++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

๕๑ "รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร

๕๑ "รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น  : สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชุดพระเมตตาดั่งสายธาร ตอนที่ี ๕๑ "รอตันบาตู สูญเสีย แต่ไม่สูญสิ้น
จากสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้ การสูญเสียเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเล?ี่ยงไม่ได้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงการขาดภาวะผู้นำของครอบครัวผ?ู้สูญเสีย จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งหมู่บ้าน?พึ่ีงพาตนเอง สำหรับครอบครัวของผู้เสียสละเหล่านี้ พระองค์ท่านมีพระราชดำริให้จัดซื้อที่ดินเ?พื่อช่วยครอบครัวที่สามีเสียชีวิต ทั้งหมด ๗๒๓ ไร่ ที่บ้านรอตันบาตู ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส ก่อตั้งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและ?ฟาร์มตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ครอบครัวละ ๒ ไร่ ทำเป็นแปลงเกษตรและฟาร์มตัวอย่าง ให้มีอาชีพอยู่ในหมู่บ้านเหล่านี้เลย ทำในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียง ส่งครูไปฝึกสอนอาชีพให้ ปัจจุบัน ๑๕๐ ครอบครัวสามารถเลี้ยงตนเองได้หมดแล้ว ถึงแม้จะสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไป แต่หญิงไทยพุทธและไทยมุสลิมเหล่านี้ ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างรักใคร่สามัคคี ก็ด้วยเพราะพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ไม่เคยทอดทิ้งลูกของพระ?องค์
https://www.youtube.com/watch?v=Dv_SlRfu5CAไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น