++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ปวดกาย แต่ไม่ปวดใจ พระอรหันต์ทำได้อย่างไร?ปุจฉา - กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าคะ ดิฉันมีข้อข้องใจอยากถามพระอาจารย์เจ้าคะ แต่ขอออกตัวก่อนว่าอาจเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระสำหรับผู้อื่น เพียงแต่เป็นข้อข้องใจของดิฉันเองที่อยากรู้เจ้าค่ะ

คือ ตอนนี้มีปัญหาเรื่องปวดฟันเพราะฟันผุ พยายามหาวิธีรักษาแบบธรรมชาติอยู่คะ และก็ใช้ธรรมมะในการตามดูตามรู้ความปวดและความรู้สึกที่เกิดขึ้น แล้วก็เกิดความสงสัยอยากรู้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเคยมีปัญหาเรื่องแบบนี้หรือไม่เจ้าคะ แล้วท่านมีวิธีหรือใช้แนวทางใดในการบรรเทาความปวดฟันได้บ้าง เพราะเชื่อว่าสมัยก่อนการหาทันตแพทย์คงไม่ใช่เรื่องที่ทำได้ง่ายๆ

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกได้นำมาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติได้เหมาะสมกับชีวิตในปัจจุบัน ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงเจ้าคะ ขอกราบนมัสการลาเจ้าค่ะ..สาธุ

พระไพศาล วิสาโล วิสัชนา - เท่าที่ทราบ ในพระไตรปิฎกไม่มีกล่าวถึงพระอรหันต์ที่มีปัญหาปวดฟัน มีแต่อาพาธเพราะโรคอื่น แต่ท่านป่วยแค่กาย ใจไม่ป่วย อาทิ พระอนุรุทธะแม้อาพาธหนัก แต่ทุกขเวทนาทางกายไม่อาจครอบงำจิตของท่าน เนื่องจากท่านอยู่ด้วยสติปัฏฐาน ๔ ส่วนพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะก็เคยอาพาธหนัก แต่เมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องโพชฌงค์ให้ฟัง ท่านทั้งสองก็หายจากอาพาธ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความป่วยกายหายไปด้วยอำนาจแห่งธรรมโอสถ

กรณีของคุณนั้น การทำจิตให้เป็นสมาธิ ย่อมช่วยบรรเทาความปวดฟันได้ นอกจากนั้นการมีสติ เห็นเวทนาคือความปวด โดยไม่เป็นผู้ปวด หรือเห็นโทสะที่เกิดขึ้นกับจิตเวลารู้สึกเจ็บปวด ก็ช่วยลดความปวดได้ คือ ปวดแต่กาย ใจไม่ปวดด้วย อย่างไรก็ตาม นั่นเป็นการทำจิต ส่วนการทำกิจ คุณก็ควรทำด้วยเช่นกัน คือ เยียวยารักษาฟัน ด้วยการไปหาหมอ หรือกินยาตามที่หมอสั่ง

1 ความคิดเห็น: