++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2558

๖๐ "ห้องเรียนธรรมชาติ" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๖๐ "ห้องเรียนธรรมชาติ" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๖๐ "ห้องเรียนธรรมชาติ"
การสัมผัสธรรมชาติของคนในสังคมเมืองเป็นปร?ะสบการณ์นอกตำราเรียนที่ช่วยเพิ่มพูนความร?ู้และความเข้าใจถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นหนึ่งในพื้นที่สีเขียว ใจกลางกรุงเทพมหานครที่รวบรวมความหลากหลาย?ทางธรรมชาติ ช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสเรียนรู้และเข้าถึงธ?รรมชาติแม้จะอยู่ในเมืองใหญ่ก็ตาม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริให้พื้นที่แห่งนี้เป็นปอดส?ำหรับคนเมืองในลักษณะของสวนพฤกษาศาสตร์ เปรียบเสมือนกับเป็นห้องเรียนธรรมชาติที่ร?วบรวมพรรณพืชชนิดต่างๆ สร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม นำเสนอในรูปแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้ามาศึกษาและสร้างสร?รค์กิจกรรมนันทนาการได้ ตลอดระยะเวลากว่า ๒๐ ปี สถานที่แห่งนี้ได้สร้างรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความสุข ท่ามกลางธรรมชาติที่ผ่อนคลาย ความร่มรื่นของพรรณไม้เขียวชอุ่มและความหล?ากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื?่อยๆ นับเป็นพระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งนอกจากจะรักษาธรรมชาติให้ยั่งยืนแล้ว ยังเป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้สำหรับป?ระชาชนอย่างแท้จริง
https://www.youtube.com/watch?v=viDXRaMA_Ws1 ความคิดเห็น: