++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ตำแหน่งงาน ณ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340725653043750

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานประจำสำนักงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340572547887500

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340706096481250

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340709773356250

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340711108512500

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักเทคนิคการแพทย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340712916168750

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักรังสีการแพทย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340714183981250

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมควบคุมโรค
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340716020075000

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : ครูผู้สอน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 - วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป http://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=634340582835856250

ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

1 ความคิดเห็น: