++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

อยากขอแก้ รัฐธรรมนูญ โดยอยากให้เพิ่มมาตรา การปฏิบัติหน้าที่ ของ สส.

อยากขอแก้ รัฐธรรมนูญ โดยอยากให้เพิ่มมาตรา การปฏิบัติหน้าที่ ของ สส.
1.สส. ให้มีวันลากิจ ได้ 45 วัน ต่อปี โดยให้ขอลาต่อประธานสภา
โดยต้องแนบเอกสารเหตุที่ขอลาต่อ ประธานสภา หากเหตุผลไม่เพียงพอ
ให้ประธานสภาระงับการลานั้นได้
2.สส.ผู้ใด ลาเกินวันดังกล่าว หรือ ลาโดยไม่มีเหตุอันควร 3 ครั้ง
ให้พ้นสภาพการเป็น สส.
3.เหตุในการลานั้น ต้องเป็นเหตุส่วนตัวอันก้าวล่วงมิได้
หรือเป็นเหตุสุดวิสัย เป็นการกระทำเฉพาะตัว
4.เหตุที่ไม่นับรวมอันถือเป็นวันลา
ได้แก่การเดินทางไปราชการอันเกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งอำนาจหน้าที่ สส. หรือ
หน้าที่ตามระบบราชการ
5.สส. ท่านใดที่พ้นสภาพการเป็น สส. ด้วยเหตุการลาโดยไม่มีเหตุสมควร
ตามมาตรานี้ ให้ออกค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมด้วย
แก้ รธน.

1 ความคิดเห็น: