++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ในหลวงทรงเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจ

พืช)ในหลวงทรงเป็นน้ำทิพย์ชโลมใจ โครงการฝนหลวงเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริเมื่อคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรถิ่นชนบท ทรงแก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างอัศจรรย

. สัตว์)ในหลวงทรงสร้างแหล่งอาหารชั้นเลิศ หลังพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นถวายพันธุ์ปลานิลแด่ในหลวง ทรงเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ พร้อมแจกจ่ายแก่พสกนิกร

จาก sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: