++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

สธ.เตรียมจัดงานรวมพลคนกินนมแม่ ถ่ายทอดสดการให้นมลูกด้วยนมแม่พร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดงานรวมพลคนกินนมแม่ ถ่ายทอดสดการให้นมลูกด้วยนมแม่พร้อมกันทั่วประเทศ หวังสร้างสถิติครั้งแรกในประเทศ

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในวันที่ 10 ส.ค.นี้ กระทรวงจะร่วมกับ 7 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย จัดงาน รวมพลคนกินนมแม่ โดยจะมีการสร้างสถิติการให้ลูกดูดนมแม่นาน 2 นาที พร้อมกันทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ โดยมีศูนย์กลางการจัดงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าว ถือเป็นการถ่ายทอดพลังแห่งความรักและความผูกพันของแม่กับลูกเป็นครั้งแรกในป ระเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค. และในโอกาสเดือนแห่งวันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลก โดยหวังกระตุ้นให้หญิงไทยหันมาเลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองอย่างเดียวนาน 6 เดือน ให้มากขึ้น จากที่ปัจจุบันพบหญิงที่คลอดลูกมีเพียงร้อยละ 15 เท่านั้น ที่เลี้ยงลูกด้วยนมตัวเองเพียงอย่างเดียวนาน 6 เดือน ซึ่งเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนการคลอดบุตรปีละ 800,000 คน ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขจะเดินหน้ารณรงค์อย่างจริงจังให้หญิงที่เป็นแม่เห็น ความสำคัญและคุณค่าของน้ำนมตัวเอง ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นร้อยละ 40-50

เมื่อทหารมอบภาพบูชาให้นายกฯ

       ประจงวาดภาพบูชา "พระวิหาร"
      
       ไว้ที่พานท้ายปืนเพื่อป้องปก
      
       แล้วไปย่ำเยือนทำเนียบเยี่ยมนายกฯ
      
       ไปร่วมถก "อธิปไตย" ...ใครขายค้า ?!
      
      

       ขอถามแทนพี่น้องไทยให้กระฉ่อน
      
       ว่าต้องถอนทหารไทยให้ขายหน้า
      
       ตามเขมรสั่ง-ฝรั่งแย่งแบ่งพารา
      
       ทั่วโลกหล้าล้วนรับรู้...อดสูใจ
      
      

       ถ้าเช่นนี้แทนพี่น้องผอง "พันธมิตรฯ"
      
       สานภารกิจฝากทหารทำการใหญ่
      
       ประเคนพานท้ายปืนเปรี้ยงออกไป
      
       ประทับ "ภาพบูชา" ไว้หน้านายกฯ

      
       ภู-ติ-รัก
       17-7-51

       

      
       หมายเหตุ : บทกวีชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากคำปราศรัยของ คุณสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย บนเวที ณ สะพานมัฆวานรังสรรค์ เมื่อคืนวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา
      
       สำหรับ "ภู-ติ-รัก" เป็นนามปากกาของสื่อมวลชนแห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แต่ถิ่นเกิดอยู่ที่ลุ่มน้ำน่าน เป็นหนึ่งในกวีผู้ร่วมก่อตั้ง "กลุ่มกาแล" กลุ่มวรรณกรรมที่ถือกำเนิดขึ้นในรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว ถือเป็นกวีสายตระกูลช่างแรคำ เพราะเป็นศิษย์ของ "แรคำ ประโดยคำ" กวีซีไรต์ แห่งลุ่มน้ำแม่ปิง

การเมืองใหม่ต้องมีคุณภาพเพราะการเมืองปัจจุบันไม่มีคุณภาพ

การเมืองใหม่ต้องมีคุณภาพเพราะการเมืองปัจจุบันไม่มีคุณภาพ

"การเมืองใหม่" ต้องได้มาตรฐานสากลจึงจะทำให้การเมืองมีคุณภาพเพราะมี"ระบบ"ตาม ค.ห. 102 ทั้ง 2 ระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวาง"ระบบงาน"(Documented Procedures)สามารถ"เปลี่ยน"ทั้งหลักการและวิธีปฏิบัติ
เช่น วางระบบป้องกันมิให้นักเลือกตั้งซื้อเสียงหลุดเข้าสภาได้แม้แต่คนเดียว

"ระบบ" ภาษาอังกฤษใช้ 2 คำ คือ Process(กระบวนการ) และ System(ระบบ)
-Process หมายถึง หมายถึงกิจกรรม หรือ กลุ่มกิจกรรมที่นำทรัพยากรที่เป็น input มาสร้างคุณค่า(adds value)ให้ทรัพยากรดังกล่าว
เพื่อให้บังเกิดผลผลิตหรือบริการ(Output)ให้ลูกค้าหรือประชาชน(Customer)
-System หมายถึง กลุ่มของ Processes ดังกล่าวที่มีเป้าหมาย(Aim/Purpose)ชัดเจน

ตัวอย่างเช่น ระบบทีมฟุตบอล ตัวนักฟุตบอลเป็น Process เมื่อรวมกันหลายคนเป็น(ระบบ)ทีม..มีเป้าหมายเพื่อเอาชนะ

เช่นเดียวกับ"ระบบงาน"(Documented Procedures)
- A series of related tasks can be called a Process,
- A group of related processes can be seen as a System.

ครับผม

เศรษฐกิจพอเพียงกับวิถีชีวิตของมุสลิมในบ้านหัวฝาย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Sufficiency economy and the way of muslims’ life in Baan Houfai, Fang District, Chiangmai Province

ภาคินวัฒนช์ สุทธิผุย (Pakinnawat Suttipui)*
สมชาย องค์ประเสริฐ (Somchai Ongprasert)**
ดร.สมคิด แก้วทิพย์ (Dr. Somkit Kaewtip)***
ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ (Dr.Pramot Seetakoses)***

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ของมุสลิมในบ้านหัวฝายทุกครัวเรือน จำนวน 25 ครัวเรือน รวมทั้งความสอดคล้องของวิถีชีวิตกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการศึกษา คือ การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ การสนทนากลุ่ม สัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การสนทนาพูดคุยทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา พบว่า มุสลิมบ้านหัวฝายมีวิถีชีวิตด้านสังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับมาก คือ ร้อยละ 85.57 และ 86.22 ตามลำดับ มีวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับปานกลาง คือ ร้อยละ 66.33 และมีวิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับน้อย คือ ร้อยละ 49.60

ABSTRACT

The study had been done with the following objectives 1) to investigate the way of social life, culture, economy, and the environment, of muslims in Baan Houfai, every the household , 25 amounts are household 2) to find out the coincident between the way of muslims’ life in Baan Houfai with philosophy of sufficiency economy. Methodology of this study using participant observation and non-participant observation, secondary data, focus group discussion, structure and non-structure in depth interview, formal and informal conversations. Data were analysed by qualitative and quantitative analysis. Results from study showed that their the way of social and culture life coincident with sufficiency economy at high level (85.57 and 86.22%, respectively). Their the way of economic life was coincident with sufficiency economy at moderate level (66.33%). Their the way of environment life coincident with sufficiency economy at less level (49.60%).

* สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

** ภาควิชาดินและปุ๋ย คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

*** คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

**** ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จากการประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑืตศึกษา ครั้งที่ 9
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The 9th Symposium on Graduate Research, KKU. 19 January 2007

สวดแล้วเบาหวิวครับ

 สัพเพสัตตา
อะเวรา
อัพยาปัชฌา
อนีฆา
สุขีอัตตานัง ปะริหะรันตุ
สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด
สวดแล้วเบาหวิวครับ

ความทรงจำในวัยเด็ก

หมอเขมรไม่รู้ แต่หมอแขกอิสลามนี้เจ๋งก่า เคยเห็นตอนที่ยังเป็นเด็ก (ประมาณ 15 ปีที่แล้ว) เรื่องมีอยู่ว่า สาวเจ้านางหนึ่งหลงชอบหนุ่มแต่เขายังไม่คิดอะไรเพราะต้องการบวช ชีก็เลยจ้างหมอแขกทำของใส่พระหนุ่มที่พึ่งบวช จากคนที่เรียบร้อยกลายเป็นพระเกเร นอนซม บางวันลุกขึ้นมาเล่นไพ่ สูบบุหรี่ (ทั้งที่ไม่เคยสูบ แต่คงเคยเล่นไพ่บ้าง) จนพระผู้ใหญ่ต้องจับสึก พ่อแม่และญาติๆงงมากเพราะเขาไม่เคยเป็นแบบนี้ จากคนขยันเอาการเอางาน ตอนที่สึกมาแล้วก็อยู่บ้าน งานการไม่ทำ เอาแต่นอน บางคืนลุกขึ้นมาพูดภาษาแขกลั่นบ้าน(ทั้งที่ไม่เคยพูด แถวบ้านก็ไม่มีคนแขก) บางคืนคุ้มดีคุ้มร้ายไล่ด่าพ่อแม่ จนญาติๆทนไม่ไหวไปหาหมอดูต่างอำเภอดูให้ เขาก็บอกว่าเขาอยู่ในช่วงเบญจเพส แต่ให้โทษเพราะราหูเสวยอายุ ทำให้ดวงตก ถึงแม้ว่าของนี้ออกไปแล้วแต่อิทธิพลของราหูจะอยู่ต่อไปอีกหลายปี หลังจากนั้นไม่นานอาการก็หนักขึ้น จนคืนหนึ่งเขาอาละวาดหนักพ่อเขาวิ่งมาตามพ่อเราให้ไปช่วย (พ่อเป็นครูสอนค่ะ แต่พอมีความรู้บ้างพวกนี้บ้างแต่ไม่ได้ร่ำเรียนที่ไหน เขาให้มาเองแบบว่าไปเจอพระพุทธรูปเก่าในป่าสมัยก่อน มีคนแนะให้ท่องคาถาที่ใต้ฐานพระแล้วนำพระไปไว้ที่วัด ตั้งแต่นั้นก็ใช้คาถานี้ตลอดมา) จำได้ว่าพ่อไปหาแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวข้างบ้าน เอามันหมูเจียว กะ มันหมูสดไปด้วย เขารู้ว่าพ่อจะไปเลยเผ่นเข้าห้องปิดห้องไม่ออกมา ต้องรอตั้งแต่เที่ยงคืนจนเกือบสว่างถึงได้เอามันหมูไปทาที่ตัวเขา ก่อนผีนั้นออกยังบอกว่ามาจากไหน ใครเป็นคนทำ ใครว่าจ้าง --ตอนเช้าเลยโจษจันกันทั้งหมู่บ้าน ถึงแม้ว่าครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ยอมรับ แต่เขาก็ย้ายไปอยู๋ที่อื่นหลังจากนั้นไม่นาน

เ รื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน พี่สาวที่เคยเรียนที่ปัตตานีบอกว่า ในหนึ่งเดือนจะมีสองคืนที่พวกหมอจะทำพิธีบางอย่าง นักศึกษาต่างจังหวัดที่ไปอยู่ที่นั่นกลัวมาก ไม่ค่อยมีใครกล้าออกไปไหน (สิบกว่าปีแล้ว ก่อนความรุนแรงเกิดขึ้น)

น้องๆที่มาจากสุรินทร์แถบชายแดนเขาบอกว่าพวกอวิชาไสยดำยังมีอยู่
ความทรงจำในวัยเด็ก

เคยจ้องใครบางคนด้านหลัง แล้วคนๆนั้นเกิดรู้สึกตัวแล้วหันมาหาคุณบ้างไหมครับ

เคยจ้องใครบางคนด้านหลัง แล้วคนๆนั้นเกิดรู้สึกตัวแล้วหันมาหาคุณบ้างไหมครับ
.
นี่คือสัญชาตญาณของสัตว์ที่คนเราละทิ้งมานาน
.
หากได้รับการฝึกฝน ก็จะทำให้ขยายความสามารถทางจิตให้มากขึ้นได้ครับ
.
สิ่งนี้ ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า คลื่นแม่เหล็กแห่งสัตว์
.
เหมือนเวลาเราคิดถึงใคร คนๆนั้นที่อยู่ห่างไกลก็จะรู้สึกได้
.
หรือเวลาลูก หรือคนรักตกอยู่ในอันตรายและระลึกถึงมารดา มารดา หรือคนรักก็มักจะใจคอไม่ดี แม้อยู่ห่างไกลโดยที่ไม่ทราบเรื่องราว
.
สิ่งนี้หละครับคือธรรมชาติของจิต
.
ดังนั้นการแผ่เมตตา หรือ การแช่งชักหักกระดูก จึงสามารถกระทบจิตผู้รับได้เช่นกัน
.
แต่กรรมก็มิได้หายไปไหน ทำดีก็ย่อมได้ดี ทำชั่วก็ย่อมได้ชั่ว
คิดดีก็ย่อมได้ดี คิดชั่วก็ย่อมได้ชั่ว
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

การศึกษาฟอสเฟตไฮเดรตของแคตไอออน (II) ที่สัมพันธ์กับดินเค็มโดยวิธีสเปกโทรสโกปีรามานและอินฟราเรด

Raman and Infrared Spectroscopic Studies of Divalent

Cation Phosphate Hydrates Related to Saline Soil

ฌาณุกรณ์ ทับทิมใส (Chanugorn Tabtimsai)*

.. ดร.ไฉนพร ด่านวิรุทัย ( Asst. Prof. Dr. Chanaiporn Danvirutai)**

.. ดร. ทิพาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ (Asst. Prof. Dr.Tipaporn Srithanratana)**

บทคัดย่อ

ได้ศึกษาอันตรกิริยาระหว่างโมเลกุลในฟอสเฟตไฮเดรตของแคตไอออน (II) ที่สัมพันธ์กับดินเค็ม โดยไฮเดรตที่ศึกษาคือ MgB3B(POB4B)B2B8HB2BO (โบเบียร์ไรท์) และ MgHPOB4B3HB2BO (นิวเบอไยท์) ซึ่งมีโครงสร้างเหมือนกันกับ FeB3B(POB4B)B2B8HB2BO(วิเวียไนท์) และ MnHPOB4B3HB2BO ตามลำดับ ด้วยวิธีสเปกโทรสโกปีรามานและอินฟราเรดและเทคนิคการเจือจางด้วยไอโซโทป ค่าความถี่การสั่นแบบยืดหดพันธะของหมู่ OH ของน้ำในฟอสเฟตไฮเดรตและการสั่นแบบไม่คู่ควบของหมู่ OH(νBOHB HOD) ที่อยู่ในสภาพแวดล้อม DB2BO สามารถนำไปประมาณค่าระยะ RBO…O Bตามสมการ RBO…OB = 3.764 – 0.169 lnΔνBOHB(HOD)/cmP

-1

P Å และค่าเอนทาลปีของพันธะไฮโดรเจน (-ΔHBHB) ตามสมการ -ΔHBHB = 1.286 + 0.0418 ΔνBOHB(HOD)/

cm-1 P kJ/mol พบว่าค่าระยะ RBO…O Bและ -ΔHBHB สำหรับ MgB3B(POB4B)B2B8HB2BO, FeB3B(POB4B)B2B8HB2BO, MgHPOB4B3HB2BO และMnHPOB4B3HB2BO เท่ากับ 2.730, 2.707, 2.790 และ 2.799 Å และ -20.231, -23.297, -14.547, และ -13.892 kJ/mol OH

ตามลำดับ จำนวนโมลน้ำในผลึกออกตะไฮเดรตและไตรไฮเดรตศึกษาโดยอาศัยสมบัติทางความร้อนและวิธีคาร์ล - ฟิชเชอร์พบว่ามีจำนวนโมลน้ำในผลึกมีค่าเป็น 8 และ 3 ตามลำดับ ลักษณะการเกิดฟอสเฟตไฮเดรตจากแคตไอออนผสมตามการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนจำนวนโมล Fe(II)/Mg(II) และ Mn(II)/Mg(II) ใน 5 สัดส่วนคือ 1:1, 1:2, 1:3, 2:1 และ 3:1 จากข้อมูล

FT-IR แสดงสเปกตรัมเอกลักษณ์สำหรับ FeB3B(POB4B)B2B8HB2BO, MnHPOB4B3HB2BO, (Mg, Fe)B3B(POB4B)B2B·8HB2BO, และ (Mg,Mn)HPOB4B3HB2BO นอกจากนั้น ยังได้ศึกษาอิทธิพลของความแรงไอออนที่เป็นตัวกำหนดระดับความเค็มที่มีผลต่อการตกตะกอนของฟอสเฟตไฮเดรต จากนั้นติดตามการเปลี่ยนแปลง pH เริ่มต้นของการเตรียมฟอสเฟตไฮเดรตทั้ง 4 ชนิด แสดงการเปลี่ยนแปลงค่า pH ดังนี้: SBnsB <>Bss BSBmsB SBvsB

คำสำคัญ : โบเบียร์ไรท์ นิวเบอร์ไยท์ วิเวียไนท์

Key words : bobierrite, newberyite, vivianite

*นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมีฟิสิกัล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ABSTRACT

The intermolecular interaction in divalent cation phosphate hydrates related to saline soil were studied for

MgB3B(POB4B)B2B·8HB2BO (bobierrite) and MgHPOB4B·3HB2BO (newberyite) that isostructure with FeB3B(POB4B)B2B·8HB2BO (vivianite) and

MnHPOB4B·3HB2BO, by Raman and Infrared Spectroscopy and isotopic dilution technique. The observed OH stretching of

water in phosphate hydrates and uncoupled νBOHB (HOD) vibration in DB2BO condition lead to the estimation of the

intermolecular distance between oxygen water and anion oxygen (RBO..OB) and enthalpy of hydrogen bonding (-ΔHBHB) by

using equation RBO…OB = 3.764 – 0.169 ln ΔνBOHB(HOD)/cmP

-1

P Å and -ΔHBHB = 1.286 + 0.0418 ΔνBOHB(HOD)/ cmP

-1

P kJ/mol,respectively. The RBO…OB and -ΔHBHB for MgB3B(POB4B)B2B·8HB2BO, FeB3B(POB4B)B2B·8HB2BO, MgHPOB4B·3HB2BO, and MnHPOB4B·3HB2BO were

found to be 2.730, 2.707, 2.790, and 2.799 Å and -20.231, -23.297, -14.547, and -13.892 kJ/mol OH, respectively.

The mole number of water of crystallization of octahydrate and trihydrate were studied by thermochemical and Karl-Fischer methods, and found to be 8 and 3 moles, respectively. The phosphate hydrates prepared from the variation of cation mole ratios; Fe(II)/Mg(II) and Mn(II)/Mg(II) in 5 categories, 1:1, 1:2, 1:3, 2:1 and 3:1 were studied. The data from

FT-IR showed the spectrum characterized for FeB3B(POB4B)B2B·8HB2BO, MnHPOB4B·3HB2BO, (Mg, Fe)B3B(POB4B)B2B·8HB2BO, (Mg,

Mn)HPOB4B·3HB2BO. Moreover, the effects of ionic strength approximating salinity levels on the precipitation of compounds

were investigated. Initial pH of the phosphate hydrates preparations were followed up for four salinity levels. It was found

that the initial pH for those 4 phosphate hydrates is as follow: SBnsB <>Bss BSBmsB SBvsB.

จากการประชุมทางวิชาการ เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
The 9th Symposium on Graduate Research, KKU. 19 January 2007

ขอสดุดีพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กับทาสทากสิน

ขอสดุดีพี่น้องที่ร่วมต่อสู้กับทาสทากสิน
เราไม่เคยมีความรู้สึกนึกคิดสนองคุณแผ่นดินอย่างนี้มาก่อน
เราไม่เคยรู้ว่าความนึกคิดของคนที่ร้อยรัดกันเป็นกระแสต่อต้านระบอบทากสินมันมีค่าต่อแผ่นดินเช่นนี้
เราสิ้นสุดที่จะทนกับนายกที่รับใช้ระบอบทากสินจนลืมพระคุณแผ่นดิน ลีมพระคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติ
เราจะต่อสู้จนแผ่นดินนี้ปรากศจากพวกทาสทากสินที่มาครองอำนาจปกครองประเทศ
แน่นอนเราเป็นห่วงบ้านเมืองเราเป็นห่วงแผ่นดินนี้ เราเป็นห่วงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ เราเป็นห่วงว่าประเทศอื่นๆ จะแซงหน้าไทย
แต่ท่านทั้งหลายที่เคารพ...เราจะฝืนต่อมโนธรรม ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีได้อย่างไรว่า
ใครที่โกงแผ่นดินขายชาติให้สิงคโปร์ให้เขมร
ใครต้องการสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดี
ใครที่จ้องทำลายล้างสถาบันที่เป็นที่เคารพยิ่งของคนไทย
ใครที่บอกว่าตนเลิกเล่นการเมืองแล้ว ..แต่มันและนายหญิงยังบงการรัดทะบานอยู่เบื้องหลัง
ใครที่ต้องการเอาชาวนาไทยไปเป็นลูกจ้างแขกซาอุ
ใครที่เอาสินบน 2 ล้านให้ตุลาการ
ใครที่มันไม่ต้องการให้ตรวจสอบการโกงทุจริตของมัน
อ้ายคนที่เข้ากับพวกกระบือทากสินยอมให้มันสนตะพายได้
มันก็ไม่ต่างอะไรก็พวกชาติสุนัข ไม่รู้ผิดชอบชั่วดี ไม่รู้พระคุณแผ่นดินที่คุ้มหัวมันอยู่
พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรารักษาแผ่นดินด้วยความหวงแหน
เราจะไม่ปล่อยให้แผ่นดินนี้ต้องอยู่ใต้ฝ่าเท้าของทากสินมันอีก
แม้จะตาย..สูญสิ้นคนเท่าไหร่...แต่ก็จะต้องมัคนสืบทอดเจตนารมณ์นี้ต่อไป
...จนกว่าจะสูญสิ้นแผ่นดินไทยและโลกนี้ไป
...พ่อแม่พี่น้องที่รักยิ่งทุกคน..เราเป็นส่วนหนึ่งของประวัิติศาสตร์ที่เราจะมีความภาคภูมิใจมากว่า
ชีวิตนี้เราอุทิศเพื่อแผ่นดินไทยได้...ด้วยความเต็มใจเพื่อโค่นล้มระบอบทุนนิยมสามานย์และทาสทากสิน
เราภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทย...เราภูมิใจที่ได้โค่นล้มทากสิน..สมุนของมันและรัดทะบานนอมินี
... เสียอะไรก็เสียไปเถิด..แต่อย่าเสียชาติเกิดที่เป็นคนไทย...ถ้าท่านไม่รักแผ่ นดินนี้...ท่านจะมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินนี้เพื่ออะไร...หรือเพื่อกอบโกยเป็นทา สทากสิน
เราเสียใจที่สุดที่พ่อแม่ทากสิน นายหญิง ยี้ห้อย อีเพ็น อ้ายหมอเหวงและแกนนำนอปอกอ มันลืมสอนให้ลูกมันรักแผ่นดินนี้...อย่ากอบโกยโกงแผ่นดินนี้
เราขอให้วิญญาณบรรพบุรุษไทยทุกคนสาบแช่งพวกมันให้ลงนรกโดยเร็ว
รักแผ่นดินนี้มากยิ่งชีพของเรา
สากเหล็ก
ใครเอาลำนำของเราไปเผยแพร่ได้เลยไม่จำกัด
สากเหล็ก

ทำไมคนไทยต้องทนการเมืองแบบนี้

ทำไมคนไทยต้องทนการเมืองแบบนี้
76ปีประชาธิปไตยไทยเหมือนพายเรือในอ่างไม่ไปถึงไหนเลย เพราะเรายึดหลักประชาธิปไตยแบบเลือกตัวแทนเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็ไม่ทำความเจริญให้กับประเทศไทยเลยเพราะเหตุผลดังต่อไปนี้
1. ให้เลือกคนดีเป็นตัวแทนเข้าสภา แต่ข้อเท็จจริงคือ ไม่มีคนดีมาให้เลือก
2. เมื่อไม่มีคนดีมาให้เลือก ก็บอกว่าให้เลือกคนเลวน้อยที่สุด ดังนั้นผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาที่ได้จึงมีแต่คนเลว ไม่เลวมากก็เลวน้อย
3. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหน้าที่ของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคืออะไร ดังนั้นจึงเลือกคนที่คุ้นเคย คนมีชื่อเสียง หรือคนที่แจกเงิน
4. คนที่อาสามาทำหน้าที่แทนประชาชน มิได้มีความตั้งใจทำเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ต้องการเข้ามากอบโกยทุกสิ่งทุกอย่าง
5. พรรคการเมืองที่มีอยู่เกือยทั้งหมดมิได้มีเจตนาทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติ แต่เป็นการรวมกลุ่มกันของคนที่ตั้งใจมากอบโกยผลประโยชน์ของชาติ
6. ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือข้าราชการประจำมากเกินไป ทำให้นโยบายต่างๆที่ฝ่ายการเมืองตั้งใจกระทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองไม่ถูก คัดค้านและต่อต้านจากข้าราชการประจำ
ประเทศไทยเสียหายจากการกระทำของนักการเมืองมากมายเหลือเกิน ขนาดอธิปไตย
ข องชาติก็ยังจะสูญเสีย เพื่อแลกกับผลประโยชน์ของนักการเมือง แม้แต่สมบัติของชาติที่ได้จากภาษีอากรก็ยังถูกนักการเมืองขโมยไปเป็นของตัวเ องด้วยวิธีที่เรียกกันว่า”ทุจริตเชิงนโยบาย”เช่นการแปรรูป ป.ต.ท เป็นต้น วิธีการแก้ไขและรักษาสถานะภาพของประเทศไทยไว้ได้นั้นสามารถกระทำได้ดังต่อไป นี้
1. จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน และรวบรวมข้อคิดของประชาชนทั่วประเทศว่าต้องการปฏิรูปการเมืองในเรื่องอะไรบ ้าง
2. ปฏิรูปประชาธิปไตยแบบเลือกตัวแทนเพียงอย่างเดียวเป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมควบคู่กับการเลือกตัวแทน
3. ลดจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้จากการเลือกตั้งให้น้อยลงกว่าเดิม
4. ห้ามสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเกิน 3 พรรค เพื่อป้องกันการย้ายพรรคเพื่อผลประโยชน์ และหนีคดีที่พรรคถูกยุบ
5. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่สองให้เลือกตั้งจากสมาคมหรือกลุ่มอาชีพที่ได้จดทะเบียนถูกต้อง
6. ประชาชนสามารถคัดค้านนโยบายหรือกฎหมายของรัฐบาลได้ง่ายขึ้น โดยตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบ ส่งเรื่องผ่านหน่วยงานอิสระที่ทำหน้าที่เป็นอัยการภาคประชาชน ส่งฟ้องศาลปกครอง ถ้าศาลปกครองรับเรื่องไว้แล้วก็ให้รัฐบาลยุตินโยบายหรือกฏหมายนั้นไว้ก่อนจน กว่าจะมีคำตัดสินของศาลปกครอง
ป4ราษฎรเต็มขั้น

กฏหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ และคนมีหน้าที่ต้องกำจัดพวกชั่วครองเมือง

กฏหมายต้องศักดิ์สิทธิ์ และคนมีหน้าที่ต้องกำจัดพวกชั่วครองเมือง

ณ ขณะนี้ 3 รัฐมนตรี ของรัฐบาลชั่วครองเมือง ตกเป็นจำเลยของแผ่นดินแล้วในคดีหวยบนดิน ดังนั้น การที่ 3 รัฐมนตรีจะหน้าด้านรักษาตำแหน่งรัฐมนตรีโดยไม่ยอมลาออก จึงเป็นการขัดกฏหมายรัฐธรรมนูญ เพราะโดยสามัญสำนึกคนที่มีมลทินตกเป็นจำเลยของแผ่นดินโดยเฉพาะเรื่องการคอร์ รัปชั่นกอบโกยโกงกิน จะไม่มีความสง่างามหรือความชอบธรรมที่จะปฏิบัติหน้าที่สำคัญของชาติอีกต่อไป โดยไม่มีข้อแก้ตัวใด ๆ ทั้งสิ้น

การที่จำเลยยังดื้อดึงที่จะอยู่ในตำ แหน่งต่อไป ประชาชนและคนทั่วไปจึงเกรงว่าจะใช้อิทธิพลในการทำให้คดียุ่งเหยิงมีผลกระทบต ่อคดี ดังนั้น ศาลอาจจะสั่งให้กักขังจำเลยเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ เป็นที่ประจักษ์ว่าจำเลย ไม่ยอมเคารพกฏหมาย และไม่ยอมเคารพกติกาของสังคมดื้อรั้นที่จะยึดตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ของตัวเ อง และของพวกพร้อมต่อไป ทั้ง ๆ ที่ประเทศนี้เมืองนี้ไม่ได้เป็นของคนชั่วเพียงฝ่ายเดียวแต่อย่างใด เพราะประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีสิทธิเป็นเจ้าของโดยเท่าเทียมกัน

กฏหม ายบ้านเมืองต้องศักดิ์สิทธิ์ จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดละเมิดกฏหมายมิได้ และจะใช้วิธีการตระแบงแบบศรีธนญชัยไม่ได้เช่นกัน มิฉะนั้นแล้วบ้านเมืองจะไร้ซึ่งขื่อแปแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไร สังคมมิวุ่นวายกันไปหมดหรือ ถ้ารัฐบาลยังทำตัวอยู่เหนือกฏหมายมีพฤติกรรมแบบโจรครองเมือง ก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการขับไล่รัฐบาลนี้ออกไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก ็ตาม เพราะถ้าปล่อยให้บริหารประเทศต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมง หนึ่งวัน หรือหนึ่งเดือน บ้านเมืองมีแต่วิบัติหายนะ จนในที่สุดจะแก้ไขอะไรไม่ได้เลย เพราะแผ่นดินจะนองเลือด คนไทยกับคนไทยจะเข่นฆ่ากันเองเพราะประชาชนฝ่ายหนึ่งจะตกเป็นเครื่องมือของพว กชั่วครองเมืองทำร้ายทำลายประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งที่รักความเป็นธรรม และต้องการปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยพวกชั่วครองเมืองมีเป้าหมายต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเพื่อเป็นผลป ระโยชน์กับพวกพร้องของตัวเองเท่านั้น

ณ ขณะนี้บ้านเมืองถึงจุดที่วิกฤติที่สุด ฝ่ายที่มีหน้าที่ปกป้องประเทศชาติให้คงอยู่อย่างถาวรต่อไปต้องออกมาทำหน้าที ่ มิฉะนันจะถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีอาชีพและหน้าที่ปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยการตัดไฟแต่ต้นลม ป้องกันมิให้ประเทศชาติต้องบอบช้ำหายนะเพราะคนไทยนองเลือดกันเอง เพียงเพื่อผลประโยชน์ของคน ๆ เดียว และของคนกลุ่มเดียว

ประชาชน
29 กรกฏาคม 2551

"สนธิ"เฉ่งระดมม็อบเชยร์"แม้ว-อ้อ" - เล็งเป่านกหวีดแตกหัก

"สนธิ" มั่นใจอีกไม่นานรัฐบาลสัตว์นรกจะต้องติดคุกกันทั้งก๊วน เหตุเหยียบย่ำ รธน. ขณะหลายคดีกำลังงวด พร้อมจับตาหลังศาลไฟเขียว"แม้ว-อ้อ"ออกนอกประเทศจะกลับเข้ามาหรือไม่ อนาถใจ"เหลิม"แค่เบี้ยไร้ค่าถูกถีบพ้นทาง เตือนผู้ว่าฯ มีเหตุผลอะไรที่ระดมคนมาให้กำลังใจ"ทักษิณ-พจมาน"จำเลยของแผ่นดิน ระวังพันธมิตรฯ สุดทนเป่านกหวีดขั้นแตกหัก
       

       วันที่ 29 ก.ค.เมื่อเวลาประมาณ 22.30 น. นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ขึ้นเวทีปราศรัยที่สะพานมัฆวานฯ ย้ำว่า การต่อสู้ของพี่น้องได้รับชัยชนะแล้ว แต่ยังไม่ชนะแบบเบ็ดเสร็จหรือที่เรียกว่าแบบเช็ดโต๊ะเท่านั้นเอง พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทุกคนอย่าทอดทิ้งกัน โดยหลังเสร็จสิ้นภารกิจกู้ชาติครั้งนี้แล้วต่อไปอาจจะมีการจัดรายการในรูปแบ บพันธมิตรฯรายสัปดาห์โดยอาจใช้สถานที่บริเวณท้องสนามหลวงหรือสวนลุมฯก็ได้ ส่วนวงดนตรีก็อาจจัดคอนเสิร์ตสัญจรไปทั่วประเทศ
      
       นายสนธิ ย้ำว่าเวลานี้ประเทศเริ่มไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้ และพวกเราก็เดินมาไกลเกินครึ่งทางแล้ว เหลืออีกนิดเดียวประเทศไทยก็จะคืนกลับมาสู่อ้อมอกของเราแล้ว
      
       นายสนธิยังกล่าวอีกว่า ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2551 ประเทศไทยพังพินาศ จนทำให้พวกเรา(พันธมิตรฯ)ทนไม่ไหวต้องลุกขึ้นสู้ ทำให้ทุกอย่างเริ่มฟื้นกลับคืนมาใหม่ ความเลวร้ายในอดีตตั้งแต่การซุกหุ้นแล้วซื้อตุลาการ เปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองและนำไปสู่ เหตุการณ์ 19 ก.ย.แต่เพราะความไร้ประสิทธิภาพของบรรดาขิงแก่เหล่านั้นก็เป็นเสมือนเปิดทาง ให้คนเหล่านั้นได้กลับเข้ามาอีกในลักษณะของรัฐบาลสัตว์นรกที่มีแต่เรื่องโกง กินเต็มไปหมด
      
       นายสนธิ ได้เรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชาชนุภาพอีก 2 คดี กับ น.ส.ดารณี ชาญเชิงศิลปกุล เนื่องจากได้เคยไปพูดในลักษณะเดียวกันถึง 2 ครั้ง โดยขีดเส้นให้ตำรวจดำเนินคดีภายใน 3 วันเท่านั้น ไม่เช่นนั้นตำรวจก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน
      
       นายสนธิ กล่าวอีกว่า การออกหมายจับตนเองเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมาเกี่ยวพันกับเหตุการณ์ม็อบอันธพาลคนรักอุดรไล่ตีพันธมิตรฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ค. โดยวันนั้นอาจมีการพบศพตนเองบนรถตู้ โดยอ้างว่ามีการต่อสู้ จนนำไปสู่ความวุ่นวาย แล้วก็จะมีอัศวินม้าขาวเข้ามา และว่าเหตุการณ์ที่จังหวัดอุดรฯ เป็นเรื่องของการพยายามฆ่า แต่ตำรวจกลับตั้งข้อหาความผิดโทษเพียงแค่ 1 ปี ขณะเดียวกันคดีพยายามฆ่าดังกล่าวยังเกี่ยวโยงไปถึง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงนายตำรวจที่อุดรฯ ด้วย และในกรณีแบบนี้ถ้าเป็นในต่างประเทศ อย่างน้อยผู้บัญชาการตำรวจจะต้องลาออก แต่ของไทยมีแต่อย่างหนา
      
       นายสนธิ ทำนายว่า ในอนาคต ครม.ชุดนี้ รวมทั้ง 3 รัฐมนตรีคดีหวยบนดินจะต้องติดคุกอย่างแน่นอน ถ้าไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง นายสมัคร สุนทรเวชที่อนุญาติให้ 3 รมต.เข้าร่วมประชุมก็ต้องติดคุกด้วย และว่ารัฐบาลมีแต่เรื่องถูกดำเนินคดี เพราะไม่กี่วัน ป.ป.ช.ก็จะมีการชี้มูลความผิดกรณีกระทำผิดรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 190 กรณียอมรับแถลงการณ์ร่วมไทย-กัมพูชา อย่างไรก็ดีคนพวกนี้ไม่สนใจกฎหมาย ขยี้รัฐธรรมนูญ
      
       "รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลสัตว์นรก ถึงเวลาต้องถอนรากถอนโคน ปฏิวัติประชาธิปไตยแบบขุดรากถอนโคนเสียที" นายสนธิ กล่าวพร้อมทั้งตำหนิ นายบรรหาร ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทย ว่าเป็นคนกะล่อนทางการเมือง มีแต่ความโลภ โดยเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนสั่งสอนนักการเมืองประเภทนี้ให้ตกจากเวทีการเ มืองให้หมดในทุกจังหวัด คนพวกนี้จะต้องไม่มีโอกาสกลับมาเล่นการเมืองอีก
      
       นายสนธิ กล่าวว่า เวลานี้มีข่าวว่าจะตั้ง พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ อดีต ผบ.ตร.เป็นรองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรู้หรือไม่ว่า พล.ต.อ.โกวิทถูกศาลชั้นต้นตัดสินจำคุกในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีความผิดตามมาตรา 157 แต่ศาลรอลงอาญา 2 ปี เวลานี้อยู่ในขั้นอุทธรณ์ แต่รัฐบาลยังคิดตั้งคนที่มีความผิดมาเป็นรัฐมนตรี
      
       นายสนธิ ได้กล่าวถึง ร.ต.อ.เฉลิมว่า ล่าสุดจะไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ที่ได้เป็นรัฐมนตรีก็เพราะไปคุยไว้มากว่าจะช่วยกำจัดพันธมิ ตรฯ ให้ แต่ก็ไม่สำเร็จ ตรงกันข้ามพันธมิตรฯ กลับเติบใหญ่กล้าแข็งขึ้นทุกวัน เมื่อทำหน้าที่ตามเงื่อนไขไม่ได้ก็ต้องถูกถีบพ้นเก้าอี้เป็นเรื่องธรรมดา
      
       "เพราะเขา(เฉลิม) เป็นแค่เบี้ย ไม่มีความหมาย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องทำใจ แล้วจะรู้ว่าเมื่อไม่มีตำแหน่ง แล้วไปผูกผ้าแดงไปแถวอุดรฯ อาจถูกพวก นปก.ตีกบาลเอาได้" นายสนธิ กล่าว
      
       นายสนธิ กล่าวถึงกรณีที่ศาลอนุญาตให้ พ.ต.ท.ทักษิณ และ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร สามารถเดินทางออกนอประเทศไทย แต่คิดหรือไม่ว่าทั้วสองคนนี้จะกลับมาหรือไม่ และว่าในวันพรุ่งนี้ศาลฎีกาจะพิจารณารับฟ้องคดีเอ็กซิมแบงก์ปล่อยกู้พม่าว่า จะรับฟ้องหรือไม่ หลังจากนั้นวันที่ 31 ก.ค.ตัดสินคดีโกงภาษีของคุณหญิงพจมาน
      
       นายสนธิ กล่าวถึงการที่มีความพยายามในการระดมคนเข้ามาให้กำลังใจคุณหญิงพจมาน ในวันตัดสินคดีโกงภาษี มีการสั่งผู้ว่า นายอำเภอทำด้วยเหตุผลอะไรทั้งที่ ทั้งคุณหญิงพจมาน และ พ.ต.ท.ทักษิณ ก็เป็นผู้ต้องหารหรือจำเลยของแผ่นดิน แต่ขณะเดียวกันการระดมให้มาเยอะๆก็ได้ เพราะเราจะได้เป่านกหวีดบ้างเหมือนกัน และมั่นใจว่าภารกิจศักดิ์สิทธิ์ใกล้จะจบแล้ว

ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เคยมีอาจารย์ที่สอนผมตอนเรียน ป โท

อาจารย์เคยได้ไปที่เขมร แล้วได้เคยลองถามไกด์ที่เป็นคนเขมรว่า ของเขมร มนต์ดำอะไรพวกนี้มีจริงหรอ เค้าก็บอกว่า มี

เค้าเล่าว่า มันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง อาจารย์เค้าบอกว่าหมู่บ้านนั้นจะคล้ายๆโรงเรียนของแฮร์รี่พอตร์เตอร์

ค นที่ใช้มนต์ เสกของเข้าท้องอะไรพวกนี้ มันเป็นของคล้ายๆของเล่นเด็ก เด็กๆจะเล่นกัน เช่น เสกของใส่กันแก้กัน ถ้าคนไหนสู้ไม่ได้ก็จะยอมแพ้แล้วผู้ชนะก็จะถอดของให้ ซึ่งถือเป็นการละเล่นกันของเด็กๆที่นั้น เป็นการหยอกล้อเล่นกันระหว่างเพื่อนๆ (ของเขมรนั้นเมื่อโดนแล้วการจะถอดถ้าจะให้ดีต้องให้ผู้เสกนั้นเป็นผู้ถอดจะด ีที่สุด คล้ายๆกะว่าใช้คาถาไหนเสกเข้าก็ต้องใช้คาถานั้นถอดออก ห้ามผิดคาถา ห้ามผิดขั้นตอน ไม่งั้นจะยิ่งแย่กว่าเดิม เหมือนเชือกที่ผูกปมซ้ำลงไป)

แต่... แต่ที่ของเขมรดังก็เพราะคนไทยนี้ละครับ

เพราะหัวคิดคนไทย จึงนำเรื่องเหล่านี้มาใช้ในทางชั่วร้าย

คนไทยในแถบไอ้หมู่บ้านแฮรืรี่พอรต์เตอร์เขมรนั้นละครับตัวแสบ
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

สธ. หนุนกว่า 60,000 ชมรมสร้างสุขภาพ ร่วมปลุกคนไทย 38 ล้านคน ตื่นตัวออกกำลังกาย

สาธารณสุข เผยขณะนี้คนไทยกว่า 38 ล้านคน ไม่ออกกำลังกาย ประสานงานชมรมสร้างสุขภาพกว่า 6 หมื่นชมรมทั่วประเทศ เร่งปลุกกระแสการออกกำลังกาย สร้างภูมิต้านทานโรค ช่วยลดโรคที่ป้องกันได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ มะเร็ง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน และลดพุง เช้าวันนี้ (27 กรกฎาคม 2551) ที่สนามกีฬากระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประกวดแข่งขันเต้นแอโรบิกของชมรมสร้างสุขภาพ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ปี 2551 โดยแบ่งการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 27 ทีม เพื่อปลุกกระแสให้ประชาชนตื่นตัว หันมาออกกำลังกาย ซึ่งการเต้นแอโรบิก เป็นการสร้างสุขภาพ ให้รางกายแข็งแรง มีภูมิต้านทาน ไม่เจ็บป่วย หรือไม่เสียชีวิตก่อนวัยอันควร นายวิชาญ กล่าวว่า ขณะนี้องค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคได้วิเคราะห์ว่าในอีก 15 ปีข้างหน้า โรคไม่ติดต่อ ซึ่งเป็นโรคที่เกิดกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง หลอดเลือดหัวใจตีบตัน จะกลายเป็นปัญหาหลักของอาเซียน สาเหตุสำคัญเกิดมาจากการขาดการออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ทำให้เป็นโรคอ้วน ที่น่าห่วงคือ กลุ่มเด็กไทยมีวิถีชีวิตที่ขาดการออกกำลังกายและกินอาหารไม่ถูกต้องมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารประเภททอด ขนมกรุบกรอบที่ไม่มีประโยชน์ ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2550พบผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปจำนวน 55 ล้านคน มีเพียงร้อยละ 30 หรือประมาณ 16 ล้านกว่าคนที่ออกกำลังกาย ซึ่งเพิ่มจากปี 2547 เล็กน้อย ที่เหลืออีก 38 ล้านกว่าคนไม่ออกกำลังกาย จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายให้แพร่หลายยิ่งขึ้น นายวิชาญ กล่าวต่อไปว่า ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายเฝ้าระวังควบคุมภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปประมาณ 48 ล้านคน โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมวัดรอบเอวปีละ 2 ครั้ง ให้ครอบคลุมประชากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อประเมินความอ้วน รวมถึงการให้คำแนะนำและให้ความรู้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการสร้างเสริม สุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน ตั้งชมรมออกกำลังกาย เพื่อเป็นศูนย์รวมของการจัดกิจกรรมทางสุขภาพต่างๆ ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 61,020 ชมรม “การสร้างสุขภาพที่ยั่งยืน จำเป็นต้องมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานอาหารที่ปราศจากสารปนเปื้อน ถูกหลักโภชนาการ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญ คือการลด ละ เลิกอบายมุขได้แก่ สุรา บุหรี่ ยาเสพติด ซึ่งเป็นตัวการทำลายสุขภาพ ได้ให้กรมอนามัยจัดทำเอกสารคู่มือคำแนะนำ เป็นข้อมูลให้ประชาชนใช้ดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับช่วงอายุ นายวิชาญ กล่าว ทางด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเต้นแอโรบิก มีประโยชน์ในการเผาผลาญพลังงานส่วนเกิน ไม่ให้สะสมในร่างกาย ช่วยให้กระดูกกล้ามเนื้อแข็งแรง ในสัปดาห์หนึ่งควรออกกำลังกายให้ได้ 3 ครั้งๆ ละไม่ต่ำกว่า 30 นาที มีผลการวิจัยในสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2545 พบว่าคนอ้วนที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เดินออกกำลังกายวันละ 30 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน และรับประทานอาหารไขมันต่ำ ทำให้น้ำหนักตัวลดลงกว่าเดิมได้ร้อยละ 5-7 และจากการติดตามผลเป็นเวลา 4 ปี พบว่าอัตราการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ลดลงร้อยละ 5-10 ไขมันในช่องท้องลดลงร้อยละ 30 หากไม่ชอบเต้นแอโรบิก อาจใช้วิธีเดินก็ได้ โดยเดินให้ได้วันละ 10,000 ก้าว หรือประมาณ 2 กิโลเมตร

99.9% ของอาจารย์ทางไสยศาสตร์เป็นพวกต้มตุ๋น

99.9% ของอาจารย์ทางไสยศาสตร์เป็นพวกต้มตุ๋น
0.01% เท่านั้นที่เป็นของจริง
ก่อนอื่น ให้ท่านไปดูมายากลหลายๆคณะ เช่น
เดวิด คอปเปอร์ฟิล เป็นต้น
.
.
ท่านก็จะเริ่มไม่เชื่ออะไรง่ายๆอีกต่อไป
.
.
ส่วนไสยศาสตร์ของจริงที่ไม่ใช่มายากลก็คือการใช้จิตตานุภาพ
ต้องได้รับการฝึกฝนบ่มเพาะจึงจะสามารถเกิดอิทธิฤทธิ์ได้
หลักการการท่องคาถาก็คือกุศโลบายในการรวบรวมสมาธิให้นิ่ง จดจ่ออยู่กับบทสวดคาถานั้นๆ
ความศักดิ์สิทธิ์แท้จริงมิได้อยู่ที่คาถา หากแต่อยู่ที่พลังจิตของเรานั่นเองครับ

รมช. สธ เตือน เปิบลาบหลู้หมูดิบ ระวังโรคไข้หูดับ เชื้อขึ้นสมองโอกาสตายสูงถึงร้อยละ 20 - 30

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เน้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอสม. ในภาคเหนือ ให้ความรู้ชาวบ้าน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินลาบหลู้หมูดิบ โดยเฉพาะในวงเหล้า ให้ปรุงสุกทุกครั้งก่อนรับประทาน เพราะหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 20-30 และหากรักษาช้า จะมีโอกาสหูหนวกสูงถึงร้อยละ 50-80 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเปิดรณรงค์ อสม.จอมทองรวมใจต้านภัย โรคไข้หูดับ ไข้เลือดออกและโรคอ้วน มีอสม.ในอ.จอมทองร่วมงานกว่า 1,000 คน และมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่นให้อสม. ที่ปฏิบัติงานครบ 20,30 ปี และมีผลงานดีเด่น 10 สาขา ซึ่งจัดที่สนามที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเช้าวันนี้(28 ก.ค.2551)ว่า ขณะนี้พบโรคไข้หูดับในภาคเหนือบ่อยขึ้น เนื่องจากบางกลุ่ม ยังนิยมกินลาบ หลู้ หมูดิบๆ มักกินกับแกล้มในวงเหล้า ในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม – 30 มิถุนายน พบผู้ป่วย 51 ราย เสียชีวิต 2 ราย ในจำนวนนี้อยู่ใน อ.จอมทอง 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย หูหนวก 4 ราย ตลอดปีที่ผ่านมาทั่วประเทศพบผู้ป่วย 150 ราย เสียชีวิต 23 ราย ร้อยละ 99 อยู่ในภาคเหนือ โรคนี้มีอันตรายมาก เชื้อจะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบ บางรายอาจทำให้เยื่อบุหัวใจ ปอด เกิดการอักเสบ มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 20-30 และยังทำให้หูหนวกถาวรพบได้ร้อยละ 50-80 นายวิชาญ กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพคนไทยขณะนี้ ปัญหาใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการกินสุกๆดิบๆ กินอาหารที่มีไขมันสูง เค็มจัด หวานจัด หรือกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้อย ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหา ให้ทุกจังหวัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน เลิกกินอาหารดิบๆสุกๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่อาจการกินสุกๆดิบๆตามผู้ปกครอง ให้หันมาบริโภคอาหารปรุงให้สุกทุกครั้ง ให้อสม. ช่วยกันเตือนประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลงานบุญ งานศพหรืองานสังสรรค์ ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง และรณรงค์ประชาชนลดการกินอาหารรสหวาน เค็ม มันให้น้อยลง และกินผักผลไม้ให้มากขึ้น ทางด้านนายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า โรคไข้หูดับ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ สเตรปโตคอคคัส ซุอิส (Streptococcus Suis) เชื้อจะอยู่ในโพรงจมูกและในช่องปากของหมูโดยไม่แสดงอาการ แต่จะแพร่เชื้อมาสู่คน โดยการกินหมูดิบๆทั้งเนื้อ เครื่องใน เลือดหรือสัมผัสหมูที่ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้เลี้ยง ผู้ชำแหละ หลังได้รับเชื้อ 1-3 วัน จะมีไข้สูง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ อาเจียน บางรายอาการโคม่า ชักกระตุก เป็นอัมพาต บางรายอาจมีอาการอักเสบที่เยื่อบุหัวใจ ปอด สายตาพร่ามัว หากประชาชนมีอาการป่วย เช่น มีไข้สูง ปวดศีรษะหลังกินหมูดิบใน 3 วัน ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วน และต้องแจ้งแพทย์ว่ากินหมูดิบมา หากพบแพทย์เร็วจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและหูหนวก ตาบอดได้ วิธีป้องกันโรคไข้หูดับที่ดีที่สุดคือ กินหมูสุกเท่านั้น ไม่กินดิบๆสุกๆ คนที่สัมผัสจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันคือ สวมถุงมือยาง ใส่รองเท้าบู้ท ล้างมือหลังสัมผัสหมูทุกครั้ง ทางด้านนายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โรคไข้หูดับ ไข้เลือดออกและโรคอ้วน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของอ.จอมทอง โดยพบผู้ป่วยโรคไข้หูดับ 43 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 32 ราย และพบผู้มีรอบเอวเกินมาตรฐาน 120 คน ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจตามมาได้ ได้ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชน ทางวิทยุชุมชนอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในส่วนของโรคไข้หูดับได้ร่วมกับปศุสัตว์ องค์การปกครองส่วนตำบลจอมทอง ดูแลเขียงหมูในตลาดสดและโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการจำหน่ายและชำแหละหมู เพื่อป้องกันโรค

ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด'วีระ มุสิกพงศ์'

ประกาศพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด'วีระ มุสิกพงศ์' พิธีกรรายการ'ความจริงวันนี้'ทางเอ็นบีที อดีตแกนนำ นปก. ถูกธนาคารกสิกรไทยฟ้องล้มละลาย เผยถ้าประนอมหนี้กันไม่ได้ ต้องส่งให้ศาลมีคำสั่งล้มละลาย

ผ ู้สื่อข่าว'มติชนออนไลน์'รายงานว่า ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดนายวีระ มุสิกพงศ์ พีธีกรรายการ'ความจริงวันนี้'ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 หรือเอ็นบีที อดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.) และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คดีหมายเลขแดงที่ ล. 4464/2551ในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้

ด ้วย บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2551 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายวีระ มุสิกพงศ์ ลูกหนี้ เด็ดขาด ตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ลูกหนี้เลขประจำตัวประชาชน 3-9399-00019-22-5 ไม่ปรากฏอาชีพแน่ชัด มีภูมิลำเนาอยู่เลขที่ 39/194 ซอยวิภาวดีรังสิต84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

เ พราะฉะนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาดเป็นต้นไป เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจ ตามมาตรา22 แห่ง พ.ร.บ. ล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ดังต่อไปนี้

(1) จัดการและจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ หรือกระทำการที่จำเป็นเพื่อให้กิจการของลูกหนี้ ที่ค้างอยู่เสร็จสิ้นไป

(2) เก็บรวบรวมและรับเงินหรือทรัพย์สิน ซึ่งจะตกได้แก่ลูกหนี้ หรือซึ่งลูกหนี้มีสิทธิจะได้รับ จากผู้อื่น

(3) ประนีประนอมยอมความ หรือฟ้องร้อง หรือต่อสู้คดีใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของลูกหนี้

เ จ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเรื่องนี้ ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร หรือ สำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคำสั่งนี้

แต่ถ้าเจ้าหนี้อยู่นอกราชอาณาจักร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อาจขยายกำหนดเวลาให้อีกไม่เกิน 2 เดือน และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากเจ้าหนี้ขอยื่นรับชำระหนี้แล้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะเรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อประนีประนอมยอมความกับล ูกหนี้ที่ถุกพิทักษ์ทรัพย์ ถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานต่อศาลล้มละลายให้มีคำสั่งให้ลูกหนี้ล้มละ ลาย
http://www.matichon.co.th/news_title.php?id=2608

แฉ! หมอผีเขมรเตรียมทำพิธีกดดวงเมืองไทย 1 ส.ค.นี้ ช่วงสุริยุปราคา

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 29 กรกฎาคม 2551 16:16 น.

ศูนย์ข่าวศรีราชา - แฉหมอผีเขมรรวมพลังทำไสยศาสตร์กดดวงเมืองไทย ไม่ให้เงยหัวมาต่อกร ขอคืนเขาพระวิหาร และเกาะกูด ในวันอาถรรพ์สุริยุปราคา พระอาทิตย์อมจันทร์ 1 สิงหาคม 2551 แนะกลุ่มพันธมิตรฯ และประชาชนคนไทยช่วยแก้อาถรรพ์ ใส่เสื้อสีเหลืองพระราชาทั่วประเทศ ทำพิธีบวงสรวงขอบารมีพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย จะเกิดแสงสว่างลบล้างอาถรรพ์
       

       วันนี้ (29 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำพื้นที่เขตทหารเรือ ได้รับการบอกเล่าจากแหล่งข่าวชายแดนไทย-กัมพูชา ผู้มีความใกล้ชิดกับบรรดาหมอไสยศาสตร์กัมพูชาว่า ในวันที่ 1 สิงหาคม 2551 นี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์แรม 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับวันพระ ตามคำทำนายทางโหราศาสตร์ถือเป็นวันอาถรรพ์ คือ เป็นวันที่พระอาทิตย์อมจันทร์ หรือสุริยุปราคา จะเกิดขึ้นในเวลา 17.11 น.เป็นต้นไป และอาจจะกินไปจนถึงเวลา 21.00 น.
      
       ใ นเวลานี้จะมีหมอผีเขมรที่เก่งทางด้านดาราศาสตร์ ไสยศาสตร์ ลงมติกันว่า ถ้าจะทำให้ประเทศไทยอ่อนลงด้วยนานาประการ หรือเกิดความอ่อนแอทุกด้าน ทั้งผู้ครองประเทศ และกำลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลอยู่ในแผ่นดินไทย โดยคิดจะพากันขึ้นไปกระทำพิธีกดดวงประเทศ ดวงแผ่นดิน และดวงอำนาจ กลางใจปราสาทเขาพระวิหาร ในวันดังกล่าว ขณะที่เกิดพระอาทิตย์อมจันทร์
       

       แหล่งข่าวได้แจ้งมาอีกว่า จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่พิธีกดดวงแผ่นดินไทย ดวงอำนาจทั้งหมดในประเทศไทย ในตอนเย็นของวันที่ 1 สิงหาคม 2551 นั้น จะเป็นพิธีหนึ่งที่ทางหมอผีเขมรคาดหวังว่า จะสามารถกดดวงเมืองของประเทศไทยได้ ทุกอย่างจะอ่อนแอทั้งหมด แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในแผ่นดินไทย ก็จะทำให้กัมพูชาสามารถทำอะไรได้มากขึ้น โดยเฉพาะการไม่ให้ประชาชนออกมาต่อต้านเรื่องของเขาพระวิหาร และ เกาะกูด รวมถึงดินแดนทางทะเลทั้งหมด และหากหมอผีเขมรทำสำเร็จ รับรองได้ว่าประเทศไทยอ่อนแอลงอย่างแน่นอน และจะไม่สามารถต่อสู้เรียกคืนแผ่นดินที่กำลังจะสูญเสียอยู่ในขณะนี้ได้
      
       อย่างไรก็ตาม ย ังมีวิธีแก้ไข ก็คือ การใช้สีเหลืองมาสยบ เพราะสีเหลืองเป็นสีแห่งความสำเร็จ สีแห่งแสงสว่าง และที่สำคัญ เป็นสีประจำองค์พระราชา ก็คือ พระราชาได้พระราชสมภพในวันจันทร์ และด้วยบารมีของพระองค์ท่านก็จะสามารถต่อต้านกับสิ่งชั่วร้ายได้ แ ต่ถ้าจะให้ดีประชาชนทั่วประเทศต้องช่วยกันแก้เคล็ด ด้วยการใส่เสื้อเหลืองในวันดังกล่าวตลอดทั้งวันจนกว่าพระอาทิตย์จะคายพระจัน ทร์ออกมาจนหมด และปฏิบัติตามประเพณี ก็คือ มีการตีปี๊บ ตีกะลา และส่งเสียงอึกทึกเพื่อให้พระอาทิตย์คายพระจันทร์อย่างรวดเร็ว และถ้ามีการร่วมจิตร่วมใจกันทำได้เช่นนี้ก็จะแก้อาถรรพ์ได้ระดับหนึ่ง
      
       โ ดยขณะนี้คนไทยไม่สามารถขึ้นไปบนยอดปราสาทเขาพระวิหารได้ แต่ชาวกัมพูชายังสามารถหาวิธีเข้าไปได้ กลุ่มแนวร่วมพันธมิตรฯ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นต้องทำการสกัดกั้น หรือทำให้ไม่สามารถทำพิธีสำคัญนี้ได้ ขอให้กลุ่มพันธมิตรฯ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสถานที่อื่นๆ ที่มีการรวมตัวกันนำ บายศรีเทพ บายศรีปากชาม น้ำ หวีห่าง หรือหวีเสนียด ดอกไม้ พวงมาลัยมะลิ และผลไม้มงคล ทำพิธีบวงสรวงขอพรอำนาจบารมีของ พระสยามเทวาธิราช เพื่อคุ้มครองแผ่นดินไทย และประชาชนชาวไทยทุกคน โดยต้องทำพิธีก่อนที่พระอาทิตย์จะอมจันทร์
       

       ตอนนี้สามารถสกัดกั้นการทำพิธีได้ ก็คือ เวทีพันธมิตรฯ ที่สะพานมัฆวานรังสรรค์ ต้องนำเรื่องนี้ออกมาตีแผ่ เพื่อให้กัมพูชารู้ว่าคนไทยรู้ถึงพิธีกรรมดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้พวกหมอไสยศาสตร์ลังเล หรือล้มเลิกพิธีดังกล่าวก็เป็นได้ เพราะคนไทยรู้ทัน
      
       ที่ผ่านมา แหล่งข่าวประเภทนี้ไม่เคยให้ข้อมูลผิดพลาด แม้แต่เรื่องที่มีกลุ่มขึ้นไปทำพิธีไสยศาสตร์และทำลายวัตถุโบราณที่อุทยานแห ่งชาติปราสาทหินพนมรุ้ง แท้ก็จริงเป็นลิ่วล้อของนักการเมืองที่เชื่อในไสยศาสตร์ต้องการทำลายกำลังดว งเมือง ดวงพระราชา และดวงแผ่นดินให้อ่อนลง ซึ่งทางตำรวจสันติบาลทราบดีว่าเป็นกลุ่มนักการเมืองที่จ้างหมอผีไปทำลาย แต่ไม่กล้านำข้อมูลมาเปิดเผย เพราะเกรงอิทธิพลทางด้านการเมือง

พธม จะป้องกันตัวจาก นปก อย่างไร

   
 ผู้เขียน: Peter    
ก ารป้องกันตัวแบบอหิงสานั้นสามารถทำได้ด้วยอาศัยอุปกรณ์ช่วยสำหรับผู้หญิง อาทิเช่น

สเปรย์พริกไทย

หาก นปก เข้ามาไล่ทำร้าย พธม ก็ใช้ สเปรย์พริกไทย หรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้หญิงใช้ป้องกันตัวจัดการแล้วมัดตัวนำส่งตำรวจ

ปล่อยให้กฏหมายจัดการ"ขวัญชัย"อย่าไปให้ความสำคัญ

   
 ผู้เขียน: ทุกคนต้องช่วยกัน    
เก็บแค้นไว้ก่อน ไม่อยากให้คนชื่อขวัญชัย มาแย่งพื้นที่ข่าว
"ขวัญชัย" ไม่ใช่เหตุผลที่เราออกมาชุมนุน
ถ้าไปจัดที่อุดรฯ จะเป็นจุดสนใจ เปิดโอกาสให้รัฐบาล
อย่าประมาดรัฐบาล

วิธีดัดหลังม็อบเติมเงิน

โดย บัณรส บัวคลี่ 11 กรกฎาคม 2551 13:28 น.

คำประกาศผ่านสื่ออย่างแข็งขันว่า “ไม่ปอด ไม่ถอย ไม่ยุบ ไม่ออก” นั้นเป็นแค่คำปลอบประโลม ใคร ๆ ก็รู้ว่ารัฐบาลอยู่ในภาวะปริ่มน้ำจะจมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ด้วยคดีความเก่าใหม่
      
       ชะตาขาด .. นับถอยหลังอีกไม่นานแล้ว
      
       ภาวะของคนใกล้ตาย ย่อมมีสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ดิ้นเฮือกสุดท้าย มีข้อเสนอจะแก้รัฐธรรมนูญอีกรอบเพราะเขาถือว่าแม้ในสนามอื่น ๆ จะพ่ายแพ้เสียเปรียบ แต่ทว่าในสมรภูมิสภาผู้แทนราษฎร เขายังกุมความได้เปรียบอยู่เต็มประตู
      
       อีกสมรภูมิหนึ่ง คือ การใช้มวลชนออกทำการ อย่างกรณีม็อบป่วนฝ่ายตรงกันข้าม ดั่งที่เห็นได้ทั่วไปทั้งที่ อุดรธานี เชียงใหม่ หรือที่ สกลนคร หรืออาจจะได้เห็นการระดมม็อบหนุนเสื้อแดงชาวรากหญ้าเรือนหมื่นออกมาให้เห็นเ ป็นขวัญตาในเร็ววัน
      
       ใครจะเรียกว่าม็อบอะไรก็แล้ว แต่สำหรับผมชอบคำว่า “ม็อบเติมเงิน” ที่สุด ...เห็นภาพพจน์ได้ชัดเจน ใครหนอเป็นคนต้นคิดขอชมเชยมา ณ ที่นี้
      
       กล่าวได้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของการเคลื่อนไหวของพันธมิตรระยะที่ผ่าน มาก็คือ มวลชนฝ่ายตรงกันข้ามที่จัดกำลังมาปะทะ มากดดัน ข่มขู่ คุกคาม และทำร้าย อย่างเช่นกรณี สกลนคร คุณมาลีรัตน์ แก้วก่า และ คุณหรั่ง ร็อคเครสต้า ก็เจอก้อนหินขว้างมาแล้วเมื่อคืนพฤหัสฯ
      
       เรามาร่วมหาทางแก้ปัญหานี้กันเถอะ
      
       คอลัมน์นี้เคยพูดถึง แนวคิดของคุณสนธิ เรื่อง Open Source ก็คือ การระดมความเห็นหลากหลายมาต่อยอด เติมเต็มซึ่งกันและกัน ซึ่งที่สุดก็ชัดเจนว่า คุณสนธิ ได้ประกาศการเมืองใหม่พร้อมกับโยนข้อปัญหาให้ประชาชนร่วมกันขบคิดต่อยอด นั่นคือแนวทางแบบ Open Source นั่นเอง
      
       ผมจึงขอเดินตามรอยแนวทางที่คุณสนธิได้เสนอ ด้วยการนำเสนอความเห็นของพันธมิตรเชียงใหม่ที่วางแนวทางรับมือม็อบอันธพาลมา เล่าสู่พี่น้อง ขอความเห็นเพิ่มเติม ต่อยอด เพื่อจะนำไปปรับปรุง นอกจากนั้นก็เพื่อเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนพันธมิตรที่กำลังทำกิจกรรมการเมือง ภาคพลเมืองในพื้นที่อื่น ๆ ด้วย
      
       พันธมิตรเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเสวนาวิชาการ อนาคตการเมืองไทยหลังกรณีปราสาทพระวิหารตั้งแต่ 11.00 น. วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคมนี้ โดยมีท่านทูต กษิต ภิรมย์, ม.ล.วัลย์วิภา จรูญโรจน์ , คุณ พิเชษฐ์ พัฒนโชติ คุณหรั่ง ร็อคเครสต้า และคุณสุนทรี เวชานนท์ ร่วมเวที
      
       เดิมนั้นกำหนดจัดที่โรงแรมเชียงใหม่กรีนเลค เขาก็ขอยกเลิก พอมาขอที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ก็ถูกกลุ่มเสื้อแดงไปกดดันเจ้าหน้าที่โรงแรม เขาเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อแขกเหรื่อขอยกเลิกอีกรอบ
      
       แต่อย่างไรก็ตาม เวลานี้ทราบว่ามีการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว แต่จะประกาศสถานที่จัดงานที่ชัดเจนในเช้าวันเสาร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นเดิม
      
       ข้อปัญหาที่พันธมิตรเชียงใหม่ขบคิดคือ การส่งมวลชนจัดตั้งมาป่วน แบบที่เคยทำกับเวทีปราศรัยประชาธิปัตย์ หรือที่ อุดรฯ สกลนคร จึงได้มีแนวทางแก้ปัญหา โดยยึดหลักข้อกฎหมายเป็นที่พึ่ง และอาศัยอำนาจของเทคโนโลยีการสื่อสาร มาช่วย
      
       หนึ่ง – จัดในสถานที่ปิด ในทางกฎหมายถือว่าเป็นเจ้าของสิทธิในสถานที่ หากมีใครบุกรุก เข้ามาป่วน ผู้จัดมีอำนาจโดยชอบที่จะขับไล่ หรือ ดำเนินการใด ๆ ซึ่งได้เปรียบในข้อกฎหมาย
      
       สอง – จัดในช่วงกลางวันคือตั้งแต่ 11 โมงจนถึงเย็น เพื่อให้มีแสงสว่างชัดเจน ใครมาป่วนกี่คน ใครทำอะไรบ้าง ทั้งคำพูด วาจา หรือการกระทำ จะบันทึกเทปโทรทัศน์ได้ชัดเจน เพื่อจะนำเป็นหลักฐานดำเนินการได้หากมีเหตุไม่ควรขึ้นมา โดยมีการจัดเตรียมกล้องโทรทัศน์เอาไว้ทั้งภายในที่ประชุม และภายนอก
      
       สาม – ประสานงานล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ว่าเรามีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาทางวิชาการ และกังวลว่า จะมีเหตุจากกลุ่มมวลชนอีกฝ่ายหนึ่ง โดยใช้หนังสืออย่างเป็นทางการ หากมีเหตุขึ้นมา เจ้าหน้าที่จะอ้างไม่ได้ว่าไม่รับรู้
      
       สี่ – กรณีเกิดเหตุมวลชนฝ่ายตรงกันข้ามทำร้าย ทำให้เสียของ กดดันข่มขู่ ทั้งกายหรือวาจา หากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ดำเนินการ ให้ยึดคดี “โอ๋ สืบ 6” เป็นแนวทาง เพื่อจะเอาผิดเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่ให้บันทึกภาพการดำเนินการของม็อบเติมเงินอย่างละเอียด เพื่อจะแจ้งจับดำเนินคดีทางอาญา
      
       ห้า – ใช้มาตรการกฎหมายคดีแพ่ง เรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินสด โดยจะเรียกหนักเบาลดหลั่นไปตามน้ำหนักของเหตุ เช่น การทำร้ายร่างกาย การทำให้เสียทรัพย์ การละเมิดสิทธิ์ การคุกคามให้เกิดความตกใจ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น มีผู้ร่วมประชุม 500 คน หากเห็นว่าถูกคุกคามละเมิดสิทธิ์ มีการใช้กำลังคนข่มขู่ให้เกิดความตกใจดำเนินการตามสิทธิ์ที่จะฟังสัมมนาไม่ไ ด้ ทั้งเสียเงินค่ารถมาแล้ว พันธมิตรผู้มาร่วมฟังทั้ง 500 คน เป็นโจทย์ให้ทนายความฟ้องร้องค่าเสียหายคนละ 500 บาท ต่อแกนนำม็อบเติมเงิน รวมเป็นเงิน 2.5 แสนบาท หากมีผู้ก่อการหลายคน ให้แยกฟ้องเรียงตัว
      
       กรณีเช่นนี้เป็นการดัดหลังม็อบเติมเงิน ได้มาหลักร้อย แต่เสียหลักแสน
      
       หก – กรณีแกนนำฝ่ายตรงกันข้ามใช้การยุยงปลุกปั่นผ่านวิทยุชุมชน เช่นที่ อุดรฯ หรือที่เชียงใหม่ ให้อัดเทปเสียงการปลุกปั่นดังกล่าวเอาไว้ตลอด เพื่อเป็นหลักฐาน
      
       เจ็ด – พันธมิตรเชียงใหม่ มองว่า เรากำลังมองไปข้างหน้า มองไปที่การสร้างเครือข่ายพลเมืองเข้มแข็ง และมีคุณภาพ การเคลื่อนไหวใด ๆ จะเน้นไปที่ความสุภาพ เรียบร้อย เพราะยิ่งสุภาพเรียบร้อยปราศจากความรุนแรงเท่าใด ก็จะยิ่งทิ้งห่างจากม็อบอันธพาลเติมเงินมากเท่านั้น จะสามารถขยายแนวร่วมและผู้สนับสนุนไปในตัว ทั้งนี้จะพยายามขยายภาพเปรียบเทียบ ความสุภาพ กับ ความถ่อย เผยแพร่ออกสู่สาธารณะให้มากที่สุด
      
       แปด – กรณีมีการบุกรุกเข้ามาในสถานที่จัดงาน ให้ถือเป็นการบุกรุกอันเป็นสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่ง สามารถป้องกันตัวเองได้ตามแก่เหตุ และจะได้เปรียบในทางกฎหมายในทุกกรณี โดยจะต้องจัดเตรียมการ์ดป้องกันตัวเองเอาไว้จำนวนหนึ่ง
      
       เก้า – มีการประสานงานเครือข่ายผ่าน อีเมล์กรุ๊ป และ เอสเอ็มเอส. เพื่อแจ้งข่าวสารพันธมิตรที่ลงทะเบียนเอาไว้ และกำลังจะเริ่มระบบการประสานงานเครือข่ายในรูปอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้การสื่อสารระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังป้องกันข่าวสารบิดเบือนต่าง ๆ เช่น มีผู้พยายามบิดเบือนข่าวให้ผู้รับสารเข้าใจผิด เอสเอ็มเอส. ผ่านจอ เอเอสทีวี. ก็จะได้รับรู้ข่าวสารทันการณ์
      
       สิบ - เฉพาะเวทีเชียงใหม่ครั้งนี้ จะมีทีมงานจากสภาทนายความมาร่วมสังเกตการณ์ หากมีเหตุให้ช่วยเหลือพร้อมจะดำเนินการทางกฎหมายได้ทันที
      
       เรียนไปยังเพื่อนพันธมิตรทั้งอยู่ในส่วนกลาง และ จังหวัดอื่น ๆ
      
       ที่กล่าวมาเป็นแนวทางการดำเนินการของพันธมิตรเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งทำงานได้ยากแห่งหนึ่ง จึงขอความเห็นเพิ่มเติม ต่อยอดแนวทางดำเนินการ หากมีความคิดดี ๆ เข้ามาก็จะเป็นพระคุณ รวมทั้งแนวทางนี้อาจจะมีประโยชน์ต่อการทำงานของเครือข่ายพันธมิตรในแต่ละจัง หวัดไม่มากก็น้อย

อุดรธานีเชิญชวนประกวดสถานที่ดีเด่น เอื้อต่อผู้พิการ


 • นายแพทย์สัญชัย ปิยะพวษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องการจัดประกวดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อผู้พิการ พร้อมการประกาศเกียรติคุณ ชิงรางวัลกว่า 1,000,000 บาท

  โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1.หน่วยงานราชการ 2.สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 3.สถานที่ท่องเที่ยว,สวนสาธารณะ,สนามกีฬา 4.ที่พักอาศัยรวม(โรงแรม,อาคารชุด,หอพัก) 5.อาคารสถานที่อื่น ๆ ที่จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

  ผู้สนใจ ร่วมสมัครเข้าประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 โดยส่งแบบเสนอข้อมูลการประกวดฯ (รายละเอียดดูที่ htt:// www.nep.go.th) หรือ ติดต่อ E-Mail : disabilities@opp.go.th หรือโทรสาร 0-2644-7995 หรือโทร 0-2644-79932-4 ต่อ 101,106 Call Center 086-3289339

 • “สนธิ” ย้ำ รบ.ขายชาติต้องไล่ออกสถานเดียว แค่เปลี่ยน รมต.ทวง “พระวิหาร” ไม่สำเร็จ

  “สนธิ” ฟันธงจะปรับ ครม.เปลี่ยนรัฐมนตรีต่างประเทศอีกร้อยคนก็แก้ปัญหาปราสาทพระวิหารไม่ได้ เพราะเป็นนโยบายรัฐบาลขายชาติ ย้ำปล่อยให้อยู่ต่อไปประเทศฉิบหายแน่ ชี้เหตุการณ์สั่งอันธพาลออกมาสร้างความรุนแรงป่าเถื่อนสะท้อนการดิ้นรนระยะส ุดท้ายแล้ว
        
         คลิกที่นี่ เพื่อฟัง นายสนธิ ลิ้มทองกุล ปราศรัย
        
         วันนี้ (28 ก.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. นายสนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ได้ขึ้นเวทีสะพานมัฆวานฯ โดยย้ำว่า แม้รัฐบาลจะแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศอีกสักร้อยคนก็ไม่มีทางแก้ปัญหาปราสา ทพระวิหารได้เลย และว่าหากรัฐบาลชุดนี้อยู่อี 1 วันก็จะเสียหาย 1 วัน อีก 1 วินาทีก็จะเสียหาย 1 วินาที และถ้ายังอยู่ต่อไปประเทศฉิบหายแน่นอน
        
         นายสนธิ เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาเรื่องปราสาทพระวิหาร หากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่ว่า สิ่งที่ต้องทำมีหลายข้อ ดังนี้ 1.ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วที่ไปให้ความเห็นชอบในแถลงการณ์ร่วมให้เขม รขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร 2.ตั้งคณะกรรมการอิสระที่เป็นกลาง และสังคมให้ความเชื่อถือมาไต่สวนหาความผิด 3.จากนั้นให้แจ้งไปยังสหประชาชาติว่ามีการฉ้อฉลและให้รื้อฟื้นคดีปราสาทพระว ิหารขึ้นมาใหม่ 4.ขอลาออกจากองค์การยูเนสโก และขอคืนสถานภาพโบราณสถานที่ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเอาไว้ในประเทศไทยทั้งหมด 5. เรียกทูตเขมรมารับทราบว่าไทยไม่ยอมรับแผนที่ที่เขมรอ้างฝ่ายเดียว และจะไม่ยอมรับเด็ดขาด
        
         5.ตั้งทูตพิเศษเดินสายชี้แจงประเทศที่เป็นคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป ระชาชาติ พร้อมล็อบบี้ทั้งทางลับและเปิดเผย และชี้ให้เห็นว่าราเคยถูกฝรั่งเศสรังแกอย่างไร 6.แจ้งคนไทยตามแนวชายแดนรับทราบสถานการณ์หากมีตวามจำเป็นต้องปิดชายแดน 7.เสนอเจรจากับเขมรแบบทวิภาคี โดยยืนยันยึดสันปันน้ำเป็นเส้นแบ่งเขตแดน หากตกลงกันไม่ได้ ก็ให้ยึดคำตัดสินของศาลโลกชั่วคราวนั่นคือให้เขมรถอนทหารกลับไปที่ปราสาทพระ วิหาร ซึ่งไทยต้องรักษาอธิปไตยแม้จะเกิดสงครามก็ยอม เป็นต้น
        
         นายสนธิ กล่าวว่า การยืนกรานท่าทีของไทยแบบนี้ย่อมทำให้เขมรโกรธ แต่ไม่กล้าทำสงครามกับไทย แต่ที่ผ่านมามีความก้าวกร้าวกับไทยเพราะมีรัฐบาลขายชาติ และถ้าเขมรหันไปพึ่งเวียดนามก็จะมีปัญหาในลักษณะเดียวกันระหว่างคนเขมรกับคน เวียดนามอีก
        
         นายสนธิ กล่าวว่า เมื่อสถานการณ์ไปถึงขั้นที่สหประชาชาติเข้ามาแล้ว ถึงตอนนั้นไทยมีความได้เปรียบ และว่าเมื่อเราลาออกจากยูเนสโกแล้วและเมื่อกรรมการ 7 ชาติที่บริหารปราสาทพระวิหารก็จะไม่ให้ใช้เขตแดนไทยเป็นทางผ่าน หากเข้าปราสาทพระวิหารให้ขึ้นจากฝั่งเขมรโดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่นั่น ถ้าเป็นดังนี้ทุกอย่างก็จะย้อนกลับไปสมัย 2505 ที่เขมรได้ไปเฉพาะปราสาท
        
         “รัฐบาลชุดนี้จะปรับคณะรัฐมนตรีอีกกี่ครั้งก็ไม่มีความหมาย และเชื่อว่า นายเตช (บุนนาค) แก้ปัญหาปราสาทพระวิหารไม่ได้ เพราะนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ขายชาติ” นายสนธิ ระบุ
        
         จากนั้นได้เปิดคลิปเสียงขณะที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราศรัยกับกลุ่มกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าชมรมรัก อุดรที่นำโดยนายขวัญชัย ไพรพนา นักจัดรายการ ที่นำม็อบถ่อยไปรุมทำร้ายพี่น้องพันธมิตรฯ เมื่อครั้งเดินทางไปตรวจราชการที่ภาคอีสาน อย่างไรก็ดีในคลิปเสียงดังกล่าว ร.ต.อ.เฉลิม กลับกล่าวชมกลุ่มชมรมคนรักอุดรฯ ในขณะนั้นว่าเคารพประชาธิปไตย แต่กลับกล่าวหาว่าพันธมิตรที่กระบี่เป็นม็อบเถื่อน
        
         นายสนธิ กล่าวว่า จากภาพชี้ให้เห็นว่า ร.ต.อ.เฉลิมและนายขวัญชัยมีความใกล้ชิด ซึ่งทั้งคู่ต่างเป็นนักการเมือง และต้องถูกดำเนินคดีในศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งโทษถึงขั้นจำคุก
        
         “ใกล้ถึงเวลาสิ้นสุดเพราะสังเกตจาการมีปฏิกิริยาจากจากพวกอันธพาล เพราะถ้าพวกเขาได้เปรียบเขาจะไม่สนใจ และวันนี้ 3 รัฐมนตรีที่ถูกศาลฎีกาฯรับฟ้องคดีหวยบนดิน ก้ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้ามีความผิดตามมาตรา 157 และสองสามวันจะมีคดีอย่างต่อเนื่อง วันที่ 31 มีการตัดสินคดีของคุณหญิงพจมาน ถ้าศาลจำคุก แม้ว่าสามารถอุทธรณ์ได้ แต่ถ้าศาลไม่ให้ประกันละ ทุกอย่างเป็นไปได้" นายสนธิ กล่าว และว่าหากเปรียบเหมือนเชือกที่ขมวดเข้ามาจนใกล้ขาดแล้ว ให้อดทนอีกนิด