++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปัจจุบันแก้ปัจจุบัน จึงจะเห็นความบริสุทธิ์ไปเป็นขั้นๆ

"ตะวันนับแต่ก้าวขึ้นสู่ท้องฟ้า เร็วที่จะอัสดงคต คือก้าวลงสู่ความดับ
สังขารธรรมทั้งภายนอกภายในก็เช่นเดียวกัน
นับวันจะก้าวหน้าเข้าสู่ความแตกดับ
พึงพิจารณาด้วยปัญญาให้รู้เท่าทันสังขาร
เพื่อปล่อยวางไว้ตามสภาพ จะหมดกังวลในภาระใดๆ
ประจักษ์ใจก่อนสังขารธรรมจะแตกดับล่วงลับไป
สิ่งใดปรากฎขัดข้องในใจ สิ่งนั้นคือธรรมเครื่องสอนเรา
รีบยกขึ้นพิจารณาทันทีที่ปรากฎ
อย่าปล่อยไว้ให้เป็นข้าศึกแก่เรา
สิ่งที่ปรากฎเฉพาะหน้านั้นแล เรียกว่า ปัจจุบัน
ความรู้สึกตัวทันทีที่สิ่งนั้นๆมาปรากฎ
แล้วรีบพิจารณาแก้ไข นี้ก็เรียกว่าปัจจุบัน
ปัจจุบันแก้ปัจจุบัน จึงจะเห็นความบริสุทธิ์ไปเป็นขั้นๆ
จนถึงความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์"
ที่มา ธัมมะในลิขิต หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น