++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

โรคเปลือกแห้งของยางพารา

พืช)ยางพาราเป็นโรคเปลือกแห้งจะให้น้ำยางสูงมากในระยะแรก ก่อนที่น้ำยางจะข้นจนไหลลงถ้วยไม่ได้ แล้วน้ำยางจะลดลง ไหลแต่เปลือกชั้นในหรือไม่ไหลเลย

from sms farmerInfo

1 ความคิดเห็น: