++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551

การเป็นผู้นำที่ดี

    
   
 ผู้เขียน: Peter    
ก ารจะเป็นผู้นำที่ดี สิ่งสำคัญบุคคลผู้นั้นต้องมีจิตสำนึกไว้ตลอดเวลาว่า คนเราไม่อาจเป็นผู้นำได้ถ้าปราศจากผู้สนับสนุนที่ดี  การจะได้ผู้สนับสนุนที่ดีต้องได้การสนับสนุนด้วยใจ หาใช่ได้มาด้วยการบังคับหรือหลอกลวง  ผู้นำต้องมีความหนักแน่นในอุดมการณ์ และไม่หวั่นไหวต่อสิ่งล่อลวงภายนอก  ผู้นำต้องรำลึกไว้เสมอว่า อำนาจเปรียบเสมือนยาเสพติด ที่หากผู้ใดหลงเสพไปแล้วหลงระเลิงตัวเองคิดว่ายิ่งใหญ่ จะถูกความคิดนั้นทำลายให้ย่อยยับในที่สุด  คนที่เป็นผู้นำจะมีสิ่งล่อใจอยู่กับตัวคืออำนาจและเงินตรา สิ่งที่จะล่อให้คนหลากหลายเข้ามาห้อมล้อม โดยเฉพาะคนที่ขาดความจริงใจ ที่จะเข้ามาสอพลอให้หลงระเลิงเพียงเพื่อให้ได้ประโยชน์ในตน หาได้มีความจริงใจหวังดีว่าตัวผู้นำนั้นจะประสพผลประการใด  คนเป็นผู้นำจึงต้องมีจิตสาธารณะที่คิดถึงแต่ประโยชน์ของแผ่นดินและประชาชน มากกว่าประโยชน์ของตนและพวกพ้อง  ผู้นำต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อคนดีที่สามารถทำประโยชน์ต่อแผ่นดินและส่วน รวมได้ เปรียบเสมือนเล่าปี่ผู้อ่อนน้อมต่อคนทั่วทิศ
วันที่ :  16 ธันวาคม 51 7:41

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น