++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น มาบเอื้อง หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาผู้ประกอบการทางสังคม เปิดรับสมัครแล้ว!


มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น มาบเอื้อง
หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาผู้ประกอบการทางสังคม
เปิดรับสมัครแล้ว!

# ใครเรียนได้บ้าง
๑. เป็นผู้นำชุมชน หรืออาสาสมัคร ที่ทำงานเพื่อแผ่นดิน
๒. สามารถอ่านออก/เขียนได้ หรือ จบ ม.๖
๓. อายุ ๒๕ ปีขึ้นไป กรณีอายุ ๒๐-๒๔ ปี ต้องผ่านประสบการณ์อาสาสมัครมาแล้ว ๓ ปี

# ค่าใช้จ่าย
ทุกคนถือว่ารับทุนเรียนฟรี แต่ จบแล้วต้องใช้ทุนโดยการสอนรุ่นน้องต่อไป หรือเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
สะสมเงินกองทุนเป็นค่าน้ำไฟ อาหารว่าง เดือนละ ๒๐๐ บาท

# เรียนยังไง
- นัดเจอกันที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง เดือนละ ๑ ครั้ง (ศุกร์-อาทิตย์ หรือแล้วแต่นัดหมาย)
- เรียนวิชาบ้านบ้าน เทอมละ ๕-๖ วิชา โดยใช้เวลา เทอมละ ๔ เดือน
- วิชาที่เรียนก็เป็นความรู้ในท้องที่ ตามแต่จะมีผู้สอน เช่น ป่า น้ำ ปุ๋ย ข้าว ยา ถ่าน น้ำยา น้ำมัน ฯลฯ
- ผู้เรียนต้องมีการจดบันทึกทุกครั้ง ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน/เทอม

# วิธีวัดผลสอบ
๑. ต้องลงมือทำงานจริง ประกอบการจริง เช่น เรียนผักก็ต้องปลูกผัก เป็นต้น
๒. เอาสิ่งที่ทำมาเขียนได้ ทุกๆวัน เป็นการถอดบทเรียน เก็บประสบการณ์ แม้พิมพ์ดีดไม่เป็น ก็อัดเสียงไว้ให้เด็กช่วยพิมพ์ได้
๓. มีความเข้าใจชุมชน สามารถวิเคราะห์ชุมชนที่ท่านอยู่ได้ ๕ เรื่อง
๓.๑ ประวัติศาสตร์ชุมชน/ข้อมูลชุมชน/ปัญหาของชุมชน
๓.๒ เครือข่ายในชุมชนที่ท่านอยู่
๓.๓ วัฒนธรรมชุมชนและทุนทางสังคม
๓.๔ กองทุนสวัสดิการสังคม
๓.๕ แผนที่ชุมชน/ แผนที่เดินดิน/ แผนที่ทำมือ

#หลักฐานการสมัคร (นำมาวันปฐมนิเทศน์)
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน-บัตรประชาชน ๑ ชุด
๒. สำเนาวุฒิการศึกษา ๑ ชุด (ถ้าไม่จบ ม.๖ ให้เขียนประวัติ/ผลงานของท่านนำมาด้วย)
๓. รูปถ่ายขนาดใดก็ได้ ๒ ใบ


#รับจำนวน ๑๐๘ คน
#เปิดรับสมัคร วันนี้ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
#ปฐมนิเทศน์ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

สมัครออนไลน์: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dExZaGRFQnhFSVBVQ3hleVRudERFbEE6MQ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น