++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2558

4 clip video บรรยากาศการซ้อมใหญ่ พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๕๘

บรรยากาศการ ซ้อมใหญ่ พิธีบวงสรวงพระยาชัยสุนทร ปี ๒๕๕๘
ที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร

https://www.youtube.com/watch?v=RGRxEV1NJx4


https://www.youtube.com/watch?v=8fVILPeqqJc


https://www.youtube.com/watch?v=LSH1PWNCPhE

https://www.youtube.com/watch?v=P7_ItWqvnIg