++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักทรัพยากรบุคคล จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341577901131215

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักสังคมสงเคราะห์,ผู้ช่วยนักวิจัย,นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมการแพทย์
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341575578764991

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นายแพทย์ปฏิบัติการ(รพ.นครชัยศรี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341600085634564

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการพัสดุ,นักเทคนิคการแพทย์,นักกายภาพบำบัด,พยาบาลวิชาชีพ,พนักงาน ช่วยเหลือคนไข้ (โรงพยาบาลปัตตานี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 7 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 - วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341528269927637

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสถิติ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341626893621585

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 0 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341546703397058

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นิติกรปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 0 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341550620358928

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 0 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341551627488414

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : ตามประกาศที่แนบ จำนวนตำแหน่งว่าง : 13 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634341600019232139

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น