++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

มาเลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ ด้วย 4 ความ......

ใครมีลูกเล็ก ก่อนเข้าสู่วัยรุ่น มีคนแนะนำไว้น่าสนใจนะครับ....
มาเลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ ด้วย 4 ความ......
1 ความรับผิดชอบ
2 ความภูมิใจในตนเอง
3 ความรักพ่อรักแม่
4 ความมีวินัย

2 ความคิดเห็น: