++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

๗๑"นักเรียนบ้านนอก" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๗๑"นักเรียนบ้านนอก" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๗๑"นักเรียนบ้านนอก"

"ทรงมีพระราชดำรัสว่าถ้าเราไปเรียนต่?างประเทศ ไม่ใช่แค่นำความรู้กลับมา แต่เราต้องไปเรียนรู้จากเขา แล้วเราก็นำสิ่งที่ดีของเราไปเผยแพร่ให้ชา?วต่างชาติได้รู้ว่าเมืองไทยเรามีสิ่งดีๆ อะไรบ้างที่จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเท?ศชาติ" นายชัยรัตน์ พลมุข จากนักเรียนโรงเรียนบ้านนอก จังหวัดขอนแก่นสู่นักเรียนทุนผู้ได้รับพระ?ราชทานทุนสิริกิติ์ ศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียศึกษา มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา คนเก่ง คนดี ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน พระองค์ท่านทรงพระราชทานโอกาสให้เสมอ
https://www.youtube.com/watch?v=2b9OpIkLqVg1 ความคิดเห็น: