++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

การเว้นลูกส้มโอตามอายุ

พืช)การเว้นลูกส้มโอตามอายุปีของต้นจะได้ผลผลิตคุณภาพดี โดยอายุ4-9ปี เว้น20ลูก อายุ10ปีขึ้นไป เว้น60-70ลูก(หากปลูกห่างๆ จะเว้นได้100-200ลูก)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น