++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบายภูมิ

อบายภูมิ คือภูมิที่ต่ำสุด มี 4 ชั้น เป็นภูมิของความชั่วช้าต่างๆ นรกภูมิ คือภูมิชั้นที่ต่ำที่สุดในอบายภูมิ ที่ยังมีลึกซ้อนกันลงไปอีก 8 ชั้น มหาอเวจีนรก คือนรกชั้นที่ต่ำที่สุด ผู้ที่กระทำบาปอันเป็น อนันตริยกรรม 5 คือ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงพระโลหิตห้อขึ้นไป ทำลายหรือยุยงพระสงฆ์ให้แตกแยกกัน จะไปเกิดในขุมนรกชั้นนี้ ถัดขึ้นมาคือ เดรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ และ อสุรกายภูมิ ตามลำดับ

ทางสู่อบายภูมิ4 -ได้แก่ นรก-เปรต-อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน มีโลภะ-โทสะ-นำไป คือ

-โลภะ นำไปเกิดเป็นเปรต อสุรกาย

-โทสะ นำไปตกนรก เป็นสัตว์นรก

-โมหะ นำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน

สัตว์นรกนี้ มีมากมายหลายประเภท เหตุที่เกิด เนื่องจากโทสะดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นอกุศลกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ ตายแล้วก็ต้องมาเกิดเป็นสัตว์นรก ตั้งแต่ขุมที่1-8 และยังนรกขุมย่อยอีกมากมาย ซึ่งเป็นผลของการทำอกุศลกรรม(บาป)ทั้งสิ้น ก็จะทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสอนู่นานแสนนาน เมื่อไปบังเกิดในนรกแล้ว พ้นจากมหานรกทั้ง 8แล้ว ยังต้องไปรับกรรมที่ขุมนรกย่อยต่อไปอีก จนกว่าจะหมดกรรม เมื่อพ้นจากนรกแล้ว ถ้าเศษกรรมยังไม่สิ้น ก็จะต้องไปบังเกิดในภพเปตวิสัย เป็นเปรต อสุรกายต่อไปอีก เมื่อพ้นจากเปรต อสุรกายแล้ว ถ้าเศษกรรมยังไม่สิ้น ก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่อไปอีก จนกว่าเศษกรรมจะหมด

ผู้ที่ไปเกิดในอบายภูมิเหล่านี้ ไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างความดีเหมือนกับมนุษย์ จะไปฟังเทศน์ ฟังธรรม รักษาศีล เจริญภาวนา วิปัสสนากรรมฐาน ก็ไม่ได้ เพราะกรรมหนัก กรรมแรงปิดบังไว้ จึงเป็นเหตุให้สรรพสัตว์วนเวียนอยู่ในห้วงกิเลส และกองทุกข์อย่างน่าสะพรึงกลัวเป็นที่สุด ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ทุกท่าน จงพากันละชั่ว-ทำดี-ทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์ รับแสงทิพย์+ถือศีล5ตลอดชีวิต+ทำสมาธิภาวนา+วิปัสสนาญาณ+แผ่เมตตาไปสามโลกทุกๆวัน ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขทั้งภพนี้และภพหน้าแน่นอนครับ.......

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น