++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ดอกไม้สร้างงาน เห็ดภูฐานสร้างอาชีพ : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100

ดอกไม้สร้างงาน เห็ดภูฐานสร้างอาชีพ : 108 วันมหัศจรรย์พอเพียง ตอนที่ 100
ตอนที่ 100 : ดอกไม้สร้างงาน เห็ดภูฐานสร้างอาชีพ
การสร้างรายได้จากอาชีพเสริมที่มั่นคง เป็นหนึ่งในหนทางแห่งการพึ่งตนเอง ชาวบ้านกระเบื้องน้อย อำเภอพิมาย จังหวัดโคราช เป็นหนึ่งในชุมชนที่รวมตัวกันสร้างอาชีพเส?ริมให้กับชุมชน ด้วยการเก็บดอกมะลิส่งขาย เมื่อรวมตัวกันได้เป็นกลุ่มก้อน ก็กลายเป็นแหล่งส่งดอกมะลิที่สำคัญของจังห?วัด พ่อค้าเดินทางเข้ามารับซื้อถึงในชุมชนเอง โดยพวกเขาไม่ต้องเร่ไปขายในตลาด ความมหัศจรรย์ของการรวมตัวกันของชาวบ้าน การทำประชาคมเพื่อหาให้พบความต้องการที่แท?้จริงของชุมชน ที่จะสร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชน เป็นอาชีพที่เหมาะกับพื้นฐานชุมชน และเป็นสิ่งที่ชุมชนต้องการ งบประมาณที่ได้รับไป จึงได้ประโยชน์สูงสุด และโครงการที่เกิดขึ้นก็พอเพียงและยั่งยืน
http://www.youtube.com/watch?v=xR3tisacJN0


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น