++

...+

Theขี้ฝุ่นริมทาง

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ชู "รพ.สมุย" ต้นแบบประหยัด-ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์


ชู "โรงพยาบาลสมุย" ต้นแบบ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ ดูแลผู้ป่วยผ่าตัดสมอง
ช่วยลดอัตราเสียชีวิต แม้มีบุคลากรน้อย
ชี้ได้ใช้ทรัพยากรในเกาะอย่างคุ้มค่า

นพ.ธรรมนูญ สุขุมานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า
โรงพยาบาลเกาะสมุยได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ โดยในปี 2552
ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ในการส่งต่อผู้ป่วยผ่าตัดสมอง
โดยคิดอัตราค่าใช้จ่ายตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
กำหนดตามค่าเฉลี่ยรายโรคที่จ่ายกับโรงพยาบาลของรัฐ
ซึ่งขณะนี้มีผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัดสมอง 3-4 รายต่อปี นอกจากนี้
ยังได้ประสานความร่วมมือกับโรคพยาบาลเอกชนในพื้นที่เกาะสมุยในลักษณะเดียว
กันอีก 3 แห่ง แบบไม่เป็นทางการ คือ โรงพยาบาลไทยอินเตอร์
โรงพยาบาลบ้านดอน และ โรงพยาบาลสมุยอินเตอร์
ซึ่งโรงพยาบาลได้ริเริ่มดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ที่ผ่านมา
ช่วยลดอัตราการพิการและเสียชีวิตได้ รวมทั้งมีการบริการจัดการที่ดีขึ้น

"โรง พยาบาลกรุงเทพสมุย
เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการผ่าตัดสมอง
ขณะที่โรงพยาบาลสมุยมีศัลยแพทย์เพียงคนเดียวแต่ต้องอยู่เวรตลอด 1 เดือน
เป็นภาระงานหนักมาก ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์
ทำให้ไม่สามารถทำการผ่าตัดสมองได้ ดังนั้น
การประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนถือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า
นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ
โดยโรงพยาบาลสมุยมีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ
จึงสามารถรับขยะจากโรงพยาบาลเอกชนมาเป็นผู้ดำเนินการกำจัดได้
โรงพยาบาลรัฐและเอกชนจึงมีหลายเรื่องที่สามารถช่วยกันได้" นพ.ธรรมนูญ
กล่าว

นพ.ธรรมนูญ กล่าวต่อว่า ส่วนปัญหาของโรงพยาบาลเกาะสมุยนั้น
การที่โรงพยาบาลอยู่บนพื้นที่เกาะทำให้มีข้อจำกัดในการส่งต่อผู้ป่วย เช่น
เวลาส่งต่อทางเรือโดยรถพยาบาลไปยังโรงพยาบาลศูนย์สุราษฏร์ธานีใช้เวลาประมาณ
3 ชั่วโมง ไปกลับประมาณ 6 ชั่วโมง และเรือเฟอร์รี่หยุดให้บริการเวลา
19.00-05.00 น.จึงไม่สามารถเดินทางได้ โดยค่าใช้จ่ายในการส่งต่อเฉลี่ย
3,500 บาท/ครั้ง ในการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี
โดยมีการส่งต่อด้วยรถพยาบาลเพื่อการรักษาเร่งด่วนและโรงพยาบาลสมุยไม่สามารถ
รักษาเองได้ เช่น โรคมะเร็ง โรคต้อกระจก ต้อหิน อุบัติเหตุ โรคหัวใจ
เบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน ประมาณ 10-20 รายต่อเดือน

นพ.ธรรมนูญ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ การที่เกาะสมุย
มีประชากรตามทะเบียนราษฎร 52,935 ราย แต่ในความเป็นจริงมีประชากรแฝงอีก
107,254 ราย ปัจจุบันคาดการณ์ว่า น่าจะมีประชากรแฝงมากกว่า 150,000 ราย
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ
ทำให้เกิดโรค เช่น โรคไข้เลือดออก ท้องเสีย เป็นต้น
อีกทั้งเป็นการเพิ่มภาระงานในการรักษาและป้องกันโรค
โดยโรงพยาบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลของชาวต่างด้าวที่ไม่
ได้ขึ้นทะเบียนประมาณ 1 หมื่นราย ในขณะที่งบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้น
จึงควรจะมีการจัดสรรงบประมาณตามประชากรจริง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น