++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บทสวดมนต ประจําวัน

ถ้ามีภาพในเอกสารแนบเหล่านี้ จะไม่มีภาพปรากฏให้เห็น ดาวน์โหลดเอกสารแนบดั้งเดิม
Page 1
1
บทสวดมนต
ประจําวัน
Page 2
2
สารบัญ
หนา
1 คําสมาทานพระกรรมฐาน
3
2 การใชสัญลักษณบังคับเสียงบาลี
4
3 อาราธนาศีล 5 ดวยตัวเอง
5
4 ชุมนุมเทวดา
6
5 ขอขมาพระรัตนตรัย
7
6 บทกราบพระรัตนตรัย
8
7 ถวายพรพระ
8
8 ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
9
9 กะระณียะเมตตะสุตตัง
21
10 พุทธชัยมงคลคาถา
23
11 คาถาเงินลาน
26
12 คาถาบูชาหลวงปูทวด
27
13 คาถาบูชาพระเจาอยูหัวรัชกาลที่๕
27
14 ตัวอยางการอธิษฐานขอพรพระปยะฯ
28
15 คาถาบูชาสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ
28
16 บทขอพรและบูชาพระพุทธเจา และองคเทพ
29
17 บทสรรเสริญพระคุณพระแมกวนอิมมหาโพธิสัตว
31
18 คําอุทิศสวนกุศล
33
19 บทอโหสิกรรม
34
20 บทอโหสิกรรม(อีกแบบ)
35
21อนุโมทนาวิธี
35
22 กรวดน้ํา (ภาษาไทย)
36
คําแนะนําการสวดมนตประจําวัน
ก หากมีเวลานอยใหสวด ขอ 3 ถึง 7 10 ถึง 13 แลวอุทิศสวนกุศลตามขอ18 ถึง22
ขหากมีเวลามากใหสวดทั้งหมด แลวอุทิศสวนกุศลตามขอ18 ถึง 22
คหากมีการปฏิบัติกรรมฐานดวย
ค.1 ใหสวดขอ 3 ถึง 10 12 ถึง17 หากมีเวลานอยอาจสวดตามขอก
ค.2 กลาวคําสมาทานพระกรรมฐานตามขอ1
ค.3 ปฏิบัติกรรมฐาน
ค.4 สวดคาถาเงินลานพรอมเงินทําบุญตามขอ11
ค.5 อุทิศสวนกุศลตามขอ18 ถึง22
Page 3
3
คําสมาทานพระกรรมฐาน
ของหลางพอฤๅษีลิงดําศิษยหลวงปานวัดบางนมโค
อ.เสนาจ.พระนครศรีอยุธยา
(นํา) หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เสฯ
(รับ) นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓จบ)
อิมาหัง ภะคะวา อัตตะภาวัง ตุมหากังปะริจัจชามิ
ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายขอมอบกาย ถวายชีวิตแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ขาพระพุทธเจาทั้งหลายขออาราธนาบารมีพระพุทธเจาทุกๆพระองค
พระปจเจกพระพุทธเจาทุกๆพระองคพระธรรมและพระอริยสงฆ
ทั้งหลายครูบาอาจารยทั้งหลายสืบๆกันมามีหลวงพอปานวัดบางนมโค
หลวงพอฤๅษีลิงดําวัดทาซุงเปนที่สุดขอไดโปรดยกจิตของขาพเจาขึ้นสู
ภาวะพระกรรมฐานทั้ง๔๐ทัศพระปติทั้ง๕และวิปสสนาญาณทั้ง๙ขอ
พระกรรมฐานทั้ง๔๐ทัศพระปติทั้ง๕และวิปสสนาญาณทั้ง๙จงมา
บังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของขาพระพุทธเจา
ณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ขอไดโปรดยกจิตของขาพระพุทธเจาขึ้นสูภาวะแหงเมฆจิตสามารถ
กําหนดจิตรูภาวการณตางๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปจจุบันไดทุก
ขณะจิตที่ปรารถนาจะรูเมื่อรูแลวขอใหเห็นภาพนั้นไดชัดเจนแจมใส
และพยากรณไดตามความเปนจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดกับ
ขาพเจาขอใหขาพเจาไดรูเหตุนั้นไดโดยมิตองกําหนดจิตแมแตประการ
ใดณกาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
Page 4
4
การใชสัญลักษณบังคับเสียงบาลี
๑ เครื่องหมาย ๎ ที่อยูบนตัว ย ล ฬ ส
นั้นใชบังคับใหออกเสียงกล้ํากับตัวหลังครึ่งเสียง
เชน คารัย๎หา อานวาคารัยยะหา ออกเสียง ยะ เบาๆ, กัล๎ยา อานวา กัลละยา ออกเสียง
ยะ เบาๆ, มุฬ๎หะ อานวา มุนละหะ ออกเสียง ละ เบาๆ, ตัส๎มา อานวา ตัสสะหมา ออก
เสียง สะ เบาๆ
๒ เครื่องหมาย ๎ ที่อยูบนตัวอักษรขางหนา ย ว
นั้นบังคับใหตัวหนาออกเสียงกล้ํากับ ย ว
ครึ่งเสียง เชน สัก๎ยะ อานวา สักกะยะ ออกเสียง กะ เบาๆ, สุต๎วา
อานวา สุตตะวา ออก
เสียง ตะ เบาๆ
๓ เครื่องหมาย ๎ ที่อยูบนตัว พ ขาง หนา รนั้นบังคับให พ
ออกเสียงกล้ํากับ ร ดวย เชน
พ๎รห๎ม อานวา พรม
๔ เครื่องหมาย ๎ ที่อยูบนตัว ห นั้นบังคับ ห
ใหออกเสียงอยูแตในอกไมใหออกเสียงมา
นอกริมฝปาก เชน พ๎รห๎ม อานวา พรม, พ๎ราห๎มณ อานวา พราม
๕ เครื่องหมาย ๎ ขางหนา ห นั้นบังคับใหตัวหนาออกเสียงกล้ํากับ ห
ครึ่งเสียง เชน คารัย๎
หา อานวาคารัยยะหา ออกเสียง ยะ เบาๆ, อุณ๎หัสสะ อานวา อุณณะหัสสะ ออกเสียง
ณะ เบาๆ
๖ การออกเสียงหนักเบาเวลาสวดมนต มีหลักเกณฑ คือ
คําที่มีสระเสียงสั้น ไดแก ะ ิ ุ เชน กะ ทิ คุฯลฯ ใชเวลาออกเสียง ครึ่งวินาที
คําที่มีสระเสียงยาว ไดแก า ี ู โ เชน นา มี ปู โต ฯลฯ ใชเวลาในการออกเสียง ๑
วินาที
และคําที่มีตัวสะกด เชน อัค คัป ปต ทัก นัง นัน ฯลฯ ใหออกเสียงกดหนัก
ใชเวลาในการ
ออกเสียง ๑ วินาทีครึ่ง
Page 5
5
อาราธนาศีล5 ดวยตัวเองกอนสวดมนตบทอื่นๆ
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสะ(นะโม3 จบ)
มะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะนะธายะติสะระเนนะสะหะปญจะศีลานิยาจามะ
ทุติยัมปมะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะนะธายะติสะระเนนะสะหะปญจะศีลานิยาจามะ
ตะติยัมปมะยังภันเตวิสุงวิสุงรักขะนะธายะติสะระเนนะสะหะปญจะศีลานิยาจามะ
พุทธังสะระนังคัจฉามิ ธัมมังสะระนังคัจฉามิ สังฆังสะระนังคัจฉามิ
ทุติยัมปพุทธังสะระนังคัจฉามิ ทุติยัมปธัมมังสะระนังคัจฉามิ
ทุติยัมปสังฆังสะระนังคัจฉามิ
ตะติยัมปพุทธังสะระนังคัจฉามิตะติยัมปธัมมังสะระนังคัจฉามิตะติยัมปสังฆังสะระนังคัจฉามิ
(อาราธนาศีล5)
ปาณาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิ
อทินนาทาณาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิ
กาเมสุมิฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิ
มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิ
สุราเมระมัชชะปะณาทัดทานาเวระมณีสิกขาปะทังสะมาธิยามิ
อิมินาปญจะสิกขาสมาธิยามิ
อิมินาปญจะสิกขาสมาธิยามิ
อิมินาปญจะสิกขาสมาธิยามิ
ตอไปก็สวดมนตบทอื่นๆตามตองการครับ แนะนําครับหากตองการใหรักษาศีลไดนานโดย
ไมขาดก็อาราธนากอนนอนครับผม(จบการอาราธนาศีล5 ดวยตัวเองกอนสวดมนตบท
อื่นๆ)
Page 6
6
ชุมนุมเทวดา
สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง
ปะริตตานุภาโว สะทา รักขะตูติ
ผะริตวานะ เมตตัง สะเมตตา ภะทันตา
อะวิกขิตตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ
สัคเค กาเม จะ รูปเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมม จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุฯ
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตาฯ
หมายเหตุ กรณีสวดในหองนอน ไมควรสวดบทนี้ เวนแตอยูระหวางการถือศีล ๘
Page 7
7
คําขอขมาพระรัตนตรัย
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ฯ (วา๓จบ)
(คนเดียววา)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
(ถาหลายคนวา)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต
อุกาสะ ขะมามะ ภันเต ฯ
หากขาพระพุทธเจาไดเคยประมาทพลาดพลั้งลวงเกินตอพระ
รัตนตรัยอันมีพระพุทธเจาทุกๆพระองคพระปจเจกพุทธเจาทุกๆ
พระองคพระธรรมและพระอริยสงฆทั้งหลายในชาติกอนก็ดีชาตินี้ก็ดี
ดวยกายหรือวาจาหรือใจก็ดีและดวยเจตนาหรือไมมีเจตนาก็ดี
รูเทาไมถึงการณก็ดีขอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุกๆพระองค
พระปจเจกพุทธเจาทุกๆพระองคพระธรรมและพระอริยสงฆทั้งหลาย
และผูมีพระคุณทุกทานไดโปรดอดโทษใหแกขาพระพุทธเจาตั้งแตบัดนี้
เปนตนไปตราบเทาเขาสูพระนิพพานดวยเทอญ
Page 8
8
บทกราบพระรัตนตรัย
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิฯ
(กราบ)
ส๎วากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิฯ(กราบ)
สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิฯ(กราบ)
ถวายพรพระ(อิติปโสฯ)
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ(วา๓จบ)
อิติปโสภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน
สุคะโตโลกะวิทูอะนุตตะโรปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติฯ
สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปสสิโกโอปะนะยิ
โกปจจัตตังเวทิตัพโพวิญูหีติฯ
สุปะฏิปนโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปนโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปนโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปนโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทังจัตตาริปุริสะยุคานิอัฏฐะปุริสะปุคคะลา
เอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเณยโย
อัญชะลีกะระณีโยอะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติฯ
Page 9
9
ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
........ เอวัมเมสุตังฯเอกังสะมะยังภะคะวาพาราณะสิยัง
วิหะระติอิสิปะตะเนมิคะทาเยฯ
ตัต๎ระโขภะคะวา ปญจะวัคคิเยภิกขูอามันเตสิฯ
เท๎วเมภิกขะเวอันตาปพพะชิเตนะนะเสวิตัพพาโยจายังกาเมสุกามะ
สุขัลลิกานุโยโคหีโนคัมโมโปถุชชะนิโกอะนะริโยอะนัตถะสัญหิโต
โยจายังอัตตะกิละมะถานุโยโคทุกโขอะนะริโยอะนัตถะสัญหิ
โตฯเอเตเตภิกขะเวอุโภอันเตอะนุปะคัมมะมัชฌิมาปะฏิปะทา
ตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา
จักขุกะระณีญาณะกะระณีอุปะสะมายะ อะภิญญายะสัมโพธายะ
นิพพานายะสังวัตตะติฯ
Page 10
10
กะตะมาจะสาภิกขะเวมัชฌิมาปะฏิปะทาตะถาคะเตนะ
อะภิสัมพุทธาจักขุกะระณีญาณะกะระณีอุปะสะมายะอะภิญญายะสัม
โพธายะนิพพานายะสังวัตตะติฯอะยะเมวะอะริโยอัฏฐังคิโกมัคโคฯ
เสยยะถีทังฯ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
สัมมาวายาโม สัมมาสะติ สัมมาสะมาธิฯ
อะยังโขสาภิกขะเวมัชฌิมาปะฏิปะทาตะถาคะเตนะ อะภิสัมพุทธา
จักขุกะระณีญาณะกะระณีอุปะสะมายะ อะภิญญายะสัมโพธายะ
นิพพานายะสังวัตตะติฯ
อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขังอะริยะสัจจังชาติปทุกขา ชะราปทุก
ขา มะระณัมปทุกขังโสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปทุกขา
อัปปเยหิสัมปะโยโคทุกโข ปเยหิวิปปะโยโคทุกโขยัมปจฉังนะละภะติ
ตัมปทุกขังสังขิตเตนะปญจุปาทานักขันธาทุกขาฯ
Page 11
11
อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขะสะมุทะโย อะริยะสัจจังยายังตัณหา
โปโนพภะวิกานันทิราคะสะหะคะตา ตัต๎ระตัต๎ราภินันทินี เสยยะถีทัง
กามะตัณหาภะวะตัณหา วิภะวะตัณหาฯ
อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจังโยตัสสาเยวะ
ตัณหายะอะเสสะวิราคะนิโรโธจาโคปะฏินิสสัคโคมุตติอะนาละโยฯ
อิทังโขปะนะภิกขะเวทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทา
อะริยะสัจจัง อะยะเมวะ อะริโยอัฏฐังคิโกมัคโค เสยยะถีทัง
สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโว
สัมมาวายาโมสัมมาสะติสัมมาสะมาธิฯ
อิทังทุกขังอะริยะสัจจันติเมภิกขะเวปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุ ธัมเมสุ จักขุง อุทะปาทิ ญาณัง
อุทะปาทิปญญา อุทะปาทิวิชชา อุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
Page 12
12
ตังโขปะนิทังทุกขังอะริยะสัจจังปะริญเญยยันติเมภิกขะเว
ปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณัง
อุทะปาทิปญญาอุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
ตังโขปะนิทังทุกขังอะริยะสัจจังปะริญญาตันติเมภิกขะเว
ปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณัง
อุทะปาทิปญญาอุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิ อาโลโกอุทะปาทิฯ
อิทังทุกขะสะมุทะโยอะริยะสัจจันติเมภิกขะเวปุพเพ
อะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปญญา
อุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
ตังโขปะนิทังทุกขะสะมุทะโยอะริยะสัจจังปะหาตัพพันติเม
ภิกขะเวปุพเพเมอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณัง
อุทะปาทิปญญา อุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
Page 13
13
ตังโขปะนิทังทุกขะสะมุทะโยอะริยะสัจจังปะหีนันติเมภิกขะเว
ปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปญญา
อุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
อิทังทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจันติเมภิกขะเวปุพเพอะนะนุสสุเตสุ
ธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิ ปญญาอุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิ
อาโลโกอุทะปาทิฯ
ตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจังสัจฉิกาตัพพันติเมภิกขะเว
ปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปญญา
อุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
ตังโขปะนิทังทุกขะนิโรโธอะริยะสัจจังสัจฉิกะตันติเมภิกขะเว
ปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณัง อุทะปาทิปญญา
อุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
Page 14
14
อิทังทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาอะริยะสัจจันติเมภิกขะเว
ปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปญญา
อุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
ตังโขปะนิทังทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาอะริยะสัจจัง
ภาเวตัพพันติเมภิกขะเวปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุง
อุทะปาทิญาณังอุทะปาทิปญญาอุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิ อาโลโก
อุทะปาทิฯ
ตังโขปะนิทังทุกขะนิโรธะคามินีปะฏิปะทาอะริยะสัจจังภาวิตันติ
เมภิกขะเวปุพเพอะนะนุสสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทะปาทิญาณัง
อุทะปาทิปญญาอุทะปาทิวิชชาอุทะปาทิอาโลโกอุทะปาทิฯ
Page 15
15
ยาวะกีวัญจะเมภิกขะเวอิเมสุจะตูสุอะริยะสัจเจสุ
เอวันติปะริวัฏฏังท๎วาทะสาการังยะถาภูตังญาณะทัสสะนังนะ
สุวิสุทธังอะโหสิฯ
เนวะตาวาหังภิกขะเวสะเทวะเกโลเกสะมาระเกสะพ๎รัห๎มะเก
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยาปะชายะสะเทวะมะนุสสายะอะนุตตะรัง
สัมมาสัมโพธิงอะภิสัมพุทโธปจจัญญาสิงฯ
ยะโตจะโขเมภิกขะเวอิเมสุจะตูสุอะริยะสัจเจสุเอวันติปะริวัฏฏัง
ท๎วาทะสาการังยะถาภูตังญาณะทัสสะนังสุวิสุทธังอะโหสิฯ
อะถาหังภิกขะเวสะเทวะเก โลเกสะมาระเกสะพ๎รัห๎มะเก
สัสสะมะณะพ๎ราห๎มะณิยาปะชายะสะเทวะมะนุสสายะ
อะนุตตะรังสัมมาสัมโพธิงอะภิสัมพุทโธปจจัญญาสิงฯ
Page 16
16
ญาณัญจะปะนะเมทัสสะนังอุทะปาทิอะกุปปาเมวิมุตติ
อะยะมันติมาชาตินัตถิทานิปุนัพภะโวติฯ
อิทะมะโว จะภะคะวาฯ
อัตตะมะนาปญจะวัคคิยาภิขูภะคะวะโต ภาสิตังอะภินันทุงฯ
อิมัส๎มิญจะปะนะเวยยากะระณัส๎มิงภัญญะมาเน
อายัส๎มะโตโกณฑัญญัสสะวิระชังวีตะมะลังธัมมะจักขุงอุทะปาทิ
ยังกิญจิสะมุทะยะธัมมังสัพพันตังนิโรธะธัมมันติฯ
ปะวัตติเตจะภะคะวะตาธัมมะจักเกภุมมาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุง
เอตัมภะคะวะตาพาราณะสิยังวิหะระติ อิสิปะตะเนมิคะทาเยอะนุตตะรัง
ธัมมะจักกังปะวัตติตังอัปปะฏิวัตติยังสะมะเณนะ วาพ๎ราห๎มะเณนะวาเทเว
นะวามาเรนะวาพ๎รัห๎มุนาวาเกนะจิวาโลกัส๎มินติฯ
Page 17
17
ภุมมานังเทวานังสัททังสุตวาจาตุมมะหาราชิกาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
จาตุมมะหาราชิกานังเทวานังสัททังสุตวาตาวะติงสาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
ตาวะติงสานังเทวานังสัททังสุตวายามาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
ยามานังเทวานังสัททังสุตวาตุสิตาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
ตุสิตานังเทวานังสัททังสุตวานิมมานะระตีเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
นิมมานะระตีนังเทวานังสัททังสุตวาปะระนิมมิตะวะสะวัตตีเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
ปะระนิมมิตะวะสะวัตตีนังเทวานังสัททังสุตวาพรัหมะปาริสัชชาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
พรัหมะปาริสัชชานังเทวานังสัททังสุตวาพรัหมะปะโรหิตาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
พรัหมะปะโรหิตานังเทวานังสัททังสุตวามะหาพรัหมาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
Page 18
18
มะหาพรัหมานังเทวานังสัททังสุตวาปะริตตาภาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
ปะริตตาภานังเทวานังสัททังสุตวาอัปปะมาณาภาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
อัปปะมาณาภานังเทวานังสัททังสุตวาอาภัสสะราเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
อาภัสสะรานังเทวานังสัททังสุตวาปะริตตะสุภาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
ปะริตตะสุภานังเทวานังสัททังสุตวาอัปปะมาณะสุภาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
อัปปะมาณะสุภานังเทวานังสัททังสุตวาสุภะกิณหะกาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
สุภะกิณหะกานังเทวานังสัททังสุตวาอะสัญญีสัตตาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
อะสัญญีสัตตานังเทวานังสัททังสุตวาเวหัปผะลาเทวา
สัททะมะนุสสาเวสุงฯ
Page 19
19
เวหัปผะลานังเทวานังสัททังสุตวาอะวิหาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
อะวิหานังเทวานังสัททังสุตวาอะตัปปาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
อะตัปปานังเทวานังสัททังสุตวาสุทัสสาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
สุทัสสานังเทวานังสัททังสุตวาสุทัสสีเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
สุทัสสีนังเทวานังสัททังสุตวาอะกะนิฏฐะกาเทวาสัททะมะนุสสาเวสุงฯ
เอตัมภะคะวะตาพาราณะสิยังวิหะระติอิสิปะตะเน มิคะทาเย
อะนุตตะรังธัมมะจักกังปะวัตติตังอัปปะฏิวัตติยังสะมะเณนะวา
พ๎ราห๎มะเณนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพ๎รัห๎มุนาวาเกนะจิวา
โลกัส๎มินติฯ
อิติหะเตนะขะเณนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพ๎รัห๎มะโลกา สัทโท
อัพภุคคัจฉิฯอะยัญจะทะสะสะหัสสีโลกะธาตุสังกัมปสัมปะกัมปสัม
ปะเวธิฯอัปปะมาโณจะโอฬาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิอะติกกัมเมวะ
เทวานังเทวานุภาวังฯ
Page 20
20
อะถะโขภะคะวาอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวะตะโภโกณฑัญโญอัญญาสิ
วะตะโภโกณฑัญโญติ ฯอิติหิทังอายัส๎มะโตโกณฑัญญัสสะอัญญาโกณ
ฑัญโญเต๎ววะนามังอะโหสีติฯ
Page 21
21
กะระณียะเมตตะสุตตัง
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
ยันตังสันตังปะทังอะภิสะเมจจะ
สักโกอุชุจะสุหุชูจะ
สุวะโจจัสสะมุทุอะนะติมานี
สันตุสะโกจะสุภะโรจะ
อัปปะกิจโจจะสัลละหุกะวุตติ
สันตินทริโยจะนิปะโกจะ
อัปปะคัพโภกุเลสุอะนะนุคิทโธ
นะจะขุททังสะมาจะเรกิญจิ
เยนะวิญูปะเรอุปะวะเทยยุง
สุขิโนวาเขมิโนโหนตุ
สัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตตัดตา
เยเกจิปาณะภูตัตถิ
ตะสาวาถาวะราวาอะนะวะเสสา
ทีฆาวาเยมะหันตาวา
มัชฌิมารัสสะกาอะณุกะถูลา
ทิฏฐาวาเยจะอะทิฏฐา
เยจะทูเรวะสันติอะวิทูเร
ภูตาวาสัมภะเวสีวา
สัพเพสัตตาภะวันตุสุขิตัตตา
นะปะโรปะรังนิกุพเพถะ
นาติมัญเญถะกัตถะจินังกิญจิ
พยาโรสะนาปะฏีฆะสัญญา
นาญญะมัญญัสสะทุกขะมิจเฉยยะ
มาตายะถานิยังปุตตัง
อายุสาเอกะปุตตะมะนุรักเข
เอวัมปสัพพะภูเตสุ
มานะสัมภาวะเยอะปะริมาณัง
Page 22
22
เมตตัญจะสัพพะโลกัสมิง
มานะสัมภาวะเยอะปะริมาณัง
อุทธังอะโธจะติริยัญจะ
อะสัมพาธังอะเวรังอะสะปตตัง
ติฏฐัญจะรังนิสินโนวา
สะยาโนวายาวะตัสสะวิคะตะมิทโธ
เอตังสะติงอะธิฏเฐยยะ
พรัหมะเมตังวิหารังอิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะอะนุปะคัมมะ
สีละวาทัสสะเนนะ สัมปนโน
กาเมสุวิเนยยะเคธัง
นะหิชาตุคัพภะเสยยังปุนะเรตีติฯ
Page 23
23
พุทธชัยมงคลคาถา
พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
มาราติเรกะมะภิยุฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
นาฬาคิริงคะชะวะรังอะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
Page 24
24
กัต๎วานะกัฏฐะมุทะรังอิวะคัพภินียา
จิญจายะทุฏฐะวะจะนังชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
สัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปตะมะนังอะติอันธะภูตัง
ปญญาปะทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
นันโทปะนันทะภุชะคังวิพุธังมะหิทธิง
ปุตเตนะเถระภุชะเคนะทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะวิธินาชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถัง
พ๎รัห๎มังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
ญาณาคะเทนะ วิธินาชิตะวามุนินโท,
ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
เอตาปพุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถาโยวาจะโนทินะทิเนสะระเตมะ
ตันทีหิต๎วานะเนกะวิวิธานิจุปททะวานิโมกขังสุขังอะธิคะเมยยะนะโร
สะปญโญฯ
Page 25
25
(มหาการุณิโก)
มหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปาณินังปูเรต๎วาปาระมีสัพพา
ปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโหตุเตชะยะมังคะลังฯ
ชะยันโตโพธิยามูเลสัก๎ยานังนันทิวัฑฒะโนเอวังตะวังวิชะโยโหหิ
ชะยัสสุชะยะมังคะเลอะปะราชิตะปลลังเกสีเสปะฐะวิโปกขะเรอะภิเสเก
สัพพะพุทธานังอัคคัปปตโตปะโมทะติฯ
สุนักขัตตังสุมังคะลังสุปะภาตังสุหุฏฐิตังสุขะโณสุมุหุตโตจะ
สุยิฏฐังพ๎รัห๎มะจารีสุปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง
ปะทักขิณัง มโนกัมมังปะณิธีเตปะทักขิณาปะทักขิณานิกัต๎วานะ
ละภันตัดเถปะทักขิเณฯ
ภะวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ
สะทาโสตถีภะวันตุเต*
ภะวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ
สะทาโสตถีภะวันตุเต*
ภะวะตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ
สะทาโสตถีภะวันตุเต*
* ถาสวดใหคนอื่นใชคําวาเต สวดใหตัวเองใชคําวา เม (เต แปลวาทาน-
เม แปลวาขาพเจา)
หมายเหตุใชคําวาเตเหมาะสมดีแลวใหผูอื่นดวยเราไดอานิสงสของการสวดมนตอยูแลว
Page 26
26
คาถาเงินลาน
(ตั้งนะโม๓จบ)
สัมปะจิตฉามิ
นาสังสิโม
พรหมมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง
วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย
พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม
(อานวาสะ-หวา-โหม)
สัมปะติจฉามิ
เพ็งๆ พาๆ หาๆ ฤาๆ
บูชาเฉพาะตัวคาถา ๙จบ
บูชา ๙จบหลวงพอบอกวาเปนเบี้ยตอไสถาภาวนาควบกับอานาปาฯ
จิตยิ่งสะอาดจะยิ่งเห็นผล
โดย หลวงพอพระราชพรหมยาน
ขอแนะนําวิธีการสวดคาถาเงินลานใหไดผลยิ่งขึ้น (รวบรวมจากคําสอนของหลวงพอฤๅษีฯ)
๑ทุกครั้งที่สวดคาถาเงินลานประจําวันใหถือเงินจํานวนหนึ่งไวดวย(ไมตองมาก
แตควรถวายทุก
วัน) เมื่อสวดเสร็จใหถวายเงินนี้ใสกระปุกเก็บไวเมื่อมีโอกาสใหนําเงินสวนนี้ไปถวายพระสงฆ
(สังฆทาน วิหารทาน ชําระหนี้สงฆอยางใดอยางหนึ่งก็ได)
หากมีการปฏิบัติกรรมฐาน ใหสวด
คาถาเงินลานหลังจากปฏิบัติกรรมฐานแลวเสร็จ
๒ทุกครั้งที่ไดรับเงินรายได(เปนเงินสดหรือเช็ค)
กอนเก็บใหถือเงินไวแลวสวดคาถาเงินลาน (3 จบ
ขึ้นไปยิ่งมากยิ่งดี)
อันนี้ไมตองถวายเงินใหพระครับ(แตจะแบงถวายบางบางสวนก็ดี)
Page 27
27
คาถาบูชาหลวงปูทวด
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
(วา ๓ จบ)
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา
(วา๓จบ)
คาถาบูชาพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕
นะโมตัสสะ ภะคะวาโต อะระโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ
(3จบ)
อิติปโส วิเสเสอิ
อิเสเส พุทธะนาเมอิ
อิเมนา พุทธะ ตังโสอิ
อิโสตัง พุทธะปติอิ
ปยะ มะมะ นะโมพุทธายะ
(3จบ เฉพาะประโยคนี้)
ปโยเทวา มนุษยสานัง ปโยพรหมมา นะมุ ตะโม
ปโยนาคะ สุปนนานัง ปนินชะลิยัง นะมามิหัง
พระสยามมินทรโธ วะโร อิติพุทธะ สังมิ อิติอะระหัง สะหัส
สะกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ มาสีสะมานัง
(ขอพรทานหามบน) ขอเดชะฝาละออกธุลีพระบาท
ขาพระพุทธเจา (นาย นาง นางสาว) ชื่อ......................นามสกุล
...................
ตองการใหพระองคทานชวยเรื่อง
...................................................................
*อิติปโส วิเสเสอิ อิเสเส พุทธะ นาเมอิ อิเมนา พุทธะติงโสอิ
อิโสตัง พุทธะปติอิ ปยะมะมะ นะโมพุทธายะ
(*3จบ ตั้งแต อิติปโสฯ)
ขาพระพุทธเจาขอรับดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ ขอใหบุญ
บารมีขององคเสด็จพอ ร.5 สูงยิ่ง ๆ ขึ้น และแกรงกลายิ่ง ๆ ขึ้น
Page 28
28
ตัวอยางการอธิษฐานขอพรพระปยะฯ
หากมีกรรมใดที่เคยลวงเกินพระองคทานขอใหพระองคทานอโหสิกรรมใหขาพเจา
และขอใหพระองคทานชวยดูแลปกปกรักษาตัวขาพเจา ขอใหขาพเจามีชีวิตที่ดี มี
งานที่ดี ไดพบคนดี มีคนเมตตาชวยเหลือ ไดพบกับสิ่งที่ดี ขอใหแคลวคลาดจากเรื่อง
ราย สิ่งที่ไมดี พนภัยจากคนชั่ว คนที่คิดราย
ขอใหทานชวยดลจิตใหคิดแตสิ่งที่ถูก
ตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกตอง ใหไดปฎิบัติธรรมใหยิ่งๆขึ้นไป
จนถึงซึ่งพระนิพพานดวย
เทอญ
คาถาบูชาสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ
( บทยาว)
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ(สวด๓จบ)
ชุมพรจุติอิทธิกะระณังสุโขนะโมพุทธายะมะอะอุอิสะวาสุสุสะวาอิ
อิทธิฤทธิอิทธิฤทธังอรหังพุทโธพุทธมหาลาโภ มหาเทโวพุทโธโลกะนาถัง
พุทธอรหังอะนะมะพะทะ จะพะกะสะ หุลุหุลูสวาหายะภวันตุเต(เม)
( บทสั้น)
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ(สวด๓จบ)
ชุมพรจุติอิทธิกะระณังสุโขนะโมพุทธายะ
บทขอพร
Page 29
29
โอม ศรีนิลธะกะ จะวิริเยนะ อิธะคะมะ ทีมะสังอังขุ อาปามะจุปะ
สังวิธาปุกะยะปะ
โอม นะโมพุทธายะ ศรีกุตระ จะวิริเยนะ สุขะโต โลกะวิทู
อธิษฐานขอพร พระพุทธเจา
โอม ยัมเศาวาหะ สะมุปาสะเตศิวะอิติ พรมเหติเวทานติโน
เพาทธา พุทธะอิติประมาณะปะฏะวะหะ กรรมเตติเนายายิ กาหะ
อรหัน นิตยะถะไญ นะ ศาสะนะระตาหะ กรรมเมติ มีนานสกาหะ
โสยัมโน วิทะธาตุวามญฉิตะ ผะลัม ไตรโลกยะ นาโถ หะริหิ
อธิษฐานขอพร พระศิวะ
โอม กรรมปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม ภุชะเคน
ทะ ระหารัม สะทะวะสันตัม หฤทะยาระวินเท ภะวัมภะวานี สาหิตัม
นะมามิ
อธิษฐานขอพร พระนารายณ
โอม ศานตาการัม ภุชะคะศะยะนัม ปทมะนาภัมสุเรศัม วิศวาธารัม
คะคะนะสะทฤศัม เมฆะวรรณัมศุภางคัม ลักษมีการตัมกะละนะยะนัม
โยคิภัรธยานะคัมมยัม วันเทวิษณุม ภะวะภะยะหะรัม สรรวะโลกัย
กานาถัม
อธิษฐานขอพร พระพรหม
โอม ปะระเมสะนะมัสการัม องกาละนิสสะวะรัง พรหมเวสสะ
ยัม ภูปสสะวะวิษณุ ไวยาทานะโมโทติลูปม ทะระมา ยิกกะยานัง
ยะไวลา คะมุลัม สะทานันตะระวิมูสะตินัน นะมัตเต นะมัตตะเร
จะ อะกาลัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะยันตรามา กัตถะ
นารัมลา จะสะ ระวะปะติตัม สัมโภพะกัสสะโก ทิวะทิยัม มะตัมยะ
ตะเร
อธิษฐานขอพร พระแมอุมาปารวตี
โอม โรคานเศษานะปะหัมสิตุษฏา รุษฏาตุกามาน สะกะลา
นะภีษะฏาน ตวามาศริตานาม นะวิปนนราณาม ตวามาศริตาหยา
ศระยะตามปะระยานติ
อธิษฐานขอพร พระพิฆเนศวร
Page 30
30
โอม คะชานะมัน ภูตะคะณาธิเสวิตัม กะปตะถะชัมพูผะละ จารุ
ภักษะณัม อุมาสุตัม โสกะวินาศะการะกัม นะมามิ วิฆเนศวะระปา
ทะปมกะชัม
คําบูชาพระศิวะมหาเทพ
โอม นะมัช ศิวายะ นะ มะ ฮา โอม นะโม พุทธายะ อิศราเม ยะ
นะมะหะ
คําบูชาพระนารายณ
โอม นะโม นารายะณา ยะ นะ มะ ฮา
โอม นะโม พุทธายะ นารายะณะ ยะนะมะหะ
คําบูชาพระพรหม
โอม อหัม พรัหมา อัสมิ, โอม นะโม พุทธายะ พรหมมา ยะนะมะหะ
คําบูชาพระแมอุมาปารวตี
โอม เจ มาตา กี, โอม นมะ ปารวตี ปเต ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวี
คําบูชาพระแมลักษมี
โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะ มะ ฮา
คําบูชาพระแมสรัสวตี
โอม ศรี สรัสวตี เจ นะ มะ ฮา
คําบูชาพระพิฆเนศวร
โอม ศรี คเณศา ยะ นะ มะ ฮา
บทสรรเสริญพระคุณพระแมกวนอิมมหาโพธิสัตว
Page 31
31
"นําโม กวนสี่อิม ผอสัก"
นําโมไตชื้อ ไตปุย กิ้วโคว กิวหลั่ง กวงไตเหลงก้ํา กวนสี่อิมผอสัก (กราบ)
นําโมไตชื้อ ไตปุย กิ้วโคว กิวหลั่ง กวงไตเหลงก้ํา กวนสี่อิมผอสัก (กราบ)
นําโมไตชื้อ ไตปุย กิ้วโคว กิวหลั่ง กวงไตเหลงก้ํา กวนสี่อิมผอสัก (กราบ)
นําโมฮุก นําโมฮวบ นําโมเจ็ง นําโมกิ้วโคว กิวหลั่ง กวนสี่อิม
ผอสัก ถั่งจี้ตอ โอม เกียลอฮวดตอ เกียลอฮวดตอ เกียคอฮวดตอ
หลอเกียฮวดตอ หลอเกียฮวดตอ ซาผอออ เทียงหลอซิ้ง ตี่หลอ
ซิ้ง นั้งหลี่หลั่ง หลั่งหลี่ซิง เจ็กเฉียกใจ เอียงหวงอุยติ้ง นํามอ
หมอ ออปวกเยี๊ย ปอหลอบิ๊ก
(กราบ)
มหากรุณาธารณีสูตร (ไตปุยจิ่ว)
"โชย ชิ่ว โชย งั่ง บอ ไหง ไต ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว" (3 จบ)
"ปง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล" (3 จบ)
นํา มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย เย ๐ นํา มอ ออ ลี เย
๐ ผอ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย
๐ ผู ที สัต ตอ พอ เย
๐ หมอ ฮอ สัต ตอ พอ เย
๐ หมอ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย
๐ งัน ๐ สัต พัน ลา ฮัว อี
๐ ซู ตัน นอ ตัน เซ
๐ นํา มอ สิต กิด ลี ตอ อี หมง ออ ลี เย
๐ ผอ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา
เลง ถอ พอ ๐ นํา มอ นอ ลา กิน ซี ๐ ซี ลี หมอ ฮอ พัน ตอ ซา เม
๐ สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง
๐ ออ ซี เย็น
๐ สะ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค ๐ มอ ฮัว เตอ เตา
๐ ตัน จิต ทอ ๐ งัน ออ พอ ลู ซี ๐ ลู เกีย ตี ๐ เกีย ลอ ตี
๐ อี ซี ลี ๐ หมอ ฮอ ผู ที สัต ตอ ๐ สัต พอ สัต พอ
Page 32
32
๐ มอ ลา มอ ลา
๐ มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน
๐ กี ลู กี ลู กิด มง ๐ ตู ลู ตู ลู
๐ ฟา เซ เย ตี
๐ หมอ ฮอ ฮัว เซ เย ตี
๐ ทอ ลา ทอ ลา
๐ ตี ลี นี
๐ สิด ฮู ลา เย
๐ เจ ลา เจ ลา
๐ มอ มอ ฮัว มอ ลา ๐ หมก ตี ลี ๐ อี ซี อี ซี
๐ สิด นอ สิด นอ ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี
๐ ฮัว ซอ ฮัว ซัน
๐ ฮู ลา เซ เย
๐ ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา
๐ ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี
๐ ซอ ลา ซอ ลา ๐ สิด ลี สิด ลี
๐ ซู ลู ซู ลู
๐ ผู ถี่ เย ผู ถี่ เย ๐ ผู ถอ เย ผู ถอ เย
๐ มี ตี ลี เย
๐ นอ ลา กิน ซี
๐ ตี ลี สิด นี นอ
๐ ผอ เย มอ นอ
๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ สิด ถอ เย
๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ หมอ ฮอ สิด ถอ เย ๐ ซอ ผอ ฮอ ๐ สิด ทอ ยี อี ๐ สิด พัน ลา เย
๐ ซอ ผอ ฮอ ๐ นอ ลา กิน ซี
๐ ซอ ผอ ฮอ ๐ มอ ลา นอ ลา
๐ ซอ ผอ ฮอ ๐ สิด ลา เซง ออ หมก เค เย ๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ ซอ ผอ หมอ ฮอ ออ สิด ถอ เย ๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ เจ กิด ลา ออ สิด ถอ เย
๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ ปอ ทอ มอ กิด สิด ถอ เย
๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย
๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย
๐ ซอ ผอ ฮอ
๐นัม มอ หอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย
๐นัม มอ ออ ลี เย ๐ ผอ ลู กิต ตี ๐ ชอ พัน ลา เย ๐ ซอ ผอ ฮอ
๐ งัน สิด ติน ตู ๐ มัน ตอ ลา ๐ ปด ถอ เย ๐ ซอ ผอ ฮอ ๐
Page 33
33
คําอุทิศสวนกุศล
อิทัง บุญญะผะลังผลบุญใดที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดบําเพ็ญแลว ณ โอกาสนี้ ขาพเจา
ทั้งหลายขออุทิศสวนกุศลนี้ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลาย
ที่เคยลวงเกินมาแลว แตชาติกอนก็
ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาสวนกุศลนี้
ขอจงอโหสิกรรม ใหแกขาพเจา
ตั้งแตวันนี้ ตราบเทาเขาสูพระนิพพาน
และขาพเจาทั้งหลายขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกเทพเจาทั้งหลายที่ปกปกรักษา
ขาพเจา และเทพเจาทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ทาวสักกะเทวราช ทาว
สหัมบดีพรหม ทาวจตุโลกบาล พระโพธิสัตวทุกๆพระองค
สมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕
ขอเทพเจาทั้งหลายและบริวารของทาน จงโมทนาสวนกุศลนี้ และขอจงเปนสักขีพยาน ใน
การบําเพ็ญกุศล ของขาพเจาในครั้งนี้ดวยเถิด
ขออุทิศสวนกุศลนี้ใหแก หลวงพอปาน หลวงพอฤๅษีลิงดํา วัดทาซุง
หลวงปู
ทวด หลวงพอสด ทานสิงขร หลวงปูมั่น หลวงปูฝน เทวดาเจาที่บิดามารดา ครูอาจารย
ทานผูมีพระคุณ ทั้งในชาติปจจุบัน และชาติอดีตทุกชาติ
และขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกทานทั้งหลาย ที่ลวงลับไปแลว ที่เสวยความสุขอยูก็ดี
เสวยความทุกขอยูก็ดี เปนญาติก็ดี มิใชญาติก็ดี ขอทานทั้งหลาย
จงโมทนาสวนกุศลนี้ พึง
ไดรับประโยชน ความสุข เชนเดียวกับขาพเจา จะพึงไดรับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
อิทัง บุญญะผะลังผลบุญใดที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดพําเพ็ญแลว ณ โอกาสนี้ ขอ
ผลบุญนี้ จงเปนปจจัย ใหขาพเจาทั้งหลาย ไดเขาถึง ซึ่งพระนิพพาน
ในชาติปจจุบันนี้เถิด
หากขาพเจายังไมถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด หากเกิดในภพใดขอใหเกิดภายใตรม
พระบรมโพธิสมภาร ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และมีโอกาสปฏิบัติตามพระ
ธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหยิ่งๆขึ้นไป และขอใหความไมมี
จงอยามีแกขาพเจา ตั้งแต
กาลบัดเดี๋ยวนี้เปนตนไป ตราบจนเขาสูพระนิพพานเทอญ
Page 34
34
บทอโหสิกรรม
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมดีอันใดที่
เปนกุศลผลบุญ ที่ไดบําเพ็ญมาแลว ในอดีตชาติเกิดก็ดี ใน
ปจจุบันชาติเกิดก็ดี ในที่นี้ก็ดี ขอใหทานทั้งหลาย ที่มีภพก็
ดี ที่มีภูมิก็ดี เปนแดนเกิดก็ดี ชลาเกิดก็ดี มีมรณะก็ดี มีจิต มี
ชีวิต มีวิญญาณ มีขันธะสันดาน มีวิบากแหงกรรม มีการ
กระทํากฎแหงกรรม เจากรรมนายเวร เจาการบัญชี ทานทาว
จตุโลกบาลทั้ง ๔ ยมพบาล มนุษย ๑ สวรรค ๖ พรหมโลก
๒๖ อบายภูมิทั้ง ๔ บัดนี้ขาพเจาทั้งหลาย ไดสรางกุศล มี
ผลทาน ผลศีล ผลภาวนา ผลแผเมตตา ขอใหถึงแกทาน
ทั้งหลาย ที่ไดกระทําการลวงเกิน ดวยกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็
ดี ทั้งตอหนาก็ดี ลับหลังก็ดี ที่รูก็ดี ที่ไมรูก็ดี ขอใหทาน
ทั้งหลาย ขออโหสิกรรมใหแกขาพเจาทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลาย ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกัน ขออยาใหมีเวรภัย
อันตราย เกิดชาติหนึ่งภพใด ขอใหขาพเจาไดสรางแตกรรม
ดี และสรางบารมีของตน ใหพนภัยอันตราย ลุลวงบวงมาร
ใหถึงพระนิพพานในทุกสถานที่ ในกาลบัดเดี๋ยวนี้ดวยเถิด
พุทธังอโหสิ ธัมมังอโหสิ สังฆังอโหสิ มหาเทพ มหาพรหม
มหาเทวี ครูบาอาจารย ทานพอประสิทธิ์ ประทีปเสน ปูฤๅษี
ทั้ง ๑๐๘ พระแมธรณี พระแมคงคา พระแมโพสพ พระเพลิง
พระพราย พระพิรุณ เจาปาเจาเขา เทวดาทั้งหลาย เบื้องบน
และเบื้องลาง เจาที่เจาทางทุกแหงหน อโหสิใหพวก
ขาพเจาดวยเถิด พระเจาคะ
บทอโหสิกรรม(อีกแบบหนึ่ง)
Page 35
35
กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ กรรมอันใดที่
ขาพเจา ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................. ที่
ทําแกผูใด ในชาติใด ภพใด ภูมิใด ในอดีตและปจจุบัน ที่มี
สังขารและไมมีสังขาร มีจิต มีชีวิต มีวิญญาณ ที่เห็นก็ดี ไม
เห็นก็ดี ที่ลวงเกินกันก็ดี ดวยกาย วาจา ใจก็ดี การกระทํา
ใดๆ ขอใหทานทั้งหลายและผูปฏิบัติดวยกันก็ดี อโหสิกรรม
ซึ่งกันและกันดวยเทอญ
แมแตกรรมที่ใครทําแกขาพเจา ที่รูก็ดี ไมรูก็ดี เห็นก็ดี
ไมเห็นก็ดี ตั้งใจก็ดี ไมตั้งใจก็ดี ขาพเจาอโหสิกรรมให
ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจา เปนอภัยทาน เพื่อจะไดไมมี
เวรกรรมตอไป ดวยอานิสงสแหงอภัยทานนี้ ขอใหขาพเจา
และครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู
อุปการคุณทุกทาน ตลอดถึงบิดา มารดา ครูบาอาจารย ของ
ขาพเจา จงมีแตความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแตสิ่งที่ดีและ
ชอบ ทุกทานเทอญ
อนุโมทนาวิธี
(ผูที่เปนประธานเริ่มตน)
ยะถา วาริวะหา ปูรา
ปะริปูเรนติ สาคะรัง
เอวะเมวะ อิโต ทินนัง
เปตานัง อุปะกัปปะติ
อิจฉิตัง ปตถิตัง ตัมหัง
ขิปปะเมวะสะมิชฌะตุ
สัพเพ ปูเรนตุ สังกัปปา
จันโท ปณณะระโส
ยะถา มะณิโชติระโส ยะถาฯ
(รับพรอมกัน)
สัพพีติโย วิวัชชันตุ
สัพพะโรโค วินัสสะตุ
มา เต ภะวัต๎วันตะราโย
สุขี ทีฆายุโก ภะวะฯ
อะภิวาทะนะสีลิสสะ
นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน
จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ
อายุ วัณโณ สุขัง พะลังฯ
Page 36
36
กรวดน้ํา (ภาษาไทย)
อิมินา ปุญญะกัมเมนะ
ดวยเดชะผลบุญแหงขาพเจาไดเจริญมนตภาวนาใน
วันนี้ ขอใหไปค้ําชูอุดหนุนบิดา มารดา ผูมีพระคุณและญาติ
กา ครูอุปชฌาย อาจารย และเจากรรมนายเวร
พระมหากษัตริย และมิตรรักสนิท เพื่อนสาราสัตวนอยใหญ
พระภูมิเจาที่ เจากรุงพาลี นางพระธรณี นางพระคงคา พระ
ยายมราช นายนิรยบาล ทั้งทาวจตุโลกบาล สิริพุทธ
อํามาตย ชั้นจตุมหาราชิกาเบื้องบน จนถึงที่สุดพรหมา
เบื้องต่ําขึ้นมาจนถึงมนุษยโลก โดยรอบสุดขอบจักรวาล
อนันตจักรวาล คุณพระศรีรัตนตรัย และเทพยดาทั้งหลาย
ตลอลทั้งอินทร พรหม ยม ยักษ คนธรรพ นาคา ทาน
ทั้งหลายที่ตองทุกข ขอใหพนจากทุกข ทานทั้งหลายที่ได
สุข ขอใหไดสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ดวยเดชะผลแหงขาพเจาอุทิศ
ใหไปนี้ จงเปนอุปนิสัยปจจัยแกพระนิพพานในปจจุบันและ
อนาคตกาล เบื้องหนาโนนเทอญฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น