++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

คำคมจาก Bernard Meltzer

"When you forgive, you in no way change
the past but you sure do change the future."

"เมื่อให้อภัย คุณเปลี่ยนอดีตไม่ได้
แต่มั่นใจได้ว่าเปลี่ยนอนาคตได้"

- Bernard Meltzer -เจ้าของสถานีวิทยุชาวอเมริกัน

2 ความคิดเห็น: