++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

เทคนิคในการสอนของพระพุทธเจ้า

เทคนิคในการสอนของพระพุทธเจ้า

ทรงมีเทคนิคอุบายในการสอนมากมาย (จากหนังสือ พุทธวิธีในการสอน โดย พระธรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต) เช่น

1.ทรงยกอุทาหรณ์ ยกนิทานประกอบ เพื่อให้เข้าใจง่าย สนุก น่าติดตาม

2.ทรงเปรียบเทียบ อุปมา อุปมัย เพื่อให้เข้าใจง่าย เปรียบเทียบกับความรู้เดิมของผู้ฟัง

3.ทรงใช้อุปกรณ์ ใช้สื่อในการสอน เช่น ทรงหยิบจับอะไรก็ได้รอบตัว เอามาเป็นตัวอย่างได้

4.ทรงทำตน เป็นตัวอย่าง

5.ทรงใช้ความสามารถทางภาษา เช่น ใช้ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ฯลฯ ใช้ศัพท์สำนวนให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อลดปัญหาการทะเลาะกัน เพื่อให้เข้าใจตรงกัน ศัพท์เดียวกัน หรือ ศัพท์ใหม่ที่ชัดเจน

6.ทรงสอนแบบให้ตรงกับแต่ละบุคคล นั่นคือ ไม่ได้สอนแบบ "เสื้อโหล" แต่เป็นแบบตัดให้เฉพาะตัว (Taylor made)

7.ทรงรู้จักจังหวะและโอกาส เช่น ความพร้อมของผู้เรียน

8.ทรงยืดหยุ่นในวิธีการสอน มีทั้งตรงๆ แรงๆ อ่อนโยน ดุดัน ตามสถานการณ์

9.ทรงมีการลงโทษ และให้รางวัลเช่น ทรงลงโทษตามธรรมวินัย ทรงตำหนิ ทรงสรรเสริญ ฯลฯ

3 ความคิดเห็น:

  1. http://www.48studios.net/ad/aHR0cDovL3d3dy5tb3ZpZTJmcmVlLmNvbS8=

    ตอบลบ