++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้วยโรงปุ๋ยชุมชน : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 96


ตอนที่ 96 : สร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้วยโรงปุ๋ยชุมชน

ปุ๋ย หนึ่งในความจำเป็นของเกษตรกร เมื่อดินที่ผ่านการเพาะปลูกมาหลายปี หมดสิ้นอินทรียวัตถุ ชาวบ้านจึงถูกทำให้เชื่อว่า การใส่ปุ๋ยลงไปในดิน คือ ทางออกเดียวที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตให้เพียงพ?อ แต่แล้ว...ปุ๋ยนั่นเอง กลับทำให้เกษตรกลายเป็นคนมีหนี้สินล้นพ้นต?ัว ยากที่จะดิ้นหลุด เมื่อเหตุแห่งทุกข์ คือ การเกิดหนี้จากการกู้ยืมปุ๋ย ทางออกจากการหลุดพ้นห้วงแห่งปัญหานี้ ย่อมหนีไม่พ้นปุ๋ย ชุมชนบ้านยางตาเดียวมองเห็นทางออกจากปัญหา แต่พวกเขายังขาดจุดเริ่มต้น แต่เมื่อมีโครงการชุมชนพอเพียงเข้ามา ก็เหมือนกับมีหลักยึดให้เริ่มเดินหมุนกลับ?ออกจากมุมของปัญหา
http://www.youtube.com/watch?v=TZ0Ib3ZikDc

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น