++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

๖๖ "ทรัพย์ล้ำค่าแห่งลุ่มแม่น้ำไทย"?; : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร


สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๖๖ "ทรัพย์ล้ำค่าแห่งลุ่มแม่น้ำไทย"?;

น้ำเงินคือเงินยวง ขาวพรายช่วงสีสำอาง
ไม่เทียบเปรียบโฉมนาง งามเรืองเรื่อเนื้อสองสี ปลากรายว่ายเคียงคู่ เคล้ากันอยู่ดูงามดี
แต่นางห่างเหินพี่ เห็นปลาเคล้าเศร้าใจจร
(ตอนหนึ่งของกาพย์เห่เรือชมปลา ของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์)

ปลาไทยที่เคยมีหลากหลายในท้องน้ำอาจจะเหลื?อแต่เพียงชื่อในความทรงจำเท่านั้น ถ้าไม่มีพระราชปรารถของสมเด็จพระนางเจ้าสิ?ริกิติ์ พระบรมราชินีนาถว่าปลาไทยหายไปไหนหมด ตั้งแต่พระราชเสาวนีย์ในวันนั้นก็คิดได้ว่?าคงลืมความสำคัญของชนิดปลาไทย ถึงความหลากหลายทางชีวภาพ เราคงจะมองแต่ในเรื่องของการเพาะเลี้ยง การทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มผลผลิตให้ได้เย?อะที่สุด แต่เมื่อหลังจากมีพระราชเสาวนีย์แล้ว ก็ทำให้ต้องหันกลับมามองว่าจริงๆ แล้วในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมีความส?ำคัญ ก็เลยได้เริ่มหวนกลับมาคิดและเริ่มดำรงพัน?ธุ์ปลาไทยซึ่งถือว่ายังไม่สายเกินไป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าส?ิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สายพันธุ์ปลาไทยจึงสามารถดำรงอยู่ได้อันเป?็นฐานทรัพยากรทางชีวภาพเปรียบดั่งสมบัติอั?นล้ำค่าแห่งลุ่มแม่น้ำของประชาชนชาวไทยสืบ?ไป
https://www.youtube.com/watch?v=aHGPzByLju43 ความคิดเห็น: