++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Public Health Job รับสมัครงาน สาธารณสุข

รับสมัครงาน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
from กระทรวงสาธารณสุข by ทองจันทร์ จินพละ
โ รงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) รับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้,พนักงานเปล,นักวิชาการคอมฯ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.metta.go.th

------------
โรงพยาบาลสูงเนินรับสมัครแพทย์แผนไทย
from กระทรวงสาธารณสุข by วิไล
โ รงพยาบาลสูงเนิน นครราชสีมา รับสมัครแพทย์แผนไทยประยุกต์/แพทย์แผนไทย เรียนจบปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.-16 มีค.52 9.00-15.00 น.สอบ 17 มีค.52 สนใจติดต่อ วิไล หรือสอบถามทาง soongnoen_hp@yahoo.com ,wilaipk@gmail.com โทร 044-419-282 ต่อ 108 หรือ 509

---------
รับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
from กระทรวงสาธารณสุข by ณปภา
ร ับสมัครนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จบวิทยาศาสตร์สาขาเคมี เพื่อปฏิบัติงานในสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทศาสตร์การแพทย์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้จนถึง 28 ก.พ. 2552 สนใจสอบถามรายละเอียดได้

---------
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
from กระทรวงสาธารณสุข by โรงพยาบาลอินทร์บุรี
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข รายละเอียดเพิ่มเติม www.inburi.net

---------
โรงพยาบาลห้วยเม็ก รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง
from กระทรวงสาธารณสุข by โรงพยาบาลห้วยเม็ก
โรงพยาบาลห้วยเม็ก รับสมัครงาน 1.ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด 2.หมอนวดแผนไทย 3.เจ้าหน้าที่รังสี 4.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0-4388-9090 ต่อ 102 วันเวลาราชการ


---------
รับสมัครศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์
from กระทรวงสาธารณสุข by นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ
ร ับสมัครแพทย์ วิสัญญีแพทย์ เข้ารับราชการที่ รพ.สิชล อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เดินทางสะดวกเครื่องบินสนามบินนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีวันละ6 เที่ยวบิน รถทัวร์ รถไป รพ.อยู่ระหว่างนครศรีธรรมราชและ สุราษฎร์ธานี รับประกันเงินเดือนค่าตอบแทน ขั้นต่ำ 100,000 บาท มีค่าตอบแทนตามปริมาณงานอีกต่างหาก สนใจติดต่อด่วน

---------

ร.พ.ธรรมศาสตร์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ การเงินและบัญชี พัสดุ และประชาสัมพันธ์
from กระทรวงสาธารณสุข by งานประชาสัมพันธ์ ร.พ.ธรรมศาสตร์ฯ
โ รงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีความประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานโรงพยาบ าล ประเภทชั่วคราว ด้วยเงินรายได้โรงพยาบาล รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา , เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 อัตรา , เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา , เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2547 ดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป 1.มีสัญชาติไทย 2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ 3.เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นปร ะมุข ลักษณะต้องห้าม1.ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง 2.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดในกฎ ก.พ.อ. 3.ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 4.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 5.ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 6.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 7.ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 8.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 9.ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระทำความผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 10.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในห น่วยงานของรัฐ, ผู้สมัครเพศชายต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่เริ่มปฏิบัติงานจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และต้องสำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครก่อนวันประกาศรับสมัคร นอกจากนี้ผู้สมัครยังต้องมี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงินและการธนาคาร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ บริหารธุรกิจ เลขานุการ การตลาด การขาย การจัดการ การโฆษณา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบัญชี พณิชยการ ธุรกิจทั่วไป เลขานุการ การตลาด การขาย ภาษาต่างประเทศ ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552 ตามวันราชการ ในเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์ พร้อมยื่นหลักฐาน ได้แก่ หลักฐานแสดงพื้นความรู้ และรายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ , สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ฉบับ, หลักฐานการได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ (เฉพาะเพศชาย) , รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป, สำเนาทะเบียนสมรส (เฉพาะเพศหญิง) (ถ้ามี), หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว (ถ้ามี) และค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 100 บาท ผู้สมัครต้องนำหลักฐานฉบับจริงทั้งหมดมาแสดงประกอบการยื่นใบสมัคร สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-29269368-70 วันและเวลาราชการ หรือดูทาง www.hospital.tu.ac.th
---------
รพ.รามัน จ.ยะลา รับสมัครเภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพและอื่นๆ รวม 10 อัตรา
from กระทรวงสาธารณสุข by รพ.รามัน
ประกาศโรงพยาบาลรามัน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงโรงพยาบาลรามัน รวม 11 อัตรา ประกอบด้วย (1) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา (2) ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา (3) ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา (4) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (5) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (6) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา (7) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 1 อัตรา (8) ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา (9) ตำแหน่ง ยาม จำนวน 1 อัตรา (10) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์2552 ในวันและเวลา ราชการ ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. - 16.00 น. สามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.ramanhospital.com

---------
รับสมัครงานด่วน!!! 3 ตำแหน่ง สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค
from กระทรวงสาธารณสุข by HR_PR-DDC
ร ับสมัครงาน 3 ตำแหน่ง สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กรมควบคุมโรค อัตราเงินเดือน 10,000-22,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiprddc.org หรือโทรสอบถาม 02-5903816, 02-9510588 หมดเขตรับสมัคร 24 กุมภาพันธ์ 2552

------------------
รับสมัครนักรังสีเทคนิค
from กระทรวงสาธารณสุข by ร.พ.อากาศอำนวย
ร.พ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร (90 เตียง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักรังสีเทคนิค สอบถามรายละเอียดที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร.042799000 , 042799081
----------------
รับสมัครนักรังสีการแพทย์
from กระทรวงสาธารณสุข by ไพบูลย์ ลิบลับ
ร พ.ประจวบคีรีขันธ์ต้องการรับนักรังสีการแพทย์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการจำ นวน1ตำแหน่งด่วนมาก คุณสมบัติจบปริญญาตรีด้านรังสีเทคนิค มีใบประกอบโรคศิลปะ สมัครด้วยตนเองด่วนที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์
-----------------
รับสมัครนักรังสีการแพทย์
from กระทรวงสาธารณสุข by ไพบูลย์ ลิบลับ
ร พ.ประจวบคีรีขันธ์ต้องการรับนักรังสีการแพทย์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการจำ นวน1ตำแหน่งด่วนมาก คุณสมบัติจบปริญญาตรีด้านรังสีเทคนิค มีใบประกอบโรคศิลปะ สมัครด้วยตนเองด่วนที่ รพ.ประจวบคีรีขันธ์
------------------
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2552
from กระทรวงสาธารณสุข by สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
ส ำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เปิดรับสมัครนิสิต/นิสิตแพทย์ ที่จะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2551 เพื่อปฏิบัติงานเป็นแพทย์พี่เลี้ยงในสาขาสูติศาสตร์-นรีเวช ศัลยศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ และศัลย์ฯ ออร์โธปิกดิกส์ ของศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอน โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด ที่ www.newcpird.org/
----------------
ประกาศรับสมัคร
from กระทรวงสาธารณสุข by ปทุมรัตน์ บุญปราการ
โรงพยาบาลแก้งสนามนางรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา ค่าจ้าง 11,850 บาท นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,030 บาท เภสัชการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,640 บาท ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าจ้าง 5,360 บาท ลูกมือช่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง 5,360 บาท
-----------------------------------
รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
from กระทรวงสาธารณสุข by โรงพยาบาลคลองหลวง
เ รื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ................................................................................... ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ความหมาย พนักงานราชการ หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนรา ชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 2. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด กลุ่มงาน เทคนิค ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ป่วยและบำบัดผู้ป่วย ทั้งใน โรงพยาบาลและชุมชนเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลและนำเสนอเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารด้านสาธารณสุข ประสานงานกับหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ในระหว่างการปฏิบัติงาน พนักงานราชการมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนประจำทุกปี ตามเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นการลา การไดรับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และสิทธิอื่นๆที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการประกาศกำหนด 3. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 3.1 คุณสมบัติทั่วไป . (1) มีสัญชาติไทย (2.) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4).ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎ หมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ (8) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 3.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 4. การรับสมัคร 4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคลองหลวง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ 4.2 หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาดำ ขนาด 2.5x3 ซม. ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (2) สำเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 2 ฉบับโดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเ ปิดรับสมัคร กรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตรซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัค ร มายื่นแทนกันได้ (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ (4) สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (กรณีชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) (6) หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ 4.3 ค่าธรรมเนียมสอบ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบตามอัตรา 100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่จ่ายคืนให้ 4.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต รงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานกาสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการให้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้ นั้น และโรงพยาบาลคลองหลวงจะไม่คืนค่าสมัครสอบด้วย 5 .การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ จังหวัดปทุมธานีจะทำการประเมินสมรรถนะผู้สมัครในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลคลองหลวง 6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้ วิธีการ รายการประเมิน คะแนนเต็ม หมายเหตุ 1. สอบข้อเขียน - ความรู้ความสามารถทั่วไป - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 30 2. ทดลองปฏิบัติ - ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง - ความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 50 3. สัมภาษณ์ - มีความคิดริเริ่ม - ปฏิภาณไหวพริบ - บุคลิกภาพ - ประสบการณ์ 20 รวม 100 7. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน โดยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในแต่ละวิธีการประเมิน 8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรร จังหวัดปทุมธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงพยาบาลคลองหลวง โดยบัญชีดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อครบกำหนด 6 เดือน นับแต่วันขึ้นบัญชี 9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้รับการจัดจ้างตามลำดับคะแนนที่ได้ และในวันทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงพยาบาลคลองหลวงกำหนด จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2552
----------------
รพ.พระนั่งเกล้ารับสมัครนักกายภาพบำบัด2 ตำแหน่ง
from กระทรวงสาธารณสุข by PT
งานกายภาพบำบัด รพ.พระนั่งเกล้า รับสมัครนักกายภาพบำบัด ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง วิธีการสมัคร ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ งานกายภาพบำบัด รพ.พระนั่งเกล้า ถ.นนทบุรี 1 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี โทร.02-528-4567 ต่อ 4201
-----------------------------------
รับสมัครลูกจ้างช่วคราวตำแหน่งผ้ช่วยแพทย์แผนไทย
from กระทรวงสาธารณสุข by โรงพยาบาลไทยเจริญ
ค ุณสมบัติได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มีความร้ด้านคอมพิวเตอร์ ผ่านการอบรมแพทย์แผนไทยไม่น้อยกว่า 330 ชั่วโมง สนใจติดต่อที่ฝ่ายบริหารทั่วไป รพ.ไทยเจริญ 0-4571-8097-8
----------------
รับสมัครนักรังสีเทคนิค, พยาบาลวิชาชีพ
from กระทรวงสาธารณสุข by งานการเจ้าหน้าที่ รพ. สิชล
ร พ.สิชล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักรังสีการแพทย์จำนวน 2 อัตรา และพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา เงินเดือนขั้นต่ำ 11,930 บาท ค่าตอบแทนนอกเวลาสูง
-----------------------------------
รับสมัครนักกายภาพบำบัด
from กระทรวงสาธารณสุข by โรงพยาบาลไทยเจริญ
จ บปริญญาตรีสาขานักกายภาพบำบัดหรือทางอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ อัตรค่าจ้าง เดือนละ 10,160 บาท และค่าตอบแทนอื่น ๆ สนใจติดต่อขอรับสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารท่วไป รพ.ไทยเจริญ ตั้งแต่บัดนี้จน 27 ก.พ.2552
----------------

-----------------

3 ความคิดเห็น: