++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ทำบุญต่ออายุแบบไม่งมงายทำบุญต่ออายุอย่างงมงายนั้นก็มีอยู่ เพราะทำไปด้วยความขลาด ความกลัว ความต้องการที่เป็นกิเลสตัณหาก็ทำบุญต่ออายุเอา ด้วยความคิดว่าอายุมันจะยาวออกไปได้เช่นนั้น

นั่นก็เป็นเรื่องของคนพวกนั้น ถ้าเป็นเรื่องของคนอีกพวกหนึ่งก็คือรีบ รีบศึกษา รีบทำความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ที่เราเรียก รวมเรียกกันว่าธรรมะนั่นเอง

มีความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้มากเข้า ทั้งที่มีอายุยังน้อยก็รู้เท่ากับคนที่มีอายุมาก นี่เป็นการยืดอายุออกไปอย่างนี้ เป็นการต่ออายุที่ดี ที่จริง ที่ไม่งมงาย

พุทธทาสภิกขุ
เทศนาล้ออายุ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น