++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

รวมบทความ กิจการพลังงานของประเทศไทย ความจริงที่ต้องยอมรับ

กิจการพลังงานประเทศไทยไม่ใช่ของรัฐมานานแล้ว
http://www.manager.co.th/daily/viewnews.aspx?NewsID=9580000017472

ความเบี่ยงเบนกิจการพลังงานประเทศไทย
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9580000005385

13 ปีความเบี่ยงเบนกิจการพลังงานประเทศไทย
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000145367

แนวทางปรองดองคนในชาติของทักษิณสำเร็จด้วยรัฐประหารปี 2557
http://w3.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000128084

กิจการพลังงานเพิ่มพาลภัยดึงความสุขหนีไปจากประเทศไทย
http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9570000122478

2 ความคิดเห็น: