++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558

ภัยแอบแฝงจากน้ำแข็งยูนิค

พึ่งจะรู้ว่าน้ำแข็ง
ยูนิคที่กินกันผสม
ฟอร์มาลีนเพื่อ
ไม่ให้ละลายเร็ว ในน้ำก็มีคลอรีน
วันๆคนไทยเรากินความตายเข้าไป
ทุกวันตื่นมาหิวน้ำก็ก็กินคลอรีน สายร้อนกินน้ำ
แข็งก็มีฟอร์มาลีน มิฉะนั้นน้ำแข็งจะ
ไม่แข็งตัวจับเป็น
ก้อน แปลว่าวันหนึ่ง
อย่างน้อยกินไป
แล้ว๒อย่างทุกวัน มิน่าคนไทยไป
ด้วย
มะเร็งเป็นอันดับ๑
ของโลก พึ่งจะรู้ว่าน้ำแข็งยูนิคที่กินกันผสมฟอร์มารีนเพื่อไม่ให้ละลายเร็ว ในน้ำก็มีคอลีนวันๆคนไทยเรากินความตายเข้าไปทุกวันตื่นมาหิวน้ำก็ก็กินคอลีน สายร้อนกินน้ำแข็งก็มีฟอร์มาลีน มิฉะนั้นน้ำแข็งจะไม่แแข็งตัวจับเป็นก้อน แปลว่าวันหนึ่งอย่างน้อยกินไปแล้ว๒อย่างทุกวัน มิน่าคนไทยไป
ด้วยมะเร็งเป็น
อันดับ๑ของโลก

1 ความคิดเห็น: