++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2550

บทบาทการบริหารงานท้องถิ่นของผู้นำการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

THE ADMINISTRATIVE ROLE OF LOCAL POLITICAL LEADER IN SAMUTPRAKARN

ลาดหญ้า อูริยา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมและสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต


ก ารวิจัยนี้เป็นการวิจัยบทบาทการบริหารงานท้องถิ่นของผู้นำการเมืองท้องถิ่นใ นจังหวัดสมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิหลังของผู้บริหารท้องถิ่นที่มีต่อระดับความรับรู้ในการบริหาร ท้องถิ่น จำแนก เพศ อายุ ระดับตำแหน่ง การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และสถานที่ทำงาน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิหลังของผู้นำการเมืองท้องถิ่นกับบทบาทก ารบริหารงานท้องถิ่นในด้านขีดความสามารถการบริหารจัดการพัฒนาของผู้นำการเมื องท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ

ในการวิจัยนี้ ศึกษาผู้บริหารงานเทศบาล และฝ่ายนิติบัญญัติ (สมาชิกสภาเทศบาล) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายและวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา และใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ ค่าไคสแควร์ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภูมิหลังของผู้นำการเมืองท้องถิ่นกับบทบาท การบริหารงานท้องถิ่นในด้านขีดความสามารถการบริหารจัดการพัฒนาของผู้นำการเม ืองท้องถิ่น

ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารในท้องถิ่นมีระดับขีดความสามารถรวมทุกด้านอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แต่ยังมีบางด้านที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข นอกจากนี้ ปัจจัยภูมิหลังของผู้บริหาร ได้แก่ เพศ อายุ ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน และรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับบทบาทการบริหารงานท้องถิ่นในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ส่วนสถานที่ทำงานมีความสัมพันธ์กับบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างมีนัยสำคั ญ


จาก การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
23-24 มกราคม พ.ศ.2550 ณ อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น