++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

คำชี้นำ อ.อิเคดะ เพื่อผู้นำรุ่นใหม่

คำชี้นำ ของอาจารย์อิเคดะ เพื่อ เป็นกำลังใจให้กับผู้นำรุ่นใหม่ "คุณสมบัคิของแม่ทัพ ผู้เรืองนาม" อันดับแรกก็คือ เชื่อมั่นอย่างเด็ดขาดต่อ โงะฮนซน อันดับ2 ก็คือ พลังความสามารถที่จะทำเรื่องยุ่งยากต่าง ๆ ให้สำเร็จลุ่ล่วงไปได้ อันดับ3 ก็คือ ผู้กล้าหาญแห่งโลกที่มีความเข้าใจอย่างดีกับทุกสิ่งทุกอย่างในสังคม อันดับที่ 4 ก็คือ กระตือรือร้นในการสร้างอบรมคนรุ่นหล้ง อันดับ 5 ก็คือผู้นำที่มีพลังโอบอุ้ม ซึ่งอุดมไปด้วยลักษณะความเป็นมนุษย์ และอันดับที่ 6 ก็คือ มีการวางแผน และมีสำนึกในความรับผิดชอบดีเลิศ จากวารสารสร้างคุณค่า เดือนส.ค 2554 ปฏิวัติมนุษย์ เพราะฉะนั้น พวกเราในฐานะลูกศิษย์ อ.จะต้องอธิษฐานให้ตัวเราเองมีพลังโอบอุ้มผู้นำด้วยกันและมีจิตใจ โอบอุ้มสมาชิกมิให้ตกหล่นแม้เพียงคนเดียว ให้เหมือนจิตใจแห่งอาจารย์กับศิษย์ไม่เป็นสอง เพี่อระบบการของสมาคมของเราจะได้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆขึ้น

2 ความคิดเห็น: