++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

ขวดเปล่า กับจิตใจของคนเรา

ขวดเปล่า...หากใส่ น้ำเปล่า... จะ มีค่า 5 บาท
ขวดเปล่า...หากใส่ น้ำหวาน... จะ มีค่า 10 บาท
ขวดเปล่า...หากใส่ น้ำผึ้ง... จะ มีค่า 300 บาท
ขวดเปล่า...หากใส่ น้ำหอม... จะ มีค่า 10,000 บาท
จิตใจของคนเรา ก็ เปรียบได้เหมือนกับ ขวดเปล่า...
จะ มีคุณค่า แค่ไหน ขึ้นอยู่กับ สิ่ง ที่ ใส่ลงไป !
พระองค์ตอบ......!
ชายผู้ยากจน ถาม พระพุทธเจ้าว่า "เหตุ ใด ข้า จึง ยากจน ยิ่งนัก?"
พระพุทธองค์ ตรัสตอบ,
"เธอ ไม่รู้จักการให้ และ วิธีให้"
ดังนั้น ชายผู้ยากจน จึงพูดต่อว่า,
"ทั้งที่ข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดให้ นี่ นะ?"
พระพุทธองค์ ตรัสว่า:
"เธอนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลย"
@ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้ รอยยิ้ม,ความสดใส,สดชื่น,เบิกบาน
@ปาก : เธอ สามารถชื่นชม,ให้กำลังใจ หรือ ปลอบประโลม
@ปัญญา: มัน สามารถให้ ความรู้, ให้ แสงสว่างแก่ ผู้คน
@หัวใจ : มัน สามารถเปิดอก กับ ผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์, ให้ความเมตตา
@ดวงตา : ที่ สามารถมองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแห่งความหวังดี ด้วยความโอบอ้อม อารี
@ ร่างกาย : ซึ่งสามารถ ใช้ เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่น
ฉะนั้น : แท้จริงแล้ว เธอ มิได้ยากจนเลย " ความยากจน ในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง..."

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น