++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

๖๓ "โปรตีนแห่งขุนเขา" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๖๓ "โปรตีนแห่งขุนเขา" : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ ๖๓ "โปรตีนแห่งขุนเขา"
ตามลำธารบนหุบเขา ที่มีป่าไม้และมีอากาศเย็นชุ่มชื้น เช่นที่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ในอดีตจะพบเขียดแลวหรือกบทูด กบภูเขาที่มีขนาดใหญ่อันดับ ๒ ของโลกอยู่ทั่วไป แต่ในปัจจุบันยากที่จะพบเห็นได้ในแหล่งธรร?มชาติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเป็นห่วงว่าราษฎรที่อยู?่ในพื้นที่ห่างไกลจะไม่มีอาหารโปรตีนบริโภ?คได้เพียงพอ ทรงพิจารณาเห็นว่าเขียดแลวเป็นสัตว์ประจำถ?ิ่น หายากและมีรสชาดที่อร่อย ชาวบ้านนิยมบริโภค แต่ด้วยปริมาณที่ลดน้อยลง พระองค์ท่านทรงกลัวว่าจะสูญพันธุ์ จึงมีพระราชเสาวนีย์ว่าให้หน่วยงานราชการร?่วมกันจัดหาพื้นที่เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์เขียดแลว แล้วนำกลับไปปล่อยคืนธรรมชาติ เพื่อที่ชาวบ้านจะได้มีแหล่งโปรตีนพอเพียง?กับการบริโภค นี่จึงเป็นที่มาของโครงการเพาะเลี้ยงและขย?ายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติ โครงการนี้เป็นแหล่งเพิ่มโปรตีนให้กับชาวบ?้านกับฝากไว้ในธรรมชาติเพราะเลี้ยงแบบปล่อ?ย ไม่ตกเป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ทางชุมชนต้องร่วมกันดูแลและร่วมกันจัดก?ารโครงการนี้ให้สำเร็จ
https://www.youtube.com/watch?v=4ZJNa2eZc801 ความคิดเห็น: