++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ไตรภูมิโลกวินิจฉัย - วรรณคดีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

            ผู้แต่ง - พระยาธรรมปรีชา (แก้ว)
            ทำนองแต่ง - ใช้ร้อยแก้ว แทรกบาลีบทสั้นๆ ตลอด
            เรื่องย่อ - เรืองแบ่งออกเป็น ๒ ตอน คือ มนุสสกถา ว่าด้วยการสิ้นยุค เกิดโลกใหม่ นิรยกถา ว่าด้วยขุมนรกต่างๆ เทวกถา ว่าด้วยสวรรค์ชั้นต่างๆ ตอนสุดท้าย คือ วิสุทธิกถา กล่าวถึงธรรมชั้นสูงเพื่อบรรลุนิพพาน
            ข้อคิดเห็น - ถึงแม้จะมีสำนวนเทศน์อยู่บ้าง แต่การบรรยายความละเอียดลออ มีปุจฉาวิสัชนาแทรกอยู่ด้วย จึงอ่านเข้าใจง่าย ตอนที่ว่าด้วยการพินาศของโลกและการสร้างโลกใหม่ ช่วยไขความในลิลิตโองการแช่งน้ำให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น