++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชุมชนพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างสายสัมพันธ์ : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97

 ชุมชนพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างสายสัมพันธ์ : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 97
ตอนที่ 97 : ชุมชนพอเพียง สร้างอาชีพ สร้างสายสัมพันธ์
ครอบครัว เป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคม หน่วยสำคัญที่สร้างคนคุณภาพให้กับประเทศ ขณะเดียวกันชุมชนก็เป็นหนึ่งในมือที่โอบอุ?้มสมาชิกชุมชนที่สำคัญไม่แพ้กัน ชุมชนบ้านพราน เป็นหนึ่งในชุมชนที่เห็นโอกาสในโครงการชุม?ชนพอเพียง และสร้างอาชีพเสริมขึ้นจากโครงการนี้ และที่สำคัญพวกเขายังเติมเต็มช่องว่างที่ห?ายไปของการอยู่ร่วมกันของคนหลากวัย ให้กลับคืนมาใหม่ ชาวบ้านพราน เป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนงบปร?ะมาณจากโครงการชุมชนพอเพียง เพื่อจัดหาเครื่องมือที่เขาต้องการใช้สำหร?ับสร้างรายได้เสริม จักรเย็บผ้ากว่าสิบตัวที่ตั้งเรียงราย เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพวกเขา ที่ได้ทำโครงการตามที่ตั้งใจ ความมหัศจรรย์ของโครงการที่ชุมชนคิดและทำด?้วยตัวเอง ทุกเส้นด้ายที่ย้ำลงไปในผืนผ้าเต็มไปด้วยค?วามใส่ใจ โครงการชุมชนพอเพียง จึงเป็นโครงการที่เชื่อมโยงพวกเขาเข้าด้วย?กัน ดั่งเส้นด้ายที่ผูกเกลียว เหนียวแน่น ไม่เสื่อมคลาย
http://www.youtube.com/watch?v=7HGHn_O3lmg

1 ความคิดเห็น: