++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

อย่าใช้คำว่า จะมาปฏิรูปศาสนา

“เจตนาดีไม่พอ ท่าทีต้องมีเมตตา“
ติง อย่าใช้คำว่าจะมาปฏิรูป กับศาสนา

พระอาจารย์ ว.วชิรเมธี บินตรงมาจาก
สปป.ลาว ตามคำกราบนิมนต์ ของ
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งมี
พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ เป็นประธาน
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ
ห้องรับรอง ๒ อาคารรัฐสภา ๑ มีเนื้อหา
ที่ประทับใจ ตลอดระยะเวลาการสนทนาธรรม
กว่าสองชั่วโมง ล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และในส่วนของ
ศาสนิกสัมพันธ์ ซึ่งไม่อาจจะนำมาบอกเล่าได้
ทั้งหมด จึงขอกล่าวโดยย่อแบบขาดอรรถรส
ตามที่ควรจะเป็น ดังนี้

- ก่อนอื่น อยากขอให้สื่อฯ นำเสนอข่าว
พระศาสนาอย่างสร้างสรรค์ มีความรู้จริง
ไม่ว่ากับศาสนาใด เพราะข่าวที่ลงผิดพลาดไป
มันได้สร้างความเสียหายไปแล้ว และตามแก้ไขยาก ไม่มีใครอยากจะแก้ไขข่าว
- ท่าทีต่อพระสงฆ์ แม้จะมีเจตนาดีแต่่ขอ
อย่าแข็งกร้าว อย่าใช้คำว่าจะมาปฏิรูป เพราะ
ไม่มีใครยากให้ใครมาปฏรูปตน เพราะเหมือน
กับว่า เราผิดอะไร เขาถึงต้องมาปฏิรูป.
ขอให้ใช้คำว่าฟื้นฟู และเข้าไปอย่างมีเมตตา
แนวทางการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา อย่าง
ที่ควรจะเป็น คือ
ฝ่ายศาสนจักร
- ต้องมุ่งปรับด้านการศึกษา
ให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
- ด้านการเผยแผ่พระธรรมคำสอน
- ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ขอให้นำ
พ.ร.บ.สงฆ์ ปี 2484 มาปรับใช้ เพราะเป็น
พ.ร.บ.ที่ดี มีส่วนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้มาก
- ด้านการเงินการบัญชีของวัดต้อง
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- ส่งเสริมพระดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

ฝ่ายอาณาจักร
- รัฐ ไม่ควรใช้สถาบันสงฆ์เป็นที่หวังผล
ทางการเมือง
- ส่งเสริม การเผยแผ่ที่ถูกต้อง
- ป้องปราม อย่าส่งเสริมความเห็นผิด
และความวิปริตจากพระธรรมวินัย
- ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในหมู่สังคมไทย
ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ในพระวินัยของ
สงฆ์ด้วย
- ส่งเสริม การกระจายอำนาจของคณะสงฆ์
อย่าให้พระเถระต้องแบกรับภาระหนักจนเกินไป
กล่าวโดยสรุปแล้ว ก็ต้องฟื้นฟูกัน ทั้งพระ
และโยม และขอให้มีเมตตาต่อกัน และให้มี
ศาสนิกสัมพันธ์ มีความใจกว้างทางศาสนา
รักศาสนาอื่น เหมือนรักศาสนาตน รู้จริง
และรู้แจ้ง ในศาสนาตน และในศาสนาของ
เพื่อน หาโอกาสให้ทุกๆศาสนาได้มาพบปะกัน
ดังครั้งโบราณนานมา แล้วความศรัทธา
จะฟื้นคืน สันติสุขอันแท้จริงก็จะบังเกิดกับ
ทุกผู้คน ในทุกๆศาสนา

“ ไม่มีศาสนาใดที่ดีที่สุด มีแต่
ศาสนาที่เหมาะสมที่สุด เพราะคนเรา
เกิดมาต่างกัน สถานะ เหตุการณ์ต่างกัน
จงเข้าใจ และรัก ให้เกียรติ ศาสนาอื่น
เหมือนที่ทำกับศาสนาของตนเอง “

ท่าน ว.วชิรเมธี
ห้องรับรอง 2 อาคารรัฐสภา 1
16 มีนาคม. 2558


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น