++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ป้องกันโรคราสนิม

ฝนฟ้าคะนองกระจายทุกภูมิภาค ผู้ปลูกกาแฟควรป้องกันโรคราสนิมซึ่งมักระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูง ควรดูแลบริเวณสวนให้โปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
จาก SMS Farmer Info - 7 ส.ค.2556

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น