++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558

๕๗ "ฝืนป่าแห่งลุ่มแม่น้ำภาชี" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๕๗ "ฝืนป่าแห่งลุ่มแม่น้ำภาชี"
เมื่อโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้มีการถวายผินป่าแห่งลุ่มแม่น้ำภาชี ใน จ.ราชบุรี แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แต่หลายส่วนของผืนป่ายังนับได้ว่าเป็นป่าเ?สื่อมโทรม ของขวัญชิ้นนี้จึงยังไม่สมบูรณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงนำของขวัญชิ้นนี้มาพัฒนาใหม่ในแนวทางที?่ทรงเคยปฎิบัติมาด้วยการสร้างจิตสำนึกรักษ?าป่าที่ยั่งยืน ป่านั้นจะอยู่ได้ด้วยคน เพราะฉะนั้นพระองค์ท่านจะต้องช่วยคนก่อน ให้คนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพที่มั่นคงพอสมควร เขาเหล่านั้นจะได้ช่วยดูแลป่า ไม่ทำลายป่า จนกระทั่งวันนี้ผ่านมา ๒๐ ปี ของขวัญชิ้นนี้ได้เปลี่ยนไปกลายเป็นฟาร์มต?ัวอย่างบ้านบ่อวี บ้านพุระกำ เป็นศูนย์งานฝึกสอนหัตถกรรม เป็นพื้นที่กว่า ๕ แสนไร่ ที่กลับคืนไปสู่ชาวราชบุรี นับได้ว่าของขวัญชิ้นนี้ ได้สร้างความปลื้มปิติในพระราชหฤทัยที่ได้?ทรงสร้างชีวิตใหม่ให้แก่ประชาชนของพระองค์
https://www.youtube.com/watch?v=DoDPQEmR8C01 ความคิดเห็น: