++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2558

การคบคนพาลคนชั่วไม่ได้ความสุขยั่งยืน

การคบคนพาลคนชั่วไม่ได้ความสุขยั่งยืน เพราะคนพาลคนชั่วเป็นปาปชนคือคนบาป จิตมีอกุศลธรรมอันเศร้าหมองลามกมากด้วยราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ครอบงำจิตใจ มีทิฏฐิความเห็นผิดเห็นกงจักรเป็นดอกบัว มีอัตตาและอคติแรงกล้า ขี้อิจฉาริษยาพยาบาท การคบคนเช่นนี้จะไม่ได้รับความสุขอันยั่งยืน เพราะการคบคนพาลคนชั่วย่อมพาไปหาผิดมีทุจริตผิดคลองธรรม ทำให้ผู้คบมีมลทินไปด้วย ชีวิตจะตกต่ำหาความเจริญไม่ได้ เมื่อตายไปยังต้องไปใช้กรรมในนรกอีกด้วย
สาธุชนคนมีปัญญา ย่อมไม่คบคนพาลคนชั่ว ย่อมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมชำระจิตใจของตนอยู่เสมอ ด้วยการเจริญธรรมะภาวนาไว้ตลอดในชีวิตประจำวันว่า “ไม่ยินดียินร้าย...ไม่ว่าร้ายใคร...ไม่คิดร้ายใคร...” เพื่อให้มีสติ ให้จิตมีกุศลธรรมอันเป็นบุญไว้ จิตเกิดความสงบนิ่งและเย็น มีจิตใจที่สะอาดปราศจากมลทินความเศร้าหมองจากกิเลส มีสติมีปัญญา รู้สิ่งใดมีประโยชน์ สิ่งใดไม่มีประโยชน์ สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดไม่ควรกระทำ ดำเนินชีวิตอยู่ในหลักแห่งสุจริตธรรม จึงเป็นผู้อยู่เย็นเป็นสุขในชาตินี้ และสุขในชาติหน้า ดังนี้.

โดยหลวงพ่ออุดม มหาปุญโญ วัดป่าหนองเลง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น