++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แม่รักลูก ลูกก็รู้อยู่ว่ารัก

เอ่อ น้องเอย คือดอกบัวครั่ง
ผุดขึ้นยับยั่ง อยู่ในแม่น้ำกำบังใบ
จะผุดขึ้นมาให้แจ่มแจ้ง รับแสงพระสุริโยทัย
อยู่ในแม่น้ำกำบังใบ ผุดไหนยกมือไหว้เอย ฯ


เพลงเวน้อง หน้า 102
จากหนังสือ เมื่อเรายังเด็ก...พุทธทาสภิกขุ

บทเพลงกล่อมลูก หรือ เพลงเวน้อง
วรรรณกรรมพื้นบ้านในแถบถิ่นรอบอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี
ที่แสดงุถึงลมหายใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ผู้คนมีความรุ่งเรืองด้วย
วรรณศิลป์ ศิลปะวัฒนธรรม และศาสนา
จนสามารถนำพุทธิปัญญาในชั้นปรมัตถ์ของพระพุทธศาสนา
มาร้อยกรองเป็นบทเพลงกล่องลูกหรือ เพลงเวน้อง ขับขานสืบสานต่อๆกันมา
ด้วยความจำจากรุ่น หรือ สู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยที่ยังสืบค้นไม่ได้ว่า
ครูหรือ ท่านผู้เฒ่าท่านใด เป็นผู้รจนาบทเพลงที่มีนัยลึกซึ้งในทางธรรม
และวิจิตรด้วยวรรณศิลป์นี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น