++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดมหกรรม “สุขภาพดี วิถีชาวเทศบาลตำบลควนเสาธง” สุดคึกคักประชาชนร่วมมหกรรมกว่า ๕๐๐ คน


by สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
บ่ายวันนี้ (๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕) เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ สนามเทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดมหกรรม “สุขภาพดี วิถีชาวเทศบาลตำบลควนเสาธง” โดยมีนายทวีศักดิ์ ทักษิณาวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง กล่าวรายงานความเป็นมาของงานมหกรรม อีกทั้งได้รับเกียรติจากนายกวิตม์ ซื่อมั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะโหมด นายชลิต เกตุแสง สาธารณสุขอำเภอตะโหมด หัวหน้าส่วนราชการ/ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญบ้าน ประชาชนตำบล แม่ขรี และตำบลใกล้เคียง เข้าร่วมมหกรรมกว่า ๕๐๐ คน นายสุนทร คงทองสังข์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้ได้ผลและเกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยพลังของประชาชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางด้วยการส่งเสริมให้เกิดการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านของตำบลแม่ขรีที่ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพ เข้าร่วมหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ครอบคลุมเต็มพื้นที่ และมหกรรมครั้งนี้ จะเป็นการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพให้ทุกภาคส่วน หันมาสนใจและนำมาให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลควนเสาธงมีสุขภาพที่ดี ด้านนายทวีศักดิ์ ทักษิณาวาณิชย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลควนเสาธง กล่าวว่า หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลควนเสาธง จำนวน ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งเหรียง หมู่ที่ ๒ และบ้านมาบ หมู่ที่ ๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ ระดับเขตตรวจราชการที่ ๖ คือในปี ๒๕๕๒ และ ปี ๒๕๕๓ สำหรับปี ๒๕๕๔ มีหมู่บ้านผ่านเกณฑ์การประเมินระดับจังหวัด จำนวน ๓ หมู่บ้าน และปี ๒๕๕๕ ดำเนินการใน ๔ หมู่บ้าน ซึ่งในทุกปีมีการบูรณการงานและงบประมาณจากทุกภาคส่วน การจัดมหกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างกระแสการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีกิจกรรมการมอบรางวัลบุคคลต้นแบบ การจัดซุ้มนิทรรศการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคฯ การแข่งขันแอโรบิกมาราธอน การประกวดเมนูชูสุขภาพ และการประเมินหมู่บ้านฯ ระดับอำเภอ ทุกสิ่งล้วนเป็นการสร้างสุขภาพ ตามวิถีชาวเทศบาลตำบลควนเสาธงให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น