++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

๖๔ "ต้นไม้ของพระราชินี" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๖๔ "ต้นไม้ของพระราชินี" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๖๔ "ต้นไม้ของพระราชินี"
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพร?ะเจ้าอยู่หัวไปเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวั?ดนราธิวาส พระองค์ท่านทรงพบเห็นว่าบอนสีเป็นพืชหนึ่ง?ที่ขึ้นได้ง่าย นั่งรถผ่านก็จะพบเห็นบอนสีขึ้นในสวนยางเยอ?ะแยะ พระองค์ท่านจึงรับสั่งว่าบอนสี ถ้าเลี้ยงให้ดีก็จะเป็นอาชีพของราษฎรได้อี?กอาชีพหนึ่ง หลังจากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงมีรับ?สั่งให้จัดการประกวดบอนสีขึ้น และขอให้อนุรักษ์พันธุ์บอนสีไว้อย่าให้สูญ?หายและในปีต่อไปก็ให้มีการจัดประกวดในลักษ?ณะนี้อีก อันนี้คือกุศโลบายที่ชักชวนให้มีการเลี้ยง?บอนสีเยอะๆ อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมองว่าประชาชนในภาคใต้ ถ้าปลูกยางพาราเพียงอย่างเดียวก็มีโอกาสเส?ี่ยงกับราคายางที่อาจจะตกลงได้ จึงทรงรับสั่งว่ามีอะไรที่จะมาปลูกแสมกับย?างพาราได้ ก็มองถึงดาหลา ซึ่งใช้เวลาปลูกไม่มากนักและก็สามารถสร้าง?รายได้ ถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆ ปัจจุบันนี้ดาหลาสามารถส่งออกไปต่างประเทศ?ได้แล้ว เช่น ที่ประเทศอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง น่าเป็นที่ปลาบปลื้มยินดีว่าสิ่งเล็กๆ ที่พระองค์ท่านทรงมองเห็น สิ่งที่อยู่ในป่าธรรมชาติไปได้ไกลถึงต่างป?ระเทศ สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นห่างไกล บอนสีและดาหลา จึงเปรียบดั่งดอกไม้งามจากพระราชินีที่บาน?อยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
https://www.youtube.com/watch?v=AcVC9cacmIQไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น