่า คนนี้รักษายากเพราะเป็น
มากอาการอย่างนี้ต้องให ้ดื่มน้ำตาของคน 2 คน ที่เกิดในวันเดือนปีเกิดนี้
ว่าแล้วจี้กงก็บอก ไป มันคือวันเกิดของต๋งซิหงและลูกสาว
เศรษฐีอิ๋วส่งคนไปหาเจ้าของวันเกิดทันที การหาตัวต๋งซิหงนั้นไม่ยาก
เพราะจี้กงบอกให้ว่า ชายนี้คือใครนั่งรออยู่ที่ไหน ส่วนลูกสาวต๋งซิหงก็ยิ่งไม่
ยากใหญ่ เพราะนางยืนอยู่ตรงนั้น นางยกมือบอกว่านางเกิด วันนี้ตามวัน
เดือนปีที่จี้กงบอก
เมื่อต๋งซิหงถูกพามาที่ห้องคนเจ็บ เขาคาดไม่ถึงว่าจะได้พบลูกสาว ลูก
สาว คิด ไม่ถึงเช่นกันว่าจะได้พบพ่อ ทั้งสองโผ เข้าหากันพร้อมด้วยน้ำ
ตาแห่งความปีติยินดี ที่ไหลอาบแก้มทั้งสอง จี้กงรีบหยิบยาขวด หนึ่งออก
จากกระเป๋า เอาขวดรองน้ำตาแห่งความยินดีของสองพ่อลูก แล้วกรอกยาใส่
ปากคนเจ็บ

อัศจรรย์นัก...คนเจ็บรู้สึกตัวในชั่วไม่นาน
นิทานเรื่องนี้จึงจบแฮปปี้แบบดับเบิ้ล แฮปปี้ ครอบครัวเศรษฐีอิ๋วก็แฮป
ปี้ ครอบ-ครัวต๋งซิหงก็แฮปปี้ ต๋งซิหงได้ตัวลูกสาวกลับไปอยู่ด้วยแม้จะไม่มี
เงินมาไถ่ตัว แต่เศรษฐีอิ๋วยินดียกหนี้ให้เพื่อตอบแทนคุณ

นี่คือตัวอย่างตำนานหนึ่ง การช่วยเหลือคนอย่างมีอภินิหารของจี้กง
พระเพี้ยนหรือเจ้าแปลกๆ ที่ใครๆ ก็จำได้ติดตาเมื่อเห็นภาพหรือรูปปั้น
ของเจ้าจี้กง
โดยคุณ : จิตรา ก่อนันทเกียรต

ถุงใส่น้ำไล่แมลงวัน

แมลงวัน พาหะนำโรคตัวฉกาจ แขกผู้ไม่มีใครอยากเชื้อเชิญ
ซึ่งมักมาเยือนในทุกที่ที่มีอาหาร เลือด และกลิ่นคาวปลา
ตามร้านอาหารและตลาดสดจึงเป็นแหล่งที่แมลงวันมารวมตัวกัน
รุมตอมและกินเศษเลือดอย่างชุกชุม แม้แต่ในบ้านเรือน ก็มีแมลงวันให้เห็นอยู่เป็นประจำ
หลากหลายวิธีที่เรางัดออกมาใช้ จัดการกับแมลงวัน ไม่ว่าจะเป็นการโบกมือไล่ การฉีดยาฆ่าแมลง
การใช้ที่ตีแมลงวันตี การใช้ถุงพลาสติกดักจับ และการใช้กาวลักษณะคล้ายก้านธูปดัก
ก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง

แต่ในระยะหลังๆ นี้ถ้าใครสังเกตจะเห็นว่า
ตามแผงขายของสดเนื้อสัตว์ในตลาดและตามร้านอาหาร จะมีถุงพลาสติกใสบรรจุน้ำจนเต็ม
มัดให้ตึง ผูกเชือกแขวนไว้สูงเหนืออาหารหรือวางไว้บนโต๊ะอาหาร
สอบถามพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ความว่าเขาห้อยถุงพลาสติกเหล่านี้ไว้
เพื่อไล่แมลงวันพร้อมทั้งยืนยันว่าเป็นวิธีการที่ใช้ได้ผลดี
ซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจว่าทำไมถุงพลาสติกธรรมดาๆ จึงช่วยขับไล่แมลงวันได้

ร.ศ.ดร.เนาวรัตน์ ศุขะพันธุ์ อาจารย์และนักวิจัย ของภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล คือ ผู้ริเริ่มถุงน้ำไล่แมลงวันที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในขณะนี้

โดยเริ่มจากงานทดลองที่ทำให้อาจารย์เห็นว่า
แมลงวันเป็นพาหะและสื่อนำโรคร้ายมาสู่มนุษย์และสัตว์ พร้อมทั้งก่อความรำคาญ
ทำให้สูญเสียสุขภาพอนามัยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะทางด้านปศุสัตว์
ซึ่งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป ต้องสูญเสียรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์
สาเหตุจากการที่สัตว์เศรษฐกิจถูกแมลงวันดูดกินเลือด และทำให้เกิดโรคล้มตายมากมาย
โรคร้ายแรงต่างๆ ที่แมลงวันนำมาสู่คนและสัตว์นั้น ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค โปลิโอ คุดทะราด
แอนแทรกซ์ การติดเชื้อโปรโตซัวชนิดต่างๆ โรคพยาธิแส้ม้า โรคเซอร์ร่า โรคลาวเอียซีส ฯลฯ
รวมทั้งการติดเชื้อโดยทางบาดแผล เป็นต้น อาจารย์จึงได้ทำการศึกษาแมลงวันในเชิงการดำรงชีวิต
และความเป็นอยู่ในแหล่งที่มีแมลงวันเพาะขยายพันธุ์ ทั้งด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของแมลงวัน
มาเป็นเวลานานกว่า 10 ปี เพื่อค้นหาวิธีควบคุมและปราบแมลงวันที่ให้ผลดีที่สุด
แต่เสียค่าใช้จ่ายน้อย และไม่มีผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติ

หลักการใช้ถุงน้ำพลาสติกใสใส่น้ำมัดให้ตึง ผูกห้อยแขวนไว้ไล่แมลงวันนี้
ใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
และการใช้ประสาทรับภาพในการมองเห็นของตาแมลงวันมาผสมผสานกัน ตาของแมลงวันมีอยู่ 2
ชนิด คือ ตารวม 2 ตา และตาเดี่ยวอีก 3 ตา
ตาเดี่ยวจะอยู่เหนือตารวมตรงหัวส่วนบนระหว่างตารวม 2 ตา
เรียงตัวกันเป็นรูปสามเหลี่ยมกลับหัวลง ตาเดี่ยวสามตานี้
จะช่วยให้แมลงวันสามารถมองเห็นในระยะที่ไกล ส่วนตารวม 2 ตาที่นูนออก 2 ข้าง
ใหญ่กว่าหัวและลำตัวของแมลงวัน เป็นตารวมพิเศษ ซึ่งแต่ละข้างของตารวมประกอบด้วยตาเล็กๆ
รูปหกเหลี่ยมหลายหมื่นแสนตาเรียงต่อเนื่องกันเต็มลูกตาทั้ง 2 ข้าง และตาเล็กๆ
รูปหกเหลี่ยมของตารวมนี้ สามารถที่จะรับแสงสว่างได้ทุกมุมมอง
ผ่านเสนส์และผลึกรูปกรวยรองรับแสง ซึ่งสามารถที่จะยืด
และหดได้เพื่อปรับจอรับภาพที่มองเห็นทั้งในที่มืดและสว่าง
ตารวมทำให้แมลงวันสามารถมองเห็นภาพได้กว้างกว่า 180 องศา

จากจุดนี้เอง หากเรานำถุงพลาสติกใสใส่น้ำเปล่า ไปไว้ในบริเวณแสงแดด
หรือแสงไฟที่มีลำแสงกระทบ
ถุงพลาสติกที่บรรจุน้ำก็จะเสมือนหนึ่งลำแสงหักมุมสะท้อนออกเข้าตาแมลงวัน
เลนส์รับภาพของตาแมลงวันเมื่อได้รับแสงก็จะสะท้อนแสง
กลับมาที่ถุงน้ำพลาสติกนั้นเกิดเป็นแสงมุมตก
มุมสะท้อนกับเลนส์รับภาพของตาแมลงวันสะท้อนกลับไปกลับมา
ทำให้การปรับจุดรวมแสงที่จะส่งให้เกิดภาพบนจอรับภาพ (retina) ไม่ชัดเจน
จะทำให้เกิดตาพร่ามัวแมลงวันจึงบินเข้าหาอาหารไม่ถูก ในระยะห่างประมาณ 100
เซนติเมตรขึ้นไป แม้ว่ามันจะได้กลิ่นอาหารก็ตาม

ถุงน้ำไล่แมลงวันนี้ได้ผลดียิ่งขึ้น ถ้าใช้ถุงร้อนซึ่งเป็นพลาสติกใส
น้ำที่บรรจุในถุงควรเป็นน้ำที่ใสสะอาดหรือน้ำฝน น้ำยิ่งใสจะยิ่งสะท้อนแสงได้ดี
และต้องมัดถุงน้ำให้ตึงแน่น และแขวนถุงนั้นให้รับมุมแสงรอบทิศทางกับดวงไฟหรือดวงอาทิตย์
ถ้ามีการแก่วงถุงพลาสติกหมุนเป็นลำแสงเบนไปมา
แถบแสงที่เบนไปมาจะกระทบเลนส์ถูกลูกตาของแมลงวันมากยิ่งขึ้น ทำให้ตาพร่ามัว
เข้าตอมอาหารไม่ถูกจึงบินหนีไปให้พ้นรัศมีลำแสงสะท้อน
ถุงน้ำไล่แมลงวันนี้ยังใช้ได้ผลดีในการไล่แมลงชนิดอื่นๆ ที่มีตารวม เช่น ผึ้ง
และแมลงวันทองที่กัดกินผลไม้ซึ่งทำให้ผลไม้เน่าเสียหาย ฯลฯ อีกด้วย

ปัจจุบันถุงน้ำไล่แมลงวันเป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วไป ตามตลาดสดในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ทั้งยังแพร่ไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เพราะเป็นวิธีที่ใช้ง่าย สะดวกปลอดภัย
และขณะนี้อาจารย์เนาวรัตน์ กำลังทดสอบหาอุปกรณ์ภาชนะที่จะนำมาใช้บรรจุน้ำแทนถุงพลาสติก
เพื่อให้มั่นคงถาวรและสวยงาม สามารถไล่แมลงวันภายในบ้าน
และเป็นเครื่องประดับบ้านในเวลาเดียวกันได้
[ที่มา..หนังสือ UPDATE ปีที่ 9 ฉบับที่ 99 สิงหาคม 2537]

โดยคุณ : ตรรกะ

ต้นไม้ช่วยลดความเครียดในที่ทำงานจริงหรือ

มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่เราไม่เพียงพยายาม ที่จะพัฒนาชีวภาพของร่างกาย
เท่านั้น เรายังพยา-ยามที่จะจัดระบบสภาพแวดล้อมให้กลมกลืนและมี
ประโยชน์ต่อความเป็นอยู่มากขึ้นทุกขณะ ซึ่งเรื่องนี้ถ้าดูไปแล้วนั บเป็นเรื่องใหญ่
มากที่เราต้องศึกษาความเป็นไปของสภาพแวดล้อมให้มากเพื่อปรับสภาพ
แวดล้อมให้เข้ากับเราอย่างมีประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด เพราะการพัฒนาความ
เจริญของมนุษย์เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้อง ทำลายสภาพแวดล้อม ครั้งแล้ว
ครั้งเล่า มันเป็นสภาพที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ดูตัวอย่างง่ายๆ จากบ้าน ยิ่งพื้นที่บ้านน้อยลง
พื้นที่ปลูกต้นไม้ยิ่งน้อย ลงไปด้วย สมัยก่อนเราอยู่กันในสภาพป่าล้อมเมือง ปัจจุบันกลายเป็น เมือง
ล้อมป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ทำงาน บางสำนักงานไม่มีที่ที่จะตั้งโต๊ะ
ทำงานอย่างพอเพียงด้วยซ้ำไปเนื่องจากค่าเช่าพื้นที่มีราคาแพง
การจะให้นำต้นไม้เข้าไปประดับให้สวยงามจึงนับเป็นเรื่องที่ไกลเกินฝัน
แต่เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงว่ามีรายงานออกมาเป็นทางการแล้วว่าต้นไม้ใน
อาคารโดยเฉพาะในห้องที่ไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยนั้น ต้นไม้มีส่วนช่วย
ลดความเครียดจากการทำงานและเพิ่ม ผลผลิตการทำงานให้มากขึ้นด้วย
การศึกษานี้เป็น ผลงานของ Virginia I. Lohr, Caroline H. Pearson-Mims,
and Georgia K. Goodwin แห่ง Department of Horticulture and
Lands cape Architecture Washington State University
บทสรุปของรายงานนี้ได้กล่าวถึงการศึกษาของการนำต้นไม้เข้าไปตก
แต่งในที่ทำงานที่ไม่มีหน้าต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องทำงานคอมพิว-เตอร์
ปรากฏว่าปริมาณ การทำงานเพิ่มขึ้น 12% และความดันโลหิตของ ผู้ปฏิบัติ
งานลดลงจากเดิมหนึ่งในสี่การเข้าใจถึงประ- โยชน์ของการนำต้นไม้มาปลูกไว้ในที่ทำงาน ช่วยให้

นักตกแต่งภาย ในมีเหตุผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในการออกแบบการตกแต่ง
โดยนำสภาพแวดล้อมที่อำนวยประโยชน์สูง สุดต่อผู้ใช้งานในสถาน ที่นั้นๆ
มากยิ่งขึ้นมาเสนอเป็นทางเลือก ถ้าเจ้าของอาคารหรือผู้บริหารสำนักงานทราบว่าการมีต้นไม้ประดับ
สำนักงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทำงานลดความเครียดได้อย่างแท้
จริง เป็น เหตุผลสำคัญมาก กว่าการนำต้นไม้มาประดับเพื่อความสวย งาม
ในสำนักงานเพียงอย่างเดียว มีรายงานมาก่อนหน้านี้หลายฉบับแล้วว่าต้นไม้ในบ้านช่ว
ยลด มลภาวะ ที่เป็นพิษในอากาศลง โดยทั้งใบกิ่ง รากล้วนมีผลต่อการฟอกอากาศโดย
ธรรม ชาติอยู่แล้ว

การทดลองนำต้นไม้มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสาธารณะมากขึ้น
เช่น บริเวณสวนสาธารณะ ลานจอดรถ ตลาด ศูนย์การค้า ที่มีคนมากมายหลายประเภทมากขึ้น โดยประเด็นอยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมมีผลต่อมนุษย์ทางอารมณ์หรือร่างกาย
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ผลการศึกษาพบว่าธรรมชาตินั้นมีผลต่อมนุษย์ทั้ง
ทางด้านจิตใจและร่างกายอย่างเห็นได้ชัดเจน ทำให้เกิดข้อสงสัยกันว่าทำไมจึงเป็นเช่น นั้น

คำอธิบายอย่างง่ายๆ คือมนุษย์นั้นเคยอยู่ป่ามาก่อน สภาพของป่าเป็นสภาพแวดล้อมดั้งเดิมที่ฝังลึกเกาะแน่นในจ
ิตใต้สำนึกของมนุษย์ แต่มนุษย์นั้นพร้อมที่จะปรับตัวตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอด ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวด
ล้อมของป่าหรือสภาพแวดล้อมของเมือง การเข้ามาอยู่ในเมืองแม้จะสบาย
กายแต่ใจก็ยังมีจิตที่คิดถึงธรรมชาติเดิมอยู่ แต่ที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือรายงานการศึกษาของ Prof. Dr.
T?ve Fjeld, Agricultural University of Norway ที่ศึกษาว่าต้นไม้
ในที่ทำงาน ช่วยให้สุขภาพคนดีขึ้นจริงหรือ

จากรายงานพบว่าต้นไม้มีส่วนช่วยโดยแท้จริง โดยการทดลองสภาพ
แวดล้อมของ ห้องผู้ป่วยที่ไม่มีต้นไม้เลยมีแต่หน้าต่างมองไปที่ลานจอดรถ
กับห้องที่มีหน้าต่างมองเห็นต้นไม้เต็มตา พบว่าสุขภาพของคนป่วยในสภาพ
แวดล้อมหลังจะหายเร็วดีกว่าและการทดลองในห้องทำงานที่ไม่มีต้นไม้และ
ห้องที่มีต้นไม้ปรากฏว่า การตรวจสุขภาพหลังจากการทำงานผ่านไปสาม
เดือนเปรียบเทียบกัน คนทำงานในสภาพห้องที่มีต้นไม้มีสุขภาพ ความดัน
โลหิตดีขึ้นจากเดิมและคงที่ ในขณะที่คนทำงานในห้องที่ไม่มีต้นไม้ สุขภาพ
แย่ลง เมื่อมีข้อยืนยันการวิจัยเช่นนี้แล้ว เราจะหาต้นไม้เข้ามาประดับที่ทำงาน
เพิ่มเติมสักต้นสองต้นจะดีไหม โดยคุณ : ลักษณศิริ ศิริวรรณ

จรรยาบรรณนักวิจัย: 9 ประการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้กำหนดจรรยาบรรณนักวิจัยไว้ 9 ข้อดังนี้

1. นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ
นัก วิจัยต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น ต้องให้เกียรติ และอ้างถึงบุคคล หรือแหล่งที่มาของข้อมูล ที่นำมาใช้ในงานวิจัย ต้องซื่อตรงต่อการแสวงหาทุนวิจัย และมีความเป็น ธรรมเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย

2. นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณี ในการทำงานวิจัยตามข้อตกลง ที่ทำไว้กับหน่วยงาน ที่สนับสนุน การวิจัย และต่อหน่วยงานที่ตนสังกัด
นัก วิจัยต้องปฏิบัติตามพันธกรณี และข้อตกลงการวิจัย ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน อุทิศเวลาทำงานวิจัย ให้ได้ผลที่ดีที่สุด และเป็นไปตามกำหนดเวลา มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานระหว่างดำเนินการ

3. นักวิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัย
นัก วิจัยต้องมีพื้นฐานความรู้ ในสาขาวิชาการที่ทำวิจัยอย่างเพียงพอ และมีความรู้ความชำนาญ หรือมีประสบการณ์ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ทำวิจัย เพื่อนำไปสู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันปัญหาการวิเคราะห์ การตีความ หรือการสรุปที่ผิดพลาดอันอาจก่อ ให้เกิดความเสียหายต่องานวิจัย

4. นักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
นัก วิจัยต้องดำเนินการ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและเที่ยงตรงในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน สัตว์ พืช ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีจิตสำนึกและมีปณิธานที่จะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม

5. นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศรี และสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัย
นัก วิจัยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการ จนละเลยและขาดความเคารพ ในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์ ต้องถือเป็นภาระหน้าที่ ที่จะอธิบายจุดมุ่งหมาย ของการวิจัยแก่บุคคล ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่หลอกลวง หรือบีบบังคับและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

6. นักวิจัยต้องมีอิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัย
นัก วิจัยต้องมีอิสระทางความคิด ต้องตระหนักว่าอคติส่วนตน หรือความลำเอียงทางวิชาการ อาจส่งผลให้มีการบิดเบือน ข้อมูล และข้อค้นพบทางวิชาการ อันเป็นเหตุให้เกิดผลเสียหายต่องานวิจัย

7. นักวิจัยพึงนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ
นักวิจัยพึงเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสังคม ไม่ขยายผลข้อค้นพบจนเกินความเป็นจริง และไม่ใช้ผลงานวิจัยไปในทางมิชอบ

8. นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
นัก วิจัยพึงมีใจกว้าง พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลและขั้นตอนการวิจัย ยอมรับฟังความคิดเห็นและ เหตุผลทางวิชาการ ของผู้อื่น และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขงานวิจัยของตนให้ถูกต้อง

9. นักวิจัยพึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
นัก วิจัยพึงมีจิตสำนึกที่จะอุทิศ กำลังสติปัญญาในการทำวิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อความเจริญและ ประโยชน์สุขของสังคมและมวลมนุษยชาติ

เจตนารมณ์ของการออก จรรยาบรรณนักวิจัย คราวนี้เชื่อว่ามิได้หวังว่า จะให้ใช้เฉพาะข้าราชการ ในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเท่านั้น
หากแต่นักวิจัยจาก ทุกวงการควรจะยึดถือเป็นแนวทางอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิจัย ที่ชอบสำรวจความคิดเห็น ทางการเมือง ซึ่ง ถูกครหาว่าเป็นมือปืนรับจ้างควรคำนึงให้มากไว้.
โดยคุณ : ซี 12 -

ความรู้เรื่องของ "ข้าว"

แป้งเป็นส่วนสำคัญต่อคุณสมบัติของข้าว ทั้งในด้านอาหารและการหุงต้ม
เมล็ดข้าวประกอบด้วยแป้งโดยประมาณ 75% และโปรตีน 15%
แป้งข้าวประกอบด้วย Amylopectin and Amylose
การแบ่งประเภทข้าว เขานิยมพูดเป็น %(น.น) ของ Amylose

ข้าวที่มี *Amylose สูง* จะดูดซืมน้ำได้มาก
ทำให้เมล็ดข้าวขยายตัวเป็น
ข้าวสุกได้มาก ที่เรียกว่า ข้าวหุงขึ้นหม้อ ข้าวสุกมีความแข็ง,นุ่ม
ร่วนเป็นเม็ด
ไม่เหนียวจับตัวเป็นก้อนแบบข้าวที่มี Amylose ต่ำ
ตัวอย่างเช่น ข้าวขาวตาแห้ง, ข้าวเสาไห้ ที่ปลูกตั้งแต่แถวสระบุรี
โคราช,
ข้าวพิจิตร (ไม่ใช่ข้าวจากนาพื้นที่นาลุ่ม แถบอยุธยาหรือแปดริ้ว)

ร้านขายข้าวแกง เกือบทุกร้านใช้ข้าวขาวตาแห้ง
เพราะลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของข้าวชนิดนี้ คือ
เมล็ดร่วนแข็งแต่นุ่ม ไม่แฉะ จึงหุงเก็บไว้ได้ทั้งวันไม่บูด
..ผมอนุญาติให้ใช้มุขนี้ไปทายเล่นกับเพื่อนได้

ข้าวเหนียว และข้าวหอมมะลิ มี *Amylose ต่ำ* ดูดน้ำได้น้อย
การหุงจึงไม่ใส่น้ำมาก

ปริมาณอมิโลส [ % นน]
ข้าวเหนียว = ไม่เกิน 0.2 (เหนียว)
ข้าวหอมมะลิชั้นดี =10-19 (นุ่ม เหนียว)
ข้าวหอมมะลิชั้นรอง =20-25 (นุ่มค่อนข้างแข็ง)
ข้าวหอมมะลิเก่า ความหอมลดลง อุณหภูมิแป้งสุกเพิ่มขึ้น
ขาวตาแห้ง = มากถึง 35% (ค่อนข้างแข็ง/นุ่ม ไม่หอม)

ผลผลิตจากข้าวพันธ์เดียวกัน จากที่นาแปลงเดียวกัน
จะมีคุณภาพไม่คงที่ สม่ำเสมอเท่ากันทุกปี
ขึ้นอยู่กับฮวงจุ้ย หมายถึงปัจจัยแวดล้อม เช่น เดียวกับไวน์ :-)

ด้านการค้า เขาหาวิธีตรวจสอบตัวแปรเพื่อควบคุม
โดยวัดค่า hardness ใช้วิธีง่ายๆ เอาตัวอย่างข้าวไปนึ่งให้สุก
แล้วกดวัดค่าความแข็ง ทำนองเดียวกับเครื่องวัดความแข็งของโลหะ
เมื่อวัดเสร็จจะได้ "หัวข้าว" กำหนดแยกแต่ละเบอร์เก็บไว้
เช่น พิจิตรxx, กข105, ปทุมxx, สุพรรณ1
นอกจากนี้เขายังวัดอุณหภูมิแป้งสุก คือ จุดที่แป้งเปลี่ยนสีเป็นสีใส
หรือเยล
อุณหภูมิยิ่งต่ำยิ่งดี ถ้าอุณหภูมิสูง ข้าวจะแข็ง

เมื่อนำหัวข้าวแต่ละเบอร์มาผสมกันตามขนาดที่คำนวณแล้ว
ก็จะได้ ข้าวผสม ที่มีมาตรฐานเดียวกัน ===>ใส่ถุงขาย
โดยวิธีนี้จะทำให้ ข้าวทุกถุง มีคุณสมบัติเหมือนกัน
โรงสีเจี่ยเม้ง หรือหงส์ทอง เขาควบคุมมาตรฐานได้ดี
ส่งออกเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศมานานกว่าห้าสิบปี
ไม่ค่อยเห็นวางขายในเมืองไทย

สุพิทย์

IMO: การกินข้าวที่มีปริมาณ Amylose ต่ำ มีผลกับการดูดซึมน้ำน้อย
ทำให้ได้น.น.ข้าว"มากกว่า" vs.
ข้าวที่"หุงขึ้นหม้อ"จะดูดซึมน้ำไว้ก่อนแล้ว
==> กินข้าวเหนียว จึงใช้เวลาย่อยนานกว่า เพราะคนกิน Mass เข้าไป
มากกว่า ทำให้ย่อยนานกว่า อิ่มนาน

ทำให้นึกถึง...เด็กๆที่กินมาม่าดิบๆ แล้วดื่มน้ำตามเข้าไป
อาจเป็นอันตรายได้ ! ....ระวัง ท้องแตก
โดยคุณ : "supit khuna" -