++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สังเขปประวัติ นางวลัย สิงหพรหมสาร

สังเขปประวัติ นางวลัย สิงหพรหมสาร

ข้าราชการบำนาญ
อดีตอาจารย์ ๒ ระดับ ๗
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
ชาตะ ๒๖ มิถุนายน ๒๔๘๑
มรณะ ๘ เมษายน ๒๕๕๘

สิริอายุ ๗๗ ปี

สังเขปประวัติ
ชาติภูมิ นางวลัย สิงหพรหมสาร เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๘๑ ณ บ้านเลขที่ ๑๗๗ ถนนแก่งสำโรง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นบุตรสาวของคุณพ่อภา และ คุณแม่ถนอม รัตนปกรณ์

มีพี่น้องร่วม บิดา - มารดา จำนวน ๕ คน ดังนี้

๑.นางวลัย สิงหพรหมสาร (ผู้สายชนม์)
๒.นางวรินทร์ โรจน์รัตน์ชีวิน
๓.นายปิ่นศักดิ์ รัตนปกรณ์ (ถึงแก่กรรม)
๔.นายธนารักษ์ รัตนปกรณ์
๕.นายศุภชัย รัตนปกรณ์ (ถึงแก่กรรม)


การศึกษา

- จบชั้นอนุบาล จากโรงเรียนอนุบาลครูวิไล (ที่ตั้งหอเจ้าบ้านปัจจุบัน)
- จบชั้นประถมศึกษา (ป.๑- ป.๔) จากโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ (เทศบาล ๑)
- จบชั้นมัธยมศึกษา (ม.๑ -ม.๖) จากโรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
- จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
- จบหลักสูตร ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง ( ป.กศ.สูง)
- จบวิทยาลัยครูสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
- ศึกษาต่อระหว่างรับราชการ ระดับปริญญาตรี วุฒิคุรุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) จากวิทยาลัยครูมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

การรับราชการ

ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ตามสิทธิ์นักเรียนทุน วุฒิ ป.กศ.สูง เข้ารับราชการในตำแหน่ง ครูตรี อัตราเงินเดือน ๗๕๐ บาท ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ผู้บังคับบัญชาคนแรก คือ ครูใหญ่เปรื่อง อุ่นบุญเรือง

การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความก้าวหน้า เลื่อนตำแหน่งและระดับเงินเดือนตามลำดับ จนครบเกษียณอายุราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ ในตำแหน่ง อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ รวมอายุราชการ ๔๐ ปี ผู้บังคับบัญชาคนสุดท้าย คือ ผู้อำนวยการวัชรินทร์ อ่อนประสงค์


นางวลัย สิงหพรหมสาร มีโอกาสได้ปฎิบัติงานในหน้าที่ตลอดชีวิตราชการ โดยมีผู้บังคับบัญชาตามลำดับ คือ

๑. นายเปรื่อง อุ่นบุญเรื่อง
๒. นางลูกจันทร์ ทองเจริญ
๓. นางสาวอุบล อาษาไชย
๔. นางกาญจนา เมฆสวรรค์
๕. นายสวัสดิ์ โรจนากร
๖. นายนพคุณ สุขเกษม
๗. นายวัชรินทร์ อ่อนประสงค์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ


- เบญจมาภรณ์มุงกุฎไทย (บม.)
- เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บช.)
- จตุรภรณ์ช้างเผือก (จช.)
- ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ตช.)
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ทม.)
- เหรียญจักรพรรดิมาลา (จ.พ.ม.)
- เหรียญกาชาดสมนาคุณชั้น ๓


ชีวิตครอบครัว


สมรสกับนายวิชัย สิงหพรหมสาร (ปัจจุบันข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนบ้านกลางหมื่นสงเคราะห์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์) มีบุตรี ๓ คน

๑. นางวิริยา ถิ่นชีลอง พยาบาลชำนาญการพิเศษ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สมรสกับ นายศานิต ถิ่นชีลอง วิศวกรระดับ ๑๐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น มีบุตรธิดา ๒ คน

๒. นางสาวปิยรัตน์ สิงหพรหมสาร (ถึงแก่กรรม)

๓. นางพนารัตน์ วิบูลยาภากร ประกอบธุรกิจส่วนตัว สมรสกับนายมีศักดิ์ วิบูลยาภากร ประกอบธุรกิจร้านอาหาร มีบุตรธิดา ๒ คน


ประวัติการเจ็บป่วย


จากการเริ่มต้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต คุณยายวลัย สิงหพรหมสาร จะไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเลยแม้แต่ครั้งเดียว ดำเนินชีวิตสุขสบายเป็นปกติ ดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ร่าเริง เบิกบาน ร่วมกิจกรรมสังคมได้ตามอัธยาศัย มีความอบอุ่นในบรรยากาศของครอบครัว ญาติสนิทและเพื่อนพ้องน้องพี่โดย ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพให้ปรากฏ แต่ประการใด... ได่รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี พบแพทย์ตามนัดหมายทั้งที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นอย่างต่อเนื่อง

ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตรวจพบอาการผิดปกติภายในร่างกาย เป็นที่น่าวิตก โดยแพทย์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น ได้แนะนำรายละเอียดและขั้นตอนการบำบัดรักษาให้บุตรสาวซึ่งเป็น พยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ได้ทราบ พร้อมกับการกำหนดเวลาประมาณ ๒ เดือน โดยประมาณวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ อาการเจ็บป่วยถดถอยต้องเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จนถึงวาระสุดท้าย ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗ฬ๐๐ น. รวมเวลาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ๙ วัน สิริอายุ ๗๗ ปี

1 ความคิดเห็น: