++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

๖๘ "อิ่มท้อง...อิ่มใจ" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๖๘ "อิ่มท้อง...อิ่มใจ"
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่รุนแรงมาก มีคณะที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ?์ พระบรมราชินีนาถ ได้นำเงินที่จำหน่ายดอกมะลิในวันแม่แห่งชา?ติจำนวน ๒ ล้านบาท พระองค์ท่านประทับยืนขึ้นมาเลยและก็มอบเงิ?นจำนวนนี้ให้นำไปจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้?กับผู้ที่ตกงานและผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานสภาสังคมสงเค?ราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นน้ำพระทัยพระราชทานที่ทรงห่วงใยพส?กนิกรของพระองค์ สำหรับอาหารที่จัดให้เป็นมื้อกลางวันตามพร?ะราชเสาวนีย์ พระองค์ท่านรับส่งว่าเป็นมื้อที่มีความสำค?ัญมาก อาหารที่จัดให้ก็จะต้องคำนึงถึงความสะอาดแ?ละสุขอนามัย วัตถุประสงค์ใหญ่จริงๆ แล้วก็คือต้องการสร้างคนให้เป็นคนดี เมื่อเขามีอาหารกินอิ่มแล้ว เขาจะได้มีแรงออกไปทำมาหากินได้ต่อไป ข้าวเพียงหนึ่งมื้อก็คือความสุขของคนที่หิ?ว ความอิ่มท้องก็คือสิ่งยับยั่งชั่งใจที่คนเ?ราจะดำรงความดีไว้ตราบนานเท่านาน
https://www.youtube.com/watch?v=4Mz3tpnJATg1 ความคิดเห็น: