++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2552

อนิจจา วต สังขารา......

อนิจจา วต สังขารา......


บทสวดบังสุกุลตาย :: อนิจจา วต สังขารา(พร้อมคำแปล)และบทกลอนประกอบ......

"อนิจจา วต สังขารา อุปปาทวยธัมมิโน

อุปปัชชิตวา นิรุชชันติ เตสัง วูปสโม สุโข"

อนิจจา วต สังขารา-สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ......

อุปปาทวยธัมมิโน-มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา.......

อุปปัชชิตวา นิรุชฌันติ-บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป......

เตสัง วูปสโม สุโข-การเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้ เป็นความสุข.....


บทสวด บทสวดมนต์ทุกบทเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งสิ้น
ถ้าเราสวดได้ เข้าใจด้วยใจขณะที่เราสวด หรือได้ยิน ได้ฟัง
รู้ซึ้งถึงคำแปลและความหมาย ก็จะเป็นปัญญา มีประโยชน์มาก คือ
เป็น"วิปัสสนาญาณ"ไปด้วย ถ้าสวดหรือฟังไม่รู้เรื่อง ก็ได้แต่สมาธิ(สมถะ)
และฌาน คือ ความสงบของจิตใจเท่านั้น

ปุจฉา-สังขาร คือ อะไร ? ระงับสังขาร ระงับอย่างไร ?

วิสัชนา -สังขาร คือ

1. ขันธ์ 5 ทั้งหมด(รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ)
เป็นสังขตะหรือสังขตธรรม หมายความถึง สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง
สิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัย เป็นทั้งรูปธรรม และนามธรรม

2.สภาพที่ปรุงแต่งใจให้ดีหรือชั่ว ตรงกับ"สังขารขันธ์"ในขันธ์ 5

3.สภาพที่ปรุงแต่งชีวิต คือ กายสังขาร(ปรุงแต่งทางกาย คือ
ลมหายใจเข้าออก)-วจีสังขาร(ปรุงแต่งวาจา คือ วิตก
วิจารณ์)-จิตตสังขาร(ปรุงแต่งใจ คือ สัญญาและเวทนา)

4.สังขารทุกข์-ทุกข์เพราะเป็นสังขาร คือ
เพราะเป็นสภาพอันถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น จึงต้องผันแปรไปตามเหตุปัจจัย
เป็นสภาพอันปัจจัยบีบคั้น ขัดแย้ง คงทนอยู่มิได้!!!!

5.สังขารโลก-โลก คือ สังขาร ได้แก่ ชุมนุมแห่งสังขารทั้งปวง
อันต้องเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัย......

satu

ระงับสังขาร-คือ
การระงับหรือดับความคิดปรุงแต่งเหล่านี้เสียโดยสิ้นเชิง(นั่น คือ
การปล่อยวาง)......โดยใช้หลักพิจารณาที่ว่า

สัพเพ สังขารา อนิจจา-สิ่งทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยง.....

สัพเพ สังขารา ทุกขา-สิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์.......

สัพเพ ธัมมา อนัตตา-ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตน.......

บทกวีทิพย์จากนิพพาน :: อนิจจา วต สังขารา.......


"สรรพสิ่งปล่อยวางได้ใจเป็นสุข ไม่มีทุกข์ปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

สรรพสิ่งเกิด-ดับไปในทุกอัน สารพันสารพัด"อนัตตา"

ยึดมั่นมากไม่มีสุขก็ทุกข์มาก แสนลำบากยิ่งนักเป็นหนักหนา

ยึดมั่นน้อยก็ทุกข์น้อยค่อยคลายคลา ในไม่ช้าก็จะหายคลายทุรน

จงปล่อยวางให้มากอยากมีสุข ทุกยามยุคจักบรรลุยอดกุศล

อภัยทานนำมาใช้ให้ทุกคน จิตกุศลแผ่เมตตามหาทาน

ฝากแสงทิพย์อริยธรรมช่วยนำส่ง ตามจำนงสัตว์น้อยใหญ่มากไพศาล

ข้าฯสละอโหสิกรรมทำบุญทาน ปล่อยวางผ่านพระโลกุตตร์เป็นสุดดี

ขอทุกท่านอย่าได้ยากปราศจากทุกข์ มีแต่สุข-ดับกิเลสวิเศษศรี

ข้าฯขอลาประกาศในชาตินี้ ลาน้องพี่กลับโลกทิพย์นิพพานเอยฯ......

satu

http://www.pantown.com/board.php?id=20497&area=3&name=board1&topic=509&action=view

buzz typing shutter fl

2 ความคิดเห็น: