++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติท่าน พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์

ประวัติท่าน พลเอก ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์

ประวัติย่อ พล.อ.ปฐมพงษ์ เกษรศุกร์

๑. วัน เดือน ปีเกิด ๑ ธันวาคม ๒๔๙๐

๒. การศึกษาก่อนรับราชการ
- รร.โยธินบูรณะ
- รร.เตรียมทหาร (นตท. รุ่นที่ ๗)
- รร.จปร. (จปร.รุ่นที่ ๑๘)

๓. การศึกษาเมื่อเข้ารับราชการแล้ว
- หลักสูตรชั้นนายร้อย (เหล่าราบ)
- หลักสูตรชั้นนายพัน ทหารราบ สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรกระโดดร่ม รร.ร. สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโทรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอมมอรี (แอตแลนตา รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา)
- รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๔๙
- วปอ.รุ่นที่ ๓๘

๔. ประวัติรับราชการสำคัญ
- รับราชการครั้งแรกที่ กรมผสมที่ ๓๑ (ร.๓๑ รอ.)
- รร.จปร.
- ฝสธ.รมว.กห.
- ลก.ทบ.
- รอง มทภ.๓
- ผช.เสธ.ทบ.ฝขว.
- รอง เสธ.ทบ. (๑)

พ่อของท่าน คือพลโทยุทธศิลป์ เกสรศุกร์ อดีตผบ.กรม (ยศพันเอก)
สังกัดกองพลเสือดำ ในสงครามเวียดนาม
ส่วนน้องชายของท่านคือ เรืออากาศโทพงษ์ณรงค์ เกสรศุกร์
อดีตนักบินเอฟ 5 เอ ที่ถูกผกค.ยิงตกที่เขาค้อ เมื่อปี 2519
(ถ้าใครเคยไปเขาค้อแล้วขึ้นไปที่ฐานอิทธิ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ไปในตัว
จะเห็นซากส่วนหนึ่งของเครื่องบินขับไล่เอฟ 5 เอ ที่นำมาสดง
นั่นแหละ เครื่องที่น้องชายพลเอกปฐมพงษ์ขับ)

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ21 มิถุนายน 2554 22:39

  เรืออากาศโทพงษ์ณรงค์ เกสรศุกร์
  เป็นพี่ชายครับ
  มาบอกให้เฉยๆครับ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ28 สิงหาคม 2554 20:16

  ตายซะได้ก็ดี

  ตอบลบ