++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

บุคลิกแบบไหนที่เป็นคน ย้ำคิดย้ำทำ(Obsessive-Compulsive)

บุคลิกแบบไหนที่เป็นคน ย้ำคิดย้ำทำ(Obsessive-Compulsive)
1 หมกมุ่นกับเรื่องของ ความเรียบร้อย สมบูรณ์ครบถ้วน และการควบคุมจิตใจและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น จนทำให้สูญเสีย ความยืดหยุ่น ความเปิดเผยตนเองและความมีประสิทธิภาพ 4 ข้อขึ้นไป
2. หมกมุ่นอยู่กับ รายละเอียด กฎเกณฑ์ รายการ ลำดับขั้นตอน การจัดการ หรือกำหนดการ มากจนทำให้พลาดสาระสำคัญของกิจกรรมนั้นๆ
3 perfectionist มากเกินจนงานไม่เสร็จ (เช่น ไม่สามารถทำโครงการให้เสร็จสิ้นเพราะเห็นว่ายังไม่เข้าเกณฑ์ที่ตัวเองคิดว่าดีพอ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่เคร่งเกินไป)
ทำงานมากเกินจนไม่ได้พักผ่อนหรือสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่น(ไม่รวมกรณีที่เป็นเหตุจำเป็นทางเศรษฐกิจ)
4. มโนธรรมสูงมาก จริงจังเรื่องความถูก-ผิด เคร่งครัดในเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม จริยธรรม หรือค่านิยม (ไม่รวมกรณีที่เป็นลักษณะตามวัฒนธรรมหรือศาสนา)
5 ไม่สามารถทิ้งสิ่งของที่ชำรุดหรือไม่มีค่าแล้ว แม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าทางจิตใจแต่อย่างใด
6. ไม่ไว้ใจที่จะให้คนอื่นทำงานแทนให้ จนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าจะทำตามอย่างที่ตนเองเคยทำทุกอย่าง
7ใช้ชีวิตแบบทนทุกข์ทั้งกับตนเองหรือที่ตั้งกับผู้อื่น มองว่าเงินเป็นสิ่งจำเป็นเผื่ออนาคตอาจมีเหตุร้ายแรง
8 มีลักษณะไม่ยืดหยุ่น เปลี่ยนยาก

ที่มา https://deedeelam.wordpress.com/2009/07/18/personality-disorders/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น